Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 50-QĐ/NH7

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ LÃI SUẤT CHO VAY NGOẠI TỆ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước, ban hành theo lệnh số 37-LCT/HĐNN8 ngày 24-5-1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Nay quy định lãi suất cho vay trong nước bằng đô la Mỹ của các tổ chức tín dụng đôí với khách hàng như sau:

- Lãi suất cho vay đô la Mỹ tối đa không qúa 8,5%

Điều 2

Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng Đầu tư và phát triển, Ngân hàng Thương mại cổ phần, công ty Tài chính, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng Liên doanh căn cứ vào mức lãi suất tại Điều 1 để quy định mức lãi suất về tìên gửi và cho vay đô la Mỹ cho các kỳ hạn khác nhau.

Các tổ chức tín dụng có trách nhiệm báo cáo Thống đốc ngân hàng Nhà nước (qua Vụ Quản lý Ngoại hối) khi thay đổi mức lãi suất về tiền gửi và cho vay đô la Mỹ.

Điều 3

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 230-QĐ/NH7 ngày 6-12-1993.

Điều 4

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Chánh thanh tra, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng vụ Tổng kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan khác tại Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng Đầu tư và phát triển, Ngân hàng thương mại cổ phần, Công ty Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng Liên doanh tại Việt Nam, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT.THỐNG ĐỐC
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
PHÓ THỐNG ĐỐC
Lê Văn Châu