Hệ thống pháp luật

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 487/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH2 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ban lãnh đạo NHNN;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- Lưu VP, VP4.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đào Minh Tú

 

KẾ HOẠCH

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 487/QĐ-NHNN ngày 21/3/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 09/2019/NĐ-CP), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bảo đảm triển khai đúng thời hạn, thống nhất, khoa học các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 09/2019/NĐ-CP đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong công tác ban hành quy định chế độ báo cáo, gửi và nhận báo cáo thuộc phạm vi chức năng của Ngân hàng Nhà nước.

2. Xác định cụ thể các nhiệm vụ, nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trong việc tổ chức triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, bảo đảm có sự phối hợp tích cực của các đơn vị liên quan, các nhiệm vụ hoàn thành đúng kế hoạch, đạt hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

II. NỘI DUNG

(Các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước:

a) Tổ chức nghiên cứu các nội dung của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, thực hiện đầy đủ các quy định về nguyên tắc, nội dung chế độ báo cáo khi xây dựng các văn bản quy định về chế độ báo cáo của NHNN.

b) Rà soát, dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chế độ báo cáo thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và phối hợp với Văn phòng, Vụ Pháp chế để xây dựng các văn bản sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo định kỳ của NHNN đáp ứng các quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

c) Phối hợp với Văn phòng rà soát công bố danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

d) Chủ động tổ chức thực hiện các công việc được giao đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

2. Văn phòng NHNN: Đầu mối xây dựng Thông tư quy định về nội dung, thành phần chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng, quản lý của NHNN; xây dựng 1 thông tư sửa nhiều thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ của NHNN phù hợp với quy định tại Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ; quản lý, lưu trữ, chia sẻ các thông tin báo cáo do Ngân hàng Nhà nước ban hành; phối hợp với Cục Công nghệ thông tin quản lý, vận hành hệ thống thông tin báo cáo; công bố chế độ báo cáo.

3. Vụ Truyền thông: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; tuyên truyền, phổ biến các quy định về chế độ báo cáo đến các đối tượng thực hiện báo cáo.

4. Cục Công nghệ thông tin: Đầu mối xây dựng hệ thống thông tin báo cáo và phối hợp quản lý, vận hành hệ thống thông tin báo cáo của Ngân hàng Nhà nước và bảo đảm chia sẻ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; thực hiện phương án đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ đối với hệ thống thông tin báo cáo của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Pháp luật.

Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN nghiêm túc thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Văn phòng NHNN để tổng hợp, báo cáo Thống đốc chỉ đạo xử lý./.

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP
(Ban hành theo Quyết định số 487/QĐ-NHNN ngày 21 tng 3 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị Chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Kết quả

I

XÂY DỰNG, BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ VÀ CÔNG BỐ DANH MỤC, TUYÊN TRUYỀN VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1

Rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của nghị định 09/2019/NĐ-CP.

Văn phòng NHNN

Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan.

Trước 01/6/2019

Các Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

1.1

Rà soát danh mục văn bản do các đơn vị chủ trì soạn thảo có quy định chế độ báo cáo; phân công công chức sửa đổi, bổ sung các văn bản do đơn vị chủ trì soạn thảo.

Các đơn vị tại trụ sở chính NHNN

Văn phòng, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan.

Trước 20/3/2019

Gửi Văn phòng danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng của từng đơn vị Vụ, Cục.

1.2

Các đơn vị dự thảo các nội dung sửa đổi, bổ sung các văn bản có quy định về chế độ báo cáo hiện hành do đơn vị đầu mối chủ trì soạn thảo.

Các đơn vị tại trụ sở chính NHNN

Văn phòng, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan

Trước 03/4/2019

Gửi Văn phòng, Vụ Pháp chế nội dung sửa đổi, bổ sung các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng của từng đơn vị Vụ, Cục.

1.3

Tổng hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định chế độ báo cáo của các đơn vị và dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo của NHNN.

Văn phòng NHNN

Văn phòng, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan.

Dự thảo Thông tư ban hành trước 01/6/2019

Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

2

Xây dựng Thông tư quy định về thành phần, nội dung chế độ báo cáo của Ngân hàng Nhà nước.

Văn phòng NHNN

Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan

Dự thảo Thông tư ban hành trước 30/9/2019

Thông tư quy định về thành phần, nội dung chế độ báo cáo của Ngân hàng Nhà nước.

3

Công bố danh mục báo cáo định kỳ tại văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng Nhà nước ban hành.

Văn phòng NHNN

Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị liên quan.

Trước 15/6/2019. Và sau 15 ngày làm việc kể từ ngày văn bản quy định chế độ báo cáo có hiệu lực thi hành.

- Quyết định của Thống đốc NHNN về việc công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ của NHNN.

- Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được cập nhật, công bố trên cổng Thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước.

4

Quản lý, lưu trữ, chia sẻ các thông tin báo cáo do Ngân hàng Nhà nước ban hành.

Văn phòng NHNN

Các đơn vị liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

 

5

Sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước phù hợp với Khoản 2 Điều 32 Nghị định 09 (Bãi bỏ điểm a khoản 1 Điều 47 Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016 của Chính phủ).

Văn phòng NHNN

Các đơn vị thuộc NHNN

Trước 30/6/2019

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của NHNN.

6

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về chế độ báo cáo đến các đối tượng thực hiện báo cáo.

Vụ Truyền thông

Văn phòng NHNN, các đơn vị liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

Các hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng loại đối tượng.

II

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG, VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

1

Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cục công nghệ thông tin

Văn phòng NHNN

Theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và truyền thông

Hệ thống thông tin báo cáo của Ngân hàng Nhà nước được hoàn thiện, đi vào vận hành và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

2

Quản lý, vận hành hệ thống thông tin báo cáo theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông. Hướng dẫn tổ chức tập huấn cho các đối tượng thực hiện báo cáo.

Văn phòng NHNN

Cục công nghệ thông tin

3

Xác định cấp độ bảo đảm an toàn thông tin và thực hiện phương án đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ đối với hệ thống thông tin báo cáo của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Pháp luật. Thiết lập các hệ thống giám sát, phòng, chống tấn công, chống thất thoát dữ liệu, phòng, chống vi- rút để đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống.

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị liên quan

Theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và truyền thông

Hoàn thành triển khai phương án đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ cho hệ thống thông tin báo cáo.

III

TỔ CHỨC TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

1

Hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo của Ngân hàng Nhà nước.

Văn phòng NHNN

Cục công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan

Năm 2020 và định kỳ hàng năm.

Tổ chức các lớp tập huấn theo kế hoạch.

2

Tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

Vụ truyền thông

Văn phòng, các cơ quan truyền thông.

Nhiệm vụ thường xuyên.

Nghị định được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, hiệu quả.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 487/QĐ-NHNN năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  • Số hiệu: 487/QĐ-NHNN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 21/03/2019
  • Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước
  • Người ký: Đào Minh Tú
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/03/2019
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản