Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 489/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC KẾ HOẠCH QUY HOẠCH NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 28/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch quy hoạch giai đoạn 2011-2015, quy hoạch năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 19/01/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa tại Công văn số 2893/SKHĐT-QH ngày 29/12/2011 về việc đề xuất Danh mục kế hoạch quy hoạch năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục kế hoạch quy hoạch năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ dự án thực hiện, với các nội dung chính như sau:

Tổng số dự án thực hiện trong Kế hoạch quy hoạch năm 2012 là: 59 dự án; trong đó:

a) Dự án chuyển tiếp: 24 dự án, gồm:

- 12 dự án quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH (6 dự án quy hoạch phát triển KT-XH cấp huyện, 6 dự án quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm);

- 01 dự án quy hoạch sử dụng đất;

- 11 dự án quy hoạch xây dựng.

b) Dự án triển khai mới: 35 dự án, gồm:

- 17 dự án quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH (05 dự án quy hoạch phát triển KT-XH cấp huyện, 12 dự án quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm);

- 18 dự án quy hoạch xây dựng.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo).

Điều 2.

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm thông báo nội dung, yêu cầu cụ thể cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ dự án triển khai thực hiện.

2. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ dự án, căn cứ vào nội dung thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo quy hoạch được lập có chất lượng, đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện cho các chủ dự án trong quá trình lập quy hoạch, đảm bảo đạt mục tiêu, yêu cầu đặt ra .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nội dung giao chủ đầu tư các dự án quy hoạch trong Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh về quy hoạch giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch năm 2012 trái với Quyết định này bị bãi bỏ.

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ dự án, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ (để thực hiện);
- Các đồng chí PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH (02).

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 


DANH MỤC

KẾ HOẠCH QUY HOẠCH NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 489/QĐ-UBDN ngày 22 tháng 2 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT

Danh mục dự án quy hoạch

Quyết định phê duyệt đề cương, nhiệm vụ.

Thời gian KC-HT

Tổng dự toán được duyệt

Mục tiêu

Chủ đầu tư

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

A

DỰ ÁN QH CHUYỂN TIẾP

 

 

 

 

 

 

I

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội

 

 

 

 

 

 

I.1

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện

 

 

 

 

 

 

1

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Triệu Sơn đến năm 2020

111/QĐ-UBND ngày 13/01/2011

2011-2012

311

Hoàn thành trình duyệt

UBND huyện Triệu Sơn

Đã phê duyệt dự toán

2

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Tĩnh Gia đến năm 2020

2665/QĐ-UBND ngày 15/8/2011

2011-2012

630

- nt -

UBND huyện Tĩnh Gia

Đã phê duyệt dự toán

3

Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Thạch Thành đến năm 2020

2193/QĐ-UBND ngày 11/7/2011

2011-2012

 

- nt -

UBND huyện Thạch Thành

Đã phê duyệt Đề cương, chưa phê duyệt dự toán

4

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Thiệu Hóa đến năm 2020

1859/QĐ-UBND ngày 13/6/2011

2011-2012

 

- nt -

UBND huyện Thiệu Hóa

Đã phê duyệt Đề cương, chưa phê duyệt dự toán

5

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Ngọc Lặc đến năm 2020

2824/QĐ-UBND ngày 26/8/2011

2011-2012

 

- nt -

UBND huyện Ngọc Lặc

Đã phê duyệt Đề cương, chưa phê duyệt dự toán

6

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Nga Sơn đến năm 2020

901/QĐ-UBND ngày 24/3/2011

2011-2012

 

Lập và trình duyệt quy hoạch

UBND huyện Nga Sơn

Đanh trình thẩm định Đề cương, nhiệm vụ

I.2

Quy hoạch ngành, sản phẩm

 

 

 

 

 

 

1

Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

760/QĐ-UBND ngày 15/3/2011

2011-2012

3.205

Hoàn thành trình duyệt

Sở NN&PTNT

Đã phê duyệt dự toán

2

Quy hoạch các mỏ đất làm vật liệu đắp đê tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

2943/QĐ-UBND ngày 08/9/2011

2011-2012

1.528

- nt -

Chi Cục đê điều & PCBL

Đã phê duyệt dự toán

3

Quy hoạch thủy lợi vùng III Nông Cống

901/QĐ-UBND ngày 24/3/2011

2011-2012

 

- nt -

UBND huyện Nông Cống

Chưa phê duyệt Đề cương, dự toán

4

Quy hoạch tổng thể cấp quốc gia bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị DTLSVH Hàm Rồng Thanh Hóa

2424/QĐ-UBND ngày 27/7/2011

2011-2012

3.734

- nt -

Sở VHTT&DL

Đã phê duyệt dự toán

5

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPC) tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

1694/QĐ-UBND ngày 30/5/2011

2011-2012

592

- nt -

Sở Công Thương

Đã phê duyệt dự toán

6

Quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

2620/QĐ-UBND ngày 10/8/2011

2011-2012

 

- nt -

Sở NN&PTNT

Đã phê duyệt Đề cương, chưa phê duyệt dự toán

II

Quy hoạch xây dựng

 

 

 

 

 

 

1

Điều chỉnh, quy hoạch cấp nước, thoát nước đô thị vùng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025

4177/QĐ-UBND ngày 15/11/2010; 4055/QĐ-UBND ngày 24/11/2010

2011-2012

390

Hoàn thành trình phê duyệt

Sở Xây Dựng

Đã phê duyệt dự toán

2

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia

500/QĐ-UBND ngày 17/2/2011

2011-2012

1.772

- nt -

Sở Xây Dựng

Đã phê duyệt dự toán

3

Quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm vùng huyện Tĩnh Gia

530/QĐ-UBND ngày 21/2/2011

2011-2012

4.410

- nt -

Sở Xây Dựng

Đã phê duyệt dự toán

4

Quy hoạch xây dựng khu du lịch và đô thị Cửa Đặt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.

2648/QĐ-UBND ngày 02/8/2010

2011-2012

774

- nt -

UBND huyện Thường Xuân

Đã phê duyệt dự toán

5

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng thị trấn Cẩm Thủy đến năm 2020.

901/QĐ-UBND ngày 24/3/2011

2011-2012

 

- nt -

UBND huyện Cẩm Thủy

Chưa phê duyệt Đề cương, dự toán

6

Điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

901/QĐ-UBND ngày 24/3/2011

2011-2012

 

- nt -

Viện QH Xây dựng

Chưa phê duyệt Đề cương, dự toán

7

Quy hoạch phân khu Khu du lịch Lam Kinh tỉnh Thanh Hóa

2131/QĐ-UBND ngày 04/7/2011

2011-2012

1.281

- nt -

Sở VHTT&DL

Đã phê duyệt dự toán

8

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Đông Cương, thành phố Thanh Hóa.

4016/QĐ-UBND ngày 09/11/2010

2011-2012

1.461

- nt -

UBND TP Thanh Hóa

Đã phê duyệt dự toán

9

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Mỹ, huyện Nông Cống.

2121/QĐ-UBND ngày 01/7/2011

2011-2012

1.361

- nt -

UBND huyện Nông Cống

Đã phê duyệt dự toán

10

Quy hoạch chi tiết cảng Nẹ, huyện Hậu Lộc

1601/QĐ-UBND ngày 14/5/2010

2011-2012

1.160

- nt -

Sở GTVT

Sở GTVT đã phê duyệt DT

11

Quy hoạch chi tiết 1/500 dọc đường Hồ Xuân Hương, TX.Sầm Sơn

2119/QĐ-UBND ngày 01/7/2011

2011-2012

640

- nt -

Sở Xây dựng

Đã phê duyệt dự toán

III

Quy hoạch sử dụng đất

 

 

 

 

 

 

1

Quy hoạch sử dụng đất 27 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 28/10/2011

2011-2012

 

Hoàn thành trình phê duyệt

UBND cấp huyện

 

B

DỰ ÁN QUY HOẠCH MỚI

 

 

 

 

 

 

I

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội

 

 

 

 

 

 

I.1

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện

 

 

 

 

 

 

1

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Hà Trung đến năm 2020

 

2012-2013

 

Lập và trình duyệt quy hoạch

UBND huyện Hà Trung

Chủ trương theo Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 28/10/2011

2

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Yên Định đến năm 2020

 

2012-2013

 

- nt -

UBND huyện Yên Định

-nt-

3

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Cẩm Thủy đến năm 2020

 

2012-2013

 

- nt -

UBND huyện Cẩm Thủy

-nt-

4

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH TP Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

 

2012-2013

 

- nt -

UBND huyện TP Thanh Hóa

-nt-

5

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Hoằng Hoá đến năm 2020

 

2012-2013

 

- nt -

UBND huyện Hoằng Hóa

-nt-

I.2

Quy hoạch ngành, sản phẩm

 

 

 

 

 

 

1

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

 

2012-2013

 

Lập và trình duyệt QH

Sở NN&PTNT

Chủ trương theo Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 28/10/2011

2

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng nguyên liệu mía phía Bắc tỉnh Thanh Hóa năm 2020

 

2012-2013

 

- nt -

Sở NN&PTNT

-nt-

3

Quy hoạch tổng thể cấp quốc gia bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị DSVH Thế giới Thành Nhà Hồ và các di tích phụ cận huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

 

2012-2013

 

- nt -

Sở VHTT&DL

-nt-

4

Điều chỉnh, bổ sung QH khảo sát, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát sỏi lòng sông tỉnh Thanh Hóa

 

2011-2012

 

- nt -

Sở Xây dựng

-nt-

5

Quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030

 

2012

 

Lập và trình duyệt QH

Sở TN&MT

Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 19/01/2012

6

Quy hoạch phát triển dệt, may tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030

 

2012

 

- nt -

Sở Công thương

Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 19/01/2012

7

Điều chỉnh quy hoạch phát triển chợ tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

 

2012

 

- nt -

Sở Công thương

Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 19/01/2012

8

Quy hoạch đảo Mê – Khu kinh tế Nghi Sơn

 

2012

 

- nt -

Ban quản lý KKT Nghi Sơn

Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 19/01/2012

9

Điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

 

