Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 43/2002/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NÂNG MỨC TRỢ CẤP CỨU TRỢ XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN Ở XÃ, PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;
- Căn cứ Nghị định 07/2000/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội;
- Căn cứ Thông tư số 18/2000/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 7 năm 2000 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 07/2000/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội;
- Xét đề nghị của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 40/TT-LĐTBXH ngày 16 tháng 01 năm 2002 về việc đề nghị nâng mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên tại cộng đồng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nâng mức cứu trợ xã hội thường xuyên tại xã, phường trên địa bàn thành phố từ 45.600 đồng/người/tháng lên 90.000 đồngü/người/tháng.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện trợ cấp nói trên được chi trong nguồn kinh phí đảm bảo xã hội được cân đối hằng năm cho các quận, huyện.

Điều 3. Quyết định này thay các Quyết định trước đây của UBND TP về vấn đề này và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2002.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Giám Đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

 

 

Nơi gửi:
- CT và các PCT
- CPVP
- Lưu VT

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Năm