Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2004/QĐ.UBNDT

Sóc Trăng, ngày 14 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRỢ CẤP SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI 05 CHỨC DANH CÁN BỘ KHÓM, ẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trợ cấp đối với 05 chức danh cán bộ khóm, ấp (tại Thông báo số 99-TB/TU, ngày 8/9/2003 của Tỉnh ủy Sóc Trăng),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trợ cấp sinh hoạt phí đối với 05 chức danh cán bộ khóm, ấp, cụ thể như sau:

1. Đối tượng trợ cấp:

- Cán bộ phụ trách Hội Nông dân;

- Cán bộ phụ trách Đoàn Thanh niên;

- Cán bộ phụ trách Hội Phụ nữ;

- Cán bộ phụ trách Hội Cựu chiến binh;

- Cán bộ phụ trách ấp, khóm đội (Quân sự).

2. Mức phụ cấp: 100.000 đồng/người/tháng (một trăm ngàn đồng).

Điều 2.

1. Giao Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương thực hiện Quyết định này.

2. Chủ tịch UBND huyện, thị có trách nhiệm chỉ đạo các địa phương cân đối ngân sách được cấp từ đầu năm để chi trợ cấp sinh hoạt phí cho 05 chức danh cán bộ khóm, ấp nêu trên kể từ ngày 01/01/2004.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Giám đốc Sở Nội vụ, Tài chính, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị, xã, phường, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh,
- Bộ Tư pháp,
- Lưu VP (HC-NC-LT).

TM. UBND TỈNH SÓC TRĂNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Tân