Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 477/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 23 tháng 5 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP, KIỆN TOÀN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ NGOẠI VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Thông báo kết luận số 2298-TB/TU ngày 04/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương sắp xếp, kiện toàn Thanh tra sở, phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập ở một số cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 162/TTr-SNV ngày 16/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Ngoại vụ như sau:

1. Giải thể Thanh tra sở; chuyển chức năng, nhiệm vụ thanh tra nhà nước của Sở Ngoại vụ về Thanh tra tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ sau khi sắp xếp, kiện toàn, gồm:

a) Lãnh đạo Sở: Giám đốc, các Phó Giám đốc theo quy định.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương: 02 phòng

- Văn phòng;

- Phòng Nghiệp vụ.

Điều 2. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Ngoại vụ

Triển khai, thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản của Sở Ngoại vụ theo quy định, xong trước ngày 30/6/2024.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 65/QĐ- UBND ngày 23/01/2021 của UBND tỉnh về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Ngoại vụ.

2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính; Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các cơ quan thuộc TU;
- UBMTTQ, các tổ chức CT-XH tỉnh;
- TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh;
- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, các phòng;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Ánh Dương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 477/QĐ-UBND năm 2024 về sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang

  • Số hiệu: 477/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 23/05/2024
  • Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang
  • Người ký: Lê Ánh Dương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản