Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 5067/QĐ-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHO PHÉP VÀ CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN TRONG NƯỚC KHÔNG SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994 ;
Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ về việc ban hành điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ;
Căn cứ Thông tư số 09/BKH-VPĐT ngày 21/9/1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập thẩm định dự án đầu tư và quyết định đầu tư ;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 223/CV-KHĐT-KT ngày 18/10/1996) ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành tạm thời bảng “quy định về trình tự, thủ tục cho phép và cấp giấy phép đầu tư các dự án trong nước không sử dụng vốn Nhà nước”.

Các quy định trước trái với bảng quy định này đều bãi bỏ.

Điều 2.- Ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các chủ đầu tư có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Hải

 

QUY ĐỊNH

VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ CHO CÁC DỰ ÁN TRONG NƯỚC KHÔNG SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5067/QĐ-UB-KINH Tế ngày 01/11/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

I.- MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ : ĐỂ CÁ NHÂN, DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ĐẦU TƯ, MỞ CƠ SỞ SẢN XUẤT, DỊCH VỤ.

II.- HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ GỒM :

1- Đơn của chủ đầu tư, kèm dự án đầu tư (nội dung theo Thông tư số 09/BKH-VP-ĐT ngày 21/9/1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

2- Bản sao Giấy phép thành lập doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp đã thành lập) hoặc bản sao hồ sơ xin thành lập (đối với doanh nghiệp đang xin thành lập).

3- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (đối với Công ty) về việc đầu tư hoặc hợp đồng liên doanh, điều lệ liên doanh (đối với dự án liên doanh trong nước).

4- Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp được cơ quan thuế xác nhận (đối với doanh nghiệp đã hoạt động).

5- Giấy chấp thuận địa điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc các căn cứ pháp lý về sử dụng đất.

6- Ý kiến của Sở quản lý ngành kinh tế-kỹ thuật hoặc Ủy ban nhân dân quận, huyện và môi sinh môi trường.

Hồ sơ nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố và được cấp biên nhận. Khi thẩm định nếu cần chủ đầu tư giải trình thì sau 05 ngày nhận hồ sơ Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố phải báo bằng văn bản cho chủ đầu tư và chỉ báo một lần.

III.- THẨM QUYỀN CHO PHÉP VÀ CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ :

1- Đối với Dự án thuộc nhóm C : Sau khi xem xét hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tổ chức thẩm định để trình Ủy ban nhân dân thành phố cho phép đầu tư. Sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố sẽ cấp giấy phép đầu tư cho chủ đầu tư.

Thời gian cấp giấy phép đầu tư là 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố xem xét, tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố có quyết định cho phép đầu tư : 8 ngày.

- Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản cho phép đầu tư : 7 ngày.

- Cấp giấy phép đầu tư : 5 ngày

2- Đối với dự án thuộc nhóm B : Sau khi xem xét hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố có tờ trình Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy phép đầu tư sau khi có ý kiến của Bộ quản lý ngành kinh tế-kỹ thuật (Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố dự thảo giấy phép đầu tư và văn bản gởi Bộ quản lý ngành kinh tế-kỹ thuật để lấy ý kiến).

3- Đối với dự án thuộc nhóm A : Do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đầu tư sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư. Trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu hoặc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần thỏa thuận ý kiến của thành phố Hồ Chí Minh thì thủ tục và trình tự thẩm định như trên và Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản thỏa thuận trong vòng 15 ngày kể từ khi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố nhận đủ hồ sơ.

IV.- LỆ PHÍ THẨM ĐỊNH : THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 501/BXD-VKT NGÀY 18/9/1996 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG.-

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

Mẫu : 01-GPĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Kính gởi : SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

(Đối với doanh nghiệp)

 

Tên doanh nghiệp :

Giấy phép thành lập :

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :

Trụ sở đặt tại :

XIN CẤP PHÉP ĐẦU TƯ VỚI NỘI DUNG CHÍNH NHƯ SAU :

Tên dự án :

Chủ đầu tư :

Mục tiêu, quy mô, công suất :

Địa điểm :

Diện tích chiếm đất :

Hình thức sử dụng :

Tổng mức đầu tư :

Nguồn vốn đầu tư :

Tiến độ đầu tư :

Trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ đầu tư :

Các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái :

Tôi cam đoan những kê khai trên đây là đúng sự thật, xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về hoạt động của đơn vị và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.-

Ý kiến của Sở ngành quản lý :

 

Ngày       tháng      năm 199
T/M DOANH NGHIỆP
(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

Mẫu : 01-GPĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc
----------

Kính gởi : UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐƠN XIN CHO PHÉP ĐẦU TƯ

 

Tên doanh nghiệp :

Giấy phép thành lập :

Giấy đăng ký kinh doanh :

Trụ sở đặt tại :

XIN CHO PHÉP ĐẦU TƯ VỚI CÁC NỘI DUNG NHƯ SAU :

Tên dự án :

Chủ đầu tư :

Quy mô, công suất :

Địa điểm :

Diện tích chiếm đất :

Tổng mức đầu tư :

Trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ đầu tư :

Các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái :

Tôi xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng sự thật, xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về hoạt động của đơn vị và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.-

 

Ý kiến của Sở ngành quản lý

(đ/v doanh nghiệp) hoặc UBND

Quận Huyện (đối với cá nhân) :

Ngày       tháng      năm 199
T/M DOANH NGHIỆP
(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số:         /UB                                 
Về việc cho phép đầu tư dự án

TP. Hồ Chí Minh, ngày         tháng       năm 199

 

Kính gởi : (Đơn vị, cá nhân)

 

Trả lời đơn ngày …………. Tháng ………… năm 199…. của

về việc xin cho phép đầu tư dự án :

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố (công văn số ………../KHĐT-KT ngày ……. tháng ….. năm 199   ) ;

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau :

1- Cho phép được đầu tư dự án với nội dung sau :

1.1- Tên dự án :

1.2- Địa điểm xây dựng :

1.3- Quy mô công suất :

2- Yêu cầu chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố (số 32 Lê Thánh Tôn, quận 1) để làm thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư.

3- Thời hạn thực hiện trên không quá 15 ngày kể từ ngày ban hành văn bản này.-

 

 

Nơi nhận :
- Như trên
- UBND Thành phố
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Địa chính, KTS Trưởng TP
- UBND (Quận, Huyện)
- UBND (Phường, Xã)
- VPUB : khối QLĐT
- Lưu.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

Mẫu : 02-GPĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc
----------

Kính gởi : SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

(đối với cá nhân)

 

Tôi là : …………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh : …………………………………………………..

Nơi sinh : ………………………………………………………………….

Số giấy CMND : ………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú : ……………………………………………………….

Nghề nghiệp : ……………………………………………………………..

Xin cấp Giấy phép đầu tư với các nội dung chính, như sau :

Tên dự án : ………………………………………………………………

Chủ đầu tư : ……………………………………………………………..

Mục tiêu, quy mô, công suất : …………………………………………..

Địa điểm : ……………………………………………………………….

Diện tích chiếm đất : …………………………………………………….

Hình thức sử dụng đất :…………………………………………………..

Tổng mức đầu tư : ……………………………………………………….

Nguồn vốn đầu tư : ………………………………………………………

Tiến độ đầu tư : ………………………………………………………….

Trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ đầu tư : …………………………………

……………………………………………………………………………

Các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái : ……………………………

……………………………………………………………………………

Các đề nghị khác (nếu có) : ……………………………………………..

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những kê khai trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về hoạt động của đơn vị và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.-

 

Ý kiến của UBND quận, huyện :

Ngày       tháng      năm 199
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số:           /QĐ-KHĐT-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày         tháng       năm 199

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ CHO …………………………

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ về việc ban hành điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ;

- Căn cứ Thông tư số 09/BKH-VPĐT ngày 21/9/1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về lập, thẩm định dự án đầu tư và quyết định đầu tư ;

- Căn cứ Quyết định số 2559/QĐ-UB-NC ngày 27/5/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh ;

- Xét đề nghị của ……. tại công văn số …../ngày….tháng….năm 199…. đã được sự thỏa thuận của Sở ……………………… ;

- Căn cứ Quyết định số ……………….. ngày……/…../199… của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước khômg sử dụng vốn Nhà nước (nhóm C) ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Cấp giấy phép đầu tư cho ……………………………. theo các nội dung sau :

1- Tên dự án :

2- Chủ đầu tư : (là cá nhân hoặc tổ chức có tư cách pháp nhân : Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần hoặc Hợp tác xã, v.v…).

3- Mục tiêu, quy mô công suất :

4- Địa điểm, diện tích chiếm đất, hình thức sử dụng đất :

5- Tổng mức đầu tư, nguồn và tiến độ đầu tư :

5.1- Tổng mức đầu tư :

+ Xây lắp                                   :

+ Thiết bị                                   :

+ Kiến thiết cơ bản khác:

5.2- Nguồn vốn đầu tư    :

5.3- Tiến độ đầu tư         :

6- Trách nhiệm và nghĩa vụ mà chủ đầu tư phải thực hiện :

- Các ưu đãi (theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước).

Điều 2.- Chủ đầu tư có trách nhiệm tiến hành các thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước để thực thi dự án.-

 

 

Nơi nhận :
- UBND TP (để báo cáo)
- Sở Địa chính TP
- UBND Quận, Huyện
- Sở ……….
- VP.KTS Trưởng Thành phố
- Cục Thống kê-Cục Thuế
- Lưu : HC-KT

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