Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 505/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức vè quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-VPCP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

1. Theo phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền nhiệm quản lý, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung nhiệm vụ của Kế hoạch được ban hành tại Quyết định này.

2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Bình Định;
- VNPT Bình Định;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TT TH-CB; TT PVHCC,
- Lưu: VT, KSTT, HCTC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành theo Quyết định số: 505/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Định)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Kết quả công việc

Thời gian

I. Công bố, công khai thủ tục hành chính (TTHC) và cập nhập, chuẩn hóa dữ liệu TTHC của tỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

1

Trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý đảm bảo theo quy định.

Các sở, ban, ngành

Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

- Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày sở, ban nhận được Quyết định công bố TTHC của Bộ chủ quản hoặc công văn của Văn phòng UBND tỉnh thông báo Danh mục văn bản của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương (trong đó có quyết định công bố TTHC).

- Đối với TTHC được quy định trong văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP.

2

Nhập, công khai dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Văn phòng UBND tỉnh

- Các sở, ban, ngành;

- VNPT Bình Định.

Dữ liệu TTHC được cập nhật, công khai

Sau khi có Quyết định công bố danh mục TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh

3

Công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

- Văn phòng UBND tỉnh (đối với Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh);

- Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện (đối với Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị)

VNPT Bình Định

Dữ liệu TTHC tại Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị địa phương được đồng bộ, thống nhất với dữ liệu TTHC tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Thường xuyên

4

Công khai TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã theo quy định.

-Văn phòng UBND tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã;

Các sở, ban, ngành

- Niêm yết quyết định của Thủ trưởng đơn vị về việc công khai danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của đơn vị.

- Thực hiện các nội dung công khai theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP.

Thường xuyên

5

Rà soát, xây dựng dự thảo và trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố chuẩn hóa TTHC thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Các sở, ban, ngành

- Văn phòng UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công bố chuẩn hóa TTHC

Thường xuyên

II. Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

6

Nghiên cứu, lựa chọn, đề xuất UBND tỉnh bổ sung các thủ tục hành chính cần thực hiện đơn giản hóa (nếu có) vào Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2020 của tỉnh.

Các sở, ban, ngành

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các cơ quan có liên quan.

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung TTHC được rà soát, đánh giá năm 2020

Trước tháng 5/2020

7

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt

Các sở, ban, ngành liên quan

- Văn phòng UBND tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã;

- Các cơ quan có liên quan.

Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt Phương án đơn giản hóa TTHC và quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC (đối với Phương án đơn giản hóa cắt giảm thời gian giải quyết TTHC)

Từ tháng 01/2020 đến tháng 8/2020

III. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC

8

Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC theo quy định.

- Các sở, ban, ngành;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

-

Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa, cơ quan tiếp nhận và giải quyết công việc

Thường xuyên

9

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia khi có phát sinh các trường hợp phản ánh, kiến nghị cụ thể.

Văn phòng UBND tỉnh

- Các sở, ban, ngành;

- UBND cấp huyện.

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý; kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị được công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Thường xuyên

IV. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mực độ 3, mức độ 4

10

Rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết đối với 100% TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

Các sở, ban, ngành

- Văn phòng UBND tỉnh;

- UBND cấp huyện.

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Thường xuyên

11

Triển khai vận hành Phần mềm một cửa điện tử tại Ban Dân tộc tỉnh để theo dõi, đánh giá công tác giải quyết TTHC của Ban Dân tộc tỉnh.

Ban Dân tộc

- Văn phòng UBND tỉnh;

- VNPT Bình Định.

Vận hành phần mềm VNPT Igate tại Ban Dân tộc tỉnh

Quý II/2020

12

Mở rộng danh mục dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được tích hợp với Cổng Dịch công Quốc gia theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng UBND tỉnh

- Các sở, ban, ngành;

- VNPT Bình Định

Các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Theo lộ trình của Văn phòng Chính phủ

13

Có giải pháp cụ thể để tăng cường việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

- Các sở, ban, ngành;

- UBND cấp huyện;

Văn phòng UBND tỉnh

Giải pháp, sáng kiến của đơn vị làm tăng số lượng hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Thường xuyên

14

Thực hiện việc vận hành, sử dụng phần mềm một cửa điện tử (VNPT Igate) trong giải quyết TTHC đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 24/8/2018 của Chính phủ.

- Các sở, ban, ngành;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

- Văn phòng UBND tỉnh;

- VNPT Bình Định.

100% hồ sơ TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được tiếp nhận, xử lý thông qua phần mềm một cửa điện tử.

Thường xuyên

15

Nâng cấp các tính năng, chức năng của Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh để đáp ứng tốt hơn yêu cầu liên thông giải quyết hồ sơ TTHC.

VNPT Bình Định

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các tính năng, chức năng, tiện ích được bổ sung của Phần mềm một cửa điện tử.

Thường xuyên

16

Rà soát, đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc và sửa chữa trụ sở của Bộ phận Một cửa đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Các cơ quan liên quan.

Bộ phận Một cửa các cấp được hoàn thiện theo đúng quy định

Trước Quý II/2020

V. Một số nhiệm vụ khác về hoạt động kiểm soát TTHC và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

17

Thực hiện chế độ Báo cáo về hoạt động kiểm soát TTHC và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Các sở, ban, ngành

- Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

- UBND cấp huyện

- UBND cấp xã

- Văn phòng UBND tỉnh

- Các cơ quan có liên quan.

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kiểm soát TTHC và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thực hiện theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Công văn số 901/UBND-KSTT ngày 28/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

18

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát TTHC và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh trên các phương tiện truyền thông, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị địa phương.

- Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh;

- Báo Bình Định;

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Văn phòng UBND tỉnh

- Sở Thông tin và Truyền thông.

- Phát thanh, phát hình trên phương tiện đại chúng

- Các hình thức khác có liên quan

Trong năm

19

Thực hiện quy trình đánh giá tác động, lấy ý kiến, thẩm định đối với quy định về TTHC được phân cấp cho cấp tỉnh ban hành theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP.

Các sở, ban, ngành

- Sở Tư pháp;

- Văn phòng UBND tỉnh.

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính được thực hiện đánh giá tác động theo quy định.

Thường xuyên

20

Tổ chức, khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

- Văn phòng UBND tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng thông qua phần mềm hoặc phiếu khảo sát.

Thường xuyên