Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 362/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ QUẢN LÝ RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3257/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 05/7/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 336/STNMT-CCBHĐ ngày 30 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với những nội dung sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

- Góp phần thực hiện có kết quả các sáng kiến và cam kết của Việt Nam với quốc tế về việc giải quyết các vấn đề rác thải nhựa mà trọng tâm là rác thải nhựa đại dương, bảo đảm ngăn ngừa việc xả rác nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương.

- Góp phần thực hiện thành công Kế hoạch số 7682/KH-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Phù hợp với cách tiếp cận theo mô hình kinh tế tuần hoàn, góp phần thúc đẩy hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa ở Việt Nam.

- Nâng cao nhận thức, ứng xử và thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức cá nhân và nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đến năm 2025

Giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 50% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom; 80% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; bảo đảm tối thiểu một năm một lần phát động tổ chức chiến dịch thu gom, làm sạch ở các lưu vực sông, bãi biển trên địa bàn tỉnh; giảm thiểu 80% rác thải nhựa đối với Khu bảo tồn biển trên địa bàn tỉnh.

b) Đến năm 2030

Giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển; 100% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; giảm thiểu 100% rác thải nhựa đối với Khu bảo tồn biển trên địa bàn tỉnh.

II. Nhiệm vụ, giải pháp

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương.

a) Nội dung nhiệm vụ, giải pháp

- Xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông về tác hại của các sản phẩm sử dụng một lần có nguồn gốc từ nhựa, túi nilon khó phân hủy đối với biển và đại dương, các hệ sinh thái biển, môi trường và sức khỏe con người; các chương trình thu gom, xử lý rác thải nhựa đại dương; cách thức, ý nghĩa của việc phân loại chất thải tại nguồn, thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt, các sáng kiến có giá trị, đồng thời triển khai nhân rộng mô hình tốt trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa ở khu vực ven biển, trên biển. Thông tin cụ thể, chính xác những trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất là các trường hợp vứt, đổ chất thải nhựa không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường.

- Đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thay đổi thói quen sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy và hành vi xả rác thải, rác thải nhựa ra môi trường đối với cộng đồng cư dân ven biển, khách du lịch và các tổ chức, doanh nghiệp; nâng cao năng lực, kinh nghiệm quản lý chất thải, rác thải nhựa cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp ở các địa phương có biển.

- Tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh.

b) Trách nhiệm thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan; các tổ chức chính trị-xã hội; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: từ năm 2020 đến năm 2030.

2. Thu gom, phân loại, lưu trữ, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa từ các hoạt động ở khu vực ven biển và trên biển.

a) Nội dung nhiệm vụ, giải pháp

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào, chiến dịch thu gom rác thải dọc các con sông, làm sạch bãi biển quy mô địa phương và cộng đồng dân cư ven biển tối thiểu một năm một lần; bố trí các thiết bị lưu chứa và các điểm tập kết chất thải, rác thải nhựa phù hợp, an toàn, thuận lợi, bảo đảm mỹ quan và vệ sinh môi trường.

- Huy động sự tham gia của người dân trong thu gom, thống kê, phân loại rác thải nhựa đại dương và phối hợp xây dựng cơ sở thông tin, dữ liệu về rác thải nhựa đại dương thống nhất, phù hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải.

- Tạo điều kiện, khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động thu gom, phân loại, lưu trữ, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa ở các lưu vực sông, khu vực các hệ sinh thái ven biển, rừng ngập mặn, các bãi tắm, vùng nước ven biển.

b) Trách nhiệm thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan; các tổ chức chính trị-xã hội; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: từ năm 2020 đến năm 2030.

III. Tổ chức thực hiện

1. Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi trách nhiệm quản lý chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/12 hàng năm và 5 năm gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; định kỳ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/12 hàng năm và 5 năm.

3. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh về việc bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 theo quy định quản lý ngân sách hiện hành. Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch chủ động sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách được phê duyệt và huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Ngoại vụ chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai các hoạt động của UBND tỉnh trong các hội nghị, hội thảo về hợp tác quốc tế, lồng ghép trong các hoạt động tiếp đoàn, tham gia các phong trào, chiến dịch quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh.

5. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thị xã, thành phố ven biển tăng cường kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất là các trường hợp vứt, đổ chất thải nhựa không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa: xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự chuyên sâu để tuyên truyền về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh.

7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh phát huy vai trò xung kích, chủ động sáng tạo, tích cực triển khai các phong trào, hoạt động sâu rộng, tiến đến nói không với chất thải nhựa, cùng gia đình, cộng đồng và toàn xã hội thực hiện hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm giảm thiểu rác thải nhựa đại dương.

(Đính kèm Phụ lục Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TNMT (b/c);
- TT.TU (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Các Sở, ban, ngành (VBĐT);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển (VBĐT);
- UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Báo Khánh Hòa, Đài PT-TH Khánh Hòa;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Hoàng

 

PHỤ LỤC:

CÁC NHIỆM VỤ ƯU TIÊN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ QUẢN LÝ RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

TT

Nhiệm vụ

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

quan phối hợp

1

Điều tra, đánh giá hiện trạng và phân loại rác thải nhựa vùng ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2020-2022

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ban, ngành liên quan.

UBND huyện, thị xã, thành phố ven biển.

Các Viện nghiên cứu trên địa bàn tỉnh.

2

Tổ chức các chiến dịch thu gom rác thải ven biển, làm sạch bãi biển hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn.

Hàng năm

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ban, ngành liên quan.

UBND huyện, thị xã, thành phố ven biển.

Các tổ chức chính trị-xã hội.

Cộng đồng dân cư ven biển.

3

Hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các Sở, ban ngành; các cơ sở sản xuất, kinh doanh; cộng đồng dân cư ven biển thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa 1 lần”, bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái biển, hải đảo.

Hàng năm

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ban, ngành liên quan.

UBND huyện, thị xã, thành phố.

Các tổ chức chính trị-xã hội.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cộng đồng dân cư ven biển

4

Xây dựng mô hình quản lý thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa ở các xã đảo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: xã Cam Bình thuộc thành phố Cam Ranh, xã Vạn Thạnh thuộc huyện Vạn Ninh, phường Vĩnh Nguyên thuộc thành phố Nha Trang.

2020-2025

UBND Thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, huyện Vạn Ninh

Các Sở, ban, ngành liên quan.

UBND các xã đảo.

BQL vịnh Nha Trang.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền vận động các siêu thị, Trung tâm thương mại, các chợ và các cơ sở sản xuất, kinh doanh hạn chế và tiến đến chấm dứt sử dụng túi nilon dùng 1 lần, túi nilon khó phân hủy; chuyển đổi sang sử dụng các loại bao gói hữu cơ, thân thiện môi trường, dễ phân hủy.

Quý III hàng năm

Sở Công Thương

Các cơ quan, đơn vị liên quan.

6

Tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác vận động, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất các túi giấy, các sản phẩm bao gói tự nhiên, hữu cơ, dễ phân hủy, thân thiện với môi trường.

Hàng năm

Sở Công thương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

7

Hướng dẫn các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa, bảo vệ môi trường, biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào giảm thiểu rác thải nhựa đại dương.

Hàng năm

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan

8

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của các sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa, túi ni lông sử dụng một lần tại các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch và các trường học chuyên ngành du lịch trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm

Sở Du lịch

Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.

Các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành du lịch.

UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.

9

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử của ngư dân với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương. Xây dựng mô hình, tổ chức thu gom các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa trong khu vực nuôi trồng thủy sản và khai thác thủy sản.

Hàng năm

Chi cục Thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

10

Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện, thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy: Thay ly nhựa uống nước bằng ly giấy; không sử dụng túi nilon để phát lộc tại di tích Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng.

Hàng năm

Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh

Sở Văn hóa và Thể thao.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

UBND Thành phố Nha Trang.

11

Lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại, nguy cơ ô nhiễm nhựa và túi nilon ảnh hưởng đến môi trường, hệ sinh thái biển, đại dương vào chương trình đào tạo giáo dục học đường chính khóa, ngoại khóa và các cuộc thi.

Hàng năm

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Trường học trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

12

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy. Tổ chức chiến dịch thu gom rác thải dọc sông Cái hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.

2021-2026

UBND huyện Diên Khánh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

13

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự về tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc quản lý và sử dụng sản phẩm nhựa.

Hàng năm

Đài Phát thanh và Truyền hình/Báo Khánh Hòa

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

14

Tham mưu UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt, sáng kiến có giá trị, đồng thời triển khai nhân rộng mô hình tốt trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa ở khu vực ven biển, trên biển.

Định kỳ 5 năm

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, đơn vị có liên quan.