Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 482/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước";

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Long Phú đã được phê duyệt tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Chi tiết thực hiện theo Phụ lục 1, Phụ lục 2 đính kèm Quyết định này).

Điều 2. Căn cứ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt điều chỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Long Phú chủ trì chịu trách nhiệm rà soát và xây dựng Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý; đảm bảo mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lắp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP. UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: TH, KT, XD, VX, NC, KSTTHC, HC.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chuyện

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

Văn bản quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, Xây dựng Phương án đơn giản hóa

BC giấy (Đánh dấu X nếu yêu cầu BC giấy)

BC qua Hệ thống phần mềm (Ghi rõ địa chỉ truy cập)

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

1

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Kết quả thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 22/7/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng

Biến đổi khí hậu

x

 

UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

2

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Thỏa thuận Paris trên địa bàn tỉnh

Tình hình triển khai thực hiện Quyết định 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Thỏa thuận Paris trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng;

Công văn 199/TTg-QHQT ngày 08/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Biến đổi khí hậu

x

 

UBND tỉnh; Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

3

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh

Nhiệm vụ của các Sở, ngành và địa phương ven biển được giao kèm theo Phụ lục Kế hoạch 79/KH-UBND, ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng, về thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ.

Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng

Biển, đảo

x

 

UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND huyện

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

4

Báo cáo tình hình quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; Công tác thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển; Lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo; Giao, sử dụng khu vực biển; Quản lý hoạt động nhận chìm ở biển.

Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT, ngày 16/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Biển, đảo

x

 

UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND huyện

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

5

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Biến đổi khí hậu

x

 

UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

6

Báo cáo về công tác bảo vệ môi trường tỉnh Sóc Trăng

Tình hình thực hiện Chương trình hành động số 07/CTr-UBND, ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 15/3/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ về bảo vệ môi trường tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020.

Chương trình hành động số 07/CTr-UBND, ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 15/3/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ về bảo vệ môi trường tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020.

Bảo vệ môi trường

x

 

UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND huyện

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA UBND HUYỆN LONG PHÚ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị lấy ý kiến đánh giá chế độ rà soát xây dựng PA ĐGH

BC giấy (Đánh dấu X nếu yêu cầu BC giấy)

BC qua Hệ thống phần mềm (Ghi rõ địa chỉ truy cập)

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Báo cáo Kinh tế - Xã hội

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội

Công văn số 106/UBND-VP của UBND huyện Long Phú

KT-VH-XH và AN-QP

X

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

X

X

Phòng Tài chính - Kế hoạch

2

Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tình hình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí

Chương trình 01/CTr-UBND ngày 28/6/2017

Tài chính- Kế hoạch

X

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

X

X

Phòng Tài chính - Kế hoạch

3

Báo cáo Cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển DN

Về môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển DN

48/KH-UBND ngày 22/8/2015 của UBND huyện

Tài chính- Kế hoạch

X

 

Phòng Tài chính và Kế hoạch

 

X

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch

4

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách và xây dựng cơ bản

Công tác thu, chi ngân sách và xây dựng cơ bản

Theo chức năng, nhiệm vụ của ngành

Tài chính- Kế hoạch

X

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

X

X

Phòng Tài chính - Kế hoạch

5

Báo cáo nông thôn mới

Báo cáo công tác xây dựng nông thôn mới

Công văn số 37/BCĐ, ngày 02/6/2016 của BCĐ CTMTQG XD NTM huyện Long Phú

Xây dựng NTM

X

 

Phòng Nông nghiệp và PTNN

 

X

X

Phòng Nông nghiệp và PTNN

6

Báo cáo Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính

Báo cáo về tình hình thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính

Kế hoạch 30/KH-UBND ngày 24/4/2017 của UBND huyện Long Phú

Dân chủ

X

 

Phòng Nội vụ

 

X

X

Phòng Nội vụ

7

Báo cáo kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Kết quả đánh giá cuối năm

Theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2015

Nội vụ

 

 

Phòng Nội vụ

 

 

 

Phòng Nội vụ (bổ sung)

8

Báo cáo thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg, Chỉ thị số 10/CT-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Công văn 459/UBND-VP ngày 11/11/2016 của UBND huyện Long Phú

Hành chính

X

 

Phòng Nội vụ

 

X

X

Phòng Nội vụ

9

Báo cáo kê khai tài sản, thu nhập

Kê khai tài sản, thu nhập (Hàng năm)

Công văn số 427/UBND-NV ngày 28/10/2016 của UBND huyện Long Phú

Kê khai tài sản, thu nhập

X

 

Phòng Nội vụ

 

X

X

Phòng Nội vụ

10

Báo cáo định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Chuyển đổi vị trí công tác (Hàng năm)

Công văn số 455/UBND-NV ngày 11/11/2016 của UBND huyện Long Phú

CB, CC

X

 

Phòng Nội vụ

 

X

X

Phòng Nội vụ

11

Báo cáo công tác thanh niên

Công tác Thanh niên

Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 28/4/2017 của UBND huyện Long Phú

Thanh niên

X

 

Phòng Nội vụ

 

X

X

Phòng Nội vụ

12

Báo cáo Công tác văn thư lưu trữ

Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý văn thư lưu trữ

Công văn 01/CV-PNV ngày 09/01/2017 của Phòng Nội vụ huyện Long Phú

Văn thư - lưu trữ

X

 

Phòng Nội vụ

 

X

X

Phòng Nội vụ

13

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và công tác thi đua khen thưởng

Công tác thi đua Cụm

Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

Nội vụ

 

 

Phòng Nội vụ

 

X

X

Phòng Nội vụ

14

Báo cáo Công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Tuyên truyền cải cách hành chính

Kế hoạch 29/KH-UBND ngày 13/4/2017 của UBND huyện Long Phú

Cải cách hành chính

X

 

Phòng Nội vụ

 

X

X

Phòng Nội vụ

15

Báo cáo hoạt động Hội

Hoạt động Hội

Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của chính phủ

Nội vụ

X

 

Phòng Nội vụ

 

X

X

Phòng Nội vụ (bổ sung)

16

Báo cáo về công tác thi đua khen thưởng

Công tác thi đua, khen thưởng

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Thi đua khen thưởng huyện

Nội vụ

X

 

Phòng Nội vụ huyện

 

X

X

Phòng Nội vụ huyện

17

Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Tình hình thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Thực hiện theo Sự chỉ đạo của UBND huyện

Nội vụ

X

 

Phòng Nội vụ huyện

 

X

X

Phòng Nội vụ huyện

18

Báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính

Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 14/10/2016 và Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 24/01/2017

Nội vụ

X

 

Phòng Nội vụ huyện

 

X

 

Phòng Nội vụ huyện

19

Báo cáo Kết quả sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc

Tình hình sử dụng biên chế được giao

Công văn số 54/PNV ngày 15/11/2016 của Trưởng phòng Nội vụ huyện

Nội vụ

X

 

Phòng Nội vụ huyện

 

X

 

Phòng Nội vụ huyện

20

Báo cáo ISO Công bố Quy trình thủ tục hành chính

Công bố Quy trình ISO

CV 476/UBND-PNV ngày 24/11/2016 của UBND huyện

Nội vụ

X

 

Phòng Nội vụ

 

X

 

Phòng Nội vụ huyện

21

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng

Công văn 428/CTUBND-HC ngày 29/12/2015 của Chủ tịch UBND huyện Long Phú

PCTN

X

 

Thanh tra huyện

 

X

X

Thanh tra

22

Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh

Báo cáo công tác tiếp công dân

Công văn số 428/UBND-HC ngày 29/12/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Long Phú

Công tác tiếp công dân

X

 

Thanh tra huyện

 

X

X

Thanh tra

23

Báo cáo về thi hành pháp luật xử vi phạm hành chính

Báo cáo tình hình thực hiện xử lý vi phạm hành chính

Kế hoạch 09/KH-UBND ngày 09/02/2017 của UBND huyện Long Phú

Vi phạm hành chính

X

 

Phòng Tư pháp

 

X

X

Phòng Tư pháp

24

Báo cáo Thống kê số liệu hộ tịch

Kết quả đăng ký hộ tịch

Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016

Hộ tịch

X

 

Phòng Tư pháp

 

X

X

Phòng Tư pháp

25

Báo cáo kết quả bổ trợ tư pháp

Đấu giá tài sản

Công văn số 770/STP-BTTP ngày 30/10/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp

Tư pháp

X

 

Phòng Tư pháp

 

X

 

Phòng Tư pháp (Bổ sung)

26

Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Công văn số 731/STP-PXD&KTVBQPPL ngày 12/12/2016 của Giám đốc Sở Tư pháp

Tư pháp

X

 

Phòng Tư pháp

 

X

X

Phòng Tư pháp (Bổ sung)

27

Báo cáo thống kê kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Thống kê công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Công văn số 445/STP-HCTP ngày 01/8/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp

Tư pháp

X

 

Phòng Tư pháp

 

X

X

Phòng Tư pháp (Bổ sung)

28

Báo cáo công tác Phổ biến giáo dục pháp luật

Phổ biến, giáo dục pháp luật

CV số: 76/HĐPHCTPBGDPL ngày 15/11/2016 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật huyện

Phòng Tư pháp

X

 

Phòng Tư pháp

 

X

 

Phòng Tư pháp

29

Báo cáo Kết quả thực hiện cải cách tư pháp định kỳ

Công tác cải cách Tư pháp

Theo Công văn yêu cầu của Phòng Tư pháp huyện

Tư pháp

X

 

Phòng Tư pháp

 

X

 

Phòng Tư pháp

30

Báo cáo tình hình thi hành pháp luật

Về thi hành pháp luật

Thực hiện theo công văn chỉ đạo của Sở Nội vụ

Tư pháp

X

 

Phòng Tư pháp

 

X

 

Phòng Tư pháp

31

Báo cáo trật tự xã hội

Tình hình an ninh, trật tự xã hội

Công văn số 35/CV-CAH ngày 21/01/2016 của Công an huyện Long Phú

An ninh, trật tự xã hội

X

 

Công an huyện

 

X

X

Công an huyện

32

Báo cáo trật tự an toàn giao thông

Tình hình an toàn giao thông

Công văn số 35/CV-CAH ngày 21/01/2016 của Công an huyện Long Phú

An toàn giao thông

X

 

Công an huyện

 

X

X

Công an huyện

33

Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính

Kiểm soát thủ tục hành chính

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ

Văn phòng HĐND- UBND huyện

X

 

Văn phòng HĐND- UBND huyện

 

X

 

Văn phòng HĐND- UBND huyện

34

Báo cáo hành động khắc phục hậu quả chất độc da cam do Mỹ sử dụng

Tình hình khắc phục hậu quả chất độc da cam do Mỹ sử dụng

Theo kế hoạch số 22/Kh-UBND ngày 14/3/2017 của Ủy ban huyện

Y tế

X

 

Phòng Y tế

 

X

 

Phòng Y tế

35

Báo cáo hoạt động công tác Y tế

Tình hình hoạt động y tế

QĐ số 02/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND huyện Long Phú ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Y tế huyện Long Phú

Y tế

X

 

Phòng Y tế

 

X

X

Phòng Y tế

36

Báo cáo Công tác giảm nghèo

Công tác giảm nghèo (Tháng, quý và năm)

Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 28/12/2016 của UBND huyện Long Phú

Giảm nghèo

X

 

Phòng LĐ-TB-XH

 

X

X

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

37

Báo cáo lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Về chế độ chính sách, chính sách an sinh xã hội

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện

Lao động - Thương binh và Xã hội

X

 

Phòng LĐ-TB-XH

 

X

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

38

Báo cáo về việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số

Phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số

Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 15/05/2017 của UBND huyện

Lao động - Thương binh và Xã hội

X

 

Phòng LĐ-TB-XH

 

X

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

39

Báo cáo thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững năm 2017

Công tác giảm nghèo

Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 28/12/2017 của UBND huyện

Lao động - Thương binh và Xã hội

X

 

Phòng LĐ-TB-XH

 

X

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

40

Báo cáo Thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2017-2020

Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em

Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 24/8/2017 của UBND huyện

Lao động - Thương binh và Xã hội

X

 

Phòng LĐ-TB-XH

 

X

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

41

Báo cáo Thực hiện công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 2017-2020

Về phòng, chống mại dâm

Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 12/7/2017 của UBND huyện

Lao động - Thương binh và Xã hội

X

 

Phòng LĐ-TB-XH

 

X

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

42

Báo cáo kết quả thực hiện CTMTQG Giảm nghèo

Xây dựng nông thôn mới

Công văn số 18/CV-BCĐ ngày 13/6/2017 của Ban Chỉ đạo CTMTQG giảm nghèo

Lao động - Thương binh và Xã hội

X

 

Phòng LĐ-TB-XH

 

X

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

43

Báo cáo Điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017

Thực hiện giảm nghèo

Kế hoạch số 37/KH-BCĐ ngày 24/8/2017 của BCĐ giảm nghèo

Lao động - Thương binh và Xã hội

X

 

