Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4471/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ CUNG CẤP NƯỚC CỦA CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SẠCH SINH HOẠT XÃ CÁT MINH, HUYỆN PHÙ CÁT CHO LỘ TRÌNH NĂM 2016-2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15/5/2012 của liên Bộ: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3383/TTr-STC ngày 28/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá cung cấp nước của Công trình cấp nước sạch sinh hoạt xã Cát Minh, huyện Phù Cát của HTX dịch vụ kinh doanh tổng hợp Cát Minh cho lộ trình năm 2016-2018 như sau:

Số TT

Đối tượng tiêu thụ

Đơn giá nước hiện hành theo QĐ số 2195/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 (chưa có thuế GTGT)
(đồng/m3)

Đơn giá nước sạch phê duyệt
(chưa có thuế GTGT) đồng/m3

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

1

Nước sinh hoạt các hộ dân cư

5.238

5.524

5.810

6.095

2

Phục vụ mục đích công cộng;

5.524

6.095

6.381

6.667

3

Cơ quan hành chính, sự nghiệp

8.571

9.048

9.524

10.000

4

Nước sạch dùng cho sản xuất vật chất

10.190

10.476

10.952

11.429

5

Nước sạch dùng cho kinh doanh dịch vụ

13.619

13.333

13.810

14.286

Đơn giá nêu trên được áp dụng kể từ ngày được UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Chủ tịch UBND huyện Phù Cát hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc cung ứng nước sạch theo đơn giá được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K13 (17b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ C
HỦ TỊCH
Trần Châu