Hệ thống pháp luật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4499/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC GIÚP BỘ TRƯỞNG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Quyết định này; thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao hoặc uỷ quyền và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các hoạt động của đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 4778/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 08/9/2003; số 8035/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 14/12/2004 về Quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 4. Các ông, bà Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (để b/c);
- Bộ Nội vụ;
- Các Thứ trưởng;
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Như Điều 4;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC GIÚP BỘ TRƯỞNG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4499/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm các Vụ, Thanh tra, Văn phòng, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Cục Công nghệ thông tin (sau đây gọi chung là cơ quan Bộ). Chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trong cơ quan Bộ được quy định như sau:

1- VỤ GIÁO DỤC MẦM NON

I- CHỨC NĂNG:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non.

II- NHIỆM VỤ:

1- Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án và các văn bản khác về giáo dục mầm non.

2- Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non đã ban hành.

3- Giúp Bộ trưởng hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non theo phân cấp của Chính phủ.

4- Giúp Bộ trưởng quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục mầm non; theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục mầm non trong cả nước qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất trình Bộ trưởng các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục mầm non.

5- Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành tiêu chuẩn các loại hình trường, lớp, các mô hình trường trọng điểm, trường chuẩn quốc gia của giáo dục mầm non. Trình Bộ trưởng ban hành chuẩn phát triển của trẻ tuổi mầm non, danh mục thiết bị, đồ chơi của giáo dục mầm non. Tổng kết, tuyên truyền và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm, kiến thức khoa học về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và trong cộng đồng.

6- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ giúp Bộ trưởng thành lập các Hội đồng tư vấn thuộc giáo dục mầm non. Chủ trì giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng giáo dục mầm non. Tham gia Hội đồng duyệt danh mục, duyệt mẫu và thẩm định thiết bị, đồ chơi cho giáo dục mầm non.

7- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình thí điểm (nếu có). Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên; xây dựng nội dung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên thuộc giáo dục mầm non và hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên hoặc theo từng năm học cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non. Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng xây dựng và chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách và quy hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non.

8- Tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến giáo dục mầm non.

9- Tổ chức biên tập, ấn hành Tạp chí Giáo dục Mầm non.

10- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong Bộ, ngoài Bộ và các lực lượng xã hội có liên quan tổ chức, tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

2- VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC

I- CHỨC NĂNG:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học.

II- NHIỆM VỤ:

1- Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án và các văn bản khác về giáo dục tiểu học.

2- Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục tiểu học đã ban hành.

3- Giúp Bộ trưởng hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học theo phân cấp của Chính phủ.

4- Giúp Bộ trưởng quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục tiểu học; theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục tiểu học trong cả nước qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất trình Bộ trưởng các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục tiểu học và thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học.

5- Chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng ban hành tiêu chuẩn các loại hình trường, lớp, trường chuẩn quốc gia thuộc giáo dục tiểu học. Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng các quy định về việc biên soạn, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa tiểu học. Trình Bộ trưởng ban hành chương trình, duyệt sách giáo khoa. Hướng dẫn các địa phương thực hiện chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo của học sinh và thiết bị dạy học thuộc giáo dục tiểu học. Chỉ đạo thực hiện các chương trình thí điểm (nếu có).

6- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ giúp Bộ trưởng thành lập các Hội đồng tư vấn thuộc giáo dục tiểu học. Chủ trì giúp Bộ trưởng chỉ đạo hoạt động của các Hội đồng bộ môn, Hội đồng giáo dục tiểu học, Hội đồng thẩm định chương trình, sách giáo khoa và các Hội đồng tư vấn khác thuộc giáo dục tiểu học. Tham gia Hội đồng thẩm định, duyệt danh mục và duyệt mẫu thiết bị dạy học ở tiểu học.

7- Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục xây dựng xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên; nội dung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học và hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên hoặc từng năm học cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tiểu học. Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách và quy hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tiểu học.

8- Phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trình Bộ trưởng ban hành; hướng dẫn, chỉ đạo công tác đánh giá chất lượng giáo dục tiểu học. Phối hợp với Thanh tra của Bộ để thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học thuộc giáo dục tiểu học.

9- Tham gia và theo dõi các hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến giáo dục tiểu học.

10- Tổ chức biên tập, ấn hành Tạp chí Giáo dục tiểu học.

11- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong Bộ, ngoài Bộ và các lực lượng xã hội có liên quan để thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục tiểu học. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

3- VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC

I- CHỨC NĂNG:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học bao gồm cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

II- NHIỆM VỤ:

1- Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án và các văn bản khác về giáo dục trung học

2- Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trung học đã ban hành.

3- Giúp Bộ trưởng hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học theo phân cấp của Chính phủ.

4- Giúp Bộ trưởng quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục trung học; theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục trung học trong cả nước qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất trình Bộ trưởng các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục trung học. Thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

5- Chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng ban hành tiêu chuẩn các loại hình trường, lớp, mô hình trường trọng điểm, trường chuẩn quốc gia thuộc giáo dục trung học. Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng các quy định về việc biên soạn, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa ở trung học. Trình Bộ trưởng ban hành chương trình và duyệt sách giáo khoa. Hướng dẫn thực hiện chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo cho học sinh và thiết bị dạy học thuộc giáo dục trung học.

6- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ giúp Bộ trưởng thành lập các Hội đồng tư vấn thuộc giáo dục trung học. Chủ trì giúp Bộ trưởng chỉ đạo hoạt động của các Hội đồng bộ môn, Hội đồng đồng trường, Hội đồng tư vấn, Hội đồng thẩm định chương trình, sách giáo khoa và các Hội đồng tư vấn khác thuộc giáo dục trung học. Tham gia Hội đồng thẩm định thiết bị giáo dục, duyệt danh mục và duyệt mẫu thiết bị giáo dục ở bậc trung học.

7- Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học; xây dựng nội dung, kế hoạch và hướng dẫn các địa phương bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên trung học theo định kỳ và thường xuyên. Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách, quy hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trung học.

8- Phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trình Bộ trưởng ban hành; hướng dẫn, chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế và công tác đánh giá chất lượng giáo dục trung học.

9- Tham gia Hội đồng Văn bằng, chứng chỉ của Bộ. Phối hợp với Thanh tra của Bộ để thanh tra, kiểm tra các kỳ thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học; việc quản lý, cấp phát và thu hồi văn bằng chứng chỉ thuộc giáo dục trung học.

9- Tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến giáo dục trung học.

10- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong Bộ, ngoài Bộ và các lực lượng xã hội có liên quan để thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục trung học. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

4- VỤ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

I- CHỨC NĂNG:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.

II- NHIỆM VỤ:

1- Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án và các văn bản khác về giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã ban hành.

2- Giúp Bộ trưởng quản lý, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động trong giáo dục trung cấp chuyên nghiệp theo chủ trương của nhà nước và các quy định, quy chế của Bộ.

3- Giúp Bộ trưởng hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung cấp chuyên nghiệp theo phân công, phân cấp của Chính phủ.

4- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng trong việc xây dựng chương trình khung, tổ chức thẩm định và trình Bộ trưởng quyết định ban hành chương trình khung đào tạo trung cấp chuyên nghiệp; các giáo trình sử dụng chung trong đào tạo trung cấp chuyên nghiệp; chương trình, giáo trình các môn Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, môn giáo dục thể chất trong các trường trung cấp chuyên nghiệp. Tổ chức chỉ đạo việc trang bị các phương tiện giảng dạy, các phòng học lý thuyết, các cơ sở thực hành và lao động sản xuất trong các trường, lớp, các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

5- Chủ trì theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các trường trung học chuyên nghiệp; tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục trung cấp chuyên nghiệp trong cả nước qua từng thời kỳ và năm học.

6- Phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trong việc thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trình Bộ trưởng ban hành; hướng dẫn, chỉ đạo công tác thi tuyển sinh, công tác kiểm định chất lượng đào tạo; giúp Bộ trưởng chủ trì công tác tuyển sinh. Tham gia Hội đồng Văn bằng, chứng chỉ của Bộ. Phối hợp với Thanh tra của Bộ để thanh tra, kiểm tra việc quản lý, cấp phát, thu hồi văn bằng, chứng chỉ thuộc giáo dục trung cấp chuyên nghiệp; công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học thuộc giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.

7- Chủ trì trong việc thẩm định mở ngành nghề đào tạo mới, liên kết đào tạo thuộc giáo dục trung cấp chuyên nghiệp; tham gia thẩm định các điều kiện thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng mạng lưới trường trung cấp chuyên nghiệp.

8- Quản lý, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các hoạt động đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp để lấy văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong lĩnh vực giáo dục chuyên nghiệp.

9- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ giúp Bộ trưởng thành lập các Hội đồng tư vấn thuộc giáo dục trung cấp chuyên nghiệp; chủ trì giúp Bộ trưởng chỉ đạo hoạt động của các Hội đồng tư vấn đã thành lập.

10- Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung cấp chuyên nghiệp; xây dựng nội dung bồi dưỡng và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách và quy hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.

11- Tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.

12- Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng xây dựng các định mức trong giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính trình Bộ trưởng quyết định việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo hàng năm.

13- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong Bộ, ngoài Bộ và các lực lượng xã hội có liên quan để thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.

5- VỤ ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC

I- CHỨC NĂNG:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đại học và sau đại học.

II- NHIỆM VỤ:

1- Giúp Bộ trưởng tổ chức soạn thảo điều lệ, quy chế và các quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

2- Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án và các văn bản khác về giáo dục đại học và sau đại học.

3- Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về giáo dục đại học và sau đại học đã được ban hành. Tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục đại học và sau đại học trong cả nước qua từng thời kỳ và năm học.

4- Giúp Bộ trưởng hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đại học và sau đại học theo phân công, phân cấp cuả Chính phủ.

5- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, giúp Bộ trưởng trong việc xây dựng chương trình khung, tổ chức thẩm định và trình Bộ trưởng quyết định ban hành chương trình khung các ngành đào tạo cao đẳng, đại học; các giáo trình sử dụng chung; chương trình, giáo trình các môn Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, môn giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học xây dựng và sử dụng hệ thống tài liệu học tập, hệ thống thông tin tư liệu, hệ thống thư viện, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành và các phương tiện phục vụ giảng dạy, học tập.

6- Quản lý, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các hoạt động đào tạo trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học để lấy văn bằng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong lĩnh vực giáo dục đại học.

7- Phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trong việc thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trình Bộ trưởng ban hành; chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm định chất lượng, công tác thi; chủ trì giúp Bộ trưởng chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng trong công tác tuyển sinh (việc xét tuyển, triệu tập thí sinh trúng tuyển).

8- Tham gia Hội đồng Văn bằng, chứng chỉ của Bộ. Phối hợp với Thanh tra của Bộ để thanh tra, kiểm tra việc quản lý cấp phát, thu hồi văn bằng, chứng chỉ thuộc giáo dục đại học và sau đại học; công tác thanh tra các kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học và sau đại học; công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học.

9- Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế trong việc tuyển chọn sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh đi học nước ngoài.

10- Giúp Bộ trưởng làm các thủ tục cần thiết liên quan đến việc cấp bằng tiến sỹ trong nước theo quy định của Luật giáo dục.

11- Chủ trì thẩm định các điều kiện mở ngành đào tạo mới do các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học đề xuất để trình Bộ trưởng quyết định; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan thẩm định các điều kiện thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học (kể cả có yếu tố nước ngoài); phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học.

12- Chủ trì giúp Bộ trưởng chỉ đạo hoạt động của Hội đồng trường đại học. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan thành lập Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, các Hội đồng tư vấn về giáo dục đại học và sau đại học.

13- Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế về giáo dục đại học và sau đại học; giúp Bộ trưởng quy định tương đương văn bằng của các loại văn bằng cao đẳng, đại học và sau đại học ở trong nước với nước ngoài.

14- Giúp Bộ trưởng quản lý, chỉ đạo và theo dõi các vấn đề liên quan đến đạo tạo liên thông trong hệ thống Giáo dục quốc dân.

15- Tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến giáo dục đại học và sau đại học.

16- Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục và Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường giúp Bộ trưởng xây dựng chuẩn nghề nghiệp giảng viên và nội dung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục đại học và sau đại học; hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục đại học và sau đại học. Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách và quy hoạch đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục đại học và sau đại học.

17- Phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính trình Bộ trưởng về chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm cho các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho các bộ, ngành, địa phương và quản lý, đôn đốc việc thực hiện.

18- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong Bộ, ngoài Bộ và các lực lượng xã hội có liên quan để thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục đại học và sau đại học.

6- VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

I- CHỨC NĂNG:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên.

II- NHIỆM VỤ:

1- Trên cơ sở những quy định về chuẩn trình độ chung của các cấp học, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về giáo dục thường xuyên trình Bộ trưởng ban hành (gồm mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục - đào tạo các cấp học; công tác tuyển sinh; các quy chế quản lý chuyên môn; tổ chức hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên). Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã được ban hành.

2- Chủ trì giúp Bộ trưởng chỉ đạo, kiểm tra và tổng hợp tình hình các hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên và các hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng của Hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục. Đề xuất và trình Bộ trưởng các chủ trương, biện pháp quản lý đảm bảo chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục thường xuyên.

3- Giúp Bộ trưởng hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên theo phân cấp của Chính phủ.

4- Phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trong việc thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng các văn bản quy phạm phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trình Bộ trưởng ban hành; chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm định chất lượng, công tác thi, trong các cơ sở giáo dục thường xuyên. Tham gia Hội đồng Văn bằng, chứng chỉ của Bộ. Phối hợp với Thanh tra của Bộ để thanh tra, kiểm tra việc quản lý, cấp phát, thu hồi văn bằng, chứng chỉ thuộc giáo dục thường xuyên.

5- Chủ trì tổ chức thẩm định và trình Bộ trưởng quyết định ban hành các giáo trình, học liệu, các phương tiện phục vụ giảng dạy và học tập mang tính đặc thù của giáo dục thường xuyên. Tham gia các Hội đồng tư vấn, Hội đồng thẩm định về chương trình, sách giáo khoa, thiết bị giáo dục thuộc giáo dục thường xuyên.

6- Tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến giáo dục thường xuyên.

7- Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ quốc tế nhằm tranh thủ sự giúp đỡ và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục thường xuyên.

8- Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục trong việc chuẩn nghiệp vụ giáo viên, nội dung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên thuộc giáo dục thường xuyên và hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý làm công tác giáo dục thường xuyên theo chương trình bồi dưỡng hàng năm và theo chu kỳ. Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách và quy hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý thuộc giáo dục thường xuyên.

9- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong Bộ, ngoài Bộ và các lực lượng xã hội có liên quan để thực hiện mục tiêu, kế hoạch phát triển giáo dục thường xuyên.

7- VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

I- CHỨC NĂNG:

Giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên và các công tác thuộc lĩnh vực quốc phòng trong phạm vi quản lý của Bộ.

II- NHIỆM VỤ:

1- Trên cơ sở mục tiêu chung và kế hoạch dạy học của từng cấp học, trình độ đào tạo, phối hợp với các đơn vị có liên quan và các cơ quan của Bộ Quốc phòng xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về giáo dục quốc phòng và các hoạt động khác về công tác quốc phòng theo luật định.

2- Giúp Bộ trưởng quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra nhiệm vụ giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên; tổ chức, chỉ đạo việc biên soạn và thẩm định chương trình, giáo trình dùng chung, sách giáo khoa giáo dục quốc phòng.

3- Phối hợp với các cơ quan của Bộ Quốc phòng quản lý, chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trong công tác đào tạo sĩ quan dự bị, nhân viên kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ và quản lý kinh tế phục vụ quốc phòng. Phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo việc cấp học bổng quốc phòng tạo nguồn đào tạo cán bộ sĩ quan cho quân đội.

4- Phối hợp với các cơ quan của Bộ Quốc phòng và cơ quan quân sự địa phương các cấp chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghĩa vụ quân sự, đăng ký quản lý lực lượng dự bị, tổ chức và hoạt động của lực lượng tự vệ nhà trường, tham gia xây dựng các kế hoạch động viên, kế hoạch phòng thủ khu vực, kế hoạch động viên thời chiến (khi có yêu cầu).

5- Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng quy định chức danh, biên chế, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và các chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng. Phối hợp với các cơ quan của Bộ Quốc phòng quản lý đội ngũ sĩ quan biệt phái công tác tại ngành giáo dục.

6- Chủ trì giúp Bộ trưởng phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng quy hoạch và chỉ đạo hoạt động của hệ thống Trung tâm giáo dục quốc phòng sinh viên.

7- Quản lý và chỉ đạo việc đổi mới nội dung, phương pháp môn học giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên.

8- Phối hợp với cơ quan Thanh tra của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chương trình giáo dục quốc phòng; việc quản lý, cấp phát, thu hồi chứng chỉ giáo dục quốc phòng trong các cơ sở giáo dục và kiểm tra công tác quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục thuộc Bộ.

8. VỤ GIÁO DỤC DÂN TỘC

I- CHỨC NĂNG:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục dân tộc.

II- NHIỆM VỤ:

1- Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu với Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án và các văn bản khác về giáo dục dân tộc. Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục dân tộc đã ban hành.

3- Giúp Bộ trưởng hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục dân tộc. Đề xuất trình Bộ trưởng các chủ trương, chính sách, biện pháp để đảm bảo phát triển giáo dục dân tộc.

4- Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành kế hoạch quản lý hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường Dự bị Đại học dân tộc; tổng kết công tác tuyên truyền và phổ biến kinh nghiệm, kiến thức khoa học về công tác chăm sóc, giáo dục học sinh dân tộc cho các bậc phụ huynh học sinh.

5- Trình Bộ trưởng ban hành và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo và thiết bị dạy học tiếng dân tộc. Tổ chức hội đồng thẩm định chương trình, sách giáo khoa tiếng dân tộc.

6- Chủ trì giúp Bộ trưởng quản lý việc giảng dạy tiếng nói và chữ viết ở vùng dân tộc; chỉ đạo công tác dạy tiếng, chữ dân tộc cho học sinh dân tộc thiểu số và cán bộ, giáo viên công tác ở vùng dân tộc; chỉ đạo thực hiện các nội dung giáo dục trong các bậc học vùng dân tộc thiểu số và hệ thống các trường dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú.

7. Chủ trì giúp Bộ trưởng xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên vùng dân tộc về phương pháp dạy tiếng dân tộc, phương pháp dạy lớp ghép.

8- Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng xây dựng và chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên công tác ở vùng dân tộc; hướng dẫn việc thành lập các Hội đồng tư vấn giáo dục dân tộc.

9- Theo dõi tổng hợp, thống kê, đánh giá tình hình về giáo dục dân tộc ở các vùng dân tộc qua từng thời kỳ và năm học.

10- Tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến giáo dục dân tộc.

11- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các lực lượng xã hội có liên quan tổ chức, tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục học sinh dân tộc.

12- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

9- VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

I- CHỨC NĂNG:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác học sinh, sinh viên; công tác giáo dục thể chất (ngoại khoá) và y tế trong nhà trường.

II- NHIỆM VỤ:

1- Trình Bộ trưởng phê duyệt các văn bản về chủ trương, kế hoạch, nội dung, biện pháp công tác học sinh, sinh viên toàn ngành; làm đầu mối phối hợp với các ban, ngành ở Trung ương và địa phương tổ chức chỉ đạo thực hiện, tổng hợp đánh giá tình hình công tác học sinh, sinh viên theo thời kỳ và hàng năm.

2- Trình Bộ trưởng phê duyệt các văn bản về chủ trương, kế hoạch, nội dung, biện pháp, chế độ, chính sách, quy chế, điều lệ của các hoạt động, các phong trào giáo dục thể chất, y tế học đường; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản đã ban hành.

3- Trình Bộ trưởng phê duyệt các văn bản về chủ trương, kế hoạch, nội dung, biện pháp thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản đã ban hành.

4- Chủ trì giúp Bộ trưởng trong việc:

a- Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, các ngành ở trung ương, các cơ quan thuộc Bộ để soạn thảo trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền các văn bản về chế độ chính sách, quy chế và các quyết định đối với công tác học sinh, sinh viên toàn ngành, đồng thời chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện.

b- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, các tổ chức chính trị-xã hội khác, các ngành, các địa phương và các cơ sở giáo dục tổ chức, theo dõi các hoạt động trong học sinh, sinh viên.

c- Theo dõi, tổng hợp, thống kê và đề xuất công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên.

d- Chỉ đạo, kiểm tra công tác dịch vụ, công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và tâm lý cho học sinh, sinh viên.

5- Tham mưu cho Bộ trưởng phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan đề xuất trình Bộ trưởng các văn bản hướng dẫn, quy định, kế hoạch giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, văn hoá, thẩm mỹ cho học sinh, sinh viên. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã ban hành.

6- Tham gia và theo dõi hoạt động của các dự án, đề án, chương trình có liên quan đến công tác giáo dục thể chất, y tế học đường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và công tác học sinh, sinh viên

7- Giúp Bộ trưởng phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành, các tổ chức xã hội và các địa phương về công tác giáo dục thể chất (ngoại khoá) và y tế học đường trong nhà trường.

8- Tổ chức, chỉ đạo việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế học đường, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong nhà trường.

9- Làm đầu mối giúp Bộ trưởng trong các hoạt động giáo dục thể chất, y tế học đường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và công tác học sinh, sinh viên với các nước khu vực và quốc tế.

10- Giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ bảo trợ nhà nước đối với Hội Thể thao Đại học và chuyên nghiệp Việt Nam.

10 - VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

I- CHỨC NĂNG:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; về hoạt động tài chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; về phát triển và quản lý cơ sở vật chất của ngành thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ; giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

II- NHIỆM VỤ:

1- Giúp Bộ trưởng xây dựng và trình Chính phủ về cơ cấu ngành nghề đào tạo, cơ cấu đầu tư, quy hoạch mạng lưới trường học, các dự án phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, xây dựng và tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo dài hạn, trung hạn và hàng năm. Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương, các ngành thực hiện sau khi được phê duyệt.

2- Chủ trì nghiên cứu đề xuất các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức và cơ chế huy động, phân bổ, quản lý các nguồn lực và các điều kiện đảm bảo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển.

3- Chủ trì trình Bộ trưởng việc phân bổ chỉ tiêu giáo dục và đào tạo hàng năm về quy mô, về tuyển sinh trong và ngoài nước, về tài chính và điều kiện khác cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Bộ. Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương, các bộ ngành và các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện kế hoạch đã được giao.

4- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng quyết định theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các cơ sở giáo dục thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ; phối hợp với Vụ Đại học và Sau đại học, Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Vụ Hợp tác quốc tế trong việc thẩm định mở ngành nghề đào tạo mới và liên kết đào tạo.

5- Thu thập, xử lý và khai thác các số liệu, tư liệu liên quan đến công tác lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo. Thực hiện nhiệm vụ thống kê toàn ngành, dự báo phát triển giáo dục và đào tạo.

6- Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán và kế toán hành chính, sự nghiệp cấp 1 thuộc ngân sách Trung ương. Lập dự toán và cấp phát kinh phí theo dự toán được duyệt; tổ chức xét duyệt quyết toán của các đơn vị dự toán thuộc Bộ và tổng hợp quyết toán báo cáo với Bộ Tài chính; hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng ngân sách giáo dục - đào tạo; quản lý và giám đốc các nguồn tài chính trong nước và nước ngoài đầu tư cho giáo dục và đào tạo.

7- Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ quản đầu tư đối với các đơn vị chủ đầu tư trực thuộc Bộ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng thuộc mọi nguồn vốn (lập kế hoạch xây dựng cơ bản, tổ chức việc thẩm định và trình Bộ trưởng xét duyệt các dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế và dự toán công trình, phê duyệt quyết toán các dự án công trình hoàn thành đưa vào sử dụng). Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng bằng mọi nguồn vốn của các đơn vị trực thuộc Bộ. Giúp Bộ trưởng phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trong công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng kế hoạch hàng năm về đầu tư xây dựng cơ bản cho giáo dục và đào tạo.

8- Chủ trì việc thẩm định các dự án đầu tư thiết bị giáo dục và đào tạo. Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác thiết bị giáo dục và đào tạo trong phạm vi quản lý của Bộ; tham gia Hội đồng thẩm định thiết bị giáo dục mầm non, phổ thông. Giúp Bộ trưởng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng kế hoạch hàng năm về thiết bị giáo dục trong toàn ngành.

9- Giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ quản đối với tài sản công đã giao cho các đơn vị thuộc Bộ quản lý. Hướng dẫn đăng ký tài sản nhà nước với cơ quan nhà nước, xử lý và phân cấp xử lý tài sản công theo thẩm quyền; kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các quy chế của nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản công, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng các loại tài sản công để báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

10- Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định hiện hành.

11- Chủ trì giúp Bộ trưởng xây dựng các dự án và dự kiến phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo để phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các địa phương và các bộ, ngành thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổ chức thực hiện và quyết toán phần kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ trực tiếp thực hiện.

12- Chủ trì xây dựng và tổ chức thẩm định các dự án thuộc nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), các dự án đầu tư nước ngoài, các chương trình dự án viện trợ từ các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo thẩm quyền. Trình Bộ trưởng phê duyệt việc triển khai, điều phối và quản lý tài chính đối với các dự án do Bộ quản lý. Là đầu mối tổng hợp, giám sát và đánh giá các dự án của ngành.

13- Chủ trì tổ chức, chỉ đạo việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch, tài chính, quản lý cơ sở vật chất và xây dựng cơ bản trong toàn ngành.

14- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc bổ nhiệm kế toán trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục trong việc xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục toàn ngành.

15- Cơ cấu tổ chức của Vụ gồm có: Phòng Kế hoạch-Thống kê; Phòng Tài chính; Phòng Xây dựng cơ bản và Thiết bị. Chức năng, nhiệm vụ các phòng do Vụ Kế hoạch-Tài chính xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt.

11- VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

I- CHỨC NĂNG:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

II- NHIỆM VỤ:

1- Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành các văn bản về chủ trương, phương hướng, kế hoạch, quy chế và biện pháp quản lý công tác quan hệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục.

2- Làm đầu mối xử lý thông tin hai chiều về các vấn đề có liên quan đến công tác quan hệ và hợp tác quốc tế; tổ chức, theo dõi việc thực hiện và kiến nghị biện pháp giải quyết.

3- Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào hàng năm của cơ quan Bộ để trình Bộ trưởng quyết định; hướng dẫn, theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện.

4- Xây dựng các văn bản về quan hệ và hợp tác quốc tế trình Bộ trưởng quyết định hoặc để Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định; tổ chức việc đàm phán, ký kết; theo dõi thực hiện, đánh giá định kỳ, kết thúc, kiến nghị tiếp tục hay đình chỉ việc hợp tác quốc tế. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong ngành thực hiện công tác hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo.

5- Tổ chức việc đón tiếp các đoàn khách làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về quan hệ, hợp tác quốc tế và đầu tư trong giáo dục - đào tạo. Giải quyết các thủ tục và hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ trong việc tổ chức đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế.

6- Chủ trì trình Bộ trưởng quyết định cử cán bộ đi học tập ngắn hạn (diện không lấy văn bằng), đi công tác, tham gia các hội nghị, các tổ chức quốc tế, các đoàn ra do lãnh đạo Bộ chủ trì và đoàn có nhiều đơn vị tham gia. Giải quyết các thủ tục, theo dõi, đánh giá kết quả làm việc của các đoàn ra.

7- Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành các văn bản về chế độ, chính sách, quy chế đối với học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh học ở nước ngoài, kể cả đi học theo chế độ tự túc (gọi chung là lưu học sinh); giúp Bộ trưởng làm đầu mối phối hợp với các cơ quan đại diện, các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài trong việc quản lý, chỉ đạo công tác lưu học sinh của Bộ; quản lý lưu học sinh nước ngoài học tại Việt Nam theo quy định của nhà nước và của Bộ. Chủ trì giúp Bộ trưởng giải quyết thủ tục cử lưu học sinh đi học để lấy văn bằng, gia hạn và thu nhận lưu học sinh về nước (không bao gồm cán bộ, công chức, viên chức ở các đơn vị trực thuộc Bộ quản lý).

Đề xuất các chính sách, biện pháp chỉ đạo công tác phát triển và dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài và cho người nước ngoài. Đề xuất, tham gia xây dựng các chủ trương, biện pháp quản lý giáo viên tình nguyện nước ngoài tại Việt Nam. Chủ trì giúp Bộ trưởng quy định trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do nước ngoài cấp. Chủ trì, tiếp nhận và tổ chức thẩm định trình Bộ trưởng công nhận văn bằng của người Việt Nam do nước ngoài cấp theo quy định.

8- Chủ trì xây dựng đề án cử cán bộ khoa học đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước; theo dõi hoạt động của các đề án cử cán bộ khoa học đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước đã được phê duyệt.

9- Chủ trì tổ chức tiếp nhận các dự án thuộc nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức của nước ngoài (ODA), các dự án, chương trình hợp tác với nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các dự án đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực giáo dục (gọi chung là các dự án quốc tế); phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính xét duyệt, thẩm định những dự án quốc tế do cơ sở chủ trì; phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện dự án, theo dõi việc triển khai thực hiện, đánh giá kết quả theo định kỳ và kết thúc dự án quốc tế.

10- Trình Bộ trưởng để xin phép Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế do Bộ hoặc các đơn vị thuộc Bộ chủ trì; theo dõi, đánh giá kết quả của các hội nghị, hội thảo quốc tế.

11- Chủ trì tiếp nhận, giải quyết các thủ tục và tổ chức thẩm định trình Bộ trưởng hoặc để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập các cơ sở giáo dục và đào tạo có yếu tố nước ngoài theo phân cấp của Chính phủ và của Bộ. Chủ trì giúp Bộ trưởng phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý các cơ sở giáo dục và đào tạo có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

12- Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác hợp tác quốc tế trong toàn ngành.

12- VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

I- CHỨC NĂNG:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường của ngành.

II- NHIỆM VỤ:

1- Trình Bộ trưởng phê duyệt các phương hướng, chủ trương, kế hoạch nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường. Trình Bộ trưởng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường.

2- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường. Hướng dẫn việc phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, sản xuất và dịch vụ khoa học công nghệ giữa các đơn vị trong và ngoài ngành (kể cả với nước ngoài). Kiểm tra các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong các đơn vị thuộc Bộ. Tổ chức nghiệm thu, đánh giá, đề nghị khen thưởng các hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường.

3- Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch hàng năm về đầu tư chiều sâu và xây dựng cơ bản đối với các cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ. Căn cứ vào chỉ tiêu ngân sách hàng năm về khoa học, công nghệ và môi trường, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trình Bộ trưởng duyệt kế hoạch và phân bổ kinh phí cho các đơn vị và theo dõi kiểm tra việc thực hiện.

4- Làm đầu mối về công tác bảo hộ lao động, kiểm tra, chỉ đạo công tác kỹ thuật an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

5- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác sở hữu công nghiệp, bản quyền tác giả và công tác tiêu chuẩn đo lường, chất lượng sản phẩm thuộc phạm vi toàn ngành.

6- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng.

7- Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính giải quyết các thủ tục xuất, nhập các tài liệu, vật tư thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và lao động sản xuất thuộc phạm vi, quyền hạn của Bộ.

8- Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo và kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ và môi trường của ngành.

9- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Kế hoạch - Tài chính quản lý biên chế hưởng lương từ ngân sách về khoa học và công nghệ.

10- Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Vụ Đại học và Sau đại học giúp Bộ trưởng xây dựng chuẩn nghề nghiệp giảng viên và nội dung bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục đại học và cao đẳng.

11- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan trong việc trình Bộ trưởng quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các đơn vị nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

12- Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ làm công tác khoa học - công nghệ và môi trường trong ngành.

13- VỤ PHÁP CHẾ

I- CHỨC NĂNG:

Giúp Bộ trưởng thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong ngành giáo dục; tổ chức thực hiện công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và những công tác khác được giao.

II- NHIỆM VỤ:

1. Xây dựng pháp luật

a- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan dự kiến Chương trình xây dựng pháp luật hàng năm và dài hạn trình Bộ trưởng; tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật;

b- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Bộ trưởng;

c- Thẩm định và tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị thuộc Bộ soạn thảo trước khi trình Bộ trưởng ký ban hành;

d- Tham gia ý kiến và phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để trình Bộ trưởng đề nghị tổ chức, cơ quan góp ý kiến, đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

đ- Làm đầu mối giúp Bộ trưởng tham gia ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị ngoài Bộ gửi lấy ý kiến;

e- Tham gia nghiên cứu, góp ý kiến các điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền ký kết của Bộ hoặc do Bộ trình Chính phủ ký kết; giúp Bộ trưởng thực hiện việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật;

f- Phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính phân bổ và theo dõi sử dụng kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và kinh phí cho các hoạt động pháp chế.

2. Rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ trì tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của ngành để biên tập thành sách về các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; trình Bộ trưởng phương án xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ.

3. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ trì đề xuất trình Bộ trưởng trong việc:

a- Sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ;

b- Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về những nội dung có liên quan đến giáo dục;

c- Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành những Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trái với văn bản pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc của bộ, cơ quan ngang bộ về giáo dục;

d- Kiến nghị với Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ văn bản do chính các cơ quan đó ban hành trái với các văn bản pháp luật của Nhà nước hoặc văn bản pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; nếu kiến nghị đó không được chấp nhận thì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

e- Đình chỉ việc thi hành và đề nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ những quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trái với văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục.

4. Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm và theo chuyên đề; phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật.

5. Kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

a- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra việc thực hiện pháp luật của các đơn vị thuộc Bộ, trong ngành giáo dục; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện pháp luật, tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật trong ngành giáo dục;

b- Tham gia ý kiến về việc xử lý các vi phạm pháp luật trong ngành giáo dục.

6. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng và các đơn vị liên quan xây dựng, kiện toàn hệ thống pháp chế ngành. Xây dựng Chương trình và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ pháp chế ngành.

7- Chủ trì giúp Bộ trưởng trong việc hướng dẫn quản lý, sử dụng văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ. Tham gia Hội đồng Văn bằng, chúng chỉ của Bộ.

8. Quản lý việc khắc dấu, sử dụng con dấu của các đơn vị trực thuộc Bộ.

9. Tư vấn về pháp luật cho các đơn vị thuộc Bộ

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

14- VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

I- CHỨC NĂNG:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ.

II- NHIỆM VỤ:

1- Chủ trì xây dựng đề án để Bộ trình Chính phủ quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ; hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện sau khi được Chính phủ quyết định.

Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và trình Bộ trưởng quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan Bộ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

2- Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành các quy định về công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách và hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các quy định đó.

3- Chủ trì xây dựng đề án để Bộ trình Chính phủ quyết định phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục cho các bộ, cơ quan ngang bộ, các ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Giúp Bộ trưởng phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng cơ cấu tổ chức và biên chế của ngành ở địa phương.

4- Chủ trì tổ chức thẩm định các điều kiện và trình Bộ trưởng quyết định theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ. Chủ trì giúp Bộ trưởng phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thành lập Hội đồng trường các trường đại học.

5- Chủ trì đề xuất trình Bộ trưởng về chương trình, biện pháp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong phạm vi trách nhiệm của Bộ. Tham gia Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ.

6- Giúp Bộ trưởng:

a- Chủ trì xây dựng cơ cấu ngạch công chức, viên chức và định mức, chỉ tiêu biên chế ở các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ. Hướng dẫn chỉ đạo việc thực hiện.

b- Chủ trì xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ quản lý, công chức, viên chức hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch đó.

c- Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục trong toàn ngành và hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch đó.

7- Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch, chương trình hợp tác và nhu cầu của các đơn vị trực thuộc Bộ, chủ trì giúp Bộ trưởng thực hiện việc phân bổ chỉ tiêu, xây dựng quy trình, tổ chức xét chọn và làm thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức ở các đơn vị trực thuộc Bộ quản lý đi học ở nước ngoài để lấy văn bằng (bao gồm cả gia hạn, thu nhận về). Chủ trì giúp Bộ trưởng cử cán bộ đi làm công tác quản lý lưu học sinh ở nước ngoài. Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng quản lý chuyên gia giáo dục và công tác xuất khẩu lao động.

8- Chủ trì xây dựng chính sách đặc thù, chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức của ngành giáo dục để Bộ trình Chính phủ quyết định; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chính sách và chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức toàn ngành. Tham gia Hội đồng lương của Bộ.

9- Chủ trì giúp Bộ trưởng xây dựng chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ trình Bộ trưởng ban hành hoặc để Bộ trưởng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; trình Bộ trưởng ban hành các quyết định liên quan đến công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch đối với các ngạch chuyên môn do Bộ phụ trách; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đã được ban hành; Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục trong việc xây dựng và hướng dẫn nội dung, hình thức thi, xét tuyển dụng nhà giáo trong phạm vi toàn ngành; xây dựng cơ cấu, định mức biên chế, chế độ công tác của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trình Bộ trưởng hoặc Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành theo thẩm quyền;

10- Trình Bộ trưởng quyết định việc bố trí, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức (kể cả công chức, viên chức thuộc các dự án, đề án quốc tế) thuộc diện Bộ quản lý.

11- Thực hiện công tác thống kê công chức, viên chức thuộc Bộ quản lý; Quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo quy định chung của Nhà nước.

12- Giúp Bộ trưởng thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phối hợp với Văn phòng xây dựng danh mục các tài liệu mật của ngành theo quy định của Nhà nước để Bộ trưởng trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

13- Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các Hội, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.

14- Hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ của các đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ.

15- Cơ cấu tổ chức của Vụ gồm có: Phòng Tổ chức-Bộ máy; Phòng Cán bộ-Công chức; Phòng Chính sách-Địa phương; Chức năng, nhiệm vụ các phòng do Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt.

15- THANH TRA

I- CHỨC NĂNG:

Giúp Bộ trưởng thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Thanh tra có con dấu và tài khoản riêng.

II- NHIỆM VỤ:

1- Trình Bộ trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm, thanh tra đột xuất và tổ chức thực hiện sau khi được Bộ trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra theo định kỳ và báo cáo Bộ trưởng.

2- Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu nghiệp vụ về thanh tra giáo dục, hướng dẫn, chỉ đạo công tác và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho các cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo các cấp và cho các tổ chức thanh tra trong ngành.

3- Tổ chức các hoạt động thanh tra theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng trong phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ.

4- Thanh tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục của các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân. Qua hoạt động thanh tra, kiến nghị với Bộ trưởng và các cơ quan có thẩm quyền những vấn đề cần giải quyết, xử lý và những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong các quy định quản lý, trong các biện pháp chỉ đạo để tăng cường hiệu quả quản lý sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

5- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ. Thanh tra các vụ việc khác do Bộ trưởng giao.

6- Chủ trì giúp Bộ trưởng giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

7- Quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo. Xử phạt hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành giáo dục và đào tạo.

8- Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tuyển chọn, bổ nhiệm, quản lý và đào tạo, bồi dưỡng thanh tra viên giáo dục.

9- Chủ trì tổ chức việc thanh tra, kiểm tra thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi; công tác quản lý, cấp phát và thu hồi văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

10- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật.

11- Thực hiện nhiệm vụ dự toán kế toán hành chính sự nghiệp cấp II thuộc Bộ; lập dự toán và thực hiện việc trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật và thu chi các nguồn kinh phí theo quy định của Nhà nước.

12- Tham gia và theo dõi các hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến lĩnh vực thanh tra.

13- Tổng kết kinh nghiệm về lĩnh vực thanh tra giáo dục. Phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế tham mưu giúp Bộ trưởng về hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thanh tra giáo dục.

14- Tổ chức bộ máy Thanh tra gồm 4 phòng: Phòng Hành chính-Tổng hợp, Phòng Thanh tra giáo dục mầm non-phổ thông; Phòng Thanh tra Giáo dục đại học; Phòng Thanh tra giáo dục thường xuyên-trung cấp chuyên nghiệp. Chức năng, nhiệm vụ các Phòng do Thanh tra xây dựng và trình Bộ trưởng quyết định.

16- CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

I- CHỨC NĂNG:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về công tác thi và đánh giá chất lượng giáo dục trong phạm vi cả nước; thực hiện các dịch vụ công về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được hưởng kinh phí từ ngân sách nhà nước, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và có trụ sở riêng.

II- NHIỆM VỤ:

1- Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục sau khi được ban hành.

2- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh trung học phổ thông, thi tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp, đại học, sau đại học, thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế (gọi chung là công tác thi) và giải quyết các tồn tại, vướng mắc và phúc khảo bài thi liên quan đến công tác thi sau khi thi; kiểm định chất lượng giáo dục của các cấp học và trình độ đào tạo:

a- Chủ trì giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác thi, tổ chức các kỳ thi và đánh giá chất lượng giáo dục tiểu học.

b- Chủ trì giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác thi, tổ chức các kỳ thi và đánh giá chất lượng giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông.

c- Chủ trì đề xuất trình Bộ trưởng các chủ trương, biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục trung cấp chuyên nghiệp; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác kiểm định chất lượng giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, công tác thi ở các cơ sở giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.

d- Chủ trì đề xuất trình Bộ trưởng các chủ trương, biện pháp đảm bảo chất lượng đào tạo đại học và sau đại học; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học và sau đại học, công tác tuyển sinh, công tác thi ở các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học.

e- Chủ trì giúp Bộ trưởng chỉ đạo, kiểm tra các kỳ thi và đánh giá chất lượng giáo dục thường xuyên.

3- Chủ trì tổ chức thẩm định và đề xuất trình Bộ trưởng công nhận cơ sở giáo dục hoặc chương trình giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng.

4- Chủ trì tổ chức xây dựng ngân hàng các câu hỏi thi làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi. Cung cấp cho cơ sở giáo dục quỹ đề thi, đề thi, quy trình công nghệ khảo thí; chủ trì tổ chức huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ công tác khảo thí và thực hiện các hợp đồng tổ chức hoạt động khảo thí.

5- Chủ trì tổ chức huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị làm công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện các hợp đồng tổ chức hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục.

6- Tham mưu giúp Bộ trưởng trong việc phối hợp với các địa phương, các cơ quan, các tổ chức có liên quan trong công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

7- Giúp Bộ trưởng tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trong phạm vi quản lý của Bộ. Tham gia và theo dõi các hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

8- Tổ chức thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

9- Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc phạm vi quản lý của Cục.

10- Quản lý tài chính, tài sản được Bộ giao và thực hiện phần ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

17- CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

I- CHỨC NĂNG:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, về hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện các dịch vụ công về công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước.

II-NHIỆM VỤ:

1- Chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng ban hành hoặc để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã được ban hành.

2- Chủ trì giúp Bộ trưởng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng chuẩn nghề nghiệp nhà giáo; tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;

3- Chủ trì, phối hợp với các Vụ Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Giáo dục thường xuyên, Giáo dục Chuyên nghiệp, Đại học và Sau đại học, giúp Bộ trưởng hướng dẫn và triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức phù hợp với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ở các cơ sở giáo dục, đào tạo trong cả nước; góp phần quan trọng hình thành đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giàu lòng yêu nước, yêu nghề, có ý chí và năng lực đổi mới, quyết tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

4- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng trong việc thành lập mới, nâng cấp các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; xây dựng chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Chủ trì giúp Bộ trưởng phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan xây dựng và hướng dẫn nội dung, hình thức thi, xét tuyển dụng nhà giáo trong phạm vi toàn ngành; xây dựng chức danh tiêu chuẩn các ngạch giảng viên, giáo viên, cơ cấu, định mức biên chế, chế độ công tác của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trình Bộ trưởng hoặc Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành theo thẩm quyền; công tác thi đua, khen thưởng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

5- Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trong việc xây dựng kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Phối hợp với Vụ Đại học và Sau đại học, Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp trong công tác tuyển sinh và việc mở mã ngành đào tạo mới về đào tạo nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

6- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng ban hành chương trình khung đào tạo cán bộ quản lý giáo dục; các chương trình bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ quản lý cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Phối hợp với Vụ Đại học và Sau đại học, Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp trong việc xây dựng chương trình khung giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp khối ngành sư phạm trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

7- Phối hợp với Thanh tra Bộ trong việc thanh tra công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

8- Phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trong việc xây dựng tiêu chuẩn và quy định kiểm định chất lượng đội ngũ và hệ thống các cơ sở đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và tổ chức triển khai công tác kiểm định.

9- Chủ trì giúp Bộ trưởng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

10- Chủ trì giúp Bộ trưởng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc chỉ đạo, hướng dẫn để đảm bảo công tác đào tạo gắn với sử dụng nhà giáo hợp lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

11- Chủ trì giúp Bộ trưởng tổng hợp các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu. Chủ trì công tác thống kê số lượng, chất lượng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

12- Chủ trì giúp Bộ trưởng hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra, đánh giá các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong việc thực hiện các chương trình, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo mục tiêu, kế hoạch của Bộ.

13- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan hữu quan trong Bộ, các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong công tác hướng dẫn và kiểm tra việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ quản lý giáo dục nhằm đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, phương pháp kiểm tra, đánh giá;

14- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác nghiên cứu ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục vào việc xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và xây dựng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

15- Chủ trì các Đề án liên quan đến công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ; tham gia và theo dõi các dự án quốc tế liên quan đến công tác xây dựng, nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

16- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong các công tác: tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu lí luận, thực tiễn; phương hướng qui hoạch, hệ thống mạng lưới, qui mô tiêu chuẩn, trang thiết bị của các cơ sở đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; phương thức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng; mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

17- Hướng dẫn, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác quản lý các cơ sở đào tạo nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

18- Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu dùng chung, sách hướng dẫn giảng dạy, các tài liệu bồi dưỡng; xây dựng các học liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

19- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn cho giảng viên cốt cán, giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý giáo dục về các chuyên đề: đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá; sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và kiểm tra, đánh giá; sử dụng thiết bị và phương tiện dạy học hiệu quả; giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, phát triển giáo dục về giới, về giáo dục dân tộc,…

20- Tổ chức biên tập và ấn hành Tạp chí về Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, thông tin khoa học liên quan đến việc đào tạo, sử dụng, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và hệ thống các cơ sở đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

21- Thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

22- Quản lý cán bộ, công chức, viên chức và cơ sở vật chất của đơn vị.

23- Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gồm có các phòng: Phòng Nhà giáo; Phòng Cán bộ quản lý giáo dục; Phòng Cơ sở đào tạo; Phòng Hành chính - Tổng hợp.

Chức năng, nhiệm vụ các Phòng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục.

18- CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I. CHỨC NĂNG:

1. Giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin bao gồm: nghiên cứu, ứng dụng, phát triển nguồn nhân lực về công nghệ thông tin trong ngành giáo dục theo quy định của pháp luật.

2. Cục Công nghệ thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.

II. NHIỆM VỤ:

1- Chủ trì trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực CNTT (bao gồm nghiên cứu, ứng dụng và phát triển nguồn nhân lực) trong phạm vi toàn ngành; hướng dẫn chỉ đạo thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã được ban hành.

2. Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành kế hoạch 5 năm và hàng năm về ứng dụng công nghệ thông tin, bao gồm cả các chương trình mục tiêu về ứng dụng và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong toàn ngành giáo dục và cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

Phối hợp với Vụ Kế hoạch-Tài chính trong việc phân bổ các nguồn vốn sử dụng cho hoạt động ứng dụng và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

3. Thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, quản lý của lãnh đạo Bộ:

a) Chủ trì xây dựng và triển khai công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước và đề án Chính phủ điện tử phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ trưởng.

b) Chủ trì xây dựng, quản lý và thực hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục, các hệ thống thông tin quản lí và các phần mềm quản lý giáo dục.

c) Làm đầu mối tập trung quản lí và xử lí cơ sở dữ liệu phục vụ các nhiệm vụ do Bộ phân công.

4. Quản lý, vận hành và hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin và liên lạc phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của cả ngành và ứng dụng trong công tác giảng dạy và học tập; bảo đảm kỹ thuật, an toàn thông tin.

5. Xây dựng, điều hành và duy trì hoạt động của website Bộ; tổ chức triển khai bảo đảm kỹ thuật cho việc cung cấp dịch vụ hành chính công về giáo dục trên website Bộ.

6. Chủ trì xây dựng và triển khai đề án mạng giáo dục, các dự án về phát triển nội dung thông tin số, bao gồm e-Learning, thư viện điện tử, thư viện giáo trình điện tử, sách giáo khoa điện tử, thư viện đề thi, học liệu mở,… để chia sẻ dùng chung trên mạng giáo dục.

Chủ trì đề án khai thác, sử dụng và phát triển phần mềm mã nguồn mở trong ngành giáo dục.

Xây dựng và quản lý các công tác thông tin tư liệu, thư viện điện tử và Tạp chí điện tử về khoa học và công nghệ giáo dục.

7. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin đảm nhận chức danh Giám đốc Công nghệ thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Chính phủ; làm nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo công nghệ thông tin của Bộ.

8. Chủ trì triển khai chương trình phát triển và sử dụng nguồn nhân lực về công nghệ thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Chủ trì tổ chức và thực hiện các nội dung hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng và phát triển nguồn nhân lực về công nghệ thông tin.

10. Tổ chức nghiên cứu khoa học hoặc hợp tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong và ngoài ngành.

11. Tổ chức thực hiện các dịch vụ về chuyển giao công nghệ, tư vấn và xử lý thông tin; đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ.

12. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Bộ.

13. Quản lý biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh lãnh đạo của các tổ chức thuộc Cục Công nghệ thông tin theo quy định về phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

14. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

16. Cục Công nghệ thông tin có các Phòng: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Thông tin quản lý giáo dục và cơ sở dữ liệu giáo dục, Phòng Mạng giáo dục và website, Phòng Công nghệ giáo dục, Phòng Phát triển nguồn nhân lực CNTT.

Chức năng, nhiệm vụ các Phòng do Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt.

Đơn vị sự nghiệp:

- Trung tâm Hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ.

19- VĂN PHÒNG

I- CHỨC NĂNG:

Giúp Bộ trưởng tổng hợp, điều phối hoạt động của các tổ chức thuộc Bộ theo chương trình, kế hoạch làm việc; thực hiện công tác hành chính, quản trị đối với các hoạt động của cơ quan Bộ; giúp Bộ trưởng thực hiện các hoạt động báo chí tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

II- NHIỆM VỤ:

1- Tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Bộ; tổ chức theo dõi, đôn đốc hoạt động của cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ thực hiện chương trình, kế hoạch của Bộ; xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ; tổ chức soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của Bộ; xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nền nếp trong các hoạt động của cơ quan Bộ.

2- Làm công tác thư ký cho lãnh đạo Bộ: xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch công tác; chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận của cuộc họp do Bộ trưởng, Thứ trưởng chủ trì.

3- Chủ trì việc theo dõi hoạt động báo chí của ngành; xây dựng kế hoạch tuyên truyền về ngành trên các báo chí trung ương và địa phương; làm đầu mối trong công tác quan hệ với các cơ quan báo chí để thu thập và cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin về các hoạt động của ngành; giúp Bộ trưởng tổ chức họp báo theo yêu cầu của Bộ.

4- Tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong cơ quan Bộ; công tác tổng hợp, thống kê phục vụ cho công tác quản lý của Bộ. Chủ trì xây dựng danh mục các tài liệu mật của ngành theo quy định của Nhà nước để Bộ trưởng trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

5- Thực hiện nhiệm vụ dự toán, kế toán hành chính sự nghiệp cấp II thuộc Bộ; lập dự toán và thực hiện việc trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật và thu chi các nguồn kinh phí của cơ quan Bộ theo quy định của nhà nước.

6- Quản lý tài sản vật tư thiết bị, đảm bảo các điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc kịp thời thông suốt của cơ quan Bộ; đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy. Bảo vệ trật tự an toàn cơ quan, đảm bảo vệ sinh, bảo vệ môi trường, cảnh quan khuôn viên trụ sở làm việc.

7- Tổ chức việc tiếp khách; đảm bảo các điều kiện, phương tiện cho việc hội họp của cơ quan Bộ và các hội nghị của Bộ.

8- Chịu trách nhiệm trong việc in và phát hành các loại văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ và các văn bản qui phạm pháp luật, các tài liệu phục vụ cho chỉ đạo quản lý của Bộ, các loại giấy tờ sổ sách dùng trong các cơ sở giáo dục. Giúp Bộ trưởng quản lý, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng trong toàn ngành; tham gia Hội đồng thi đua-khen thưởng của ngành.

9- Hướng dẫn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác văn phòng (tổng hợp, văn thư, lưu trữ, ...) cho cán bộ, nhân viên thuộc Văn phòng Bộ, các Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị tổ chức thuộc Bộ.

10- Tổ chức thực hiện các mặt công tác quân sự của cơ quan Bộ, như: đăng ký quản lý quân dự bị, lực lượng dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật phục vụ quốc phòng, công tác tuyển quân hàng năm, ... theo chỉ đạo của cơ quan quân sự địa phương.

11- Chủ trì giúp Bộ trưởng trong việc xây dựng truyền thống của ngành.

12- Chủ trì giúp Bộ trưởng thực hiện việc chăm lo bảo vệ sức khoẻ, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ.

20- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

I- CHỨC NĂNG

Văn phòng đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Văn phòng đại diện) là một cơ quan trực thuộc Bộ, có chức năng hỗ trợ và phối hợp với các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước triển khai các nhiệm vụ của Bộ tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

II- NHIỆM VỤ

1. Theo dõi tình hình các hoạt động giáo dục ở các tỉnh, thành phố phía Nam, kịp thời phản ánh kiến nghị của các địa phương, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc Bộ trên địa bàn với Bộ trưởng và các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của Bộ.

2. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ xây dựng và triển khai các chủ trương, nhiệm vụ của Bộ:

a) Tham gia ý kiến với các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong việc xây dựng các chủ trương, giải pháp phát triển giáo dục ở các tỉnh, thành phố phía Nam;

b) Phối hợp với các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, giải pháp phát triển giáo dục ở các tỉnh, thành phố phía Nam;

c) Thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể khác thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ đối với các tỉnh, thành phố phía Nam và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc Bộ trên địa bàn theo đề nghị của các tổ chức thuộc Bộ và được Bộ trưởng phê duyệt.

3. Đại diện cho Bộ trong các hoạt động phối hợp với các bộ, ngành và địa phương ở các tỉnh, thành phố phía Nam theo sự phân công của Bộ trưởng: tham dự các cuộc họp do các bộ, ngành triệu tập trên địa bàn và báo cáo với lãnh đạo Bộ về các kết luận của các hội nghị này trong trường hợp lãnh đạo Bộ không dự hoặc không cử đại diện từ các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước tham dự.

4. Bảo đảm các điều kiện làm việc của cán bộ, công chức của Bộ vào công tác tại các tỉnh phía Nam; phối hợp với Văn phòng Bộ, các cơ quan thuộc Bộ trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn và các hoạt động khác của Bộ tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

5. Quản lý công chức, viên chức, tài chính, tài sản của Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và quản lý kinh phí hành chính theo quy định của Nhà nước.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 4499/QĐ-BGDĐT năm 2007 về Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ của tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

  • Số hiệu: 4499/QĐ-BGDĐT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 23/08/2007
  • Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/08/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 20/11/2008
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản