Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 470/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ QUẢN LÝ RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 91/TTr- STNMT ngày 14/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước và Chủ tịch UBND thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch ban hành tại Điều 1 đạt mục tiêu, kết quả đề ra.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước và Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

VỀ QUẢN LÝ RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

Thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030, UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể và trách nhiệm thực hiện để tổ chức thực hiện Kế hoạch, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

- Nâng cao nhận thức, ứng xử và thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy của cộng đồng và xã hội.

- Góp phần thúc đẩy hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý rác thải nhựa mà trọng tâm là rác thải nhựa đại dương, bảo đảm ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển.

- Có sự tham gia tích cực, chủ động của các cấp, các ngành, các địa phương và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

II. MỤC TIÊU

1. Đến năm 2025

- Giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên vùng biển tỉnh Bình Định; 50% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom; 80% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; bảo đảm tối thiểu một năm hai lần phát động tổ chức chiến dịch thu gom, làm sạch các bãi tắm biển trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện việc quan trắc hàng năm và định kỳ 5 năm một lần đánh giá hiện trạng rác thải nhựa đại dương tại một số cửa sông chính trên địa bàn tỉnh.

2. Đến năm 2030

- Giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên vùng biển tỉnh Bình Định; 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển; 100% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy.

- Mở rộng quan trắc hàng năm và định kỳ 5 năm một lần đánh giá hiện trạng rác thải nhựa đại dương tại một số cửa sông chính và tại các đảo, khu vực ven biển có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương

a) Nội dung nhiệm vụ, giải pháp

- Xây dựng và thực hiện các chương trình, nội dung truyền thông về tác hại của các sản phẩm sử dụng một lần có nguồn gốc từ nhựa, túi ni lông khó phân hủy đối với biển và đại dương, các hệ sinh thái biển, môi trường và sức khỏe con người; các chương trình thu gom, xử lý rác thải nhựa đại dương; cách thức, ý nghĩa của việc phân loại chất thải tại nguồn, thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt, các sáng kiến có giá trị, đồng thời triển khai nhân rộng mô hình tốt trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa ở khu vực ven biển, trên biển tỉnh Bình Định. Thông tin cụ thể, chính xác về những trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất là các trường hợp vứt, đổ chất thải, rác thải nhựa không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường.

- Đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thay đổi thói quen sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy và hành vi xả rác thải, rác thải nhựa ra môi trường đối với cộng đồng cư dân ven biển, ngư dân, thủy thủ, khách du lịch và các tổ chức, doanh nghiệp; nâng cao năng lực, kinh nghiệm quản lý chất thải, rác thải nhựa cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh.

b) Trách nhiệm thực hiện

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố ven biển xây dựng nội dung các chương trình truyền thông về tác hại của rác thải nhựa đối với biển và đại dương, các hệ sinh thái biển, môi trường và sức khỏe con người; phát động các chương trình thu gom, xử lý rác thải nhựa đại dương; xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông về rác thải nhựa đại dương gắn với việc tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng chương trình, tài liệu phù hợp với từng năm và từng giai đoạn; đưa tin, bài trên phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; tuyên truyền kịp thời các điển hình tiên tiến trong phong trào giảm thiểu rác thải nhựa đại dương.

- Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố ven biển, Hiệp hội du lịch tỉnh Bình Định, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này và Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổ chức tuyên truyền, thông tin về tác hại của rác thải nhựa, túi ni lông sử dụng một lần đối với biển và đại dương, các hệ sinh thái biển, môi trường và sức khỏe con người; tổ chức các chương trình thu gom, xử lý rác thải nhựa đại dương phù hợp.

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện Tuy Phước, Phù Cát, thành phố Quy Nhơn và các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về phong trào “Chống rác thải nhựa” và nguy cơ ô nhiễm nhựa tại Khu kinh tế Nhơn Hội; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư dự án trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện môi trường; đăng tải các hình ảnh, các nội dung liên quan về phong trào “Chống rác thải nhựa” trên Website và Bản tin của Ban Quản lý Khu kinh tế.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố ven biển xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục để thông tin, tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy đối với biển và đại dương, các hệ sinh thái biển, môi trường và sức khỏe con người; các chương trình thu gom, xử lý rác thải nhựa đại dương; trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng dân cư và người dân trong việc ngăn ngừa, giảm thiểu và xử lý rác thải nhựa đại dương.

- UBND các huyện, thành phố ven biển tổ chức tuyên truyền, thông tin về tác hại của rác thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy đối với biển và đại dương, các hệ sinh thái biển, môi trường và sức khỏe con người; thực hiện các chương trình thu gom, xử lý rác thải nhựa đại dương phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.

2. Thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa từ các hoạt động ở khu vực ven biển và trên biển

a) Nội dung nhiệm vụ, giải pháp

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào, chiến dịch thu gom, làm sạch bãi biển tối thiểu một năm hai lần; bố trí các thiết bị lưu chứa và các điểm tập kết chất thải, rác thải nhựa phù hợp, an toàn, thuận lợi, bảo đảm mỹ quan và vệ sinh môi trường.

- Huy động sự tham gia của người dân trong thu gom, thống kê, phân loại rác thải nhựa đại dương và phối hợp xây dựng cơ sở thông tin, dữ liệu về rác thải nhựa đại dương thống nhất, phù hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải.

- Tạo điều kiện, khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa ở các lưu vực sông, khu vực các hệ sinh thái ven biển, rừng ngập mặn, các bãi tắm, vùng nước ven biển.

b) Trách nhiệm thực hiện

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện Tuy Phước, Phù Cát, thành phố Quy Nhơn và các doanh nghiệp có liên quan phát động chiến dịch thu gom làm sạch rác thải trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội; thường xuyên hướng dẫn, khích lệ các doanh nghiệp thực hiện công tác phân loại rác thải tại nguồn và lưu chứa tạm thời bên trong cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đảm bảo vệ sinh môi trường trước khi ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý đúng nơi quy định; hỗ trợ và tích cực yêu cầu, đôn đốc các chủ đầu tư các dự án du lịch ven biển triển khai thực hiện kế hoạch không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy.

3. Kiểm soát rác thải nhựa từ nguồn

a) Nội dung nhiệm vụ, giải pháp

- Điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải nhựa phát sinh từ đất liền và từ các hoạt động trên biển, hải đảo; thực hiện tốt mô hình phân loại chất thải, rác thải nhựa tại nguồn; xây dựng, hoàn thiện hệ thống thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa tại các khu công nghiệp, đô thị, khu du lịch, khu dân cư tập trung ven biển, ven sông, cảng biển theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Lồng ghép thực hiện việc điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải nhựa từ đất liền, từ các hoạt động trên biển và hải đảo với các giải pháp, biện pháp quản lý tổng hợp lưu vực sông, các đô thị ven biển, cửa sông; tăng cường kiểm soát, quản lý việc xả thải vào nguồn nước và có biện pháp xử lý vi nhựa từ nước thải khu đô thị và khu công nghiệp, nhất là tại vùng ven biển, cửa sông, vùng biển ven bờ.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về thu gom và xử lý chất thải nhựa phát sinh từ các hoạt động kinh tế thuần biển, bao gồm: du lịch và dịch vụ biển, kinh tế hàng hải, khai thác các tài nguyên khoáng sản biển, nuôi trồng và khai thác thủy sản, năng lượng biển.

- Ngăn ngừa, giảm thiểu việc thải bỏ, làm thất lạc ngư cụ khai thác thủy sản đi đôi với thực hiện nghiêm các chế tài, công cụ xử phạt vi phạm; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý thường xuyên và đột xuất các trường hợp vi phạm về xả thải trên biển.

b) Trách nhiệm thực hiện

- Các Sở: Du lịch, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn trong phạm vi, trách nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch quản lý, kiểm soát rác thải nhựa từ các hoạt động kinh tế thuần biển.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trưởng, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và lồng ghép nội dung về bảo vệ môi trường biển, ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa đổ ra biển và đại dương trong các chương trình giáo dục, đào tạo ở các cấp học với các hình thức và nội dung phù hợp.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố ven biển kiểm soát chặt chẽ rác thải nhựa phát sinh tại cộng đồng ngư dân ven biển.

- Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố ven biển xây dựng và thực hiện thí điểm mô hình quản lý, giảm thiểu, tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy tại một số khu du lịch ven biển.

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện Tuy Phước, Phù Cát, thành phố Quy Nhơn và các doanh nghiệp có liên quan thực hiện các hoạt động thu gom, phân loại, lưu giữ chất thải tại nguồn, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội; đôn đốc nhà đầu tư là Công ty TNHH Môi trường Phú Hà đẩy nhanh tiến độ xây dựng và vận hành nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp Bình Định tại xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát để đảm bảo đáp ứng nhu cầu thu gom chất thải rắn cho các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Nhơn Hội và địa phương các xã lân cận; thực hiện thường xuyên chương trình quan trắc môi trường định kỳ tại Khu kinh tế Nhơn Hội để theo dõi diễn biến chất lượng môi trường nói chung và chất lượng nước biển nói riêng tại các khu vực ven biển thuộc phạm vi Khu kinh tế Nhơn Hội; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về thu gom và xử lý chất thải nhựa phát sinh từ các hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp và tăng cường giám sát xử lý các trường hợp vi phạm về xả chất thải không đúng quy định.

4. Hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ về xử lý rác thải nhựa đại dương

a) Nội dung nhiệm vụ, giải pháp

- Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tham gia có trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề chất thải nhựa đại dương; phối hợp trong việc kiểm soát, quản lý rác thải nhựa đại dương.

- Huy động nguồn lực quốc tế trong hỗ trợ kỹ thuật, đầu tư kiểm soát rác thải nhựa đại dương; tiếp nhận các mô hình quản lý, công nghệ sản xuất các sản phẩm thay thế, tái chế chất thải nhựa và chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh.

- Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật trong xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa đại dương; khuyến khích nghiên cứu, phát triển hệ thống thu gom và xử lý rác thải nhựa đại dương trên cơ sở có điều chỉnh, thích ứng với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

- Xây dựng và thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu xây dựng luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn về rác thải nhựa đại dương; đánh giá các nguy cơ, rủi ro ô nhiễm và các tác động của rác thải nhựa, đặc biệt là vi nhựa đối với biển và đại dương, các hệ sinh thái biển, môi trường và sức khỏe con người.

b) Trách nhiệm thực hiện

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố ven biển tổ chức xây dựng và thực hiện mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; định kỳ đánh giá hiện trạng rác thải nhựa đại dương tại một số cửa sông chính, khu vực ven biển, hải đảo có tiềm năng phát triển du lịch; chủ trì, phối hợp với các cơ quan Trung ương thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế, triển khai các đề tài, dự án, nghiên cứu về quản lý rác thải nhựa đại dương.

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, công nghệ liên quan đến: mô hình quản lý công nghệ sản xuất các sản phẩm thay thế tái chế chất thải nhựa và chuyển đổi nền kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh; khuyến khích nghiên cứu phát triển hệ thống thu gom và xử lý rác thải nhựa đại dương trên cơ sở có điều chỉnh thích ứng với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

5. Điều tra, khảo sát, rà soát, nghiên cứu, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng cơ chế quản lý rác thải nhựa đại dương đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả

Trách nhiệm thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố ven biển.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước và Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn trong phạm vi trách nhiệm quản lý chủ động xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; định kỳ hàng năm (trước ngày 01/12) và 5 năm, gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; định kỳ hàng năm và 5 năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Tài chính tham mưu, đề xuất bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh theo quy định về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố ven biển được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch chủ động sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách được phê duyệt và huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tích cực huy động nguồn lực từ cộng đồng doanh nghiệp, vận động, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tích cực hưởng ứng phong trào giảm thiểu rác thải nhựa đại dương.

5. Sở Ngoại vụ chủ trì hoặc phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường vận động, huy động nguồn tài trợ phù hợp từ các quốc gia, các tổ chức quốc tế để thực hiện Kế hoạch.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh tăng cường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố ven biển kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến quản lý rác thải nhựa đại dương.

7. Đề nghị các tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp chủ động xây dựng chương trình, nhiệm vụ, dự án thực hiện Kế hoạch, định kỳ hằng năm gửi kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Bình Định, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò xung kích, chủ động sáng tạo, tích cực triển khai các phong trào, hoạt động sâu rộng, tiến đến nói không với chất thải nhựa, cùng gia đình, cộng đồng và toàn xã hội thực hiện hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách giảm thiểu rác thải nhựa đại dương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố ven biển phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương./.