Hệ thống pháp luật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 497/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI THỜI KỲ 2021-2030

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan quy hoạch năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 20/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2020 và định hướng sau năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và phương án tổng mặt bằng dự án Xây dựng nhà ga hành khách T2;

Xét đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam tại Tờ trình số 5890/TTr-CHK ngày 24/10/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thời kỳ 2021-2030; các văn bản số 6420/CHK-QLC ngày 15/11/2023 và số 1520/CHK-QLC ngày 29/3/2024;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 449/KHĐT ngày 24/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thời kỳ 2021-2030 với nội dung như sau:

- Quy hoạch kết cấu hạ tầng sân bay:

+ Bổ sung bãi tập kết phương tiện, thiết bị mặt đất tại vị trí phía Tây sân đỗ máy bay của nhà ga hành khách T2.

+ Bổ sung trung tâm đào tạo thực hành cho nhân viên cứu nạn chữa cháy tàu bay tại vị trí phía Tây Nam của Cảng.

- Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung: Bổ sung quy hoạch nhà để xe cao tầng tại vị trí phía Đông Đài kiểm soát không lưu cùng với hệ thống giao thông kết nối.

- Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 20/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2540/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để quản lý và thực hiện quy hoạch phù hợp quy định hiện hành;

- Rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bản vẽ quy hoạch bảo đảm phù hợp với nội dung quy hoạch được phê duyệt;

- Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát quy hoạch các công trình để đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với nhu cầu khai thác và đầu tư phát triển;

- Trong các bước triển khai tiếp theo, Cục Hàng không Việt Nam và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tính toán xác định các yếu tố kỹ thuật để bảo đảm tính hợp lý, thực hiện điều chỉnh và xử lý các nội dung theo thẩm quyền, báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét đối với những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Kết cấu hạ tầng giao thông; các Cục: Quản lý đầu tư xây dựng, Hàng không Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an;
- UBND Thành phố Hà Nội;
- Cảng vụ hàng không miền Bắc;
- Các TCT: Cảng HKVN, Quản lý bay VN;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, Vụ KHĐT VULH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 497/QĐ-BGTVT năm 2024 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thời kỳ 2021-2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • Số hiệu: 497/QĐ-BGTVT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 26/04/2024
  • Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Người ký: Lê Anh Tuấn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/04/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản