Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 438/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, ĐIỀU ĐỘNG LUÂN CHUYỂN, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM, ĐÌNH CHỈ CHỨC VỤ VÀ CÔNG TÁC CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, VIÊN CHỨC QUẢN LÝ VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ và công tác đối với công chức lãnh đạo, viên chức quản lý và kế toán trưởng các đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này thay thế các Quyết định của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định số 1809/QĐ-BHXH ngày 11/10/2017, Quyết định số 241/QĐ-BHXH ngày 23/02/2018 và có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- HĐQL (để b/c);
- TGĐ, các Phó TGĐ;
- Lưu VT, TCCB (10b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

QUY ĐỊNH

BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, ĐIỀU ĐỘNG LUÂN CHUYỂN, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM, ĐÌNH CHỈ CHỨC VỤ VÀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, VIÊN CHỨC QUẢN LÝ VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định s 438/QĐ-BHXH ngày 18/4/2019 của Tng Giám đốc Bảo him xã hội Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Căn cứ:

1. Căn cứ các quy định của Đảng: Quy định số 260-QĐ/TW ngày 02/10/2009 của Bộ Chính trị quy định về việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ; Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ; Quyết định số 75-QĐ/TW ngày 21/8/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 của Bộ Chính trị về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý; Kết luận số 12-KL/TW ngày 22/3/2017 của Bộ Chính trị về sửa đổi, bổ sung một số quy định về công tác cán bộ; Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về khung tiêu chuẩn đánh giá, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về luân chuyển cán bộ; Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

2. Căn cứ các quy định của Nhà nước: Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí; Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo; Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán Nhà nước; Thông tư 04/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 27/3/2018 hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

3. Căn cứ Đề án “Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố” đã được Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt tại Công văn số 7363-CV/BTCTW ngày 12/02/2019; Quyết định số 599/QĐ-BHXH ngày 15/5/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy chế quy định tạm thời việc quản lý, sử dụng văn bản, hồ sơ điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng.

1. Quy định này quy định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ và công tác đối với công chức lãnh đạo, viên chức quản lý và quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Kế toán trưởng tại các đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.

2. Quy định này không áp dụng đối với chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ.

1. “B nhiệm” là việc công chức, viên chức được quyết định giữ một chức vụ lãnh đạo, quản lý có thời hạn trong cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị.

2. “Bổ nhiệm lại” là việc công chức, viên chức được quyết định tiếp tục giữ chức vụ đang đảm nhiệm khi hết thời hạn bổ nhiệm.

3. “Luân chuyển” là việc cấp có thẩm quyền bổ nhiệm công chức lãnh đạo, viên chức quản lý giữ một chức vụ lãnh đạo mới trong quá trình thực hiện công tác quy hoạch và đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

4. “Từ chức” là việc công chức lãnh đạo, viên chức quản lý tự nguyện xin thôi chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết thời hạn bổ nhiệm và được Thủ trưởng đơn vị cấp có thẩm quyền đồng ý.

5. “Miễn nhiệm” là việc Thủ trưởng đơn vị cấp có thẩm quyền ra quyết định thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với công chức lãnh đạo, viên chức quản lý khi chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

6. “Đình chỉ chức vụ và công tác” là việc Thủ trưởng đơn vị cấp có thẩm quyền quyết định đình chỉ chức vụ và công tác đối với công chức lãnh đạo, viên chức quản lý để thoát ly công việc, tập trung thời gian kiểm điểm những sai phạm trong quá trình thi hành nhiệm vụ.

Điều 4. Nguyên tắc chung.

1. Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam (gọi chung là Ban Cán sự đảng), các cấp ủy đảng trực tiếp lãnh đạo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm hoặc từ chức đối với công chức lãnh đạo, viên chức quản lý và kế toán trưởng các cấp theo đúng thẩm quyền được phân cấp.

2. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt hoặc quyết định bổ nhiệm phải chịu trách nhiệm về quyết định hoặc đề xuất của mình.

3. Công chức, viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành.

4. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; phải căn cứ vào phẩm chất, đạo đức, tiêu chuẩn của chức danh và năng lực, sở trường của cán bộ.

5. Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ công chức lãnh đạo, viên chức quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

6. Cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm thì cũng có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm hoặc chấp nhận đơn từ chức của công chức lãnh đạo, viên chức quản lý.

Điều 5. Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý.

Việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo Đề án được Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt và theo quy định của pháp luật. Ban Cán sự đảng căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương để xem xét, quyết định chức danh thi tuyển.

Điều 6. Quy định về thành phần không tham gia bỏ phiếu tín nhiệm.

Khi tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại, các trường hợp sau đây không thuộc thành phần tham gia bỏ phiếu:

1. Viên chức tập sự.

2. Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp có thời gian công tác thực tế tại đơn vị dưới 12 tháng.

3. Lao động hợp đồng tạm tuyển chờ thi tuyển, xét tuyển có thời gian làm việc tại đơn vị dưới 12 tháng.

Điều 7. Các chức danh công chức lãnh đạo, viên chức quản lý thuộc hệ thống BHXH Việt Nam.

1. Các chức danh công chức lãnh đạo, viên chức quản lý tại các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam.

a) Các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc:

- Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng; Trưởng ban, Phó Trưởng ban; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng (sau đây gọi chung là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc);

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc.

b) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

- Viện trưởng, Phó Viện trưởng; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường đào tạo; Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập (sau đây gọi chung là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc).

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Thư ký tòa soạn Báo, Tạp chí (sau đây gọi chung là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc).

c) Các đơn vị trực thuộc khác.

- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam; Giám đốc, Phó Giám đốc các Ban quản lý dự án,... (sau đây gọi chung là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc khác).

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc các Ban quản lý dự án (sau đây gọi chung là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các đơn vị trực thuộc khác).

2. Các chức danh công chức lãnh đạo, viên chức quản lý thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh).

- Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh;

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng thuộc BHXH tỉnh (sau đây gọi chung là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ).

- Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là BHXH huyện);

- Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ thuộc BHXH huyện.

Điều 8. Thời hạn giữ chức vụ.

1. Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho mỗi lần bổ nhiệm là 05 năm, tính từ thời điểm có hiệu lực ghi trong quyết định. Đối với công chức lãnh đạo, viên chức quản lý còn đủ từ 02 năm đến dưới 05 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, nếu được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm lại được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Đối với công chức lãnh đạo, viên chức quản lý còn dưới 02 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

2. Thời gian công chức lãnh đạo, viên chức quản lý được giao nhiệm vụ quyền hoặc phụ trách một đơn vị thì không tính vào thời gian bổ nhiệm của chức vụ cấp Trưởng của đơn vị đó.

3. Đối với công chức lãnh đạo, viên chức quản lý được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương với chức vụ cũ thì thời điểm bổ nhiệm lại được tính từ ngày quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới có hiệu lực.

4. Đối với trường hợp thay đổi chức danh lãnh đạo do thay đổi tên gọi tổ chức thì thời điểm bổ nhiệm lại được tính từ ngày quyết định bổ nhiệm theo chức vụ cũ có hiệu lực.

Điều 9. Cơ cấu số lượng lãnh đạo, quản lý cấp phó.

Cơ cấu số lượng lãnh đạo, quản lý cấp phó tại các đơn vị trực thuộc hệ thống BHXH Việt Nam được căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và đặc điểm tình hình của từng đơn vị để xem xét:

1. Số lượng Phó Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các đơn vị trực thuộc khác và Phó Giám đốc BHXH tỉnh do Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và đặc điểm tình hình của từng đơn vị để xem xét quyết định, nhưng tối đa mỗi đơn vị không quá 03 cấp phó, riêng BHXH thành phố Hà Nội và BHXH thành phố Hồ Chí Minh không quá 04 cấp phó.

2. Số lượng viên chức quản lý cấp phó trưởng phòng tại các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc và đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các đơn vị trực thuộc khác, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và số lượng viên chức của từng phòng để Tổng Giám đốc xem xét bổ nhiệm hoặc ủy quyền cho Thủ trưởng đơn vị ra quyết định bổ nhiệm theo cơ cấu: Đối với tổ chức cấp phòng các đơn vị trực thuộc cơ quan Trung ương: Phòng có dưới 07 viên chức có tối đa 01 phó trưởng phòng; phòng có từ 07 viên chức trở lên có tối đa 02 phó trưởng phòng.

3. Số lượng lãnh đạo quản lý phó trưởng phòng, phó giám đốc BHXH cấp huyện, phó tổ trưởng tổ nghiệp vụ, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và số lượng viên chức của đơn vị, của tổ nghiệp vụ, Giám đốc BHXH tỉnh xem xét bổ nhiệm:

a) Đối với Phòng nghiệp vụ:

- Đối với Phòng thuộc BHXH thành phố Hà Nội và BHXH thành phố Hồ Chí Minh: Có dưới 10 viên chức, có tối đa 01 phó trưởng phòng; có từ 10 đến 14 viên chức, có tối đa 02 phó trưởng phòng; Có từ 15 viên chức trở lên được bố trí không quá 03 Phó Trưởng phòng.

- Đối với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại: Có từ 5 đến 7 viên chức được bố trí 01 Phó Trưởng phòng; phòng có từ 8 viên chức trở lên được bố trí không quá 2 Phó Trưởng phòng.

b) Đối với BHXH huyện: Có dưới 10 viên chức, có tối đa 01 phó giám đốc; có từ 10 đến 25 viên chức, có tối đa 02 phó giám đốc; có từ 26 viên chức trở lên, có tối đa 03 phó giám đốc, trong đó có 01 phó giám đốc được đào tạo chuyên ngành y, dược để phụ trách công tác giám định bảo hiểm y tế.

c) Đối với Tổ nghiệp vụ: Có từ 05 đến 09 viên chức, tối đa 01 phó tổ trưởng; Tổ có từ 10 đến 19 viên chức, có tối đa 02 phó tổ trưởng; Tổ có từ 20 viên chức trở lên, có tối đa 03 phó tổ trưởng.

Điều 10. Thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

1. Tổng Giám đốc quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các đơn vị trực thuộc khác; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc; Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh.

2. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các đơn vị trực thuộc khác quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc đơn vị sau khi có văn bản phê duyệt của BHXH Việt Nam.

3. Giám đốc BHXH tỉnh quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với chức danh Trưởng phòng, Giám đốc BHXH huyện thuộc BHXH tỉnh và việc giao Phó Trưởng phòng, Phó Giám đốc BHXH huyện chức danh phụ trách đơn vị sau khi có văn bản phê duyệt của BHXH Việt Nam. Đối với các chức danh Phó Trưởng phòng, Phó Giám đốc BHXH huyện, Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ do Giám đốc BHXH tỉnh quyết định.

4. Trong thời gian 03 tháng trước khi nghỉ hưu, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc không đề xuất việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, viên chức quản lý; Giám đốc BHXH tỉnh không đề xuất bổ nhiệm hoặc thực hiện việc bổ nhiệm mới, điều động bổ nhiệm viên chức quản lý cấp phòng, BHXH cấp huyện và kế toán trưởng các cấp. Trường hợp đặc biệt báo cáo Tổng Giám đốc xem xét, quyết định.

Điều 11. Nội dung đánh giá công chức, viên chức trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý.

1. Mức độ thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: Thể hiện ở khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả công việc trong từng vị trí, từng thời gian; tinh thần trách nhiệm trong công tác.

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc.

a) Nhận thức, tư tưởng chính trị:

- Chấp hành chủ trương, đường lối, quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của đơn vị và các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

- Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn thách thức.

- Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

- Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các đợt sinh hoạt chính trị và cập nhập kiến thức mới.

b) Có đạo đức, lối sống:

- Không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị.

- Có tinh thần đoàn kết, xây dựng, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp.

- Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

c) Tác phong, lề lối làm việc.

- Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ.

- Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.

- Tinh thần hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

d) Ý thức tổ chức kỷ luật:

- Chấp hành sự phân công của tổ chức, yên tâm công tác.

- Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

- Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định.

- Báo cáo đầy đủ, trung thực với cấp trên; cung cấp thông tin chính xác, khách quan.

đ) Tinh thần học tập, nâng cao trình độ; tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần tự phê bình và phê bình;

e) Đoàn kết, quan hệ trong công tác; tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân.

3. Tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm.

4. Chiều hướng và triển vọng phát triển.

Điều 12. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

1. Hồ sơ đề nghị b nhiệm.

a) Tờ trình đề nghị bổ nhiệm của Thủ trưởng đơn vị.

b) Nghị quyết của tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị về chủ trương.

c) Các Biên bản hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 1); Biên bản Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng; Biên bản Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2);

d) Biên bản kiểm phiếu tại Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm.

e) Biên bản biểu quyết của tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị.

f) Bản nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng đơn vị đối với cán bộ được đề nghị bổ nhiệm (trong thời gian 3 năm gần nhất) từ cấp Phó Thủ trưởng đơn vị, Phó Giám đốc BHXH tỉnh trở xuống.

g) Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy đơn vị nơi cán bộ sinh hoạt.

h) Nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cán bộ cư trú.

i) Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác (trong thời gian 3 năm gần nhất) của công chức, viên chức.

k) Bản Sơ yếu lý lịch mẫu 2C-BNV/2008 của cán bộ in từ phần mềm Quản lý nhân sự tại thời điểm lập hồ sơ.

l) Bản kê khai tài sản thu nhập tại thời điểm lập hồ sơ.

m) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao do cơ quan Y tế có thẩm quyền cấp trước không quá 30 ngày so với ngày nộp hồ sơ.

2. Hồ sơ đề nghị b nhiệm lại.

a) Tờ trình đề nghị bổ nhiệm lại của Thủ trưởng đơn vị.

b) Bản nhận xét đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị đối với Thủ trưởng đơn vị; Bản nhận xét đánh giá của Thủ trưởng đơn vị đối với cán bộ đến thời hạn bổ nhiệm lại từ Phó Thủ trưởng đơn vị, Phó Giám đốc BHXH tỉnh trở xuống.

c) Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy đơn vị đối với cán bộ đến thời hạn bổ nhiệm lại từ Phó Thủ trưởng đơn vị, Phó Giám đốc BHXH tỉnh trở xuống.

d) Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cán bộ cư trú.

đ) Bản tự nhận xét, đánh giá của cán bộ trong thời gian giữ chức vụ (Trong đó nêu rõ ưu điểm, hạn chế tồn tại, nguyên nhân khách quan, chủ quan và phương hướng khắc phục).

e) Biên bản kiểm phiếu tại Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm.

f) Biên bản ghi các ý kiến tham gia tại Hội nghị nhận xét, đánh giá bổ nhiệm lại.

g) Biên bản biểu quyết của tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị.

h) Bản Sơ yếu lý lịch mẫu 2C-BNV/2008 của cán bộ in từ phần mềm Quản lý nhân sự tại thời điểm lập hồ sơ.

i) Bản kê khai tài sản tài chính tại thời điểm lập hồ sơ.

k) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao do cơ quan Y tế có thẩm quyền cấp trước không quá 30 ngày so với ngày nộp hồ sơ.

Chương II

BỔ NHIỆM

Mục 1. QUY TRÌNH BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TẠI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Điều 13. Bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các đơn vị trực thuộc khác.

1. Xác định nhu cầu, chủ trương.

- Chức danh Thủ trưởng đơn vị: Căn cứ nhu cầu kiện toàn, Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo để Ban Cán sự đảng xem xét, thống nhất cho ý kiến chủ trương.

- Chức danh Phó Thủ trưởng đơn vị: Căn cứ nhu cầu kiện toàn, quy hoạch và tiêu chuẩn cán bộ, trên cơ sở đơn vị có nhân sự đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định, Tập thể lãnh đạo đơn vị có văn bản trình Ban Cán sự đảng về chủ trương, số lượng và dự kiến phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo mới bổ nhiệm. Trường hợp đơn vị có nhu cầu kiện toàn, nhưng không có nguồn cán bộ tại chỗ đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn, yêu cầu nhiệm vụ thì tập thể lãnh đạo đơn vị có công văn đề xuất chủ trương bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự từ nơi khác đến để Ban Cán sự đảng xem xét. Nhân sự từ nơi khác đến phải có trong quy hoạch chức danh bổ nhiệm hoặc tương đương và có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm theo quy định.

- Trường hợp cần thiết để nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành đơn vị hoặc để thực hiện kế hoạch đào tạo, luân chuyển bồi dưỡng cán bộ của Ngành, Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, đề xuất nhân sự đủ điều kiện tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm để Ban Cán sự đảng xem xét, thống nhất cho ý kiến chủ trương kiện toàn.

2. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ.

2.1. Sau khi Ban Cán sự đảng có Nghị quyết phê duyệt chủ trương, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo với đơn vị để thực hiện quy trình bổ nhiệm theo các bước sau:

Bước 1: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị (lần 1).

- Chủ trì Hội nghị: Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thành phần Hội nghị: Tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị.

- Nội dung: Thảo luận, nhận xét đánh giá đối với chủ trương đã được Ban Cán sự đảng phê duyệt; thảo luận cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự, thống nhất danh sách nhân sự đủ điều kiện tiêu chuẩn, trong quy hoạch để triển khai bước tiếp theo (có thể bằng hình thức bỏ phiếu kín).

Ý kiến thảo luận, thống nhất tại Hội nghị nêu trên được ghi vào Biên bản hội nghị.

Bước 2: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng.

Trên cơ sở kết quả Hội nghị Bước 1, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với đơn vị tổ chức Hội nghị Bước 2.

- Chủ trì Hội nghị: Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thành phần hội nghị: Tập thể Lãnh đạo và cấp ủy đơn vị, Trưởng các Phòng nghiệp vụ và tương đương (Trường hợp cần thiết, có thể mở rộng thêm đối tượng tham gia Hội nghị).

- Nội dung Hội nghị:

+ Thông báo chủ trương đã được Ban Cán sự đảng phê duyệt; danh sách nhân sự được Hội nghị tập thể lãnh đạo (Bước 1) thông qua để lấy phiếu giới thiệu;

+ Thảo luận về nhu cầu bổ nhiệm; quán triệt về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm; Thành viên tham gia dự họp nhận xét, đánh giá về phương án nhân sự giới thiệu; dự kiến phân công công tác.

+ Thực hiện lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ nhiệm theo phương thức bỏ phiếu kín đối với danh sách nhân sự được thống nhất tại Hội nghị Bước 1. Mỗi thành viên giới thiệu một người cho một chức danh vào phiếu do Ban Tổ chức Hội nghị phát ra; người nào đạt số phiếu đồng ý cao nhất trên 50% thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu đồng ý giới thiệu thì chọn 02 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để giới thiệu ở các bước tiếp theo.

Tại Hội nghị chỉ thông báo số phiếu phát ra, số phiếu thu về. Việc kiểm phiếu do Ban Cán sự đảng thực hiện. Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ thông báo kết quả để đơn vị thực hiện bước tiếp theo.

Bước 3: Tổ chức Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị (lần 2).

Trên cơ sở kết quả Hội nghị Bước 2, đơn vị tổ chức Hội nghị Bước 3.

- Chủ trì Hội nghị: Thủ trưởng đơn vị.

- Thành phần Hội nghị: Tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị.

- Nội dung Hội nghị:

+ Căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng đáp ứng cán bộ; trên cơ sở kết quả của Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng (Bước 2); thảo luận và giới thiệu nhân sự.

+ Thực hiện lấy phiếu giới thiệu nhân sự theo phương thức bỏ phiếu kín đối với nhân sự được giới thiệu tại Hội nghị Bước 2. Mỗi thành viên giới thiệu một người cho một chức danh trong số nhân sự đã được giới thiệu ở Bước 2 vào phiếu do Ban Tổ chức hội nghị phát ra; người nào đạt số phiếu đồng ý cao nhất trên 50% thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu đồng ý giới thiệu thì chọn hai người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống, báo cáo Ban Cán sự đảng xem xét, chỉ đạo trước khi triển khai lấy phiếu tín nhiệm ở các bước tiếp theo.

Việc kiểm phiếu do đại diện lãnh đạo, cấp ủy đơn vị thực hiện và ký biên bản. Kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị này.

Đơn vị thực hiện nhận xét, đánh giá (giai đoạn 3 năm gần nhất) đối với nhân sự được tập thể lãnh đạo, cấp ủy giới thiệu theo nội dung tại Điều 11 Quy định này, gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp kết quả 3 bước, tóm tắt lý lịch, quá trình công tác, nhận xét đánh giá đối với nhân sự đưa ra xem xét, trình Ban Cán sự đảng xem xét, thảo luận và có Nghị quyết về nhân sự cụ thể để thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại Hội nghị toàn thể công chức, viên chức của đơn vị.

Bước 4: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

Căn cứ Nghị quyết của Ban Cán sự đảng, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với đơn vị tổ chức Hội nghị Bước 4.

- Chủ trì Hội nghị: Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với lãnh đạo, cấp ủy đơn vị tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm.

- Thành phần tham gia lấy phiếu: Toàn thể công chức, viên chức thuộc đơn vị. Những trường hợp quy định tại Điều 6 Quy định này không tham gia lấy phiếu.

- Nội dung hội nghị:

+ Trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ.

+ Thông báo danh sách nhân sự do tập thể lãnh đạo đơn vị giới thiệu (ở Bước 3) đã được Ban Cán sự đảng xem xét, có Nghị quyết thực hiện quy trình; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập công tác; nhận xét, đánh giá về ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng và khả năng phát triển; dự kiến phân công công tác nếu được bổ nhiệm.

+ Thực hiện lấy phiếu ý kiến đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm theo hình thức bỏ phiếu kín. Việc kiểm phiếu do Vụ Tổ chức cán bộ và đại diện lãnh đạo, cấp ủy đơn vị thực hiện. Kết quả kiểm phiếu không công bố trong hội nghị này.

Bước 5: Tổ chức Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị (lần 3).

Căn cứ kết quả Hội nghị Bước 4, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Lãnh đạo đơn vị tổ chức Hội nghị Bước 5.

- Chủ trì Hội nghị: Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thành phần Hội nghị: Tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị.

- Nội dung Hội nghị:

+ Phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị.

+ Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có).

+ Trên cơ sở kết quả các Hội nghị và ý kiến của cấp ủy đơn vị. Tập thể lãnh đạo thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự đề nghị bổ nhiệm (bằng phiếu kín).

Việc kiểm phiếu do Vụ Tổ chức cán bộ và đại diện lãnh đạo, cấp ủy đơn vị thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được công bố trong hội nghị này.

- Nguyên tắc lựa chọn: Người đạt số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu tín nhiệm thì được lựa chọn báo cáo Ban Cán sự đảng xem xét, quyết định.

2.2. Đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy định này gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, phân tích kết quả phiếu giới thiệu tại bước 4, 5 báo cáo để Ban Cán sự đảng xem xét có Nghị quyết thống nhất bổ nhiệm hay không bổ nhiệm đối với nhân sự được đơn vị giới thiệu.

- Ban Cán sự đảng gửi văn bản lấy ý kiến tham gia của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam về nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

- Đối với các chức danh Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Ban Cán sự đảng có văn bản xin ý kiến của Ban Tuyên giáo Trung ương (cơ quan chỉ đạo báo chí ở Trung ương) và Bộ Thông tin và Truyền thông (cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí ở Trung ương) về nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

2.3. Quyết định bổ nhiệm.

Căn cứ kết quả tham gia ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, (văn bản thỏa thuận của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông nếu là Tổng Biên tập, Phó Tổng biên tập Báo BHXH, Tạp chí BHXH), Vụ Tổ chức cán bộ, trình Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc xem xét, quyết định.

Đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc được bổ nhiệm, chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày Tổng Giám đốc ký ban hành quyết định bổ nhiệm, đơn vị có trách nhiệm bàn giao hồ sơ gốc của cán bộ được bổ nhiệm về Vụ Tổ chức cán bộ quản lý theo quy định tại Quyết định số 1237/QĐ-BHXH ngày 18/9/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên chức thuộc hệ thống BHXH Việt Nam.

2.4. Tổ chức công bố quyết định.

- Chủ trì: Đại diện Lãnh đạo Ngành.

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo Ngành; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Thường trực Đảng ủy cơ quan.

- Nội dung: Công bố Quyết định bổ nhiệm; quán triệt việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với người được bổ nhiệm; người được bổ nhiệm phát biểu ý kiến nhận nhiệm vụ.

3. Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác.

3.1. Sau khi được Ban Cán sự đảng họp, xem xét và có Nghị quyết đồng ý chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với nhân sự được giới thiệu.

a) Trường hợp nhân sự do đơn vị đề xuất, Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm như sau:

Bước 1: Gặp cán bộ được đề nghị bổ nhiệm để trao đổi ý kiến về yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

Bước 2: Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi cán bộ đang công tác về chủ trương điều động; lấy nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy đối với nhân sự; xác minh lý lịch của nhân sự; hoàn thiện bộ hồ sơ bổ nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy định này, nhưng không có thành phần hồ sơ tại điểm a, b, c, d, e. Trường hợp cán bộ tiếp nhận từ cơ quan ngoài Ngành, BHXH Việt Nam có công văn gửi cơ quan đang quản lý cán bộ thông báo chủ trương đồng ý tiếp nhận cán bộ để đơn vị thực hiện thủ tục thuyên chuyển công tác đối với cán bộ và hoàn thiện bộ hồ sơ bổ nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy định này, nhưng không có thành phần hồ sơ tại điểm a, b, c, d, e.

Bước 3: Vụ Tổ chức cán bộ làm việc với Tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm để thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín và thực hiện theo trình tự sau:

- Thông báo Nghị quyết của Ban Cán sự đảng; công bố tiêu chuẩn bổ nhiệm, số lượng vị trí chức danh, danh sách nhân sự do đơn vị đề xuất.

- Tóm tắt quá trình học tập, công tác, nhận xét, đánh giá năng lực, triển vọng phát triển của nhân sự được giới thiệu, đề xuất.

- Trao đổi, giải thích các ý kiến xung quanh vấn đề bổ nhiệm.

- Phát phiếu, hướng dẫn cách ghi và thu phiếu.

- Tổ chức kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu tại đơn vị. Việc kiểm phiếu do Vụ Tổ chức cán bộ và đại diện Tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị thực hiện và ký biên bản. Kết quả kiểm phiếu được công bố tại Hội nghị này.

b) Trường hợp nhân sự do Ban Cán sự đảng dự kiến điều động, bổ nhiệm từ nguồn nhân sự tại các đơn vị khác trong Ngành hoặc tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự từ nguồn ngoài Ngành, Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm như sau:

Bước 1: Trao đổi ý kiến với Tập thể lãnh đạo, cấp ủy của đơn vị tiếp nhận về dự kiến điều động, bổ nhiệm.

Bước 2: Gặp cán bộ được dự kiến điều động, bổ nhiệm để trao đổi ý kiến về yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

Bước 3: Trao đổi ý kiến với Tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị nơi nhân sự đang công tác về chủ trương điều động, bổ nhiệm và lấy nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy đối với nhân sự; hoàn thiện bộ hồ sơ bổ nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy định này, nhưng không có thành phần hồ sơ tại điểm a, b, c, d, e. Trường hợp cán bộ tiếp nhận từ cơ quan ngoài Ngành, BHXH Việt Nam có công văn gửi cơ quan đang quản lý cán bộ thông báo chủ trương đồng ý tiếp nhận cán bộ để đơn vị thực hiện thủ tục thuyên chuyển công tác đối với cán bộ và hoàn thiện bộ hồ sơ bổ nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy định này, nhưng không có thành phần hồ sơ tại điểm a, b, c, d, e.

Bước 4: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ nhân sự.

3.2. Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp kết quả đã thực hiện tại các bước nêu trên, báo cáo Ban Cán sự đảng xem xét có Nghị quyết thống nhất việc điều động, bổ nhiệm (tiếp nhận bổ nhiệm) hoặc không bổ nhiệm đối với cán bộ.

- Đối với cán bộ là đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam dự kiến điều động và bổ nhiệm chức vụ cao hơn chức vụ hiện giữ, Ban Cán sự đảng có văn bản lấy ý kiến tham gia của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam.

- Đối với các chức danh Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Ban Cán sự đảng có văn bản xin ý kiến của Ban Tuyên giáo Trung ương (cơ quan chỉ đạo báo chí ở Trung ương) và Bộ Thông tin và Truyền thông (cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí ở Trung ương) về nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

- Đối với các trường hợp là Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo tại cơ quan BHXH Việt Nam, Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam có văn bản trao đổi với Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thành ủy) về dự kiến điều động cán bộ.

3.3. Căn cứ kết quả ý kiến tham gia của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan hoặc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thành ủy) hoặc Ban Tuyên giáo Trung ương; Quyết định thuyên chuyển công tác của cán bộ ngoài Ngành, Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp hồ sơ bổ nhiệm, trình Tổng Giám đốc xem xét, quyết định.

3.4. Tổ chức công bố quyết định.

Việc tổ chức công bố Quyết định thực hiện theo quy định tại điểm 2.4 khoản 2 Điều này.

Điều 14. Bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và đơn vị trực thuộc khác.

1. Xác định nhu cầu, phê duyệt chủ trương.

- Căn cứ cơ cấu số lượng viên chức quản lý tại khoản 2 Điều 9 Quy định này và nhu cầu kiện toàn, bổ sung viên chức quản lý cấp phòng, Thủ trưởng đơn vị tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị để thảo luận về chủ trương kiện toàn, bổ sung viên chức quản lý; nguồn nhân sự để xem xét kiện toàn bổ sung. Trên cơ sở chủ trương đã thống nhất, đơn vị có văn bản kèm theo Biên bản họp lãnh đạo và cấp ủy đơn vị, trình Tổng Giám đốc (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

- Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định, trình Tổng Giám đốc xem xét, phê duyệt về chủ trương kiện toàn, bổ sung viên chức quản lý.

2. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ:

2.1. Sau khi được Tổng Giám đốc phê duyệt, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo bằng văn bản để đơn vị thực hiện bước tiếp theo.

Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị (lần 1).

- Chủ trì: Thủ trưởng đơn vị.

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị. Mời đại diện Vụ Tổ chức cán bộ tham dự.

- Nội dung hội nghị: Trên cơ sở chủ trương, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện nguồn cán bộ trong quy hoạch, tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận nhận xét, đánh giá đối với nhân sự trong danh sách quy hoạch (quy hoạch chức danh bổ nhiệm hoặc tương đương), thống nhất danh sách lấy ý kiến giới thiệu tại hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng và giao bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của đơn vị chuẩn bị thực hiện.

Ý kiến thảo luận, thống nhất tại Hội nghị nêu trên được ghi thành Biên bản hội nghị.

Bước 2: Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng.

- Chủ trì: Thủ trưởng đơn vị.

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị, trưởng phòng và tương đương. Mời đại diện Vụ Tổ chức cán bộ cùng tham dự hội nghị.

- Nội dung hội nghị:

+ Thông báo chủ trương đã được Tổng Giám đốc phê duyệt; danh sách nhân sự được Hội nghị tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị (Bước 1) thông qua để lấy phiếu giới thiệu;

+ Thảo luận về nhu cầu bổ nhiệm; quán triệt về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm; Thành viên tham gia dự họp nhận xét, đánh giá về phương án nhân sự giới thiệu.

+ Trên cơ sở cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình giới thiệu nhân sự đã thống nhất, tiến hành lấy phiếu phát hiện, giới thiệu nguồn nhân sự bằng phiếu kín; mỗi người dự họp chỉ giới thiệu 01 người cho 01 chức danh trong số nhân sự trong quy hoạch đủ điều kiện tiêu chuẩn hoặc giới thiệu người trong quy hoạch chức danh tương đương có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

- Nguyên tắc lựa chọn: Người có số phiếu cao nhất trên 50% thì được lựa chọn. Trường hợp có nhiều hơn 01 vị trí bổ nhiệm thì chọn người có trên 50% số phiếu giới thiệu từ trên xuống cho đến hết số lượng cần bổ nhiệm.

Trường hợp không có người đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 02 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để giới thiệu cho mỗi chức danh ở các bước tiếp theo (trường hợp có 02 vị trí bổ nhiệm thì chọn nhiều hơn số dự kiến bổ nhiệm ít nhất 01 người).

Việc kiểm phiếu do bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của đơn vị thực hiện có sự chứng kiến của diện lãnh đạo, cấp ủy đơn vị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ và ký biên bản. Kết quả kiểm phiếu không công bố trong hội nghị này.

Bước 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị (lần 2).

- Chủ trì: Thủ trưởng đơn vị.

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị. Mời đại diện Vụ Tổ chức cán bộ cùng tham dự Hội nghị.

- Nội dung hội nghị: Xem xét kết quả phát hiện, giới thiệu nhân sự của Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng (Bước 2); đồng thời căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của đơn vị và khả năng đáp ứng của cán bộ, thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín; mỗi người dự họp chỉ giới thiệu 01 người cho 01 chức danh trong số nhân sự được giới thiệu ở Bước 2.

- Nguyên tắc lựa chọn: Như Hội nghị lãnh đạo đơn vị mở rộng.

Việc kiểm phiếu do bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của đơn vị thực hiện có sự chứng kiến của diện lãnh đạo, cấp ủy đơn vị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ và ký biên bản. Kết quả kiểm phiếu được công bố ở hội nghị này.

Trường hợp kết quả giới thiệu của hội nghị tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị khác với kết quả phát hiện, giới thiệu nhân sự ở Bước 2 thì báo cáo, giải trình rõ với Lãnh đạo Ngành xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

Căn cứ kết quả Hội nghị, đơn vị có Tờ trình kèm theo Biên bản, Nghị quyết Hội nghị tập thể lãnh đạo (Bước 1); Biên bản phiếu giới thiệu nhân sự tại Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng (Bước 2); Biên bản kiểm phiếu giới thiệu nhân sự tại Hội nghị tập thể lãnh đạo (Bước 3); Bản nhận xét, đánh giá (trong giai đoạn 3 năm gần nhất) đối với nhân sự được tập thể lãnh đạo, cấp ủy giới thiệu theo nội dung tại Điều 11 Quy định này và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định về điều kiện, tiêu chuẩn nhân sự do tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị giới thiệu, xin ý kiến của Phó Tổng Giám đốc phụ trách đơn vị có cán bộ đề nghị bổ nhiệm. Sau khi có ý kiến của Phó Tổng Giám đốc phụ trách đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, trình Tổng Giám đốc xem xét, phê duyệt. Căn cứ phê duyệt của Tổng Giám đốc, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo cho đơn vị biết để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Bước 4: Tổ chức hội nghị lấy ý kiến về nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

* Đối với đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc:

- Chủ trì hội nghị: Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng đơn vị nơi có cán bộ dự kiến bổ nhiệm tổ chức hội nghị.

- Thành phần tham gia lấy phiếu:

+ Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị;

+ Cấp ủy đơn vị;

+ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng trực thuộc;

+ Chủ tịch Công đoàn đơn vị;

+ Bí thư đoàn thanh niên đơn vị;

+ Toàn thể viên chức của Phòng có viên chức dự kiến bổ nhiệm.

Những trường hợp quy định tại Điều 6 Quy định này không tham gia lấy phiếu.

- Nội dung hội nghị:

+ Thông báo chủ trương của Lãnh đạo BHXH Việt Nam về việc phê duyệt kiện toàn, bổ sung viên chức quản lý; quán triệt tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm.

+ Thông báo danh sách nhân sự do tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị giới thiệu đã được lãnh đạo Ngành phê duyệt ở Bước 3; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập công tác; nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo đơn vị về ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng của nhân sự được giới thiệu.

+ Thực hiện lấy phiếu ý kiến giới thiệu đối với viên chức dự kiến bổ nhiệm theo hình thức bỏ phiếu kín.

Việc kiểm phiếu do Vụ Tổ chức cán bộ và đại diện lãnh đạo, cấp ủy đơn vị thực hiện và ký biên bản. Kết quả kiểm phiếu không công bố trong hội nghị này.

* Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và đơn vị trực thuộc khác:

- Chủ trì hội nghị: Thủ trưởng đơn vị nơi có cán bộ dự kiến bổ nhiệm chủ trì. Mời đại diện Vụ Tổ chức cán bộ tham dự và giám sát.

- Thành phần tham gia lấy phiếu:

+ Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị;

+ Cấp ủy đơn vị;

+ Chủ tịch Công đoàn đơn vị;

+ Bí thư đoàn thanh niên đơn vị;

+ Toàn thể viên chức của phòng có cán bộ đề nghị bổ nhiệm.

Những trường hợp quy định tại Điều 6 Quy định này không tham gia lấy phiếu.

- Nội dung hội nghị: Thực hiện như nội dung hội nghị đối với đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc.

Việc kiểm phiếu do bộ phận tổ chức cán bộ (Phòng Tổ chức - Hành chính hoặc Phòng Hành chính - Trị sự hoặc Văn phòng) thực hiện có sự giám sát của đại diện Vụ Tổ chức cán bộ và cùng ký biên bản. Kết quả kiểm phiếu không công bố tại Hội nghị này.

Bước 5: Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị (lần 3).

* Đối với các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc:

- Chủ trì: Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị.

- Nội dung hội nghị: Thảo luận, phân tích kết quả phiếu tại hội nghị lấy phiếu ý kiến về nhân sự dự kiến bổ nhiệm; xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín.

Việc kiểm phiếu do đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ và đại diện lãnh đạo, cấp ủy đơn vị thực hiện, ký biên bản. Kết quả kiểm phiếu công bố trong hội nghị này.

* Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đơn vị sự nghiệp khác:

- Chủ trì: Thủ trưởng đơn vị.

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị. Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ cùng tham dự Hội nghị.

- Nội dung hội nghị: Thảo luận, phân tích kết quả phiếu tại hội nghị lấy phiếu tín nhiệm; xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín.

Việc kiểm phiếu do đại diện lãnh đạo, cấp ủy đơn vị và đại diện Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện, ký biên bản. Kết quả kiểm phiếu công bố trong hội nghị này.

2.2. Phê duyệt, bổ nhiệm.

- Đối với bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy định này, chuyển Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, trình Tổng Giám đốc xem xét, ký ban hành quyết định bổ nhiệm.

- Đối với bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đơn vị trực thuộc khác, Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy định này, chuyển Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, trình Tổng Giám đốc xem xét, phê duyệt. Trên cơ sở văn bản phê duyệt của Tổng Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị ký ban hành quyết định bổ nhiệm.

2.3. Tổ chức công bố quyết định.

- Chủ trì: Thủ trưởng đơn vị.

- Thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo đơn vị; toàn thể viên chức của Phòng có viên chức được bổ nhiệm; đại diện cấp ủy, công đoàn, đoàn thanh niên của đơn vị.

- Nội dung: Công bố Quyết định bổ nhiệm; quán triệt việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với người được bổ nhiệm; người được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ.

3. Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác.

3.1. Sau khi được Tổng Giám đốc phê duyệt chủ trương, thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với nhân sự được giới thiệu.

a) Trường hợp nhân sự do đơn vị đề xuất, Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm như sau:

Bước 1: Gặp cán bộ được đề nghị bổ nhiệm để trao đổi ý kiến về yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

Bước 2: Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi cán bộ đang công tác về chủ trương điều động; lấy nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy đối với nhân sự; xác minh lý lịch của nhân sự; hoàn thiện bộ hồ sơ bổ nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy định này. Trường hợp cán bộ tiếp nhận từ cơ quan ngoài Ngành, BHXH Việt Nam có công văn gửi cơ quan đang quản lý cán bộ thông báo chủ trương đồng ý tiếp nhận cán bộ để đơn vị thực hiện thủ tục thuyên chuyển công tác đối với cán bộ và hoàn thiện bộ hồ sơ bổ nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy định này, nhưng không có thành phần hồ sơ tại điểm a, b, c, d, e.

Bước 3: Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ làm việc với Tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm để thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín và thực hiện theo trình tự sau:

- Thông báo chủ trương của Tổng Giám đốc phê duyệt; công bố tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm, số lượng vị trí chức danh, danh sách nhân sự do đơn vị đề xuất.

- Tóm tắt quá trình học tập, công tác, nhận xét, đánh giá năng lực, triển vọng phát triển của nhân sự được giới thiệu, đề xuất.

- Trao đổi, giải thích các ý kiến xung quanh vấn đề bổ nhiệm.

- Phát phiếu, hướng dẫn cách ghi và thu phiếu.

- Tổ chức kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu tại đơn vị.

Việc kiểm phiếu do đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ và đại diện lãnh đạo, cấp ủy đơn vị thực hiện, ký biên bản. Kết quả kiểm phiếu công bố trong hội nghị này.

b) Trường hợp nhân sự do Lãnh đạo Ngành dự kiến điều động, bổ nhiệm từ nguồn nhân sự ngoài đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm như sau:

Bước 1: Trao đổi ý kiến với Tập thể lãnh đạo của đơn vị tiếp nhận về dự kiến điều động, bổ nhiệm.

Bước 2: Gặp cán bộ được dự kiến điều động, bổ nhiệm để trao đổi ý kiến về yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

Bước 3: Trao đổi ý kiến với Tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị nơi nhân sự đang công tác về chủ trương điều động, bổ nhiệm và lấy nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy đối với nhân sự; hoàn thiện bộ hồ sơ bổ nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy định này, nhưng không có thành phần hồ sơ tại điểm a, b, c, d, e. Trường hợp cán bộ tiếp nhận từ cơ quan ngoài Ngành, BHXH Việt Nam có công văn gửi cơ quan đang quản lý cán bộ thông báo chủ trương đồng ý tiếp nhận cán bộ để đơn vị thực hiện thủ tục thuyên chuyển công tác đối với cán bộ và hoàn thiện bộ hồ sơ bổ nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy định này, nhưng không có thành phần hồ sơ tại điểm a, b, c, d, e.

Bước 4: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ nhân sự.

3.2. Sau khi tổng hợp ý kiến của các đơn vị, quyết định thuyên chuyển của cán bộ ngoài Ngành và hồ sơ bổ nhiệm, Vụ Tổ chức cán bộ trình Tổng Giám đốc quyết định điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm.

3.3. Tổ chức công bố quyết định.

Thực hiện như điểm 2.3 khoản 2 Điều này.

Điều 15. Giao giao phụ trách đơn vị tại các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam.

1. Trường hợp đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam cần kiện toàn cấp trưởng nhưng qua rà soát, đánh giá chưa có nhân sự phù hợp hoặc để tiếp tục theo dõi, đánh giá cán bộ, Ban Cán sự đảng sẽ xem xét nguồn cán bộ tại đơn vị, có Nghị quyết giao cán bộ phụ trách đơn vị. Căn cứ Nghị quyết của Ban Cán sự đảng, Vụ Tổ chức cán bộ trình Tổng Giám đốc ký ban hành văn bản giao cán bộ phụ trách đơn vị.

2. Trường hợp giao phụ trách đơn vị cấp phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc tổ chức họp liên tịch tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị thảo luận, lựa chọn, giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín để giao phụ trách đơn vị cấp phòng và có Nghị quyết liên tịch. Thủ trưởng đơn vị có văn bản kèm theo Nghị quyết liên tịch, biên bản phiếu giới thiệu trình Tổng Giám đốc (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét.

- Đối với phòng thuộc các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc, Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định, trình Tổng Giám đốc ký ban hành văn bản giao cán bộ phụ trách phòng.

- Đối với phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đơn vị trực thuộc khác, Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định, trình Tổng Giám đốc có văn bản phê duyệt. Trên cơ sở văn bản phê duyệt của Tổng Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị ký ban hành văn bản giao cán bộ phụ trách phòng.

Mục 2. QUY TRÌNH BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

Điều 16. Bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh.

1. Xác định nhu cầu, phê duyệt chủ trương.

a) Chức danh Giám đốc BHXH tỉnh: Căn cứ nhu cầu kiện toàn, Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo để Ban Cán sự đảng xem xét, thống nhất cho ý kiến chủ trương.

b) Chức danh Phó Giám đốc BHXH tỉnh: Căn cứ nhu cầu, quy hoạch và tiêu chuẩn bổ nhiệm, trên cơ sở BHXH tỉnh có nhân sự đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định, Tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh họp có Nghị quyết thống nhất, BHXH tỉnh có văn bản kèm theo Nghị quyết hội nghị lãnh đạo, cấp ủy trình Ban Cán sự đảng đề xuất chủ trương bổ nhiệm từ nguồn nhân sự tại chỗ trong quy hoạch đã được phê duyệt. Trường hợp đơn vị có nhu cầu kiện toàn, nhưng không có nguồn cán bộ tại chỗ đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn, yêu cầu nhiệm vụ thì tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh có công văn đề xuất chủ trương bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự từ nơi khác đến để Ban Cán sự đảng xem xét. Nhân sự từ nơi khác đến phải có trong quy hoạch chức danh bổ nhiệm hoặc tương đương và có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm theo quy định.

Trường hợp cần thiết để nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành đơn vị hoặc để thực hiện kế hoạch đào tạo, luân chuyển bồi dưỡng cán bộ của Ngành, Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, đề xuất nhân sự đủ điều kiện tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm hoặc đề xuất việc tổ chức thi tuyển chức danh bổ nhiệm để Ban Cán sự đảng xem xét, thống nhất cho ý kiến chủ trương kiện toàn.

2. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ.

2.1. Sau khi Ban Cán sự đảng có Nghị quyết phê duyệt chủ trương, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo với BHXH tỉnh để thực hiện quy trình bổ nhiệm theo các bước sau:

Bước 1: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh (lần 1).

- Chủ trì Hội nghị: Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thành phần Hội nghị: Tập thể Lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh.

- Nội dung: Thảo luận, nhận xét đánh giá đối với chủ trương đã được Ban Cán sự đảng phê duyệt; thảo luận cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự, thống nhất danh sách nhân sự đủ điều kiện tiêu chuẩn, trong quy hoạch để triển khai bước tiếp theo (có thể bằng hình thức bỏ phiếu kín).

Ý kiến thảo luận, thống nhất tại Hội nghị nêu trên được ghi thành Biên bản hội nghị.

Bước 2: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh “mở rộng”.

- Chủ trì hội nghị: Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Ban Tổ chức tỉnh ủy (thành ủy).

- Thành phần hội nghị: Tập thể Lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh, cấp trưởng các Phòng và tương đương và Giám đốc BHXH cấp huyện (Trường hợp cần thiết, có thể mở rộng thêm đối tượng tham gia Hội nghị).

- Nội dung hội nghị:

+ Thông báo chủ trương đã được Ban Cán sự đảng phê duyệt; danh sách nhân sự được Hội nghị tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh (Bước 1) thông qua để lấy phiếu giới thiệu;

+ Thảo luận về nhu cầu bổ nhiệm; quán triệt về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm; Thành viên tham gia dự họp nhận xét, đánh giá về phương án nhân sự giới thiệu; dự kiến phân công công tác.

+ Thực hiện lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ nhiệm theo phương thức bỏ phiếu kín đối với danh sách nhân sự giới thiệu tại Hội nghị Bước 1. Mỗi thành viên giới thiệu một người cho một chức danh vào phiếu do Vụ Tổ chức cán bộ phát ra; người nào đạt số phiếu đồng ý cao nhất trên 50% thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu đồng ý giới thiệu thì chọn hai người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để giới thiệu ở các bước tiếp theo.

Tại Hội nghị chỉ thông báo số phiếu phát ra, số phiếu thu về. Việc kiểm phiếu do Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam thực hiện. Sau khi có kết quả kiểm phiếu Vụ Tổ chức cán bộ sẽ thông báo để BHXH tỉnh thực hiện Bước 3.

Bước 3: Tổ chức Hội nghị Tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh (lần 2).

- Chủ trì Hội nghị: Giám đốc BHXH tỉnh.

- Thành phần Hội nghị: Tập thể Lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh.

- Nội dung hội nghị:

+ Căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng đáp ứng cán bộ; trên cơ sở kết quả của Hội nghị tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh mở rộng (Bước 2); thảo luận và giới thiệu nhân sự.

+ Thực hiện lấy phiếu giới thiệu nhân sự theo phương thức bỏ phiếu kín đối với nhân sự được giới thiệu tại Hội nghị Bước 2. Mỗi thành viên giới thiệu một người cho một chức danh trong số nhân sự đã được giới thiệu ở Bước 2 vào phiếu do Ban Tổ chức hội nghị phát ra; người nào đạt số phiếu đồng ý cao nhất trên 50% thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu đồng ý giới thiệu thì chọn hai người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống, báo cáo Ban Cán sự đảng xem xét, chỉ đạo.

Việc kiểm phiếu do đại diện lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh thực hiện và ký biên bản. Kết quả kiểm phiếu công bố tại hội nghị này.

Căn cứ kết quả Hội nghị, BHXH tỉnh có Tờ trình kèm theo Biên bản kiểm phiếu và Bản nhận xét, đánh giá (trong giai đoạn 3 năm gần nhất) đối với nhân sự được tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh giới thiệu theo nội dung tại Điều 11 Quy định này và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp kết quả 3 bước đã thực hiện, tóm tắt lý lịch, quá trình công tác, nhận xét đánh giá đối với nhân sự được giới thiệu, trình Ban Cán sự đảng xem xét, thảo luận và có Nghị quyết về nhân sự để thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại Hội nghị Bước 4.

Bước 4: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

Căn cứ Nghị quyết của Ban Cán sự đảng, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Ban Tổ chức tỉnh ủy (thành ủy) tổ chức Hội nghị Bước 4.

- Chủ trì Hội nghị: Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Ban Tổ chức tỉnh ủy (thành ủy).

- Thành phần tham gia lấy phiếu:

+ Lãnh đạo BHXH tỉnh;

+ Cấp ủy BHXH tỉnh;

+ Chủ tịch công đoàn BHXH tỉnh;

+ Bí thư đoàn thanh niên BHXH tỉnh;

+ Các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh;

+ Các Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH huyện.

- Nội dung hội nghị:

+ Trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ.

+ Thông báo danh sách nhân sự do tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh giới thiệu (ở Bước 3) đã được Ban Cán sự đảng xem xét có Nghị quyết thực hiện quy trình; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập công tác; nhận xét, đánh giá về ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng và khả năng phát triển; dự kiến phân công công tác nếu được bổ nhiệm.

+ Thực hiện lấy phiếu ý kiến về nhân sự dự kiến bổ nhiệm theo hình thức bỏ phiếu kín. Việc kiểm phiếu do Vụ Tổ chức cán bộ, đại diện Ban Tổ chức tỉnh ủy (thành ủy) thực hiện và ký biên bản. Kết quả kiểm phiếu không công bố trong hội nghị này.

Bước 5: Tổ chức Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị (lần 3).

Căn cứ kết quả Hội nghị Bước 4, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Ban Tổ chức tỉnh ủy (thành ủy) tổ chức Hội nghị Bước 5.

- Chủ trì Hội nghị: Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với đại diện Ban Tổ chức tỉnh ủy (thành ủy).

- Thành phần Hội nghị: Tập thể Lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh.

- Nội dung hội nghị:

+ Phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị.

+ Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có).

+ Trên cơ sở kết quả các Hội nghị, tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự (bằng phiếu kín).

Việc kiểm phiếu do Vụ Tổ chức cán bộ, đại diện Ban Tổ chức tỉnh ủy (thành ủy), đại diện lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh thực hiện và ký biên bản. Kết quả kiểm phiếu công bố trong hội nghị này.

- Nguyên tắc lựa chọn: Người đạt số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu tín nhiệm thì được lựa chọn báo cáo Ban Cán sự đảng xem xét, quyết định.

2.2. BHXH tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy định này gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, phân tích kết quả phiếu giới thiệu tại bước 4, 5 báo cáo Ban Cán sự đảng xem xét có Nghị quyết việc bổ nhiệm hay không bổ nhiệm đối với nhân sự được đơn vị giới thiệu.

Trên cơ sở Nghị quyết thống nhất bổ nhiệm, Ban Cán sự đảng gửi văn bản lấy ý kiến hiệp y với Ban Thường vụ tỉnh ủy (thành ủy).

2.3. Căn cứ kết quả văn bản hiệp y của của Ban Thường vụ tỉnh ủy (thành ủy), Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp kèm theo hồ sơ bổ nhiệm, trình Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc xem xét, quyết định.

Đối với việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc BHXH tỉnh, chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày Tổng Giám đốc ký ban hành quyết định bổ nhiệm, BHXH tỉnh có trách nhiệm bàn giao hồ sơ gốc của cán bộ được bổ nhiệm về Vụ Tổ chức cán bộ quản lý theo quy định tại Quyết định số 1237/QĐ-BHXH ngày 8/9/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên chức thuộc hệ thống BHXH Việt Nam.

2.4. Tổ chức công bố quyết định.

Việc tổ chức công bố Quyết định thực hiện theo quy định tại điểm 2.4 khoản 2 Điều 13 Quy định này.

3. Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác.

3.1. Sau khi được Ban Cán sự đảng họp, xem xét và có Nghị quyết đồng ý chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với nhân sự được giới thiệu.

a) Trường hợp nhân sự do BHXH tỉnh đề xuất, Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm như sau:

Bước 1: Gặp cán bộ được đề nghị bổ nhiệm để trao đổi ý kiến về yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

Bước 2: Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi cán bộ đang công tác về chủ trương điều động; lấy nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy (trong giai đoạn 3 năm gần nhất) đối với nhân sự; xác minh lý lịch của nhân sự; hoàn thiện bộ hồ sơ bổ nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy định này, nhưng không có thành phần hồ sơ tại điểm a, b, c, d, e. Trường hợp cán bộ tiếp nhận từ cơ quan ngoài Ngành, BHXH Việt Nam có công văn gửi cơ quan đang quản lý cán bộ thông báo chủ trương đồng ý tiếp nhận cán bộ để đơn vị thực hiện thủ tục thuyên chuyển công tác đối với cán bộ và hoàn thiện bộ hồ sơ bổ nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy định này, nhưng không có thành phần hồ sơ tại điểm a, b, c, d, e.

Bước 3: Vụ Tổ chức cán bộ làm việc với Tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh có nhu cầu bổ nhiệm để thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín và thực hiện theo trình tự sau:

- Thông báo Nghị quyết của Ban Cán sự đảng; công bố tiêu chuẩn bổ nhiệm, số lượng vị trí chức danh, danh sách nhân sự do đơn vị đề xuất.

- Tóm tắt quá trình học tập, công tác, nhận xét, đánh giá năng lực, triển vọng phát triển của nhân sự được giới thiệu, đề xuất.

- Trao đổi, giải thích các ý kiến xung quanh vấn đề bổ nhiệm.

- Phát phiếu, hướng dẫn cách ghi và thu phiếu.

- Tổ chức kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu tại BHXH tỉnh. Việc kiểm phiếu do Vụ Tổ chức cán bộ và đại diện tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh thực hiện và ký biên bản. Kết quả kiểm phiếu được công bố tại Hội nghị này.

b) Trường hợp nhân sự do Ban Cán sự đảng dự kiến điều động, bổ nhiệm từ nguồn nhân sự tại các đơn vị khác trong Ngành hoặc tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự từ nguồn ngoài Ngành, Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm như sau:

Bước 1: Trao đổi ý kiến với Tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh tiếp nhận về dự kiến bổ nhiệm.

Bước 2: Gặp cán bộ được dự kiến điều động, bổ nhiệm để trao đổi ý kiến về yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

Bước 3: Trao đổi ý kiến với Tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị nơi nhân sự đang công tác về chủ trương điều động, bổ nhiệm và lấy nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy (trong giai đoạn 3 năm gần nhất) đối với nhân sự; hoàn thiện bộ hồ sơ bổ nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy định này, nhưng không có thành phần hồ sơ tại điểm a, b, c, d, e. Trường hợp cán bộ tiếp nhận từ cơ quan ngoài Ngành, BHXH Việt Nam có công văn gửi cơ quan đang quản lý cán bộ thông báo chủ trương đồng ý tiếp nhận cán bộ để đơn vị thực hiện thủ tục thuyên chuyển công tác đối với cán bộ và hoàn thiện bộ hồ sơ bổ nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy định này, nhưng không có thành phần hồ sơ tại điểm a, b, c, d, e.

Bước 4: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ nhân sự.

3.2. Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp kết quả đã thực hiện tại các bước nêu trên, báo cáo Ban Cán sự đảng xem xét có Nghị quyết thống nhất việc điều động, bổ nhiệm (tiếp nhận, bổ nhiệm) hoặc không bổ nhiệm đối với cán bộ.

Trên cơ sở Nghị quyết đã thống nhất, Ban Cán sự đảng có văn bản trao đổi ý kiến hiệp y của Ban Thường vụ tỉnh ủy (thành ủy).

2.3. Căn cứ kết quả văn bản hiệp y của của Ban Thường vụ tỉnh ủy (thành ủy); Quyết định thuyên chuyển công tác của cán bộ ngoài Ngành, Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp hồ sơ bổ nhiệm, trình Tổng Giám đốc xem xét, quyết định.

Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày Tổng Giám đốc ký ban hành quyết định bổ nhiệm, BHXH tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ gốc của cán bộ từ ngoài Ngành được tiếp nhận bổ nhiệm và bàn giao hồ sơ gốc của cán bộ về Vụ Tổ chức cán bộ quản lý theo quy định tại Quyết định số 1237/QĐ-BHXH ngày 18/9/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên chức thuộc hệ thống BHXH Việt Nam.

2.4. Tổ chức công bố quyết định.

Việc tổ chức công bố Quyết định thực hiện theo quy định tại điểm 2.4 khoản 2 Điều 13 Quy định này.

Điều 17. Bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ.

1. Xác định nhu cầu, chủ trương và nguồn nhân sự để xem xét bổ nhiệm.

Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo để Giám đốc BHXH tỉnh tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh để xem xét, thảo luận trên cơ sở các quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 9 Quy định này; số lượng viên chức thực tế hiện có của Phòng cần kiện toàn viên chức quản lý; cơ cấu viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh đã được BHXH Việt Nam phê duyệt; nguồn nhân sự trong quy hoạch. Nếu nhân sự trong quy hoạch chức danh bổ nhiệm tại thời điểm xem xét chưa đáp ứng được điều kiện tiêu chuẩn, thì xem xét nguồn nhân sự từ nơi khác đủ điều kiện tiêu chuẩn, hoặc xem xét luân chuyển cán bộ 2 nhiệm kỳ, đào tạo cán bộ theo kế hoạch và có Nghị quyết thống nhất chủ trương kiện toàn bổ sung viên chức quản lý đối với đơn vị còn thiếu và nguồn cán bộ kiện toàn.

Những nội dung đã thảo luận, thống nhất tại hội nghị tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh được thể hiện vào Biên bản hội nghị, Nghị quyết liên tịch của tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh.

2. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ.

2.1. Sau khi tập thể lãnh đạo, cấp ủy đảng BHXH tỉnh có Nghị quyết thống nhất chủ trương, BHXH tỉnh tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm theo các bước sau:

Bước 1: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh (lần 1).

- Chủ trì Hội nghị: Giám đốc BHXH tỉnh.

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh.

- Nội dung: Trên cơ sở chủ trương kiện toàn được tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh thống nhất, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và nguồn cán bộ trong quy hoạch chức danh bổ nhiệm; tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh thảo luận nhận xét, đánh giá đối với nhân sự trong danh sách quy hoạch (trong quy hoạch chức danh bổ nhiệm hoặc tương đương, đủ điều kiện tiêu chuẩn), thống nhất danh sách lấy ý kiến giới thiệu tại Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng, đồng thời giao Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị để thực hiện bước tiếp theo.

Các ý kiến thảo luận, thống nhất trong Hội nghị được thể hiện vào Biên bản Hội nghị.

Bước 2: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh (mở rộng).

- Chủ trì Hội nghị: Giám đốc BHXH tỉnh.

- Thành phần: Cấp ủy và Lãnh đạo BHXH tỉnh, Trưởng phòng nghiệp vụ và tương đương.

- Nội dung:

+ Thảo luận về nhu cầu bổ nhiệm; quán triệt về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm; thông báo danh sách nhân sự được Hội nghị tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh (Bước 1) thông qua để lấy phiếu giới thiệu;

+ Trên cơ sở cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình giới thiệu nhân sự đã thống nhất, tiến hành lấy phiếu phát hiện, giới thiệu nguồn nhân sự bằng phiếu kín đối với nhân sự trong danh sách đã được Hội nghị tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh thống nhất tại Bước 1; mỗi người dự họp chỉ giới thiệu 01 người cho 01 chức danh trong số nhân sự trong quy hoạch đủ điều kiện tiêu chuẩn hoặc giới thiệu người khác trong quy hoạch chức danh tương đương có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

- Nguyên tắc lựa chọn: Người có số phiếu cao nhất trên 50% thì được lựa chọn. Trường hợp có nhiều hơn 01 vị trí bổ nhiệm thì chọn người có trên 50% số phiếu giới thiệu từ trên xuống cho đến hết số lượng cần bổ nhiệm.

Trường hợp không có người đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 02 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để giới thiệu cho mỗi chức danh ở các bước tiếp theo (trường hợp có 02 vị trí bổ nhiệm thì chọn nhiều hơn số dự kiến bổ nhiệm ít nhất 01 người).

Việc kiểm phiếu do Phòng Tổ chức cán bộ, đại diện lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh thực hiện và ký biên bản. Kết quả kiểm phiếu không được công bố trong hội nghị.

Bước 3: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh (lần 2).

- Chủ trì Hội nghị: Giám đốc BHXH tỉnh.

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh.

- Nội dung: Xem xét kết quả phát hiện, giới thiệu nhân sự của hội nghị lãnh đạo BHXH tỉnh mở rộng (Bước 2); đồng thời căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của đơn vị và khả năng đáp ứng của cán bộ, thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín; mỗi người dự họp chỉ giới thiệu 01 người cho 01 chức danh trong số nhân sự được giới thiệu ở Bước 2 hoặc giới thiệu người khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

- Nguyên tắc lựa chọn: Như hội nghị lãnh đạo BHXH tỉnh mở rộng.

Kết quả kiểm phiếu được công bố ở hội nghị này và được thể hiện thành Nghị quyết của lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh về nhân sự cụ thể để thực hiện quy trình bổ nhiệm ở bước tiếp theo.

Bước 4: Tổ chức hội nghị lấy ý kiến về nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

- Chủ trì Hội nghị: Giám đốc BHXH tỉnh.

- Thành phần tham gia lấy phiếu:

+ Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh;

+ Cấp ủy BHXH tỉnh;

+ Chủ tịch Công đoàn BHXH tỉnh;

+ Bí thư đoàn thanh niên BHXH tỉnh;

+ Toàn thể viên chức của phòng được bổ nhiệm viên chức quản lý.

Những trường hợp quy định tại Điều 6 Quy định này không tham gia lấy phiếu.

- Nội dung hội nghị:

+ Trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ.

+ Thông báo danh sách nhân sự do tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh giới thiệu ở Bước 2 đã được tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh thống nhất giới thiệu ở Bước 3 để thực hiện lấy phiếu giới thiệu ở Bước 4; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập công tác; nhận xét, đánh giá về ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng và khả năng phát triển; dự kiến phân công công tác nếu được bổ nhiệm.

+ Thực hiện lấy phiếu ý kiến đối với viên chức dự kiến bổ nhiệm theo hình thức bỏ phiếu kín. Việc kiểm phiếu do Phòng Tổ chức cán bộ, đại diện lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh thực hiện và ký biên bản. Kết quả kiểm phiếu không công bố trong hội nghị.

Bước 5: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh (lần 3).

- Chủ trì Hội nghị: Giám đốc BHXH tỉnh.

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh.

- Nội dung: Thảo luận, phân tích kết quả phiếu giới thiệu tại hội nghị Bước 4; xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín.

Việc kiểm phiếu do Phòng Tổ chức cán bộ, đại diện lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh thực hiện và ký biên bản. Kết quả kiểm phiếu được công bố trong hội nghị.

2.2. Quyết định bổ nhiệm.

- Phòng Tổ chức cán bộ hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy định này, riêng hồ sơ bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng, không có thành phần hồ sơ quy định tại điểm a.

- Đối với chức danh Trưởng phòng, hồ sơ bổ nhiệm lập thành 02 bản, 01 bản lưu tại BHXH tỉnh, 01 bản gửi về BHXH Việt Nam (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét thẩm định, trình Tổng Giám đốc phê duyệt. Sau khi nhận được văn bản phê duyệt của BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh ký ban hành quyết định bổ nhiệm và gửi 01 bản quyết định về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, theo dõi.

- Đối với chức danh Phó Trưởng phòng, sau khi hoàn chỉnh xong hồ sơ bổ nhiệm, Phòng Tổ chức cán bộ trình Giám đốc BHXH tỉnh ký quyết định bổ nhiệm. Chậm nhất trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định bổ nhiệm, BHXH tỉnh có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản và 01 bản quyết định bổ nhiệm về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, theo dõi.

2.3. Tổ chức công bố quyết định.

- Lãnh đạo BHXH tỉnh chủ trì tổ chức công bố Quyết định. Thành phần tham gia gồm: Lãnh đạo BHXH tỉnh; đại diện Phòng Tổ chức cán bộ; toàn thể viên chức của Phòng có người bổ nhiệm.

- Nội dung: Công bố Quyết định bổ nhiệm; quán triệt việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với người được bổ nhiệm; người được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ.

3. Đối với nguồn cán bộ từ nơi khác.

3.1. Sau khi được Tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh xem xét và có Nghị quyết đồng ý chủ trương thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm (tiếp nhận, bổ nhiệm) đối với nhân sự được giới thiệu.

a) Đối với việc điều động và bổ nhiệm viên chức từ đơn vị khác thuộc BHXH tỉnh, lãnh đạo BHXH tỉnh hoặc Phòng Tổ chức cán bộ thực hiện:

Bước 1: Gặp gỡ viên chức dự kiến điều động, bổ nhiệm trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm (Có biên bản làm việc).

Bước 2: Làm việc với Tập thể lãnh đạo quản lý trực tiếp viên chức dự kiến điều động, bổ nhiệm để trao đổi ý kiến về nhu cầu bổ nhiệm (Có biên bản làm việc).

Bước 3: Làm việc với Tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị nơi sẽ bổ nhiệm viên chức (Có biên bản làm việc).

BHXH tỉnh có văn bản trao đổi với Ban Thường vụ Huyện ủy (nếu điều động Giám đốc hoặc Phó Giám đốc BHXH cấp huyện về BHXH tỉnh).

b) Đối với việc tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự ngoài BHXH tỉnh, Phòng Tổ chức cán bộ thực hiện:

Bước 1: Phòng Tổ chức cán bộ gặp gỡ viên chức dự kiến tiếp nhận bổ nhiệm, trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm (Có biên bản làm việc).

Bước 2: Làm việc với Thủ trưởng và cấp ủy cơ quan nơi cán bộ dự kiến tiếp nhận để trao đổi ý kiến về nhu cầu cán bộ, tìm hiểu đánh giá cán bộ và xác minh lý lịch (nếu có).

Bước 3: Làm việc với Tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị nơi sẽ bổ nhiệm viên chức (Có biên bản làm việc).

3.2. Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh (lần 2).

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh.

- Nội dung: Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo kết quả thực hiện tại Bước 1, 2, 3 để tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín việc điều động (tiếp nhận) và bổ nhiệm đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

Việc kiểm phiếu do Phòng Tổ chức cán bộ, đại diện lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh thực hiện và ký biên bản. Kết quả kiểm phiếu được công bố trong hội nghị.

3.3. Quyết định điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm.

- Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy định này (nhưng hồ sơ bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng không có thành phần hồ sơ theo quy định tại điểm c, d; hồ sơ bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng không có thành phần hồ sơ theo quy định tại điểm a, c và d).

- Đối với bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, hồ sơ bổ nhiệm lập thành 02 bộ, 01 bộ lưu tại BHXH tỉnh, 01 bộ gửi về BHXH Việt Nam (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét thẩm định, trình Tổng Giám đốc phê duyệt việc điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm. Trong tờ trình đề nghị BHXH phê duyệt phải nêu rõ cụ thể lý do việc không lựa chọn nhân sự tại chỗ mà lựa chọn nhân sự từ nơi khác. Sau khi nhận được văn bản phê duyệt của BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh thực hiện:

+ Ban hành quyết định điều động và bổ nhiệm đối với trường hợp là viên chức thuộc BHXH tỉnh và gửi 01 bản quyết định về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, theo dõi.

+ Trường hợp tiếp nhận cán bộ ngoài BHXH tỉnh, BHXH tỉnh có công văn gửi cơ quan đang quản lý cán bộ dự kiến tiếp nhận, thông báo chủ trương đồng ý tiếp nhận cán bộ. Sau khi nhận được quyết định thuyên chuyển của cơ quan đang quản lý cán bộ, Giám đốc BHXH tỉnh ra quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm và gửi 01 bản quyết định về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, theo dõi.

- Đối với chức danh Phó Trưởng phòng, sau khi hoàn thiện xong hồ sơ bổ nhiệm, Phòng Tổ chức cán bộ trình Giám đốc BHXH tỉnh ký quyết định điều động và bổ nhiệm đối với viên chức thuộc BHXH tỉnh.

+ Trường hợp tiếp nhận nhân sự từ BHXH tỉnh khác, BHXH tỉnh có công văn gửi BHXH tỉnh đang quản lý cán bộ dự kiến tiếp nhận, thông báo chủ trương đồng ý tiếp nhận cán bộ. Sau khi nhận được quyết định thuyên chuyển của cơ quan đang quản lý cán bộ, Giám đốc BHXH tỉnh ra quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm. Riêng đối với BHXH thành phố Hà Nội và BHXH thành phố Hồ Chí Minh, việc tiếp nhận và bổ nhiệm viên chức quản lý cấp phó đối với viên chức từ đơn vị khác trong Ngành phải được BHXH Việt Nam phê duyệt bằng văn bản trước khi làm thủ tục tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ.

+ Trường hợp tiếp nhận nhân sự ngoài Ngành, BHXH tỉnh có văn bản đề nghị BHXH Việt Nam phê duyệt việc tiếp nhận cán bộ (trong tờ trình đề nghị phê duyệt phải nêu rõ lý do việc không lựa chọn nhân sự tại chỗ, trong quy hoạch mà lựa chọn nhân sự từ nơi khác để bổ nhiệm). Trên cơ sở Công văn phê duyệt của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh có công văn gửi cơ quan đang quản lý cán bộ dự kiến tiếp nhận, thông báo chủ trương đồng ý tiếp nhận cán bộ. Sau khi nhận được quyết định thuyên chuyển của cơ quan đang quản lý cán bộ, Giám đốc BHXH tỉnh ra quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm.

Chậm nhất trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định bổ nhiệm, BHXH tỉnh có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản kèm theo 01 bản quyết định bổ nhiệm về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, theo dõi. Đối với trường hợp điều động, bổ nhiệm hoặc tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ trong Ngành (thuộc thẩm quyền của Giám đốc BHXH tỉnh), trong văn bản báo cáo BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh phải nêu rõ lý do lựa chọn nhân sự ngoài quy hoạch chức danh bổ nhiệm.

3.4. Tổ chức công bố quyết định.

Việc tổ chức công bố quyết định thực hiện theo quy định tại điểm 2.3 khoản 2 Điều này.

Điều 18. Bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH huyện.

1. Xác định nhu cầu, chủ trương và nguồn nhân sự để xem xét.

Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo để Giám đốc BHXH tỉnh tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh để xem xét, thảo luận trên cơ sở các quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 8 Quy định này; số lượng viên chức thực tế hiện có của Phòng cần kiện toàn viên chức quản lý; nguồn nhân sự trong quy hoạch. Nếu nhân sự trong quy hoạch chức danh bổ nhiệm tại thời điểm xem xét chưa đáp ứng được điều kiện tiêu chuẩn, thì xem xét thêm nguồn nhân sự từ nơi khác đủ điều kiện tiêu chuẩn, hoặc xem xét luân chuyển cán bộ 2 nhiệm kỳ, đào tạo cán bộ theo kế hoạch và có Nghị quyết thống nhất chủ trương kiện toàn bổ sung viên chức quản lý đối với BHXH cấp huyện còn thiếu và nguồn cán bộ kiện toàn.

Những nội dung đã thảo luận, thống nhất tại hội nghị tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh được thể hiện vào Biên bản hội nghị và Nghị quyết của tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh.

2. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ.

2.1. Sau khi tập thể lãnh đạo, cấp ủy đảng BHXH tỉnh có Nghị quyết thống nhất chủ trương, BHXH tỉnh tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm theo các bước sau:

Bước 1: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh (lần 1).

- Chủ trì Hội nghị: Giám đốc BHXH tỉnh.

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh.

- Nội dung: Trên cơ sở chủ trương kiện toàn được tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh thống nhất, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và nguồn cán bộ trong quy hoạch chức danh bổ nhiệm; tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh thảo luận nhận xét, đánh giá đối với nhân sự trong danh sách quy hoạch (quy hoạch chức danh bổ nhiệm hoặc tương đương, đủ điều kiện tiêu chuẩn), thống nhất danh sách nhân sự lấy ý kiến giới thiệu tại Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng, đồng thời giao Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị để thực hiện bước tiếp theo.

Các ý kiến thảo luận trong Hội nghị được thể hiện vào Biên bản Hội nghị. Kết quả hội nghị được thể hiện thông qua Nghị quyết liên tịch về chủ trương kiện toàn và nhân sự thực hiện quy trình bổ nhiệm, đồng thời giao Phòng Tổ chức cán bộ thực hiện quy trình.

Kết quả Hội nghị được thể hiện bằng Biên bản họp lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh.

Bước 2: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh (mở rộng).

- Chủ trì Hội nghị: Giám đốc BHXH tỉnh.

- Thành phần: Cấp ủy và Lãnh đạo BHXH tỉnh, Trưởng phòng nghiệp vụ và tương đương, Giám đốc BHXH cấp huyện nơi dự kiến bổ nhiệm cán bộ.

- Nội dung:

+ Thảo luận về nhu cầu bổ nhiệm; quán triệt về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm; thông báo danh sách nhân sự được Hội nghị tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh (lần 1) thông qua để lấy phiếu giới thiệu;

+ Trên cơ sở cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình giới thiệu nhân sự đã thống nhất, tiến hành lấy phiếu phát hiện, giới thiệu nguồn nhân sự bằng phiếu kín đối với nhân sự trong danh sách đã được Hội nghị tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh thống nhất tại Bước 1; mỗi người dự họp chỉ giới thiệu 01 người cho 01 chức danh trong số nhân sự trong quy hoạch đủ điều kiện tiêu chuẩn hoặc giới thiệu người khác trong quy hoạch chức danh tương đương có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

- Nguyên tắc lựa chọn: Người có số phiếu cao nhất trên 50% thì được lựa chọn. Trường hợp có nhiều hơn 01 vị trí bổ nhiệm thì chọn người có trên 50% số phiếu giới thiệu từ trên xuống cho đến hết số lượng cần bổ nhiệm.

Trường hợp không có người đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 02 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để giới thiệu cho mỗi chức danh ở các bước tiếp theo (trường hợp có 02 vị trí bổ nhiệm thì chọn nhiều hơn số dự kiến bổ nhiệm ít nhất 01 người).

Việc kiểm phiếu do Phòng Tổ chức cán bộ, đại diện lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh thực hiện và ký biên bản. Kết quả kiểm phiếu không được công bố tại hội nghị.

Bước 3: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh (lần 2).

- Chủ trì Hội nghị: Giám đốc BHXH tỉnh.

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh.

- Nội dung: Xem xét kết quả phát hiện, giới thiệu nhân sự của hội nghị lãnh đạo BHXH tỉnh mở rộng (Bước 2); đồng thời căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của đơn vị và khả năng đáp ứng của cán bộ, thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín; mỗi người dự họp chỉ giới thiệu 01 người cho 01 chức danh trong số nhân sự được giới thiệu ở Bước 2 hoặc giới thiệu người khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

- Nguyên tắc lựa chọn: Như hội nghị lãnh đạo BHXH tỉnh mở rộng.

Việc kiểm phiếu do Phòng Tổ chức cán bộ, đại diện lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh thực hiện và ký biên bản. Kết quả kiểm phiếu được công bố ở hội nghị này và được thể hiện thành Nghị quyết của lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh về nhân sự cụ thể để thực hiện quy trình bổ nhiệm ở bước tiếp theo.

Bước 4: Tổ chức hội nghị lấy ý kiến về nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

- Chủ trì hội nghị:

+ Đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh hoặc Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì.

+ Mời đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy tham dự và chứng kiến.

- Thành phần tham gia lấy phiếu: Toàn thể viên chức của BHXH huyện nơi có viên chức được xem xét bổ nhiệm. Những trường hợp quy định tại Điều 5 Quy định này không tham gia lấy phiếu.

- Nội dung hội nghị:

+ Trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ.

+ Thông báo danh sách nhân sự do tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh giới thiệu ở Bước 2 đã được tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh thống nhất giới thiệu ở Bước 3 để thực hiện lấy phiếu giới thiệu ở Bước 4; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập công tác; nhận xét, đánh giá về ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng và khả năng phát triển; dự kiến phân công công tác nếu được bổ nhiệm.

+ Thực hiện lấy phiếu ý kiến đối với viên chức dự kiến bổ nhiệm theo phương thức bỏ phiếu kín. Việc kiểm phiếu do Phòng Tổ chức cán bộ và đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy thực hiện, ký biên bản. Kết quả kiểm phiếu không công bố trong hội nghị, là tài liệu tham khảo để Tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh và Huyện ủy xem xét.

Bước 5: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh (lần 3).

- Chủ trì Hội nghị: Giám đốc BHXH tỉnh.

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh.

- Nội dung: Thảo luận, phân tích kết quả phiếu tại hội nghị lấy phiếu tín nhiệm; xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín.

Việc kiểm phiếu do Phòng Tổ chức cán bộ, đại diện lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh thực hiện và ký biên bản. Kết quả kiểm phiếu được công bố trong hội nghị.

2.2. Trên cơ sở Nghị quyết của tập thể lãnh đạo, BHXH tỉnh có văn bản trao đổi lấy ý kiến hiệp y của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

2.3. Quyết định bổ nhiệm.

- Phòng Tổ chức cán bộ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy định này (hồ sơ bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc BHXH huyện không có thành phần hồ sơ quy định tại điểm a), kèm theo văn bản hiệp y của Huyện ủy.

- Đối với chức danh Giám đốc BHXH huyện, hồ sơ bổ nhiệm lập thành 02 bộ, 01 bộ lưu tại BHXH tỉnh, 01 bộ gửi về BHXH Việt Nam (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét thẩm định, trình Tổng Giám đốc phê duyệt. Sau khi nhận được văn bản phê duyệt của BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh ra quyết định bổ nhiệm và gửi 01 bản quyết định về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, theo dõi.

- Đối với chức danh Phó Giám đốc BHXH huyện, sau khi hoàn chỉnh xong hồ sơ bổ nhiệm, Phòng Tổ chức cán bộ trình Giám đốc BHXH tỉnh xem xét, quyết định bổ nhiệm. Chậm nhất trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định bổ nhiệm, BHXH tỉnh có trách nhiệm cập nhật lên hệ thống phần mềm Quản lý nhân sự và báo cáo bằng văn bản kèm theo 01 bản quyết định bổ nhiệm về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, theo dõi.

2.4. Tổ chức công bố quyết định.

Việc tổ chức công bố Quyết định thực hiện theo quy định tại điểm 2.3, khoản 2, Điều 17 Quy định này.

3. Đối với nguồn cán bộ từ nơi khác.

3.1. Sau khi được Tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh xem xét và có Nghị quyết đồng ý chủ trương thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm (tiếp nhận, bổ nhiệm) đối với nhân sự được giới thiệu.

a) Đối với việc điều động và bổ nhiệm viên chức từ đơn vị khác thuộc BHXH tỉnh, lãnh đạo BHXH tỉnh hoặc Phòng Tổ chức cán bộ thực hiện.

Bước 1: Gặp gỡ viên chức dự kiến điều động, bổ nhiệm trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm (Có biên bản làm việc).

Bước 2: Làm việc với Tập thể lãnh đạo quản lý trực tiếp viên chức dự kiến điều động, bổ nhiệm để trao đổi ý kiến về nhu cầu bổ nhiệm (Có biên bản làm việc).

Bước 3: Làm việc với Tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH huyện nơi sẽ bổ nhiệm viên chức (Có biên bản làm việc).

BHXH tỉnh có văn bản trao đổi với Ban Thường vụ Huyện ủy về dự kiến điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý.

b) Đối với việc tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự ngoài BHXH tỉnh, Phòng Tổ chức cán bộ thực hiện:

Bước 1: Phòng Tổ chức cán bộ gặp gỡ viên chức dự kiến tiếp nhận bổ nhiệm, trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm (Có biên bản làm việc).

Bước 2: Làm việc với Thủ trưởng và cấp ủy cơ quan nơi cán bộ dự kiến tiếp nhận để trao đổi ý kiến về nhu cầu cán bộ, tìm hiểu đánh giá cán bộ và xác minh lý lịch (nếu có).

Bước 3: Làm việc với Tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH huyện nơi sẽ bổ nhiệm viên chức (Có biên bản làm việc).

BHXH tỉnh có văn bản trao đổi với Ban Thường vụ Huyện ủy về dự kiến điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý.

3.2. Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh (lần 2).

- Chủ trì Hội nghị: Giám đốc BHXH tỉnh.

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh.

- Nội dung: Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo kết quả thực hiện tại Bước 1, 2, 3 để tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín việc điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

Việc kiểm phiếu do Phòng Tổ chức cán bộ, đại diện lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh thực hiện và ký biên bản. Kết quả kiểm phiếu được công bố trong hội nghị.

3.3. Phê duyệt, quyết định điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm.

- Phòng Tổ chức cán bộ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy định này (hồ sơ bổ nhiệm chức danh Giám đốc BHXH huyện không có thành phần hồ sơ theo quy định tại điểm c, d; hồ sơ bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc BHXH huyện không có thành phần hồ sơ theo quy định tại điểm a, c và d), kèm theo văn bản hiệp y của Huyện ủy.

- Đối với bổ nhiệm chức danh Giám đốc BHXH huyện, hồ sơ bổ nhiệm lập thành 02 bộ, 01 bộ lưu tại BHXH tỉnh, 01 bộ gửi về BHXH Việt Nam (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét thẩm định, trình Tổng Giám đốc phê duyệt việc điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm. Trong tờ trình đề nghị phê duyệt phải nêu rõ cụ thể lý do việc không lựa chọn nhân sự tại chỗ mà lựa chọn nhân sự từ nơi khác. Sau khi nhận được văn bản phê duyệt của BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh thực hiện:

+ Ban hành quyết định điều động và bổ nhiệm đối với trường hợp là viên chức thuộc BHXH tỉnh và gửi 01 bản quyết định về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, theo dõi.

+ Trường hợp tiếp nhận cán bộ ngoài BHXH tỉnh, BHXH tỉnh có công văn gửi cơ quan đang quản lý cán bộ dự kiến tiếp nhận, thông báo chủ trương đồng ý tiếp nhận cán bộ. Sau khi nhận được quyết định thuyên chuyển của cơ quan đang quản lý cán bộ, Giám đốc BHXH tỉnh ra quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm và gửi 01 bản quyết định về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, theo dõi.

- Đối với chức danh Phó Trưởng phòng, sau khi hoàn thiện xong hồ sơ bổ nhiệm, Phòng Tổ chức cán bộ trình Giám đốc BHXH tỉnh ký quyết định điều động và bổ nhiệm đối với viên chức thuộc BHXH tỉnh.

+ Trường hợp tiếp nhận nhân sự từ BHXH tỉnh khác, BHXH tỉnh có công văn gửi BHXH tỉnh đang quản lý cán bộ dự kiến tiếp nhận, thông báo chủ trương đồng ý tiếp nhận cán bộ. Sau khi nhận được quyết định thuyên chuyển của cơ quan đang quản lý cán bộ, Giám đốc BHXH tỉnh ra quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm. Riêng đối với BHXH thành phố Hà Nội và BHXH thành phố Hồ Chí Minh, việc tiếp nhận và bổ nhiệm viên chức quản lý cấp phó đối với viên chức từ đơn vị khác trong Ngành phải được BHXH Việt Nam phê duyệt bằng văn bản trước khi làm thủ tục tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ.

+ Trường hợp tiếp nhận nhân sự ngoài Ngành, BHXH tỉnh có văn bản đề nghị BHXH Việt Nam phê duyệt việc tiếp nhận cán bộ (trong tờ trình đề nghị BHXH phê duyệt phải nêu rõ lý do việc không lựa chọn nhân sự tại chỗ, trong quy hoạch mà lựa chọn nhân sự từ nơi khác để bổ nhiệm). Trên cơ sở Công văn phê duyệt của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh có công văn gửi cơ quan đang quản lý cán bộ dự kiến tiếp nhận, thông báo chủ trương đồng ý tiếp nhận cán bộ. Sau khi nhận được quyết định thuyên chuyển của cơ quan đang quản lý cán bộ, Giám đốc BHXH tỉnh ra quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm.

Chậm nhất trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định bổ nhiệm, BHXH tỉnh có trách nhiệm nhiệm cập nhật lên hệ thống phần mềm Quản lý nhân sự và báo cáo bằng văn bản kèm theo 01 bản quyết định bổ nhiệm về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, theo dõi. Đối với trường hợp điều động, bổ nhiệm hoặc tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ trong Ngành (thuộc thẩm quyền của Giám đốc BHXH tỉnh), trong văn bản báo cáo BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh nêu rõ lý do lựa chọn nhân sự ngoài quy hoạch chức danh bổ nhiệm.

3.4. Tổ chức công bố quyết định.

Việc tổ chức công bố quyết định thực hiện theo quy định tại điểm 2.3 khoản 2 Điều 17.

Điều 19. Bổ nhiệm chức danh Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ.

1. Xác định nhu cầu, chủ trương và nguồn nhân sự để xem xét.

Căn cứ nhu cầu bổ nhiệm viên chức quản lý Tổ Nghiệp vụ, trên cơ sở số lượng Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng các tổ nghiệp vụ đã được phê duyệt và nguồn nhân sự của BHXH huyện, Giám đốc BHXH huyện tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH huyện thống nhất chủ trương kiện toàn; lựa chọn, giới thiệu nhân sự trên cơ sở nhận xét, đánh giá theo quy định tại Điều 11 Quy định này đối với các viên chức thuộc Tổ nghiệp vụ và có văn bản (kèm theo Nghị quyết liên tịch lãnh đạo và cấp ủy BHXH huyện) trình lãnh đạo BHXH tỉnh (qua Phòng Tổ chức cán bộ).

Trên cơ sở đề nghị của BHXH huyện, Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp, báo cáo Giám đốc BHXH tỉnh để tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh xem xét, thảo luận về nhân sự do BHXH huyện giới thiệu; trường hợp nhân sự do BHXH huyện giới thiệu không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả điều hành, tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh có thể xem xét lựa chọn nhân sự từ đơn vị khác thuộc BHXH tỉnh đủ điều kiện tiêu chuẩn (trong đó ưu tiên nhân sự trong quy hoạch chức danh viên chức quản lý BHXH huyện).

Các ý kiến thảo luận trong Hội nghị được thể hiện vào Biên bản họp lãnh đạo. Kết quả hội nghị được thể hiện thông qua Nghị quyết liên tịch về chủ trương kiện toàn và nhân sự thực hiện quy trình bổ nhiệm, đồng thời giao Phòng Tổ chức cán bộ thực hiện quy trình.

2. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ.

2.1. Sau khi tập thể lãnh đạo, cấp ủy đảng BHXH tỉnh có Nghị quyết thống nhất chủ trương, BHXH tỉnh thực hiện quy trình bổ nhiệm theo các bước sau:

Bước 1: Tổ chức hội nghị lấy ý kiến về nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

- Chủ trì Hội nghị: Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với Giám đốc BHXH huyện thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm.

- Thành phần tham gia lấy phiếu:

Giám đốc, Phó Giám đốc, cấp ủy BHXH huyện và toàn thể viên chức của Tổ nghiệp vụ có viên chức được xem xét bổ nhiệm. Những trường hợp quy định tại Điều 5 Quy định này không tham gia lấy phiếu.

- Nội dung hội nghị:

+ Thông báo chủ trương kiện toàn hoặc bổ sung viên chức quản lý tổ nghiệp vụ; quán triệt tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm.

+ Thông báo danh sách viên chức được cấp ủy, lãnh đạo BHXH huyện và lãnh đạo BHXH tỉnh giới thiệu; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập công tác; nhận xét, đánh giá về ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng của nhân sự được giới thiệu.

+ Thực hiện lấy ý kiến đối với viên chức dự kiến bổ nhiệm theo hình thức bỏ phiếu kín. Việc kiểm phiếu do Phòng Tổ chức cán bộ và đại diện cấp ủy BHXH huyện thực hiện, ký biên bản. Kết quả kiểm phiếu không công bố trong hội nghị, là tài liệu tham khảo đế tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh xem xét, quyết định.

c 2: Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh.

- Chủ trì Hội nghị: Giám đốc BHXH tỉnh.

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh.

- Nội dung: Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo kết quả thực hiện tại Bước 1 để tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín việc điều động (tiếp nhận) và bổ nhiệm đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

Việc kiểm phiếu do Phòng Tổ chức cán bộ, đại diện lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh thực hiện và ký biên bản. Kết quả kiểm phiếu được công bố trong hội nghị.

2.2. Quyết định bổ nhiệm.

Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với BHXH huyện hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy định này (hồ sơ bổ nhiệm không có thành phần hồ sơ theo quy định tại điểm e), trình Giám đốc BHXH tỉnh ra quyết định bổ nhiệm. Chậm nhất sau 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định bổ nhiệm, BHXH tỉnh có trách nhiệm nhiệm cập nhật lên hệ thống phần mềm Quản lý nhân sự và gửi báo cáo bằng văn bản kèm theo 01 bản quyết định bổ nhiệm về Vụ Tổ chức cán bộ để theo dõi và tổng hợp chung.

2.3. Tổ chức công bố quyết định.

Giám đốc BHXH huyện tổ chức công bố quyết định với thành phần toàn thể viên chức của BHXH huyện.

3. Đối với nguồn nhân s từ đơn v khác thuc BHXH tỉnh

3.1. Sau khi được Tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh xem xét và có Nghị quyết đồng ý chủ trương thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm đối với viên chức từ đơn vị khác thuộc BHXH tỉnh, Phòng Tổ chức cán bộ thực hiện:

Bước 1: Gặp gỡ viên chức dự kiến điều động, bổ nhiệm trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm (Có biên bản làm việc).

Bước 2: Làm việc với Tập thể lãnh đạo đơn vị quản lý trực tiếp viên chức dự kiến điều động, bổ nhiệm để trao đổi ý kiến về nhu cầu bổ nhiệm (Có biên bản làm việc).

Bước 3: Làm việc với Tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH huyện nơi sẽ bổ nhiệm viên chức (Có biên bản làm việc).

3.2. Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh.

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh.

- Nội dung: Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo kết quả thực hiện tại Bước 1, 2, 3 để tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín việc điều động và bổ nhiệm đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

Việc kiểm phiếu do Phòng Tổ chức cán bộ, đại diện lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh thực hiện và ký biên bản. Kết quả kiểm phiếu được công bố trong hội nghị.

3.3. Quyết định điều động và bổ nhiệm.

Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với BHXH huyện hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy định này (hồ sơ bổ nhiệm không có thành phần hồ sơ theo quy định tại điểm e, f), trình Giám đốc BHXH tỉnh ra quyết định bổ nhiệm. Chậm nhất sau 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định bổ nhiệm, BHXH tỉnh có trách nhiệm nhiệm cập nhật lên hệ thống phần mềm Quản lý nhân sự và gửi báo cáo bằng văn bản kèm theo 01 bản quyết định bổ nhiệm về Vụ Tổ chức cán bộ để theo dõi và tổng hợp chung.

3.4. Tổ chức công bố quyết định.

Việc tổ chức công bố quyết định thực hiện theo quy định tại điểm 2.3 khoản 2 Điều này.

Điều 20. Giao phụ trách đơn vị tại BHXH tỉnh.

1. Trường hợp cần kiện toàn chức danh Giám đốc BHXH tỉnh, nhưng qua rà soát, đánh giá chưa có nhân sự phù hợp hoặc để tiếp tục theo dõi, đánh giá cán bộ, Ban Cán sự đảng sẽ xem xét, có Nghị quyết giao cán bộ phụ trách BHXH tỉnh. Căn cứ Nghị quyết của Ban Cán sự đảng, Vụ Tổ chức cán bộ trình Tổng Giám đốc ký ban hành văn bản giao cán bộ phụ trách BHXH tỉnh.

2. Trường hợp giao phụ trách đơn vị cấp phòng hoặc BHXH cấp huyện, Giám đốc BHXH tỉnh tổ chức họp liên tịch tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh, thảo luận, lựa chọn, giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín để giao phụ trách đơn vị cấp phòng hoặc BHXH cấp huyện và có Nghị quyết liên tịch lãnh đạo, cấp ủy. BHXH tỉnh có Tờ trình kèm theo Nghị quyết liên tịch và Biên bản phiếu giới thiệu, trình Tổng Giám đốc xem xét, phê duyệt.

Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định, trình Tổng Giám đốc phê duyệt. Trên cơ sở văn bản phê duyệt của Tổng Giám đốc, Giám đốc BHXH tỉnh ban hành văn bản giao cán bộ phụ trách đơn vị.

Chương III

BỔ NHIỆM LẠI

Mục 1. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ BỔ NHIỆM LẠI

Điều 21. Điều kiện xem xét bổ nhiệm lại.

1. Công chức lãnh đạo, viên chức quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm theo quy định tại Điều 8 Quy định này đều phải xem xét để bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

2. Điều kiện bổ nhiệm lại:

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định tại thời điểm xem xét, bổ nhiệm lại và đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tiếp theo.

- Cơ quan, đơn vị có nhu cầu.

- Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

3. Những trường hợp xét thấy không đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lại, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH tỉnh phải có văn bản báo cáo BHXH Việt Nam xem xét, quyết định.

Điều 22. Thời điểm triển khai thủ tục bổ nhiệm lại.

- Trước 120 ngày khi hết thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định tại Điều 8, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm lại theo phân cấp quản lý cán bộ phải tiến hành triển khai các quy trình, thủ tục bổ nhiệm lại. Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được thực hiện trước ít nhất 01 ngày làm việc, tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm.

- Công chức lãnh đạo, viên chức quản lý khi đến thời gian bổ nhiệm lại mà cơ quan, đơn vị phụ trách đang trong quá trình bị thanh tra, kiểm tra nội dung có dấu hiệu vi phạm hoặc đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật thì chưa thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cho đến khi có kết luận thanh tra, kiểm tra; thực hiện xong việc xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở xuống.

Mục 2. QUY TRÌNH, THỦ TỤC BỔ NHIỆM LẠI VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Điều 23. Bổ nhiệm lại Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các đơn vị trực thuộc khác.

Bước 1: Chậm nhất 120 ngày trước khi công chức lãnh đạo đến thời điểm bổ nhiệm lại chức vụ hiện giữ, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo bằng văn bản để công chức lãnh đạo viết Bản tự nhận xét đánh giá trong thời gian giữ chức vụ và đơn vị biết để thực hiện các thủ tục bổ nhiệm lại theo quy định.

Bước 2: Tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị họp nhận xét, đánh giá đối với công chức lãnh đạo đến thời điểm xem xét bổ nhiệm lại và chậm nhất 90 ngày trước khi công chức lãnh đạo đến thời điểm bổ nhiệm lại chức vụ hiện giữ, Thủ trưởng đơn vị có Tờ trình gửi Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét, kèm theo hồ sơ bổ nhiệm lại theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy định này, nhưng hồ sơ đề nghị không có thành phần hồ sơ quy định tại điểm e, f và g.

Bước 3: Tổ chức hội nghị nhận xét, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại.

Căn cứ Bản tự nhận xét, đánh giá trong thời gian giữ chức vụ của công chức lãnh đạo và ý kiến đề nghị của đơn vị, trước 60 ngày tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với lãnh đạo và cấp ủy đơn vị tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét, đánh giá và bỏ phiếu tín nhiệm, bổ nhiệm lại đối với công chức lãnh đạo đến thời hạn bổ nhiệm lại.

- Chủ trì hội nghị và thành phần dự họp: Thực hiện tương tự quy định tại Bước 4, khoản 2 Điều 13 Quy định này.

- Nội dung hội nghị:

+ Người chủ trì hội nghị tuyên bố lý do.

+ Công chức lãnh đạo đến thời điểm bổ nhiệm lại đọc bản tự nhận xét đánh giá trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo.

+ Các thành viên dự hội nghị tham gia ý kiến nhận xét đánh giá đối với nguôi đến thời hạn bổ nhiệm lại về ưu điểm và hạn chế, tồn tại trong thời gian giữ chức vụ (Các ý kiến tham gia được ghi vào Biên bản hội nghị).

+ Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm theo hình thức bỏ phiếu kín. Việc kiểm phiếu do Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện có sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo, cấp ủy đơn vị và cùng ký biên bản. Kết quả phiếu tín nhiệm không công bố tại hội nghị, là tài liệu tham khảo để Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc xem xét, quyết định.

Bước 4: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị.

- Chủ trì Hội nghị: Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị.

- Nội dung hội nghị: Thảo luận, xem xét bỏ phiếu kín biểu quyết đề nghị Ban Cán sự đảng xem xét, quyết định việc bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại đối với công chức lãnh đạo.

Việc kiểm phiếu do Vụ Tổ chức cán bộ và đại diện lãnh đạo, cấp ủy đơn vị thực hiện, ký biên bản. Kết quả kiểm phiếu công bố trong hội nghị này.

Bước 5: Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá và kết quả phiếu tín nhiệm, bổ nhiệm lại tại Hội nghị nhận xét, đánh giá lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại (Bước 3); kết quả biểu quyết của tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị (Bước 4), trình Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam xem xét, biểu quyết và có Nghị quyết việc bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

Trên cơ sở Nghị quyết đã thống nhất, Ban Cán sự đảng có văn bản lấy ý kiến tham gia của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan.

Bước 6: Sau khi có văn bản tham gia ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Vụ Tổ chức cán bộ trình Tổng Giám đốc ký ban hành quyết định bổ nhiệm lại.

Điều 24. Bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam.

Bước 1: Thông báo thực hiện thủ tục bổ nhiệm lại.

- Đối với viên chức quản lý thuộc các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, chậm nhất 90 ngày trước khi viên chức quản lý đến thời điểm bổ nhiệm lại chức vụ hiện giữ, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo bằng văn bản để đơn vị quản lý viên chức biết, thực hiện các thủ tục bổ nhiệm lại theo quy định và viên chức quản lý viết Bản tự nhận xét đánh giá trong thời gian giữ chức vụ.

- Đối với viên chức quản lý thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các đơn vị trực thuộc khác, chậm nhất 90 ngày trước khi viên chức quản lý đến thời điểm bổ nhiệm lại chức vụ hiện giữ, bộ phận tổ chức cán bộ (Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Hành chính - Trị sự hoặc Văn phòng) thông báo bằng văn bản để viên chức quản lý đến thời hạn bổ nhiệm lại viết Bản tự nhận xét đánh giá trong thời gian giữ chức vụ.

Bước 2: Chậm nhất 60 ngày, tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm, lãnh đạo, cấp ủy đơn vị họp nhận xét, đánh giá đối với viên chức quản lý đến thời hạn bổ nhiệm lại. Trên cơ sở đó Thủ trưởng đơn vị có Tờ trình kèm theo hồ sơ bổ nhiệm lại theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy định này (hồ sơ đề nghị không có thành phần hồ sơ quy định tại điểm d, e, f và g), trình Tổng Giám đốc (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét.

Bước 3: Tổ chức hội nghị nhận xét, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại.

- Chủ trì hội nghị và thành phần dự họp: Thực hiện tương tự quy định hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm tại Bước 4 khoản 2 Điều 14 Quy định này.

- Nội dung Hội nghị:

+ Người chủ trì hội nghị tuyên bố lý do.

+ Viên chức quản lý đến thời hạn bổ nhiệm lại đọc bản tự nhận xét đánh giá trong thời gian giữ chức vụ quản lý.

+ Các thành viên dự hội nghị tham gia ý kiến nhận xét đánh giá đối với viên chức quản lý đến thời hạn bổ nhiệm lại về ưu điểm và hạn chế, tồn tại trong thời gian giữ chức vụ quản lý (Các ý kiến tham gia được ghi vào biên bản hội nghị).

+ Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại theo phương thức bỏ phiếu kín.

* Đối với bổ nhiệm lại viên chức quản lý thuộc các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, việc kiểm phiếu do Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện có sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo, cấp ủy đơn vị. Kết quả phiếu tín nhiệm không công bố tại hội nghị.

* Đối với viên chức quản lý thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các đơn vị trực thuộc khác, việc kiểm phiếu do bộ phận tổ chức cán bộ (Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Hành chính Trị sự hoặc Văn phòng) thực hiện có sự chứng kiến của đại diện Vụ Tổ chức cán bộ và cùng ký biên bản. Kết quả phiếu tín nhiệm không công bố tại hội nghị.

Bước 4: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị.

- Chủ trì hội nghị; thành phần dự họp và việc kiểm phiếu: Thực hiện tương tự quy định hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm tại Bước 5 khoản 2 Điều 14 Quy định này.

- Nội dung hội nghị: Thảo luận, xem xét bỏ phiếu kín biểu quyết đề nghị Tổng Giám đốc xem xét phê duyệt, quyết định việc bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại đối với viên chức quản lý.

Bước 5: Phê duyệt, quyết định bổ nhiệm lại.

- Đối với bổ nhiệm lại viên chức quản lý thuộc các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá và kết quả phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại, kết quả biểu quyết của tập thể lãnh đạo đơn vị và hồ sơ bổ nhiệm lại, trình Tổng Giám đốc xem xét, quyết định.

- Đối với viên chức quản lý thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định hồ sơ, tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá và kết quả phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại, kết quả biểu quyết của tập thể lãnh đạo đơn vị và hồ sơ bổ nhiệm lại, trình Tổng Giám đốc xem xét, phê duyệt. Trên cơ sở công văn phê duyệt của Tổng Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị ra quyết định bổ nhiệm lại đối với viên chức quản lý và gửi 01 bản quyết định về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, theo dõi.

Điều 25. Bổ nhiệm lại Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh.

Bước 1: Chậm nhất 120 ngày trước khi Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh đến thời điểm bổ nhiệm lại chức vụ hiện giữ, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo bằng văn bản để Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh đến thời điểm bổ nhiệm lại viết Bản tự nhận xét đánh giá trong thời gian giữ chức vụ và BHXH tỉnh thực hiện các thủ tục hồ sơ bổ nhiệm lại theo quy định.

Bước 2: Tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh họp nhận xét, đánh giá đối với Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh đến thời điểm xem xét bổ nhiệm lại và chậm nhất 90 ngày trước khi đến thời điểm bổ nhiệm lại chức vụ hiện giữ, BHXH tỉnh có Tờ trình gửi Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét, kèm theo hồ sơ bổ nhiệm lại theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy định này, hồ sơ đề nghị không có thành phần hồ sơ quy định tại điểm e, f và g.

Bước 3: Tổ chức hội nghị nhận xét, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại.

- Chủ trì hội nghị và thành phần dự họp: Thực hiện tương tự quy định hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm tại Bước 4 khoản 2 Điều 16 Quy định này.

- Nội dung Hội nghị:

+ Người chủ trì Hội nghị tuyên bố lý do.

+ Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh đến thời điểm bổ nhiệm lại đọc bản tự nhận xét đánh giá trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo.

+ Các thành viên dự Hội nghị tham gia ý kiến nhận xét đánh giá đối với người đến thời hạn bổ nhiệm lại về ưu điểm và hạn chế, tồn tại trong thời gian giữ chức vụ (Các ý kiến tham gia được ghi vào biên bản hội nghị).

+ Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm theo phương thức bỏ phiếu kín. Việc kiểm phiếu do Vụ Tổ chức cán bộ và đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy (thành ủy) thực hiện. Kết quả phiếu tín nhiệm không công bố tại hội nghị.

Bước 4: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh.

- Chủ trì hội nghị và thành phần dự họp: Thực hiện tương tự quy định hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm tại Bước 5 khoản 2 Điều 16 Quy định này.

- Nội dung hội nghị: Thảo luận, xem xét bỏ phiếu kín biểu quyết đề nghị Ban Cán sự đảng xem xét, quyết định việc bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại đối với Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh đến thời hạn bổ nhiệm lại.

Việc kiểm phiếu do Vụ Tổ chức cán bộ, đại diện Ban Tổ chức tỉnh ủy (thành ủy) và đại diện lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh thực hiện, ký biên bản. Kết quả kiểm phiếu công bố trong hội nghị này.

Bước 5: Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá và kết quả phiếu tín nhiệm, bổ nhiệm lại tại Hội nghị nhận xét, đánh giá lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại (Bước 3); kết quả biểu quyết của tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị (Bước 4), trình Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam xem xét, biểu quyết và có Nghị quyết việc bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

Căn cứ Nghị quyết đã thống nhất, Ban Cán sự đảng có văn bản lấy ý kiến hiệp y của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thành ủy).

Bước 6: Quyết định bổ nhiệm lại:

Sau khi có văn bản tham gia ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thành ủy), Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, trình Tổng Giám đốc ký ban hành quyết định bổ nhiệm lại.

Điều 26. Bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ, Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH huyện.

Bước 1: Chậm nhất 90 ngày trước khi Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH huyện đến thời điểm bổ nhiệm lại chức vụ hiện giữ, Phòng Tổ chức cán bộ thông báo bằng văn bản để viên chức quản lý đến thời hạn xem xét bổ nhiệm lại viết Bản tự nhận xét đánh giá trong thời gian giữ chức vụ.

Bước 2: Tổ chức hội nghị nhận xét, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại.

- Chủ trì hội nghị và thành phần dự họp:

+ Đối với bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thực hiện tương tự quy định tại Bước 4 khoản 2 Điều 17 Quy định này.

+ Đối với bổ nhiệm lại Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH huyện thực hiện tương tự quy định Bước 4 khoản 2 Điều 18 Quy định này.

- Nội dung hội nghị:

+ Người chủ trì hội nghị tuyên bố lý do.

+ Viên chức đến thời hạn bổ nhiệm lại đọc bản tự nhận xét đánh giá trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo.

+ Các thành viên dự hội nghị tham gia ý kiến nhận xét đánh giá đối với viên chức quản lý đến thời hạn bổ nhiệm lại về ưu điểm và hạn chế, tồn tại trong thời gian giữ chức vụ (Các ý kiến tham gia được ghi vào biên bản hội nghị).

+ Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm theo phương thức bỏ phiếu kín. Việc kiểm phiếu bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Phòng Tổ chức cán bộ và đại diện cấp ủy BHXH tỉnh thực hiện; đối với bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH huyện do Phòng Tổ chức cán bộ và Ban Tổ chức huyện ủy thực hiện. Kết quả phiếu tín nhiệm không công bố tại hội nghị.

Bước 3: BHXH tỉnh có văn bản lấy ý kiến hiệp y của Ban Thường vụ Huyện ủy (nếu là Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH huyện).

Bước 4: Tổ chức Hội nghị thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh.

- Chủ trì hội nghị và thành phần dự họp: Thực hiện tương tự quy định tại Bước 5 khoản 2 Điều 17, Điều 18 Quy định này.

- Nội dung hội nghị:

+ Nhận xét, đánh giá về viên chức đến thời điểm bổ nhiệm lại.

+ Phân tích kết quả tổng hợp phiếu lấy tín nhiệm bổ nhiệm lại; ý kiến tham gia của Huyện ủy (nếu là Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH huyện)

+ Biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu kín (Có Biên bản kiểm phiếu). Việc kiểm phiếu do Phòng Tổ chức cán bộ, đại diện lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh thực hiện và ký biên bản. Kết quả kiểm phiếu được công bố trong hội nghị.

Viên chức được đề nghị bổ nhiệm lại phải được trên 50% tổng số thành viên trong tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh tham gia dự họp biểu quyết đồng ý bổ nhiệm lại.

Bước 5: Quyết định bổ nhiệm lại.

- Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm lại theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy định này nhưng hồ sơ bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Giám đốc BHXH huyện không có thành phần hồ sơ quy định tại điểm d; chức danh Phó Trưởng phòng, Phó Giám đốc BHXH huyện không có thành phần hồ sơ quy định tại điểm a, d. Đối với chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH huyện kèm theo văn bản hiệp y của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Đối với chức danh Trưởng phòng và Giám đốc BHXH huyện, hồ sơ bổ nhiệm lại được lập thành 02 bộ, 01 bộ lưu tại tỉnh, 01 bộ BHXH tỉnh gửi về BHXH Việt Nam (qua Vụ Tổ chức cán bộ) thẩm định, phê duyệt. Sau khi nhận được văn bản phê duyệt của BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh ký ban hành quyết định bổ nhiệm lại và gửi 01 bản quyết định về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, theo dõi, đồng thời Phòng Tổ chức cán bộ cập nhật lên phần mềm Quản lý nhân sự.

- Đối với chức danh Phó Trưởng phòng và Phó Giám đốc BHXH huyện, sau khi hoàn chỉnh xong hồ sơ bổ nhiệm lại, Phòng Tổ chức cán bộ trình Giám đốc BHXH tỉnh ký ban hành quyết định bổ nhiệm lại. Chậm nhất trong thời gian 07 ngày làm việc, BHXH tỉnh có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản kèm theo 01 bản quyết định về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, theo dõi, đồng thời Phòng Tổ chức cán bộ cập nhật lên phần mềm Quản lý nhân sự.

Điều 27. Bổ nhiệm lại Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ.

Bước 1: Chậm nhất 90 ngày trước khi Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ thuộc BHXH huyện đến thời điểm bổ nhiệm lại chức vụ hiện giữ, Phòng Tổ chức cán bộ thông báo bằng văn bản để BHXH huyện thực hiện thủ tục và lập hồ sơ bổ nhiệm lại.

Bước 2: Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ đến thời điểm xem xét bổ nhiệm lại viết Bản tự nhận xét đánh giá trong thời gian giữ chức vụ quản lý; tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH huyện họp nhận xét, đánh giá, thống nhất và có văn bản đề nghị lãnh đạo BHXH tỉnh xem xét bổ nhiệm lại nếu viên chức quản lý còn đủ điều kiện tiêu chuẩn (kèm theo Nghị quyết liên tịch lãnh đạo và cấp ủy BHXH huyện), trình lãnh đạo BHXH tỉnh (qua Phòng Tổ chức cán bộ).

Bước 3: Tổ chức Hội nghị nhận xét, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại.

- Chủ trì hội nghị và thành phần dự họp: Thực hiện tương tự quy định bổ nhiệm Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ tại Bước 1 khoản 2 Điều 19 Quy định này.

- Nội dung hội nghị:

+ Người chủ trì hội nghị tuyên bố lý do.

+ Viên chức đến thời hạn bổ nhiệm lại đọc bản tự nhận xét đánh giá trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo.

+ Các thành viên dự hội nghị tham gia ý kiến nhận xét đánh giá đối với người đến thời hạn bổ nhiệm lại về ưu điểm và hạn chế, tồn tại trong thời gian giữ chức vụ (Các ý kiến tham gia được ghi vào biên bản hội nghị).

+ Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm theo phương thức bỏ phiếu kín. Việc kiểm phiếu bổ nhiệm lại do Phòng Tổ chức cán bộ và đại diện lãnh đạo BHXH huyện thực hiện. Kết quả phiếu tín nhiệm không công bố tại hội nghị, là tài liệu tham khảo để tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh xem xét.

Bước 4: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh.

- Chủ trì hội nghị và thành phần dự họp: Thực hiện tương tự quy định tại Bước 2 khoản 2 Điều 19 Quy định này.

- Nội dung hội nghị:

+ Nhận xét, đánh giá về viên chức đến thời điểm bổ nhiệm lại.

+ Phân tích kết quả tổng hợp phiếu lấy tín nhiệm bổ nhiệm lại;

+ Biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu kín (Có Biên bản kiểm phiếu). Việc kiểm phiếu do Phòng Tổ chức cán bộ, đại diện lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh thực hiện và ký biên bản. Kết quả kiểm phiếu được công bố trong hội nghị.

Viên chức được đề nghị bổ nhiệm lại phải được trên 50% tổng số thành viên trong tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh tham gia dự họp biểu quyết đồng ý bổ nhiệm lại.

Bước 5: Quyết định bổ nhiệm lại.

Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với BHXH huyện hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm lại theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy định này, trình Giám đốc BHXH tỉnh quyết định (nhưng không có thành phần hồ sơ quy định tại điểm d. Chậm nhất sau 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định, BHXH tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo bằng văn bản kèm theo 01 bản quyết định về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, theo dõi, đồng thời Phòng Tổ chức cán bộ cập nhật lên phần mềm Quản lý nhân sự.

Điều 28. Quy trình kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, viên chức quản lý.

Việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được thực hiện tương tự như quy trình bổ nhiệm lại, nhưng không thực hiện bước tổ chức hội nghị nhận xét, đánh giá lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại đối với công chức lãnh đạo, viên chức quản lý đến thời điểm xem xét bổ nhiệm lại.

Chương IV

BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, MIỄN NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

Điều 29. Kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán thuộc hệ thống BHXH Việt Nam.

1. Tại cơ quan BHXH Việt Nam:

1.1. Các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc:

- Kế toán trưởng cấp I: Vụ Tài chính - Kế toán;

- Kế toán trưởng cấp III: Văn phòng.

1.2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các đơn vị trực thuộc khác:

Kế toán trưởng cấp III: Viện Khoa học BHXH, Trung tâm Thông tin, Trung tâm Lưu trữ, Trung tâm Truyền thông, Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam, Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH, Báo BHXH, Tạp chí BHXH, các Ban Quản lý dự án trực thuộc BHXH Việt Nam.

2. Tại BHXH tỉnh:

- Kế toán trưởng cấp II: Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc BHXH tỉnh;

- Kế toán trưởng cấp III: BHXH cấp huyện.

Điều 30. Hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, bố trí phụ trách kế toán và hồ sơ bổ nhiệm lại kế toán trưởng.

1. Hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc giao phụ trách kế toán gồm:

a) Công văn đề nghị của Thủ trưởng đơn vị đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, hoặc giao phụ trách kế toán cấp II hoặc cấp III.

b) Nghị quyết liên tịch của tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị.

c) Bản Sơ yếu lý lịch mẫu 2C-BNV/2008 của cán bộ in từ phần mềm Quản lý nhân sự tại thời điểm lập hồ sơ;

d) Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị về thời gian công tác thực tế về kế toán.

2. Hồ sơ bổ nhiệm lại kế toán trưởng, bao gồm:

a) Công văn đề nghị bổ nhiệm lại kế toán trưởng của Thủ trưởng đơn vị.

b) Nghị quyết liên tịch của tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị.

c) Bản Sơ yếu lý lịch mẫu 2C-BNV/2008 của cán bộ in từ phần mềm Quản lý nhân sự tại thời điểm lập hồ sơ;

d) Bản tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác trong thời hạn giữ chức danh kế toán trưởng của người được bổ nhiệm kế toán trưởng;

đ) Nhận xét của Thủ trưởng đơn vị;

Điều 31. Thời hạn, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng.

1. Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng.

Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng của các đơn vị kế toán trong hệ thống BHXH Việt Nam là 05 năm, hết thời hạn nêu trên phải thực hiện quy trình bổ nhiệm lại kế toán trưởng. Quyết định bổ nhiệm lại kế toán trưởng phải được ban hành trước ít nhất 01 ngày làm việc, tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm.

Đối với trường hợp kế toán trưởng là công chức, viên chức, khi hết thời hạn bổ nhiệm, tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn từ 02 năm đến dưới 05 năm công tác mà được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; trường hợp tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 02 năm công tác, cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng xem xét, nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì quyết định kéo dài thời gian giữ chức danh kế toán trưởng cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu.

2. Thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng.

a) Đối với kế toán trưởng cấp I:

- Căn cứ nhu cầu kiện toàn chức danh Kế toán trưởng BHXH Việt Nam, Vụ Tổ chức cán bộ trình Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc xem xét, thống nhất và có Nghị quyết chủ trương và nhân sự đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định.

- Trên cơ sở Nghị quyết của Ban Cán sự đảng, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo và phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Quy định này, trình Tổng Giám đốc xem xét, quyết định.

b) Đối với kế toán trưởng cấp II:

- Căn cứ nhu cầu kiện toàn chức danh Kế toán trưởng BHXH tỉnh, Giám đốc BHXH tỉnh tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh thảo luận, trên cơ sở quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh kế toán trưởng, thống nhất chủ trương; dự kiến nhân sự đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn theo quy định. Nội dung thảo luận và thống nhất được thể hiện thành Nghị quyết liên tịch của tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh.

- Trên cơ sở chủ trương đã thống nhất, Giám đốc BHXH tỉnh có Tờ trình kèm theo hồ sơ bổ nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Quy định này và gửi về BHXH Việt Nam (qua Vụ Tổ chức cán bộ) thẩm định, trình Tổng Giám đốc xem xét quyết định.

c) Đối với đơn vị kế toán cấp III là Văn phòng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các đơn vị trực thuộc khác:

- Căn cứ nhu cầu kiện toàn chức danh Kế toán trưởng đơn vị, Thủ trưởng đơn vị tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị họp, thảo luận, trên cơ sở quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh kế toán trưởng, thống nhất lựa chọn nhân sự. Nội dung thảo luận và kết quả thống nhất được thể hiện thành Nghị quyết liên tịch của lãnh đạo và cấp ủy đơn vị.

- Thủ trưởng đơn vị có Tờ trình kèm theo hồ sơ bổ nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Quy định này và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định, trình Tổng Giám đốc xem xét, quyết định.

d) Đối với đơn vị kế toán cấp III thuộc BHXH huyện:

- Tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH huyện thảo luận, thống nhất lựa chọn cán bộ đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn theo quy định. Nội dung thảo luận, thống nhất tại hội nghị được thể hiện thành Nghị quyết liên tịch giữa tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH huyện.

- Giám đốc BHXH huyện có Tờ trình lãnh đạo BHXH tỉnh kèm theo hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 30 Quy định này và gửi toàn bộ hồ sơ về Phòng Tổ chức cán bộ thẩm định.

- Phòng Tổ chức cán bộ, thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn, báo cáo Giám đốc BHXH tỉnh tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh xem xét, thống nhất. Nội dung thảo luận và kết quả hội nghị được thể hiện thành Nghị quyết liên tịch giữa tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh, trên cơ sở Nghị quyết đã thống nhất Giám đốc BHXH tỉnh xem xét quyết định.

- Trường hợp BHXH huyện không có nhân sự đủ điều kiện tiêu chuẩn để bổ nhiệm kế toán trưởng, Phòng Tổ chức cán bộ tìm hiểu, lựa chọn nhân sự từ đơn vị khác đủ điều kiện tiêu chuẩn chức danh Kế toán trưởng theo quy định, trao đổi với Giám đốc BHXH huyện cần kiện toàn kế toán trưởng; trao đổi yêu cầu nhiệm vụ với nhân sự được lựa chọn; trên cơ sở đó báo cáo tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh xem xét, thảo luận, thống nhất. Nội dung thảo luận và kết quả hội nghị được thể hiện thành Nghị quyết liên tịch giữa tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh, trên cơ sở Nghị quyết đã thống nhất Giám đốc BHXH tỉnh xem xét quyết định.

Chậm nhất sau 07 ngày kể từ ngày ra quyết định bổ nhiệm, BHXH tỉnh có trách nhiệm cập nhật vào hệ thống phần mềm Quản lý nhân sự và gửi báo cáo kèm theo 01 bản quyết định bổ nhiệm về Vụ Tổ chức cán bộ để theo dõi, kiểm tra và tổng hợp chung.

3. Thủ tục b nhiệm lại Kế toán trưởng.

a) Đối với kế toán trưởng cấp I:

- Chậm nhất 90 ngày trước khi Kế toán trưởng cấp I thuộc BHXH Việt Nam đến thời điểm bổ nhiệm lại, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo bằng văn bản để Kế toán trưởng BHXH Việt Nam đến thời điểm xem xét bổ nhiệm lại viết bản tự nhận xét, đánh giá trong thời gian giữ chức Kế toán trưởng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Quy định này.

- Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc xem xét, Quyết nghị việc bổ nhiệm lại.

- Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, trình Tổng Giám đốc xem xét, quyết định.

b) Đối với kế toán trưởng cấp II:

- Chậm nhất 90 ngày trước khi Kế toán trưởng BHXH tỉnh đến thời điểm bổ nhiệm lại, Phòng Tổ chức cán bộ thông báo để Kế toán trưởng BHXH tỉnh đến thời điểm xem xét bổ nhiệm lại viết bản tự nhận xét, đánh giá trong thời gian giữ chức Kế toán trưởng.

- Tập thể lãnh đạo cấp ủy BHXH tỉnh họp thảo luận, thống nhất việc đề nghị bổ nhiệm lại. Nội dung thảo luận, thống nhất được thể hiện thành Nghị quyết liên tịch của tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh.

- Trên cơ sở chủ trương đã thống nhất, Giám đốc BHXH tỉnh có Tờ trình kèm theo hồ sơ bổ nhiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Quy định này và gửi về BHXH Việt Nam (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

- Vụ Tổ chức cán bộ lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của Vụ Tài chính - Kế toán về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với người được đề nghị bổ nhiệm lại chức danh kế toán trưởng.

- Trên cơ sở kết quả nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh và ý kiến nhận xét, đánh giá của Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, trình Tổng Giám đốc xem xét, quyết định.

c) Đối với đơn vị kế toán cấp III là Văn phòng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các đơn vị trực thuộc khác:

- Chậm nhất 90 ngày trước khi Kế toán trưởng cấp III tại Văn phòng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các đơn vị trực thuộc khác đến thời điểm bổ nhiệm lại, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo cho kế toán trưởng tại Văn phòng; bộ phận tham mưu về công tác cán bộ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các đơn vị trực thuộc khác thông báo để kế toán trưởng đơn vị mình đến thời điểm bổ nhiệm lại viết bản tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác trong thời gian giữ chức kế toán trưởng,

- Thủ trưởng đơn vị tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị họp, thảo luận, thống nhất việc bổ nhiệm lại nếu còn đủ điều kiện tiêu chuẩn. Nội dung thảo luận, thống nhất được thể hiện thành Nghị quyết liên tịch của tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị.

- Thủ trưởng đơn vị có Tờ trình Tổng Giám đốc kèm theo hồ sơ bổ nhiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Quy định này và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ.

- Vụ Tổ chức cán bộ lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của Vụ Tài chính - Kế toán về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với người được đề nghị bổ nhiệm lại chức danh kế toán trưởng.

- Trên cơ sở ý kiến nhận xét, đánh giá của Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, trình Tổng Giám đốc xem xét, quyết định.

d) Đối với đơn vị kế toán cấp III thuộc BHXH huyện:

- Chậm nhất 90 ngày trước khi Kế toán trưởng BHXH cấp huyện đến thời điểm bổ nhiệm lại, BHXH tỉnh thông báo bằng văn bản cho BHXH huyện có kế toán đến thời điểm bổ nhiệm lại biết để thực hiện thủ tục bổ nhiệm lại.

- Kế toán trưởng BHXH huyện viết bản tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác trong thời gian giữ chức kế toán trưởng; tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH huyện họp, thống nhất việc bổ nhiệm lại nếu còn đủ điều kiện tiêu chuẩn. Nội dung thảo luận, thống nhất được thể hiện thành Nghị quyết liên tịch giữa lãnh đạo và cấp ủy BHXH huyện.

- Giám đốc BHXH huyện có Tờ trình Giám đốc BHXH tỉnh kèm theo hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 30 Quy định này và gửi toàn bộ hồ sơ về Phòng Tổ chức cán bộ thẩm định.

- Phòng Tổ chức cán bộ lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của Phòng Kế hoạch - Tài chính về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với người được đề nghị bổ nhiệm lại kế toán trưởng.

- Trên cơ sở ý kiến nhận xét, đánh giá của Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp, báo cáo Giám đốc BHXH tỉnh tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh xem xét, thống nhất. Nội dung thảo luận và kết quả hội nghị được thể hiện thành Nghị quyết liên tịch giữa tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh. Trên cơ sở Nghị quyết đã thống nhất, Giám đốc BHXH tỉnh xem xét quyết định bổ nhiệm lại.

Chậm nhất sau 07 ngày kể từ ngày ban hành quyết định bổ nhiệm lại, BHXH tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo kèm theo 01 bản quyết định bổ nhiệm về Vụ Tổ chức cán bộ để theo dõi, kiểm tra và tổng hợp chung.

Điều 32. Giao phụ trách kế toán.

Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm ngay kế toán trưởng thì bố trí người làm phụ trách kế toán. Người được giao phụ trách kế toán phải cơ bản đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kế toán trưởng. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

Điều 33. Miễn nhiệm kế toán trưởng.

Trường hợp Kế toán trưởng cấp III tại BHXH huyện không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoặc cá nhân có đơn nguyện vọng đề nghị không làm kế toán trưởng, Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh họp xem xét, có Nghị quyết liên tịch cho viên chức được miễn nhiệm danh Kế toán trưởng, đồng thời lựa chọn nhân sự khác thay thế đủ điều kiện tiêu chuẩn để bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc giao phụ trách.

Trên cơ sở Nghị quyết liên tịch của tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh, Giám đốc BHXH tỉnh ban hành quyết định.

Chương V

ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN

Điều 34. Mục đích, yêu cầu của việc điều động, luân chuyển công chức lãnh đạo, viên chức quản lý.

Việc luân chuyển cán bộ phải căn cứ vào yêu cầu công tác, nhiệm vụ chính trị, quy hoạch cán bộ, nhằm sử dụng có hiệu quả và tạo nên sự đồng bộ trong đội ngũ cán bộ; luân chuyển cán bộ nhằm tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được bồi dưỡng toàn diện, rèn luyện trong thực tiễn; khắc phục tình trạng khép kín cục bộ cán bộ trong đơn vị, địa phương.

Điều 35. Đối tượng điều động, luân chuyển.

- Công chức lãnh đạo, viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh có yêu cầu luân chuyển để rèn luyện, đào tạo, chuẩn bị bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy hoạch cán bộ.

- Công chức, viên chức được điều động, bổ nhiệm do yêu cầu công tác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Công chức lãnh đạo, viên chức quản lý giữ vị trí lãnh đạo, quản lý cấp trưởng từ BHXH cấp huyện trở lên trong hệ thống BHXH Việt Nam đã giữ chức vụ 02 nhiệm kỳ liên tiếp ở tại 01 địa phương, đơn vị.

Điều 36. Phạm vi điều động, luân chuyển.

Điều động, luân chuyển giữa các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam; luân chuyển từ BHXH Việt Nam về BHXH các tỉnh và ngược lại; giữa các Phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh; từ BHXH tỉnh về BHXH huyện và ngược lại; từ BHXH tỉnh này sang BHXH tỉnh khác.

Điều 37. Nguyên tắc điều động, luân chuyển.

Nói chung luân chuyển vào vị trí cấp trưởng. Thời gian luân chuyển ít nhất 03 năm (36 tháng), trường hợp đặc biệt do Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc xem xét, quyết định.

Điều 38. Kế hoạch, quy trình điều động và luân chuyển.

1. Kế hoạch điều động, luân chuyển.

- Hằng năm, căn cứ quy hoạch cán bộ, nhu cầu công tác và năng lực, sở trường của công chức, viên chức, Vụ Tổ chức cán bộ rà soát đối tượng điều động, luân chuyển theo Điều 35 Quy định này, lập kế hoạch và danh sách công chức lãnh đạo, viên chức quản lý cần điều động, luân chuyển, trình Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc xem xét phê duyệt kế hoạch luân chuyển đối với công chức lãnh đạo, viên chức quản lý thuộc thẩm quyền Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc quản lý.

- Hằng năm, căn cứ quy hoạch cán bộ, nhu cầu công tác và năng lực, sở trường của cán bộ, Phòng Tổ chức cán bộ rà soát đối tượng điều động, luân chuyển theo Điều 35 Quy định này, lập kế hoạch và danh sách viên chức quản lý cần điều động, luân chuyển, báo cáo tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh xem xét, thảo luận, thống nhất, có Nghị quyết liên tịch về Kế hoạch danh sách điều động, luân chuyển viên chức quản lý thuộc thẩm quyền của BHXH tỉnh.

2. Quy trình điều động, luân chuyển thực hiện như trường hợp bổ nhiệm cán bộ nguồn từ nơi khác.

Điều 39. Trách nhiệm thi hành.

Công chức lãnh đạo, viên chức quản lý có nghĩa vụ chấp hành quyết định điều động luân chuyển, cấp có thẩm quyền quyết định điều động luân chuyển phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 40. Chế độ chính sách đối với công chức, viên chức điều động, luân chuyển.

- Công chức, viên chức điều động luân chuyển được hưởng các chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Được hưởng chế độ, chính sách theo địa bàn đơn vị đóng; được bảo lưu phụ cấp chức vụ trước khi luân chuyển đối với trường hợp đảm nhiệm chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ thấp hơn.

Chương VI

MIỄN NHIỆM, TỪ CHỨC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

Mục 1. CĂN CỨ XEM XÉT MIỄN NHIỆM, TỪ CHỨC

Điều 41. Căn cứ xem xét miễn nhiệm công chức lãnh đạo, viên chức quản lý.

Việc xem xét miễn nhiệm đối với công chức lãnh đạo, viên chức quản lý thuộc hệ thống BHXH Việt Nam căn cứ vào một trong các trường hợp sau:

1. Công chức lãnh đạo, viên chức quản lý bị kỷ luật, vi phạm pháp luật thuộc một trong các trường hợp:

a) Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà yêu cầu nhiệm vụ công tác cần phải thay thế.

b) Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận bằng văn bản về vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức cách chức.

2. Công chức lãnh đạo, viên chức quản lý không đủ năng lực, uy tín để làm việc thuộc một trong các trường hợp:

a) Trong 02 năm liên tiếp của nhiệm kỳ giữ chức vụ không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

b) Trong một nhiệm kỳ hoặc hai nhiệm kỳ giữ chức vụ liên tiếp, bị hai lần xử lý kỷ luật liên quan đến chức trách nhiệm vụ được giao.

c) Để đơn vị mất đoàn kết hoặc làm đơn vị mất đoàn kết theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

d) Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận bằng văn bản về vi phạm tư cách đạo đức của người cán bộ, đảng viên.

đ) Bị cơ quan kiểm tra, thanh tra có thẩm quyền kết luận vi phạm quy định về những việc đảng viên, công chức, viên chức không được làm.

3. Công chức lãnh đạo, viên chức quản lý bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm quy định của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ.

Điều 42. Căn cứ xem xét việc từ chức.

Việc xem xét đối với công chức lãnh đạo, viên chức quản lý xin từ chức căn cứ vào một trong các trường hợp sau:

1. Xin từ chức để chuyển giao vị trí lãnh đạo, quản lý.

2. Xin từ chức do nhận thấy hạn chế về năng lực hoặc sức khỏe.

3. Xin từ chức do nhận thấy không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; do nhận thấy sai phạm, khuyết điểm của cơ quan, tổ chức, đơn vị minh hoặc của cấp dưới có liên quan đến trách nhiệm của mình.

4. Xin từ chức vì lý do cá nhân khác.

Điều 43. Trường hợp chưa được từ chức.

Công chức lãnh đạo, viên chức quản lý chưa được từ chức nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Đang đảm nhận nhiệm vụ trọng yếu, cơ mật, chưa hoàn thành nhiệm vụ mà cần tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ do bản thân cán bộ đã thực hiện; nếu cán bộ từ chức sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ mà đơn vị được giao.

2. Đang trong thời gian chịu sự thanh tra, kiểm tra, điều tra của cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan bảo vệ pháp luật.

Mục 2. THỦ TỤC, QUY TRÌNH XEM XÉT VIỆC MIỄN NHIỆM, TỪ CHỨC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

Điều 44. Thủ tục, quy trình xem xét việc từ chức hoặc miễn nhiệm, đối với Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các đơn vị trực thuộc khác.

1. Thủ tục, hồ sơ bao gồm:

- Thông báo ý kiến của Tổng Giám đốc yêu cầu miễn nhiệm hoặc Tờ trình của đơn vị đề nghị cho công chức lãnh đạo từ chức, miễn nhiệm (nội dung Tờ trình phải nêu rõ lý do miễn nhiệm hoặc cho cán bộ từ chức);

- Đơn xin từ chức của công chức lãnh đạo (nội dung đơn phải nêu rõ lý từ chức) hoặc các văn bản liên quan đến việc miễn nhiệm đối với trường hợp miễn nhiệm chức vụ;

- Nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng đơn vị (đối với trường hợp là Phó Thủ trưởng đơn vị) và của cấp ủy nơi cán bộ sinh hoạt về trường hợp cho từ chức hoặc miễn nhiệm.

2. Trình tự tiến hành:

Sau khi nhận được hồ sơ, Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo Tổng Giám đốc và có trách nhiệm tiến hành các thủ tục:

- Làm việc với Thủ trưởng đơn vị có cán bộ xin từ chức hoặc đề nghị miễn nhiệm;

- Gặp gỡ, trao đổi và nghe ý kiến của cán bộ xin từ chức, hoặc miễn nhiệm;

- Lấy ý kiến tham gia của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan đối với trường hợp cho thôi giữ chức vụ hoặc miễn nhiệm;

- Tổng hợp kết quả làm việc với Thủ trưởng đơn vị, cá nhân cán bộ và ý kiến tham gia của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, trình Ban Cán sự đảng xem xét, quyết nghị;

- Tổng Giám đốc ra quyết định miễn nhiệm hoặc cho từ chức và quyết định bố trí công việc khác đối với cán bộ đã miễn nhiệm, từ chức.

Điều 45. Thủ tục, quy trình xem xét miễn nhiệm, cho từ chức đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc khác.

1. Thủ tục hồ sơ:

- Thông báo ý kiến của Tổng Giám đốc yêu cầu cho miễn nhiệm hoặc Tờ trình của Thủ trưởng đơn vị đề nghị cho viên chức quản lý từ chức, cho miễn nhiệm (nội dung Tờ trình phải nêu rõ lý do viên chức quản lý từ chức hoặc miễn nhiệm);

- Đơn xin từ chức của viên chức quản lý (nội dung đơn phải nêu rõ lý do từ chức) hoặc các văn bản liên quan đến việc miễn nhiệm đối với trường hợp miễn nhiệm chức vụ;

- Nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng đơn vị và của cấp ủy nơi viên chức sinh hoạt.

2. Trình tự tiến hành:

Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tiến hành các thủ tục:

- Làm việc với Thủ trưởng đơn vị có viên chức quản lý từ chức hoặc miễn nhiệm để xác minh cụ thể lý do xin từ chức hoặc miễn nhiệm;

- Gặp gỡ, trao đổi và nghe ý kiến của viên chức quản lý xin từ chức hoặc miễn nhiệm;

- Xin ý kiến Phó Tổng Giám đốc phụ trách đơn vị.

- Tổng hợp kết quả làm việc nêu trên và ý kiến tham gia của Phó Tổng Giám đốc, trình Tổng Giám đốc xem xét, quyết định.

Điều 46. Thủ tục, quy trình xem xét miễn nhiệm, cho từ chức đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

1. Trình tự tiến hành:

Trước khi làm Tờ trình đề nghị cho viên chức quản lý từ chức hoặc miễn nhiệm cán bộ, Thủ trưởng đơn vị cần tiến hành các công việc sau:

- Họp bàn thống nhất trong tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị;

- Gặp gỡ, trao đổi và nghe ý kiến của viên chức quản lý xin từ chức hoặc miễn nhiệm.

2. Thủ tục hồ sơ trình Tổng Giám đốc đề nghị phê duyệt việc từ chức hoặc miễn nhiệm:

- Tờ trình của Thủ trưởng đơn vị gửi Tổng Giám đốc đề nghị phê duyệt cho cán bộ từ chức hoặc miễn nhiệm. Nội dung Tờ trình phải nêu rõ lý do cho viên chức quản lý từ chức hoặc miễn nhiệm;

- Đơn xin từ chức của viên chức quản lý (nội dung đơn phải nêu rõ lý do xin từ chức) hoặc các văn bản liên quan đến việc miễn nhiệm đối với trường hợp miễn nhiệm;

- Biên bản họp lãnh đạo và cấp ủy đơn vị;

- Nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng đơn vị và của cấp ủy nơi viên chức sinh hoạt;

- Vụ Tổ chức cán bộ tiến hành các thủ tục thẩm định và xin ý kiến Phó Tổng Giám đốc phụ trách đơn vị trước khi trình Tổng Giám đốc phê duyệt.

- Sau khi có văn bản phê duyệt, bộ phận tổ chức cán bộ trình Thủ trưởng đơn vị ban hành quyết định và gửi 01 bản quyết định cho viên chức quản lý từ chức hoặc miễn nhiệm và quyết định bố trí công việc khác đối với cán bộ sau khi cho từ chức hoặc miễn nhiệm về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, theo dõi chung.

Trường hợp cán bộ không được từ chức hoặc miễn nhiệm, Vụ Tổ chức cán bộ có văn bản thông báo ý kiến của Tổng Giám đốc để đơn vị biết.

Điều 47. Thủ tục, quy trình xem xét miễn nhiệm, cho từ chức đối với Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh.

1. Đối với Giám đốc BHXH tỉnh:

a) Thủ tục, hồ sơ bao gồm:

- Công văn của Tỉnh ủy (thành ủy) hoặc của BHXH Việt Nam yêu cầu miễn nhiệm hoặc đề nghị của BHXH tỉnh cho cán bộ từ chức theo nguyện vọng cá nhân;

- Đơn xin từ chức của cán bộ (nội dung đơn phải nêu rõ lý do từ chức) hoặc các văn bản liên quan đến việc miễn nhiệm đối với trường hợp miễn nhiệm cán bộ;

- Nhận xét đánh giá của tập thể lãnh đạo và của cấp ủy BHXH tỉnh đối với cán bộ xin từ chức hoặc miễn nhiệm.

b) Trình tự tiến hành:

Sau khi nhận được hồ sơ, Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo Tổng Giám đốc để tiến hành các thủ tục:

- Làm việc với lãnh đạo BHXH tỉnh;

- Gặp gỡ, trao đổi và nghe ý kiến của cán bộ xin từ chức hoặc miễn nhiệm;

- Tổng hợp kết quả làm việc nêu trên, báo cáo Ban Cán sự đảng xem xét, quyết nghị;

- Ban Cán sự đảng có văn bản trao đổi ý kiến với Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thành ủy) về trường hợp cán bộ từ chức hoặc miễn nhiệm;

- Căn cứ Nghị quyết của Ban Cán sự đảng, ý kiến tham gia của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng Giám đốc ra quyết định cho từ chức hoặc miễn nhiệm chức vụ và quyết định bố trí công tác khác đối với cán bộ từ chức hoặc miễn nhiệm.

2. Đối với Phó Giám đốc BHXH tỉnh:

a) Thủ tục, hồ sơ bao gồm:

- BHXH tỉnh có công văn gửi BHXH Việt Nam đề nghị cho cán bộ từ chức hoặc miễn nhiệm; nội dung công văn phải nêu rõ lý do cho cán bộ từ chức hoặc miễn nhiệm;

- Đơn xin từ chức của cán bộ (nội dung đơn phải nêu rõ lý do xin từ chức) hoặc các văn bản liên quan đến việc miễn nhiệm đối với trường hợp miễn nhiệm cán bộ;

- Biên bản họp tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh;

- Nhận xét đánh giá của Giám đốc BHXH tỉnh và của cấp ủy BHXH tỉnh đối với cán bộ xin từ chức hoặc miễn nhiệm.

b) Trình tự tiến hành:

Sau khi nhận được công văn kèm theo hồ sơ đề nghị, Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo Tổng Giám đốc để tiến hành các thủ tục:

- Làm việc với lãnh đạo BHXH tỉnh;

- Gặp gỡ, trao đổi và nghe ý kiến của cán bộ xin từ chức hoặc miễn nhiệm;

- Tổng hợp kết quả làm việc nêu trên, báo cáo Ban Cán sự đảng xem xét, quyết nghị;

- Ban Cán sự đảng có văn bản trao đổi ý kiến với Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thành ủy) về trường hợp cán bộ từ chức hoặc miễn nhiệm;

- Căn cứ Nghị quyết của Ban Cán sự đảng, ý kiến tham gia của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng Giám đốc ra quyết định cho từ chức hoặc miễn nhiệm chức vụ và quyết định bố trí công tác khác đối với cán bộ từ chức hoặc miễn nhiệm.

Trường hợp cán bộ không được từ chức hoặc miễn nhiệm, BHXH Việt Nam có công văn thông báo để BHXH tỉnh biết.

Điều 48. Thủ tục, quy trình xem xét miễn nhiệm, cho từ chức đối với Trưởng phòng thuộc BHXH tỉnh và Giám đốc BHXH huyện.

1. Trình tự tiến hành:

Trước khi làm Tờ trình gửi Tổng Giám đốc đề nghị phê duyệt cho viên chức quản lý từ chức hoặc miễn nhiệm, Giám đốc BHXH tỉnh cần tiến hành các công việc sau:

- Họp thống nhất ý kiến trong lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh;

- Gặp gỡ, trao đổi và nghe ý kiến của viên chức quản lý xin từ chức hoặc miễn nhiệm;

- BHXH tỉnh có văn bản trao đổi ý kiến với Huyện ủy (đối với chức danh Giám đốc BHXH huyện).

2. Thủ tục, hồ sơ đề nghị phê duyệt việc cho từ chức hoặc miễn nhiệm:

- Giám đốc BHXH tỉnh có Tờ trình gửi BHXH Việt Nam đề nghị phê duyệt cho viên chức quản lý từ chức hoặc miễn nhiệm; nội dung tờ trình phải nêu rõ lý do cho viên chức quản lý từ chức hoặc miễn nhiệm. Hồ sơ kèm theo tờ trình gồm:

+ Biên bản họp tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh;

+ Nhận xét, đánh giá của Giám đốc BHXH tỉnh đối với viên chức quản lý xin từ chức hoặc miễn nhiệm

+ Đơn xin từ chức của cán bộ (nội dung đơn phải nêu rõ lý do xin từ chức) hoặc các văn bản liên quan đến việc miễn nhiệm đối với trường hợp miễn nhiệm cán bộ;

+ Ý kiến của Huyện ủy đối với chức danh là Giám đốc BHXH huyện hoặc nhận xét, đánh giá của cấp ủy BHXH tỉnh đối với chức danh là Trưởng phòng về trường hợp xin từ chức hoặc miễn nhiệm.

- Sau khi nhận được Tờ trình kèm hồ sơ của BHXH tỉnh, Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định, trình Tổng Giám đốc phê duyệt hoặc không phê duyệt để BHXH tỉnh thực hiện.

- Căn cứ ý kiến phê duyệt của BHXH Việt Nam, phòng Tổ chức cán bộ trình Giám đốc BHXH tỉnh ban hành quyết định cho viên chức quản lý được từ chức hoặc miễn nhiệm chức vụ. Sau khi ban hành quyết định, BHXH tỉnh có trách nhiệm gửi 01 bản quyết định cho từ chức hoặc miễn nhiệm và quyết định bố trí công việc khác đối với cán bộ từ chức hoặc miễn nhiệm về BHXH Việt Nam để tổng hợp, theo dõi.

Điều 49. Thủ tục, quy trình xem xét miễn nhiệm, cho từ chức đối với Phó Trưởng phòng thuộc BHXH tỉnh và Phó Giám đốc BHXH huyện và Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ thuộc BHXH huyện.

1. Thủ tục, hồ sơ:

- Thông báo ý kiến của Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu cho miễn nhiệm; hoặc tờ trình của Thủ trưởng đơn vị đề nghị cho viên chức quản lý từ chức hoặc miễn nhiệm (nội dung Tờ trình phải nêu rõ lý do cho viên chức quản lý từ chức hoặc miễn nhiệm);

- Đơn xin từ chức của viên chức quản lý (nội dung đơn phải nêu rõ lý do từ chức) hoặc các văn bản liên quan đến việc miễn nhiệm đối với trường hợp miễn nhiệm;

- Nhận xét đánh giá của Thủ trưởng đơn vị và của cấp ủy nơi viên chức quản lý sinh hoạt xin từ chức hoặc miễn nhiệm.

2. Trình tự tiến hành:

- Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tiến hành các thủ tục sau:

+ Làm việc với Thủ trưởng đơn vị có viên chức quản lý xin từ chức hoặc miễn nhiệm;

+ Gặp gỡ, trao đổi và nghe ý kiến của viên chức quản lý xin từ chức hoặc miễn nhiệm;

- BHXH tỉnh có văn bản trao đổi ý kiến với Huyện ủy (đối với chức danh Phó Giám đốc BHXH huyện);

- Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp ý kiến, báo cáo tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh họp, thống nhất và có Nghị quyết liên tịch tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh;

- Căn cứ Nghị quyết của tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh, Phòng Tổ chức cán bộ trình Giám đốc BHXH tỉnh ra quyết định cho từ chức hoặc miễn nhiệm đối với viên chức quản lý.

Chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định, BHXH tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo kèm theo quyết định cho viên chức quản lý từ chức hoặc miễn nhiệm và quyết định bố trí công việc khác đối với cán bộ từ chức hoặc miễn nhiệm về BHXH Việt Nam để theo dõi, kiểm tra và tổng hợp chung.

Chương VII

TẠM ĐÌNH CHỈ CHỨC VỤ VÀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

Điều 50. Tạm đình chỉ chức vụ và công tác đối với công chức lãnh đạo.

1. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam có thể ra quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật công chức lãnh đạo, nếu xét thấy để công chức lãnh đạo đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý. Việc tạm đình chỉ công tác đối với công chức lãnh đạo thực hiện theo quy định tại Điều 81 Luật Cán bộ, công chức.

2. Thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 15 ngày; nếu công chức lãnh đạo bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử thì thời gian tạm giữ, tạm giam được tính là thời gian nghỉ việc có lý do; hết thời hạn tạm đình chỉ công tác nếu công chức lãnh đạo không bị xử lý kỷ luật thì được tiếp tục bố trí làm việc ở vị trí cũ.

3. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, công chức lãnh đạo được hưởng lương, phụ cấp theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.

4. Trình tự, thủ tục thực hiện:

- Thủ trưởng đơn vị có văn bản đề nghị kèm các tài liệu có liên quan gửi Tổng Giám đốc.

- Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định, báo cáo Ban Cán sự đảng xem xét, quyết nghị. Trường hợp thấy cần thiết, Vụ Tổ chức cán bộ chủ động nắm bắt vụ việc, xin ý kiến Tổng Giám đốc và báo cáo Ban Cán sự đảng xem xét, thống nhất có Nghị quyết.

- Đối với chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, Ban Cán sự đảng có văn bản trao đổi ý kiến với Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thành ủy).

- Sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thành ủy), Tổng Giám đốc quyết định tạm đình chỉ công tác.

Điều 51. Tạm đình chỉ chức vụ và công tác đối với viên chức quản lý.

1. Trong thời hạn xử lý kỷ luật, cấp có thẩm quyền sẽ xem xét quyết định tạm đình chỉ công tác của viên chức nếu thấy viên chức tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý kỷ luật. Việc tạm đình chỉ công tác thực hiện theo quy định tại Điều 54 Luật Viên chức;

2. Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày. Hết thời gian tạm đình chỉ công tác, nếu viên chức không bị xử lý kỷ luật thì được bố trí vào vị trí việc làm cũ. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, viên chức được hưởng lương, phụ cấp theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

3. Thẩm quyền và trình tự, thủ tục thực hiện:

a) Đối với những chức danh viên chức quản lý do Tổng Giám đốc bổ nhiệm thì Tổng Giám đốc quyết định tạm đình chỉ công tác, trình tự, thủ tục thực hiện:

- Thủ trưởng đơn vị có văn bản đề nghị kèm các tài liệu có liên quan gửi Tổng Giám đốc (qua Vụ Tổ chức cán bộ);

- Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định, trình Tổng Giám đốc quyết định tạm đình chỉ công tác.

b) Đối với những chức danh do Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bổ nhiệm có sự phê duyệt của Tổng Giám đốc, trình tự, thủ tục như sau:

- Thủ trưởng và cấp ủy đơn vị họp thống nhất ý kiến lập Tờ trình gửi Tổng Giám đốc đề nghị phê duyệt.

- Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định, trình Tổng Giám đốc phê duyệt.

- Sau khi có phê duyệt của Tổng Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị ra quyết định tạm đình chỉ và gửi 01 bản về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, theo dõi.

c) Đối với viên chức quản lý do Giám đốc BHXH tỉnh bổ nhiệm: Lãnh đạo, cấp ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh họp thống nhất; trên cơ sở thống nhất của lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh, Giám đốc BHXH tỉnh ra quyết định tạm đình chỉ công tác và thông báo cho Huyện ủy đối với trường hợp là Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện hoặc cấp ủy đơn vị nếu là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ.

- Trình tự, thủ tục thực hiện: Trưởng phòng nghiệp vụ hoặc Giám đốc BHXH huyện có văn bản đề nghị kèm các tài liệu có liên quan gửi Giám đốc BHXH tỉnh;

- Phòng Tổ chức cán bộ thẩm định, trình Giám đốc BHXH tỉnh quyết định tạm đình chỉ công tác. Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định, Giám đốc BHXH tỉnh có văn bản báo cáo Tổng Giám đốc kèm theo Quyết định tạm đình chỉ công tác.

Trong trường hợp cần thiết, Tổng Giám đốc trực tiếp ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ và công tác đối với tất cả các đối tượng là công chức lãnh đạo, viên chức quản lý của Ngành.

Chương VIII.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 52. Bộ phận tổ chức cán bộ của mọi cấp đơn vị thuộc BHXH Việt Nam có trách nhiệm tham mưu, giúp Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện; đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ.

Điều 53. Người được phân cấp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chịu trách nhiệm toàn diện trước Tổng Giám đốc về triển khai công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định tại Quy chế này./.

 

PHỤ LỤC

MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG THỐNG NHẤT TRONG CÔNG TÁC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-BHXH ngày 18/4/2019 của Tng Giám đốc Bảo him xã hội Việt Nam).

Mẫu số 1: Tờ trình của Thủ trưởng đơn vị đề nghị bổ nhiệm công chức lãnh đạo.

Mẫu số 2: Tờ trình của Thủ trưởng đơn vị đề nghị bổ nhiệm viên chức quản lý.

Mẫu số 3: Biên bản diễn biến cuộc họp (Hội nghị Bước 1; Hội nghị nhận xét, đánh giá bổ nhiệm, bổ nhiệm lại).

Mẫu số 4: Phiếu giới thiệu Hội nghị Bước 2.

Mẫu số 5: Biên bản kiểm phiếu giới thiệu Hội nghị Bước 2.

Mẫu số 6: Phiếu giới thiệu Hội nghị Bước 3.

Mẫu số 7: Biên bản kiểm phiếu giới thiệu Hội nghị Bước 3.

Mẫu số 8: Phiếu giới thiệu Hội nghị Bước 4.

Mẫu số 9: Biên bản kiểm phiếu giới thiệu Hội nghị Bước 4.

Mẫu số 10: Phiếu lấy ý kiến biểu quyết về nhân sự bổ nhiệm Hội nghị Bước 5.

Mẫu số 11: Biên bản kiếm phiếu lấy ý kiến biểu quyết về nhân sự bổ nhiệm giới thiệu Hội nghị Bước 5.

Mẫu số 12: Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của công chức, viên chức (dùng cho bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại).

Mẫu số 13: Phiếu nhận xét đánh giá và ý kiến đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ.

Mẫu số 14: Biên bản kiểm phiếu tại Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại.

Mẫu số 15: Mẫu bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy.

Mẫu số 16: Mẫu nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng đơn vị.

Mẫu số 17: Giấy xác nhận thời gian thực tế làm kế toán.