Phòng LĐ-TB-XH

 

X

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

44

Thực hiện Đề án Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng

Đề án Bảo trợ xã hội

Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 24/8/2017 của UBND huyện

Lao động - Thương binh và Xã hội

X

 

Phòng LĐ-TB-XH

 

X

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

45

Báo cáo Thực hiện Quyền trẻ em theo Quyết định số 1235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Về quyền trẻ em

Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 04/5/2017 của UBND huyện

Lao động - Thương binh và Xã hội

X

 

Phòng LĐ-TB-XH

 

X

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

46

Báo cáo Thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội huyện Long Phú năm 2017

Đề án Phát triển nghề

Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 28/4/2017 của UBND huyện.

Lao động - Thương binh và Xã hội

X

 

Phòng LĐ-TB-XH

 

X

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

47

Báo cáo Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số

Về phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số

Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 15/05/2017 của UBND huyện

Lao động - Thương binh và Xã hội

X

 

Phòng LĐ-TB-XH

 

X

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

48

Báo cáo Tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em năm 2017

Báo cáo tổng kết tháng hành động

Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 15/05/2017 của UBND huyện

Lao động - Thương binh và Xã hội

X

 

Phòng LĐ-TB-XH

 

X

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

49

Báo cáo Thực hiện tháng hành động về an toàn vệ sinh thực phẩm

Về an toàn vệ sinh thực phẩm

Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 07/03/2017 của UBND huyện

Lao động - Thương binh và Xã hội

X

 

Phòng LĐ-TB-XH

 

X

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

50

Báo cáo công tác xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em

Về xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em

Thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND huyện và của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lao động - Thương binh và Xã hội

X

 

Phòng LĐ-TB-XH

 

X

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

51

Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND huyện và của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lao động - Thương binh và Xã hội

X

 

Phòng LĐ-TB-XH

 

X

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

52

Báo cáo thực hiện Đề án 61

Về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND huyện và theo yêu cầu của Hội Nông dân

Lao động - Thương binh và Xã hội

X

 

Phòng LĐ-TB-XH

 

X

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

53

Báo cáo công tác cấp phát quà cho các đối tượng nhân dịp tết Nguyên đán

Thực hiện chính sách an sinh xã hội

Thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND huyện

Lao động - Thương binh và Xã hội

X

 

Phòng LĐ-TB-XH

 

X

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

54

Báo cáo công tác cấp phát quà cho các đối tượng gia đình chính sách nhân ngày 27/7

Cấp phát quà cho các đối tượng gia đình chính sách

Thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND huyện

Lao động - Thương binh và Xã hội

X

 

Phòng LĐ-TB-XH

 

X

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

55

Báo cáo kết quả kiểm tra công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, giảm nghèo

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm

Thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND huyện

Lao động - Thương binh và Xã hội

X

 

Phòng LĐ-TB-XH

 

X

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

56

Báo cáo tình hình thực hiện Tết Trung thu cho trẻ em năm 2017

Phát quà Tết Trung thu cho trẻ em

Thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND huyện

Lao động - Thương binh và Xã hội

X

 

Phòng LĐ-TB-XH

 

X

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

57

Báo cáo hoạt động ngành

Quản lý đất đai và tài nguyên trên địa bàn huyện

Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND, của UBND huyện Long Phú quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường

Tài nguyên và Môi trường

X

X

Tài nguyên và Môi trường

 

X

 

Tài nguyên và Môi trường

58

Báo cáo về Xây dựng và phát triển chiến lược dân tộc

Về tình hình công tác dân tộc

CV số 368/VP ngày 03/8/2017 của Văn phòng HĐND và UBND huyện Long Phú

Phòng Dân tộc

X

 

Phòng Dân tộc

 

X

 

Phòng Dân tộc

59

Báo cáo Hoạt động Văn hóa, gia đình, TDTT và Du lịch

Văn hóa, gia đình, TDTT và Du lịch

CV số 159-CV/HU, ngày 14/4/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Phòng Văn hóa

X

 

Phòng Văn hóa

 

X

 

Phòng Văn hóa

60

Báo cáo đăng ký thực hiện cơ quan văn hóa

Thực hiện văn hóa tại cơ quan

Thực hiện theo Sự chỉ đạo của UBND huyện

LĐLĐ huyện

X

 

LĐLĐ huyện

 

X

 

Liên Đoàn LĐ huyện