Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 433/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC LƯU TRỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/ND-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng, hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 365/TTr-SNV ngày 12 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (danh mục kèm theo).

Điều 2. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước quy định tại Điều 1 Quyết định này là căn cứ để cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc tổ chức đấu thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Long Khánh, Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng;
- Lưu: VT, KTNS.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC LƯU TRỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên dịch vụ sự nghiệp công

I

DỊCH VỤ VỀ BẢO QUẢN TÀI LIỆU LƯU TRỮ

1

Sắp xếp, vệ sinh kho, vệ sinh tài liệu lưu trữ

2

Khử trùng, khử axit tài liệu lưu trữ

3

Bồi nền, tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ

4

Phục vụ khai thác tài liệu lưu trữ

5

Lập bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ

6

Bảo quản tài liệu lưu trữ

7

Cho thuê Kho lưu trữ

8

Bốc dỡ, vận chuyển tài liệu lưu trữ

II

DỊCH VỤ VỀ TỔ CHỨC TÀI LIỆU LƯU TRỮ

1

Thu thập tài liệu lưu trữ

2

Phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu lưu trữ

3

Tiêu hủy tài liệu hết giá trị

4

Giải mật, lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng

5

Số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu

III

DỊCH VỤ VỀ TỔ CHỨC SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ

1

Phục vụ nghiên cứu tài liệu lưu trữ tại phòng đọc

2

Tổ chức trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ, giới thiệu tài liệu lưu trữ

3

Công bố giới thiệu tài liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng