Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1364/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 310/TTr-CP ngày 24/6/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Australia (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI AUSTRALIA ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-CTN ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch nước)

1.

Vũ Trần Trang Thanh, sinh ngày 17/5/1988 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: 1 Newton Grove, Glen Waverley, Melbourne, VIC 3150

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 449/95 Trường Chinh, Phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

2.

Võ Minh Tân, sinh ngày 08/4/1995 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 01 Vega street, Wembley Downs WA 6019

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 93 Bạch Đằng, Phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giới tính: Nam