Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 474/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2018/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 23/2018/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-VPCP ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 23/2018/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị và cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, Cổng TTĐTCP;
- VP: Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên (3b);
- Lưu: Văn thư, TH (3b).L

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2018/QĐ-TTG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ CỦA QUY CHẾ THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2014/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 474/QĐ-VPCP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 23/2018/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2014 (sau đây gọi tắt là Quy chế 42 sửa đổi, bổ sung);

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho các Vụ, Cục, đơn vị trong Văn phòng Chính phủ trong việc thực hiện Quy chế 42 sửa đổi, bổ sung.

2. Yêu cầu:

- Thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến quyền hạn, trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ được quy định tại Quy chế 42 sửa đổi, bổ sung.

- Hoàn thiện, chuẩn hóa Hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi, bảo đảm vận hành đồng bộ tại các Bộ, cơ quan, địa phương.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Vụ, Cục, đơn vị trong Văn phòng Chính phủ trong việc thực hiện Quy chế 42 sửa đổi, bổ sung.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các Vụ, Cục, đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 971/QĐ-VPCP ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm về việc ban hành Quy chế công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công việc do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho phù hợp với Quy chế 42 sửa đổi, bổ sung

Vụ Tổng hợp

Các Vụ chuyên ngành trong VPCP

Trước ngày 15/7

2

Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi cho phù hợp với Quy chế 42 sửa đổi, bổ sung (có sự liên thông phần mềm tích hợp theo dõi CTCT của CP, TTgCP).

Vụ Tổ chức cán bộ

- Vụ Tổng hợp, Cục KSTTHC;

- Tập đoàn công nghệ được chọn thuê sửa đổi phần mềm

Trước ngày 15/7

3

- Hoàn thiện và chạy thử nghiệm Hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi (Sửa đổi, bổ sung).

- Hướng dẫn các Bộ, cơ quan, địa phương xây dựng và vận hành Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi sửa đổi, bổ sung.

Vụ Tổ chức cán bộ

- Vụ Tổng hợp, Cục KSTTHC

- Tập đoàn công nghệ được chọn thuê sửa đổi phần mềm

Tháng 7/2018

4

- Tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn cán bộ các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện Quy chế 42 sửa đổi, bổ sung và sử dụng hệ thống Quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi sửa đổi, bổ sung.

+ Số lượng: 630 người.

+ Hình thức tập huấn: Trực tuyến (01 Lớp dành cho cán bộ các Bộ, cơ quan Trung ương: 01 Lớp dành cho cán bộ UBND, HĐND).

+ Địa điểm tổ chức: Đầu cầu Hà Nội và phòng họp trực tuyến của các Bộ, cơ quan, địa phương.

- Tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ, công chức VPCP tại VPCP.

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Cục Quản trị và Vụ Kế hoạch Tài chính:

- Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho Lớp tập huấn;

- Xây dựng dự toán kinh phí, trình lãnh đạo VPCP phê duyệt;

- Chủ trì soạn thảo các văn bản liên quan đến lớp tập huấn trình Lãnh đạo VPCP.

1. Vụ Tổng hợp:

Phối hợp chuẩn bị nội dung tập huấn liên quan đến hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế 42 sửa đổi, bổ sung.

2. Tập đoàn công nghệ được chọn thuê sửa đổi phần mềm: Chuẩn bị nội dung tập huấn liên quan đến hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi sửa đổi, bổ sung.

Tháng 8 và tháng 9/2018

5

- Khảo sát, hỗ trợ các Bộ, cơ quan, địa phương trong việc triển khai thực hiện Quy chế 42 sửa đổi, bổ sung và việc mở rộng kết nối Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi của các Bộ, cơ quan, địa phương.

- Kiểm tra tình hình cập nhật và thực hiện chế độ thông tin báo cáo của các Bộ, cơ quan, địa phương.

Vụ Tổng hợp:

- Dự kiến thành phần Đoàn công tác trình Lãnh đạo VPCP phê duyệt;

- Soạn thảo các văn bản liên quan đến buổi làm việc tại các bộ, cơ quan, địa phương trình Lãnh đạo VPCP phê duyệt.

Tập đoàn công nghệ được chọn thuê sửa đổi phần mềm: Chuẩn bị nội dung liên quan đến việc kiểm tra tình hình kết nối, hoạt động Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi tại các Bộ, cơ quan, địa phương

Tháng 10 đến tháng 12/2018