Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 392/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

n cứ Nghị định số 150/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước tại Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên của Văn phòng Chính phủ theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu, công nghệ thông tin và pháp luật khác có liên quan. Ưu tiên lựa chọn hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin để triển khai nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Trưởng các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, Cổng TTĐTCP, TTTH;
- Lưu: VT, KSTT (2). Vtt

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 392/QĐ-VPCP ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

TT

Nội dung thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

I

RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1.

Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý và trong trường hợp có sự thay đổi.

Vụ, Cục đơn vị thuộc VPCP

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cục Kiểm soát TTHC.

- Công bố danh mục chế độ báo cáo lần đầu trước ngày 15/6/2019;

- Công bố danh mục chế độ báo cáo trong trường hợp có sự thay đổi chậm nhất là sau 15 ngày làm việc kể từ ngày văn bản quy định chế độ báo cáo có hiệu lực thi hành

Danh mục chế độ báo cáo định kỳ công bố trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

2.

Thường xuyên rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị trong VPCP

Nhiệm vụ thường xuyên

Các văn bản quy phạm pháp luật quy định chế độ báo cáo theo thẩm quyền.

II

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG, VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO QUỐC GIA

1.

Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ và triển khai thử nghiệm kết nối với 06 Bộ gồm: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giao thông vận tải và 05 địa phương gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị trong VPCP.

Quý III/2019

Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ được kết nối thử nghiệm với 06 bộ và 05 thành phố trực thuộc Trung ương được lựa chọn.

2.

Hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ và thực hiện kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, cơ quan, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị trong VPCP.

Tháng 3/2020

Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ được hoàn thiện và đi vào vận hành.

3.

Hướng dẫn, tổ chức điều phối việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ với Hệ thống thông tin báo cáo bộ, cơ quan, địa phương để hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị trong VPCP.

Nhiệm vụ thường xuyên

 

4.

Kết nối liên thông giữa Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia với hệ thống thông tin thống kê, hệ thống thông tin phân tích dự báo.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị trong VPCP.

Tháng 4/2020

Các Hệ thống thông tin được kết nối liên thông, chia sẻ các dữ liệu với nhau.

III

TỔNG HỢP, HƯỚNG DẪN VÀ KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

1.

Tổng hợp danh mục Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ báo cáo chưa phù hợp với nguyên tắc, yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP do Bộ, ngành, địa phương gửi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị trong VPCP.

Quý III/2019

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2.

Tổ chức quán triệt Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Kế hoạch này.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị trong VPCP.

Kết hợp với các Hội nghị giao ban hoặc tập huấn.

 

3.

Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc hệ thống hóa, rà soát, sửa đổi bổ sung chế độ báo cáo định kỳ.

Cục Kiểm soát TTHC

 

Nhiệm vụ thường xuyên

 

4.

Xây dựng tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị trong VPCP.

Tháng 3/2020

Tài liệu hướng dẫn.

5.

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP , Kế hoạch này và việc triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo bộ, cơ quan, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị trong VPCP.

Nhiệm vụ thường xuyên

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ.