Hệ thống pháp luật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 463/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẾT HIỆU LỰC NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2018, gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực toàn bộ năm 2018.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực một phần năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
 THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 463/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

 

Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

 

1  

Nghị định

115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010

Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

15/11/2018

2  

Nghị định

73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012

Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

01/8/2018

3  

Nghị định

124/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014

Sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

01/8/2018

4  

Quyết định

174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008

Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

15/10/2018

5  

Quyết định

20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012

Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008

Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

15/10/2018

 

Văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành

 

6  

Quyết định

37/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/8/2001

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình và thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông

- Thông tư số 14/2017/TT-BGDĐT ngày 06/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông.

- Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn sách giáo khoa, phê duyệt sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa

22/7/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/02/2018

 

 

 

7  

Thông tư

17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011

Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non

Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non

23/11/2018

8  

Quyết định

26/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005

Ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

14/10/2018

9  

Quyết định

27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005

Ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

14/10/2018

10  

Thông tư

35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015

Về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục

Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

14/10/2018

11  

Quyết định

65/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008

Ban hành Quy tắc các nội dung thi trong hội thao Giáo dục quốc phòng - an ninh học sinh trung học phổ thông

Thông tư số 23/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông

13/11/2018

12  

Thông tư

41/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2011

Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục

Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục

14/11/2018

13  

Thông tư

33/2009/TT-BGDĐT ngày 13/11/2009

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn giáo dục quốc phòng- an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông)

Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

14/3/2018

14  

Quyết định

23/2006/QĐ-BGDĐT ngày 22/5/2006

Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật

Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật

16/3/2018

15  

Thông tư

03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học.

Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

10/10/2018

16  

Quyết định

37/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/8/2001

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình và thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông

- Thông tư số 14/2017/TT-BGDĐT ngày 06/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông.

- Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn sách giáo khoa, phê duyệt sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa

22/7/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/02/2018

 

 

 

17  

Thông tư

47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012

Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

10/10/2018

18  

Quyết định

14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007

Quy định Chuẩn giáo viên tiểu học

Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

10/10/2018

19  

Thông tư

09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009

Thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

13/02/2018

20  

Thông tư

29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009

Quy định chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

04/9/2018

21  

Thông tư

30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009

Quy định Chuẩn giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông

Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

10/10/2018

22  

Thông tư

14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011

Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học

Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

04/9/2018

23  

Quyết định

59/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007

Quy định về quản lý các dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 02/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

14/3/2018

24  

Thông tư

59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học

10/10/2018

25  

Thông tư

31/2015/TT/BGDĐT ngày 14/12/2015

Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa ngoại ngữ sử dụng trong trường phổ thông

Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn sách giáo khoa, phê duyệt sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa

06/02/2018

 

26  

Thông tư

05/2013/TT-BGDĐT ngày 01/3/2013

Sửa đổi, bổ sung mục I.6, II.6, III.6 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

14/3/2018

27  

Thông tư

07/2010/TT-BGDĐT ngày 01/3/2010

Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học

Thông tư số 15/2018/TT-BGDĐT ngày 27/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm

11/9/2018

28  

Thông tư

02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014

Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

10/10/2018

29  

Thông tư

25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2012

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

10/10/2018

30  

Thông tư

03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/02/2014

Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

08/02/2019

31  

Thông tư

16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010

Quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 29/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp các ngành đào tạo giáo viên và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp các ngành đào tạo giáo viên

09/02/2019

32  

Quyết định

02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008

Chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non

Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

23/11/2018

33  

Thông tư liên tịch

175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/9/2011

Thông tư liên tịch của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/ NĐ-CP ngày 15/73/2007 của Chính phủ về việc tam hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ

Thông tư số 52/2018/TT-BQP ngày 13/4/2018 của Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

01/6/2018

34  

Thông tư liên tịch

13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 21/01/2013

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/ NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Thông tư số 52/2018/TT-BQP ngày 13/4/2018 của Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

01/6/2018

35  

Thông tư liên tịch

98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18/6/2012

Hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”

Thông tư số 51/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2026

15/7/2018

36  

Quyết định

27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005

Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

14/10/2018

 

Tổng số: 36 văn bản

 

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 463/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Bộ tr
ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

 

Văn bản do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành

 

1

Thông tư liên tịch

40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015

Phần đề cập đến nội dung và mức chi đặc thù của Dự án 2: Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư số 51/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2026

15/7/2018

2

Thông tư

42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Các quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

- Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học

- Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

10/10/2018

 

Tổng số: 02 văn bản

 

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 463/QĐ-BGDĐT năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2018

  • Số hiệu: 463/QĐ-BGDĐT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 26/02/2019
  • Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Người ký: Nguyễn Hữu Độ
  • Ngày công báo: 10/03/2019
  • Số công báo: Từ số 283 đến số 284
  • Ngày hiệu lực: 26/02/2019
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản