Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2003/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA VỤ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định 45/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Tổ chức phi chính phủ là tổ chức của Bộ Nội vụ, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực hội và tổ chức phi chính phủ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng các dự án Luật, Pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức, hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng.

2. Thẩm định trình Bộ trưởng xem xét quyết định các đề án về thành lập; sáp nhập; chia, tách; hợp nhất; giải thể và Điều lệ hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh.

3. Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác quản lý hội, tổ chức phi chính phủ đối với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Trình Bộ trưởng ý kiến về thẩm định các đề án thành lập các tổ chức thuộc hội và tài trợ của Nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh theo quy định của pháp luật.

5. Giúp Bộ trưởng phối hợp với bộ, ngành có liên quan trong việc quản lý nhà nước đối với việc ký kết, hợp tác quốc tế và việc tiếp nhận, quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài của các hội, tổ chức phi chính phủ.

6. Giúp Thứ trưởng Bộ Nội vụ là thành viên của Ủy ban công tác phi chính phủ nước ngoài tham gia quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài về việc cho phép tổ chức phi chính phủ nước ngoài đặt Văn phòng đại diện, Văn phòng dự án, cấp giấy phép hoạt động.

7. Giúp Bộ trưởng hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều lệ đối với hội, tổ chức phi chính phủ và phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xử lý các vi phạm pháp luật về hội, tổ chức phi chính phủ theo thẩm quyền.

8. Chủ trì hoặc phối hợp với các tổ chức thuộc Bộ trong việc giải quyết một số vấn đề có liên quan đến tổ chức, biên chế, chế độ chính sách đối với các hội, tổ chức phi chính phủ và cán bộ, công chức làm công tác hội theo sự phân công của Bộ trưởng.

9. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc theo dõi, kiểm tra các hội, tổ chức phi chính phủ, công dân trong việc tuân thủ pháp luật về lập hội và kiểm tra về tổ chức, hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ.

10. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học, tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ về lĩnh vực công tác quản lý hội và tổ chức phi chính phủ. Tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế về tổ chức và hoạt động của hội, tổ chức phi chính phủ theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng.

11. Thực hiện công tác thống kê tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về hội, tổ chức phi chính phủ và phối hợp với Trung tâm tin học ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ sự lãnh đạo và quản lý của Bộ.

12. Chủ trì hoặc phối hợp giải quyết các kiến nghị, khiếu nại có liên quan đến công tác hội, tổ chức phi chính phủ;

13. Yêu cầu các cơ quan có liên quan, các hội, tổ chức phi chính phủ báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý hội, tổ chức phi chính phủ;

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Tổ chức và chế độ làm việc

1. Vụ có Vụ trưởng, một số Phó Vụ trưởng và các công chức.

2. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 2 và có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

a) Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Vụ và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về mọi mặt công tác của Vụ;

b) Phân công nhiệm vụ, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó Vụ trưởng và công chức trong Vụ;

c) Ký thừa lệnh Bộ trưởng để trả lời, giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ và yêu cầu cung cấp thông tin đối với các tổ chức có chức năng nhiệm vụ về quản lý công tác tổ chức phi chính phủ của cơ quan Nhà nước hoặc cá nhân đến công tác phi chính phủ;

d) Phối hợp với các tổ chức trong Bộ, các cơ quan liên quan trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ;

đ) Thực hiện công tác thông tin cho công chức trong Vụ theo quy chế làm việc của Bộ;

e) Quyết định các nội dung báo cáo, sơ kết, tổng kết, kiến nghị với Bộ trưởng các chủ trương giải pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Vụ;

f) Tổ chức thực hiện các quy chế của Bộ; quản lý công chức và tài sản được giao theo phân cấp của Bộ.

3. Phó Vụ trưởng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và giúp Vụ trưởng phụ trách về một hoặc một số mặt công tác theo phân công của Vụ trưởng; chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công.

4. Công chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Vụ trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về thực hiện những nhiệm vụ đó.

5. Vụ làm việc theo chế độ chuyên viên kết hợp với chế độ thủ trưởng; trong trường hợp lãnh đạo Bộ làm việc trực tiếp với Phó Vụ trưởng, chuyên viên thì Phó Vụ trưởng, chuyên viên có trách nhiệm thi hành ý kiến của lãnh đạo Bộ và sau đó báo cáo kịp thời với Vụ trưởng.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức   phi chính phủ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng và cán bộ công chức các tổ chức có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Công báo;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Đỗ Quang Trung