Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 442/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ số: 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 01/2018/TT-VPCP ngày 23/112018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 361/TTr-SGDĐT ngày 17/3/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông. các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xây dựng, điều chỉnh quy trình nội bộ trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố; xây dựng quy trình điện tử tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Hành chính công tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC (VP Chính phủ);
- C
hủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lưu: VT, KSTT, KGVX, CVP, PCVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Cách thức thực hiện

Địa điểm thực hiện

Thời hạn giải quyết, quy trình thực hiện

Phí, lệ phí

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ

1.

B-BGD-285188-TT

Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

(UBND tỉnh Bắc Ninh đã công bố tên TTHC này là: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

1. Đối với thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT):

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh.

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh.

2. Đối với thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS):

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

- Người có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

1. Đối với thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT:

 Người đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT viết đơn (theo mẫu), nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh;

 Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Trung tâm hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ về Phòng Tổ chức - Hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh;

 Phòng Tổ chức - Hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh:

a) Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao hoặc trong ngày làm việc tiếp theo (trường hợp tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều), tổ chức thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ đủ điều kiện thì trình Lãnh đạo Sở ký duyệt Bản sao bằng Tốt nghiệp THPT từ sổ gốc.  

Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho người đề nghị nêu rõ lý do và hưng giải quyết. Nhân viên bưu điện chuyển kết quả giải quyết thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT về Trung tâm hành chính công tỉnh để trả cho người đề nghị.

 b) Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu cấp bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung bằng tốt nghiệp THPT phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh không thể đáp ứng được thời hạn quy định thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.

 2. Đối với thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS:

 Người đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS viết đơn, nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện (tại địa phương quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, nơi mình đã tốt nghiệp);

 Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ Trung tâm hành chính công cấp huyện chuyển hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện;

 Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện:

 a) Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao hoặc trong ngày làm việc tiếp theo (trường hợp tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều), tổ chức thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ đủ điều kiện thì trình Lãnh đạo Phòng ký duyệt Bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc. Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho người đề nghị nêu rõ  do và hưng giải quyết; chuyển kết quả giải quyết thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS về Trung tâm hành chính công cấp huyện để trả cho người đề nghị.

 b) Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu cấp bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung bằng tốt nghiệp THCS phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện không thể đáp ứng được thời hạn quy định thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.

9.000 đồng

(theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao)

2.

 

Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (UBND tỉnh Bắc Ninh đã công bố tên TTHC này là: Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ)

Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

1. Đối với thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng tốt nghiệp THPT:

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh.

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh.

2. Đối với thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng tốt nghiệp THCS:

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

- Người có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

 

1. Đối với thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng tốt nghiệp THPT:

 Người đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng bằng tốt nghiệp THPT viết đơn đề nghị (theo mẫu); nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh;

 Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 Trong đó:

- 01 ngày tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

 - Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tổ chức-Hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ; nếu đủ điều kiện thì trình Lãnh đạo Sở ký duyệt Quyết định chính sửa bằng tốt nghiệp THPT. Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho người đề nghị nêu rõ lý do và hướng giải quyết. Nhân viên bưu điện chuyển kết quả giải quyết thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng tốt nghiệp THPT về Trung tâm hành chính công tỉnh để trả cho người đề nghị.

 

 

 2. Đối với thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng tốt nghiệp THCS:

 Người đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng bằng tốt nghiệp THCS viết đơn đề nghị; nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện (tại địa phương quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, nơi mình đã tốt nghiệp);

 Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố tổ chức thẩm định hồ sơ; nếu đủ điều kiện thì trình Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ký duyệt Quyết định chỉnh sửa bằng tốt nghiệp THCS. Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho người đề nghị nêu rõ lý do và hướng giải quyết. công tỉnh để trả cho người đề nghị. Trả kết quả giải quyết thủ tục chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp THCS cho người đề nghị theo phiếu hẹn.

Không

 

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1.

B-BGD-285238-TT

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông

(UBND tỉnh Bắc Ninh đã công bố tên TTHC này là: Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông)

Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo nếu được ủy quyền

(UBND tỉnh Bắc Ninh đã công bố cơ quan thực hiện TTHC này là Sở Giáo dục và Đào tạo)

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1

B-BGD-285280-TT

Công nhận trường tiểu học đạt chất lượng tối thiểu

Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp huyện

2

B-BGD-285284-TT

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở

(UBND tỉnh Bắc Ninh đã công bố tên TTHC này là: Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở)

Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp huyện hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo nếu được ủy quyền

(UBND tỉnh Bắc Ninh đã công bố cơ quan thực hiện TTHC này là Phòng Giáo dục và Đào tạo)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp bản sao Bằng tốt nghiệp Trung học …

Kính gửi : Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh (đối với đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …. (đối với đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS)

Họ và tên : .....................................................................................................

Sinh ngày : .....................................................................................................

Nơi sinh : ........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú :........................................................................................

...........................................................................................................................

Số CMTND : ................................. do Công an tỉnh ........................................ cấp ngày ...............................................................................................................

Đã học tại trường THPT (Trung tâm) ....................................................................

Được công nhận tốt nghiệp THPT kỳ thi ngày ....... tháng ....... năm ....................

Lý do xin cấp bản sao : .........................................................................................

..............................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

..............., ngày ....../......./........
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Điều chỉnh ...................................................

trên bằng tốt nghiệp Trung học …

Kính gửi : Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh (đối với đề nghị chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp THPT)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …. (đối với đề nghị đề nghị chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp THCS)

Họ và tên : .....................................................................................................

Sinh ngày : ................................................................................................... ..

Nơi sinh : ........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú :........................................................................................

...........................................................................................................................

Số CMTND : ................................. do Công an tỉnh ........................................ cấp ngày ...............................................................................................................

Đã học tại trường THPT (Trung tâm) ....................................................................

Được công nhận tốt nghiệp THPT kỳ thi ngày ....... tháng ....... năm ....................

Lý do xin chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp THPT : Do tôi đã được UBND huyện (TX, TP)....................................cải chính .................................................... theo Trích lục cải chính số : ..................... ngày ..... tháng .... .. năm ...... Vậy đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh xem xét điều chỉnh ............................. ghi trên bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông cho tôi.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

..............., ngày ....../......./........
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)