Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 513/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 25 tháng 4 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-BKHCN ngày 19 tháng 3 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 15/TTr-SKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông (có Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, cập nhật thành phần hồ sơ, trình tự, quy trình thực hiện đối với thủ tục hành chính kèm theo Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông; Văn phòng UBND tỉnh niêm yết, công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định; Sở Khoa học và Công nghệ công khai thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc và trên Trang Thông tin điện tử của Sở.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở:Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Viễn thông Đắk Nông;
- Lưu: VT, TTPVHCC, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Chiến

 


PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 513/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

TT

Mã TTHC Tên TTHC

Thành phần, số lượng hồ sơ

Trình tự thực hiện; Thời gian giải quyết

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

1

3.000259

Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

1. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ (bản chính);

- Dự thảo Quy chế xét tặng giải thưởng quy định về tên giải thưởng, đối tượng, nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục xét tặng giải thưởng, quyền lợi của tổ chức, cá nhân được tặng giải thưởng, thời gian tổ chức xét tặng giải thưởng.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam muốn đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc nộp trực tuyến theo địa chỉ: dichvucong.daknong.gov.vn.

Bước 2. Xử lý hồ sơ

- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh quyết định.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, UBND tỉnh có văn bản trả lời đồng ý hoặc không đồng ý cho tổ chức, cá nhân đặt, xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ, trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.

Bước 3. Trả kết quả

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được UBND tỉnh chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Trả kết quả trực tiếp tại trụ sở hoặc theo đường bưu điện (theo yêu cầu của khách hàng).

2. Thời gian giải quyết:

- Tổng thời gian: 25 ngày làm việc

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 0,5 ngày

+ Sở Khoa học và Công nghệ: 14,5 ngày

+ UBND tỉnh: 10 ngày

Không

- Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022

- Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21/02/2024 của Chính phủ về giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

TT

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

2.000058

Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ về giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông

 

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN TẠI MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 513/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

* LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

- Tên và Mã thủ tục hành chính: (3.000259) Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

- Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 25 (ngày làm việc) x 8 giờ = 200 giờ, trong đó:

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 4 giờ

+ Sở Khoa học và Công nghệ: 116 giờ

+ Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông: 80 giờ

Cơ quan

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

 

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đắk Nông

Công chức, viên chức

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 2

Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho công chức xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ:

1. Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ yêu cầu khắc phục bổ sung.

2. Sau khi khắc phục xong tham mưu dự thảo văn bản trình UBND tỉnh ban hành.

100 giờ

 

 

 

 

Lãnh đạo Văn phòng Sở

Duyệt, trình Lãnh đạo Sở.

04 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Xem xét hồ sơ, ký văn bản trình UBND tỉnh.

04 giờ

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu;

- Chuyển hồ sơ, văn bản cho UBND tỉnh.

04 giờ

 

 

 

UBND tỉnh Đắk Nông

Bước 3

Văn phòng UBND tỉnh

Văn thư

Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

04 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

Duyệt, chuyển Chuyên viên xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm định hồ sơ;

- Soạn thảo văn bản;

- Trình Lãnh đạo.

60 giờ

 

 

 

Văn phòng UBND tỉnh

Lãnh đạo

Duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh.

04 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo

Ký duyệt.

04 giờ

 

 

 

Văn phòng UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu;

- Chuyển Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ (lưu, theo dõi).

04 giờ

 

 

 

 

Bước 4

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Công chức, viên chức

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân;

 

 

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 513/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông

  • Số hiệu: 513/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 25/04/2024
  • Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông
  • Người ký: Lê Văn Chiến
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 25/04/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản