Hệ thống pháp luật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4666/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ TỪ NGÀY 01/01/2016 ĐẾN NGÀY 30/6/2016

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BYT ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ TỪ NGÀY 01/01/2016 ĐẾN NGÀY 30/6/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4666/QĐ-BYT ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

TT

Hình thức văn bản/cơ quan ban hành

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

64/2010/QĐ-TTg ngày 25/10/2010

Quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm

15/3/2016

2.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000

Về việc ban hành quy định về vệ sinh trường học

Được bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của liên Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học

30/6/2016

3.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

2365/2004/QĐ-BYT ngày 08/7/2004

Về việc ban hành quy chế trang phục y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế quy định về trang phục y tế

01/01/2016

4.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

07/2006/QĐ-BYT ngày 26/01/2006

Về việc ban hành quy định về nội dung, hình thức thi nâng ngạch viên chức chuyên môn ngành y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

15/02/2016

5.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

23/2006/QĐ-BYT ngày 08/8/2006

Về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 59/2015/TT-BYT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

15/02/2016

6.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

23/2007/QĐ-BYT ngày 29/3/2007

Về việc ban hành “Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu”

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015 của Bộ Y tế quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

23/02/2016

7.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007

Về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

01/4/2016

8.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

04/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008

Về việc ban hành Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2016/TT-BYT ngày 29/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú

01/5/2016

9.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

07/2003/TT-BYT ngày 25/3/2003

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2003/NĐ-CP ngày 12/2/2003 của Chính phủ về sinh con theo phương pháp khoa học

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 57/2015/TT-BYT ngày 30/12/2015 của Bộ Y Tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

15/02/2016

10.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014

Hướng dẫn việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 12/11/2015 của Bộ Y Tế quy định đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh

01/01/2016

11.

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Được bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của liên Bộ Y Tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

25/01/2016

12.

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Y tế

18/2011/TTLT- BGDĐT-BYT ngày 28/4/2011

Về việc quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Được bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của liên Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học

30/6/2016

13.

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Y tế

22/2013/TTLT- BGDĐT-BYT ngày 18/6/2013

Về việc quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non

Được bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của liên Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học

30/6/2016

II. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

TT

Hình thức văn bản/ Cơ quan ban hành

Số, ký hiệu Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

Nội dung hết hiệu lực

Ngày hết hiệu  lực

1.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

120/2000/QĐ-BYT ngày 24/01/2000

Hướng dẫn quy trình khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng

Được bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 21/2015/TT- BYT ngày 27/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quy trình khảo nghiệm tấm hóa chất xua, diệt muỗi dùng điện và Thông tư số 22/2015/TT-BYT ngày 27/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quy trình khảo nghiệm kem xoa xua muỗi

- Quy trình khảo nghiệm đánh giá hiệu lực, an toàn của tấm thấm hóa chất diệt côn trùng bốc hơi để diệt muỗi;

- Quy trình khảo nghiệm đánh giá hiệu lực xua, an toàn của các hóa chất bôi trên da phòng chống muỗi đốt

01/01/2016

2.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

“Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”

Được bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 35/2015/TT- BYT ngày 28/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Mục 4.1; Mục 4.2 Phần 4 ban hành kèm theo Quyết định

01/5/2016

3.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

15/2006/TT-BYT ngày 30/11/2006

Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh nước sạch, nước ăn uống và nhà tiêu hộ gia đình

Được bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 50/2015/TT- BYT ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt

Các nội dung hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh nước sạch, nước ăn uống

01/3/2016

4.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống”

Được bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 50/2015/TT- BYT ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt

Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Mục II của Phần III Chế độ giám sát chất lượng nước của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

01/3/2016

5.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt”

Được bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 50/2015/TT- BYT ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt

Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Mục II của Phần III Chế độ giám sát chất lượng nước của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

01/3/2016

6.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010

Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Được bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 03/2016/TT- BYT ngày 21/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu

Quy định về xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu (trừ các bán thành phẩm thuốc từ dược liệu bao gồm cao, cốm, bột, cồn, dịch chiết và tinh dầu)

06/3/2016

7.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

12/2012/TT-BYT ngày 15/7/2012

Ban hành quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm

Được bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 57/2015/TT- BYT ngày 30/12/2015 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Mục II. Quy trình khám, chẩn đoán vô sinh; Mục IV. Quy trình thụ tinh trong ống nghiệm

15/02/2016

8.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

38/2013/TT-BYT ngày 15/11/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Được bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 03/2016/TT- BYT ngày 21/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu

Quy định về xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu (trừ các bán thành phẩm thuốc từ dược liệu bao gồm cao, cốm, bột, cồn, dịch chiết và tinh dầu)

06/3/2016

9.

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

03/2000/TTLT- BYT-BGDĐT ngày 01/3/2000

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Được bãi bỏ một phần bởi Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT- BGDĐT ngày 12/5/2016 của liên Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học

Các nội dung quy định liên quan đến hướng dẫn hoạt động công tác y tế trường học đối với các trường mầm non và phổ thông

30/6/2016

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 4666/QĐ-BYT năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016

  • Số hiệu: 4666/QĐ-BYT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 29/08/2016
  • Nơi ban hành: Bộ Y tế
  • Người ký: Phạm Lê Tuấn
  • Ngày công báo: 06/10/2016
  • Số công báo: Từ số 1087 đến số 1088
  • Ngày hiệu lực: 29/08/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản