Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 509/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 16 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC VĂN BẢN ĐIỆN TỬ KHÔNG GỬI KÈM BẢN GIẤY GIỮA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Công văn số 775/VPCP-KSTT ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức Hội, Quỹ được giao biên chế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Long Hải

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN ĐIỆN TỬ KHÔNG GỬI KÈM BẢN GIẤY
(Kèm theo Quyết định số 509/QĐ-UBND  ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên loại văn bản

I

Văn bản quy phạm pháp luật

1

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

2

Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

II

Văn bản hành chính

3

Nghị quyết (cá biệt)

4

Quyết định (cá biệt)

5

Chỉ thị

6

Quy chế

7

Quy định

8

Thông cáo

9

Thông báo

10

Hướng dẫn

11

Chương trình

12

Kế hoạch

13

Phương án

14

Đề án

15

Dự án

16

Báo cáo

17

Tờ trình

18

Công văn

19

Công điện

20

Giấy ủy quyền

21

Giấy mời

22

Phiếu gửi

23

Phiếu chuyển

24

Phiếu báo

Ghi chú:

- Văn bản quy phạm pháp luật theo danh mục nên trên chỉ gửi bản giấy đến các cơ quan sau: Cơ quan kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan đăng Công báo, đăng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Danh mục trên không áp dụng đối với các loại văn bản sau:

+ Văn bản, hồ sơ thuộc dạng mật, tối mật, tuyệt mật theo quy định tại Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.

+ Văn bản, hồ sơ bắt buộc phải gửi bản giấy theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật mức Luật, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

+ Văn bản, hồ sơ bắt có thành phần phức tạp, khó khăn trong việc số hóa bao gồm bản đồ, bản thiết kế, ấn phẩm, vật phẩm...

+ Văn bản, hồ sơ liên quan đến quy hoạch; tài chính; tổ chức; bộ máy; nhân sự; chế độ chính sách đối với công chức, viên chức.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân không thuộc Điều 3 Quyết định này thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy theo danh mục trên.