Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 452/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 54/TTr-CP ngày 24/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Australia (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI AUSTRALIA ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 452/QĐ-CTN ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch nước)

1.

Huỳnh Hải Bằng, sinh ngày 08/9/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 2 Cherrybrook Road, Lansvale NSW 2166

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 110 Lê Thái Tổ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Giới tính: Nam

2.

Mai Ngọc Kiều Trâm, sinh ngày 29/5/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 2 Cherrybrook Road, Lansvale NSW 2166

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 196 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Giới tính: Nữ