2012

 

- nt -

Sở Y tế

Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 19/01/2012

10

Quy hoạch điều chỉnh mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

 

2012

 

- nt -

Sở Giáo dục &ĐT

Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 19/01/2012

11

Quy hoạch điểm dừng, nghỉ đối với vận tải đường bộ

 

2012

 

- nt -

Sở Giao thông Vận tải

Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 19/01/2012

12

Quy hoạch chi tiết phát triển điện lực Khu KT Nghi Sơn

 

2012

 

- nt -

Ban QL Khu KT Nghi Sơn

Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 19/01/2012

II

Quy hoạch xây dựng

 

 

 

 

 

 

1

Điều chỉnh quy hoạch mở rộng khu kinh tế Nghi Sơn

 

2012-2013

 

Lập và trình duyệt QH

Ban QL Khu KT Nghi Sơn

-nt-

2

Quy hoạch xây dựng phát triển du lịch huyện Quan Sơn

 

2012-2013

2.550

- nt -

UBND huyện Quan Sơn

Phê duyệt nhiệm vụ tại QĐ số 2847/QĐ-UBND ngày 30/8/2011

3

Quy hoạch phân khu 19 xã, thị trấn nằm trong phạm vi quy hoạch mở rộng không gian thành phố Thanh Hóa

 

2012-2013

 

- nt -

UBND Thành phố Thanh Hóa

Chủ trương theo Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 28/10/2011

4

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

 

2012

 

- nt -

UBND Thành phố Thanh Hóa

Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 19/01/2012

5

Quy hoạch phân khu khu công nghiệp Lam Sơn – Thọ Xuân

 

2012

 

- nt -

Ban Quản lý kinh tế Nghi Sơn

Chủ trương theo văn bản số 6993/UBND-CN ngày 14/10/2011

6

Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Ngọc Lặc

 

2012

 

- nt -

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn

Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 19/01/2012

7

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định

4165/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

2012-2013

880

- nt -

UBND huyện Yên Định

Đã phê duyệt dự toán

8

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định đến năm 2025

 

2012

 

Lập và trình duyệt quy hoạch

UBND huyện Yên Định

Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 19/01/2012

9

Quy hoạch điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước.

4149/QĐ-UBND ngày 13/12/2011

2012-2013

1.094

Lập và trình duyệt quy hoạch

UBND huyện Bá Thước

Đã phê duyệt dự toán

10

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hậu Lộc

 

2012

 

Lập và trình duyệt quy hoạch

UBND huyện Hậu Lộc

Chủ trương theo văn bản số 6636/UBND-CN ngày 03/10/2011

11

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Cát – Như Xuân

 

2012

 

Lập và trình duyệt quy hoạch

UBND huyện Như Xuân

Chủ trương theo văn bản số 7446/UBND-CN ngày 11/11/2011

12

Quy hoạch chung xây thị trấn Diêm Phố - Hậu Lộc

 

2012

 

-nt-

UBND huyện Hậu Lộc

Chủ trương theo văn bản số 6636/UBND-CN ngày 03/10/2011

13

Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Thạch Quảng – Thạch Thành

 

2012

 

-nt-

Ban QL khu KKT Nghi Sơn

Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 19/01/2012

14

Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Bãi Trành – Như Xuân

 

2012

 

-nt-

Ban QL khu KKT Nghi Sơn

Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 19/01/2012

15

Quy hoạch khu công nghiệp Tây Nam thành phố Thanh Hóa

 

2012

 

-nt-

Sở Xây dựng

Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 19/01/2012

16

Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị Phú Sơn, khu đô thị mới Tây Ga, thành phố Thanh Hóa

 

2012

 

-nt-

UBND Thành phố Thanh Hóa

Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 19/01/2012

17

Quy hoạch phân khu 6 xã mở rộng thị xã Sầm Sơn

 

2012

 

-nt-

Sở Xây dựng

Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 19/01/2012

18

Quy hoạch chi tiết 1/500 khu liên hợp TDTT Thanh Hóa

 

2011-2012

 

-nt-

Viện QH Xây dựng

 

19

Quy hoạch thiết kế đô thị một số tuyến đường chính tại thành phố Thanh Hóa: Dọc đại lộ Lê Lợi từ Ngã Tư Phú Sơn đến sông Mã, dọc QL 1A tránh TP Thanh Hóa, từ nút giao với đường Nguyễn Chí Thanh đến nút giao với Quốc lộ 1A hiện tại phía Nam

 

2012-2013

 

-nt-

Viện QH Xây dựng

 

20

Quy hoạch chi tiết 1/2000 khu vực Đông ga đường sắt cao tốc Bắc – Nam đến giáp phường Phú Sơn thành phố Thanh Hóa

 

2012-2013

 

-nt-

Viện QH Xây dựng

 

Ghi chú: Danh mục này không bao gồm những dự án đã được phê duyệt (các dự án này chủ đầu tư trình quyết toán theo quy định), những dự án đã triển khai từ năm 2010 trở về trước (các dự án này chủ đầu tư tiếp tục thực hiện theo quy định) và các dự án đã hoàn chỉnh đang trình phê duyệt.