Hệ thống pháp luật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BẢO ĐẢM NGUỒN CUNG ỨNG VẮC XIN CHO TIÊM CHỦNG ĐẾN NĂM 2030 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1286/QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1286/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1728/QĐ-BYT ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đến năm 2030 theo Quyết định số 1286/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ”;

Căn cứ Quyết định số 4301/QĐ-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đến năm 2030 theo Quyết định số 1286/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: “Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đến năm 2030 theo Quyết định số 1286/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông bà: Chánh Văn phòng Bộ, thành viên Ban Chỉ đạo và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, QLD.

BỘ TRƯỞNG
Đào Hồng Lan

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BẢO ĐẢM NGUỒN CUNG ỨNG VẮC XIN CHO TIÊM CHỦNG ĐẾN NĂM 2030 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1286/QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 51/QĐ-BYT ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ phối hợp công tác của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đến năm 2030 theo Quyết định số 1286/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây được gọi là Ban Chỉ đạo).

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Y tế - Trưởng ban Ban Chỉ đạo trong việc quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch của Bộ Y tế.

2. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân; tập thể thảo luận, Trưởng ban Ban Chỉ đạo kết luận và chỉ đạo thực hiện.

3. Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; thành viên Ban Chỉ đạo tham gia, thực hiện đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo và kịp thời báo cáo, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban Chỉ đạo về các nhiệm vụ được phân công theo quy định tại Quy chế này.

4. Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Y tế khi thực hiện nhiệm vụ.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 4301/QĐ-BYT ngày 21/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Ban Chỉ đạo.

2. Chỉ đạo các Đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ Y tế triển khai thực hiện Kế hoạch của Bộ Y tế ban hành theo Quyết định số 1728/QĐ-BYT ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đến năm 2030 theo Quyết định số 1286/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây được gọi là Kế hoạch của Bộ Y tế) hiệu quả, đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo, phù hợp với điều kiện thực tiễn và quy định của pháp luật.

3. Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc, xử lý các vướng mắc khi triển khai thực hiện Kế hoạch của Bộ Y tế.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban Ban Chỉ đạo

1. Nhiệm vụ:

a) Chỉ đạo hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo;

b) Phân công nhiệm vụ về lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên Ban Chỉ đạo và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;

c) Xử lý các đề xuất, kiến nghị của thành viên Ban Chỉ đạo, giải quyết các công việc khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo; cho ý kiến, kết luận cuối cùng về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các thành viên Ban Chỉ đạo.

2. Quyền hạn:

a) Đề nghị điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế thành viên Ban Chỉ đạo;

b) Ký ban hành các văn bản, báo cáo của Ban Chỉ đạo; chủ trì và kết luận các phiên họp của Ban Chỉ đạo;

d) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch của Bộ Y tế;

đ) Ủy quyền cho Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều hành các phiên họp của Ban Chỉ đạo hoặc thực hiện một số nhiệm vụ khác trong trường hợp cần thiết.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo

1. Nhiệm vụ:

a) Giúp Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 4 của Quy chế này;

b) Theo dõi, đôn đốc, báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo về kết quả, tiến độ thực hiện các nội dung đề ra tại Kế hoạch của Bộ Y tế.

c) Tham mưu cho Trưởng ban Ban Chỉ đạo trong công tác xây dựng cơ chế, giải pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch của Bộ Y tế;

d) Thực hiện các công việc khác hoặc ký các văn bản do Trưởng ban Ban Chỉ đạo ủy quyền hoặc phân công;

e) Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban Chỉ đạo về các nhiệm vụ được phân công.

2. Quyền hạn:

a) Điều hành, giải quyết công việc của Ban Chỉ đạo khi Trưởng ban Ban Chỉ đạo ủy quyền hoặc phân công;

b) Chủ trì tổ chức các phiên họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban Chỉ đạo theo ủy quyền của Trưởng ban Ban Chỉ đạo;

c) Thành lập các nhóm/bộ phận liên quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế để triển khai các nhiệm vụ cụ thể một cách hiệu quả;

d) Điều hành và thay đổi thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo trên cơ sở đề nghị của các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo thuộc thẩm quyền.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Ban Chỉ đạo

1. Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên theo Phụ lục đính kèm và các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Ban Chỉ đạo phân công.

2. Thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp và giúp việc cho Trưởng ban, Phó Trưởng ban theo sự phân công.

3. Tham gia đầy đủ các buổi họp của Ban Chỉ đạo.

4. Cập nhật thông tin, nhu cầu, tồn tại, bất cập và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch của Bộ Y tế để báo cáo, đề xuất các biện pháp hỗ trợ, giải quyết kịp thời, hiệu quả.

5. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao cho Trưởng ban/ Phó Trưởng ban (sau đây được gọi là Lãnh đạo Ban Chỉ đạo).

6. Thực hiện một số hoạt động khác phù hợp với phạm vi, lĩnh vực quản lý theo chức năng và phân công của Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

7. Được sử dụng phương tiện của đơn vị đang công tác để thực hiện nhiệm vụ được phân công. Thủ trưởng đơn vị có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi, thời gian, phương tiện để thành viên Ban Chỉ đạo thuộc đơn vị mình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

8. Khi có sự thay đổi về nhân sự, các đơn vị có đại diện là thành viên Ban Chỉ đạo phải cử người khác thay thế. Người được cử sẽ đảm nhiệm tư cách thành viên và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của thành viên trước đó.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ giúp việc

1. Tổ giúp việc là bộ phận giúp việc cho Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ quy định tại Điều 3 Quyết định số 4301/QĐ-BYT ngày 21/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Ban Chỉ đạo và các nhiệm vụ sau:

a) Dự thảo, trao đổi, nghiên cứu các văn bản, báo cáo, kế hoạch, biên bản họp của Ban Chỉ đạo trước khi báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định;

b) Dự thảo nội dung và chuẩn bị tài liệu cho các phiên họp của Ban Chỉ đạo trình Trưởng ban phê duyệt;

c) Liên hệ, bố trí các cuộc họp nội bộ/bên ngoài định kỳ và đột xuất, công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch của Bộ Y tế triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đến năm 2030;

d) Tổng hợp các báo cáo theo quy định của Ban Chỉ đạo tại Quy chế này để báo cáo Trưởng ban, Phó Trưởng ban và gửi các thành viên Ban Chỉ đạo;

đ) Đầu mối tham mưu cho Ban Chỉ đạo trong việc phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức các hội nghị sơ kết/ tổng kết hoặc đôn đốc các đơn vị liên quan báo cáo sơ kết/ tổng kết Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đến năm 2030 theo Kế hoạch của Bộ Y tế.

e) Họp thường kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Tổ trưởng Tổ giúp việc.

2. Tổ trưởng Tổ giúp việc có trách nhiệm điều phối, tổ chức các hoạt động phối hợp chung của Tổ giúp việc; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phù hợp với lĩnh vực công tác của họ và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Trưởng ban Ban Chỉ đạo về kết quả làm việc của Tổ giúp việc.

3. Thành viên Tổ giúp việc có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tham gia đầy đủ các hoạt động theo yêu cầu của Lãnh đạo Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ giúp việc;

b) Giúp việc Lãnh đạo của đơn vị mình là thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo;

c) Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu sự điều hành của Tổ trưởng Tổ giúp việc;

d) Được sử dụng phương tiện của đơn vị đang công tác để thực hiện nhiệm vụ được phân công. Thủ trưởng đơn vị có thành viên tham gia Tổ giúp việc có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi, thời gian, phương tiện để thành viên Tổ giúp việc thuộc đơn vị mình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chương III

CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 8. Hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Hoạt động của Ban Chỉ đạo được thể hiện qua phiên họp toàn thể, qua các hoạt động của Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các thành viên và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

2. Ban Chỉ đạo họp thường kỳ một năm hai lần vào tháng 6, tháng 12 của năm và họp đột xuất theo quyết định của Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

3. Thành viên Ban Chỉ đạo phải tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo và có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung về lĩnh vực được phân công. Trường hợp không thể dự họp được, thành viên Ban Chỉ đạo phải báo cáo Lãnh đạo Ban Chỉ đạo và có thể ủy quyền cho người có thẩm quyền khác tham dự nhưng phải chịu trách nhiệm về ý kiến tham gia của người được ủy quyền.

4. Trưởng ban Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp toàn thể Ban Chỉ đạo. Trong trường hợp Trưởng ban Ban Chỉ đạo vắng mặt thì ủy quyền cho Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Điều 9. Phiên họp toàn thể Ban Chỉ đạo

1. Thông qua kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết hoặc thông qua báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đến năm 2030 theo Kế hoạch của Bộ Y tế.

2. Thảo luận, giải quyết các vướng mắc, bất cập phát sinh do các thành viên Ban Chỉ đạo hoặc các cơ quan, tổ chức có liên quan yêu cầu; các biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch của Bộ Y tế của các đơn vị.

3. Thông qua các báo cáo triển khai thực hiện Kế hoạch của Bộ Y tế của các đơn vị; việc phân công thành viên Ban Chỉ đạo chủ trì hoạt động của Ban Chỉ đạo; kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch của Bộ Y tế triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đến năm 2030; thống nhất nội dung kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các biện pháp giải quyết những vướng mắc, bất cập nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch của Bộ Y tế triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đến năm 2030; đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động bảo đảm về số lượng, chất lượng, nguồn cung vắc xin cho tiêm chủng.

4. Quyết định những vấn đề khác theo đề nghị của Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo hoặc các thành viên khác của Ban Chỉ đạo.

Điều 10. Chế độ báo cáo

1. Định kỳ 06 tháng, một năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả và đánh giá về tình hình chỉ đạo thực hiện Kế hoạch của Bộ Y tế tại đơn vị mình và lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo về Tổ giúp việc để tổng hợp, báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

2. Định kỳ 06 tháng, một năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc có báo cáo về hoạt động của Ban Chỉ đạo gửi các thành viên Ban Chỉ đạo.

3. Định kỳ 06 tháng, một năm hoặc đột xuất của Lãnh đạo Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình chỉ đạo thực hiện Kế hoạch của Bộ Y tế của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 11. Quan hệ phối hợp công tác

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban Ban Chỉ đạo phân công.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch của Bộ Y tế.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đã được phân công; kịp thời báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo về kết quả, tiến độ thực hiện, các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

4. Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo về quản lý, điều phối, tổ chức thực hiện Kế hoạch của Bộ Y tế.

Điều 12. Cung cấp thông tin

1. Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm chia sẻ các thông tin, ghi nhận các kết quả thực hiện Kế hoạch của Bộ Y tế triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đến năm 2030 với các thành viên khác.

2. Việc chia sẻ thông tin được thực hiện định kỳ trong các cuộc họp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và chia sẻ thông tin đột xuất bằng văn bản khi có những thông tin, ghi nhận đột xuất.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định về loại thông tin được phép công khai, loại thông tin mật, không phổ biến về hoạt động của Ban Chỉ đạo.

4. Trong trường hợp chia sẻ với các cơ quan, tổ chức bên ngoài hoặc với phương tiện thông tin đại chúng: thực hiện theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế.

Điều 13. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo từ ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Hằng năm, Cục Quản lý Dược có trách nhiệm là đầu mối phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính lập dự toán kinh phí nguồn ngân sách nhà nước cho hoạt động của Ban Chỉ đạo. Việc sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo phải đúng quy định.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Trưởng ban Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm đề xuất Trưởng ban Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo trên cơ sở sự nhất trí của đa số thành viên trong Ban Chỉ đạo và phù hợp với quy định của pháp luật.

 

PHỤ LỤC

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO
(Kèm theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-BYT ngày 08/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT

Thành viên

Vai trò

Nhiệm vụ/Lĩnh vực phụ trách

1.

Đại diện Cục Quản lý Dược

Thành viên Ban Chỉ đạo

Chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ mà Cục Quản lý Dược được phân công là đơn vị chủ trì tại Kế hoạch của Bộ Y tế, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

2.

Đại diện Cục Y tế dự phòng

Thành viên Ban Chỉ đạo

Chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ mà Cục Y tế dự phòng được phân công là đơn vị chủ trì tại Kế hoạch của Bộ Y tế, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

3.

Đại diện Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Thành viên Ban Chỉ đạo

Chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ mà Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo được phân công là đơn vị chủ trì trong Kế hoạch của Bộ Y tế, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

4.

Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế

Thành viên Ban Chỉ đạo

Chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ mà Vụ Hợp tác quốc tế được phân công là đơn vị chủ trì tại Kế hoạch của Bộ Y tế, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

5.

Đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính

Thành viên Ban Chỉ đạo

Chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ mà Vụ Kế hoạch - Tài chính được phân công là đơn vị chủ trì tại Kế hoạch của Bộ Y tế, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

6.

Đại diện Vụ Pháp chế

Thành viên Ban Chỉ đạo

- Chỉ đạo Vụ Pháp chế phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch của Bộ Y tế, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

- Phối hợp với Tổ giúp việc tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tình hình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch của Bộ Y tế.

7.

Đại diện Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế

Thành viên Ban Chỉ đạo

- Chỉ đạo Viện Kiểm định quốc gia về vắc xin và sinh phẩm y tế phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch của Bộ Y tế, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, và Phó Trưởng Ban Chỉ đao.

- Tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tình hình xuất xưởng các vắc xin cho tiêm chủng.

8.

Đại diện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Thành viên Ban Chỉ đạo

- Tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tình hình các vắc xin sử dụng cho tiêm chủng.

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 51/QĐ-BYT năm 2024 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đến năm 2030 theo Quyết định 1286/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

  • Số hiệu: 51/QĐ-BYT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 08/01/2024
  • Nơi ban hành: Bộ Y tế
  • Người ký: Đào Hồng Lan
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 08/01/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản