Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 428/QĐ-BKH

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 428/QĐ-BKH NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TRONG BẢO QUẢN VẬT TƯ KỸ THUẬT DỰ TRỮ QUỐC GIA CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 201/CP, ngày 26 tháng 5 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về: "Quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật", và Quyết định số 404/CT, ngày 04 tháng 12 năm 1984 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc: "Uỷ quyền cho Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạhc Nhà nước (nay là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) xét duyệt và ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật cấp Nhà nước".
Theo đề nghị của Bộ Quốc phòng tại Công văn số 1893/BQP ngày 04 tháng 7 năm 2001.
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng xét duyệt định mức cấp Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này các định mức chi phí trong bảo quản vật tư kỹ thuật dự trữ Quốc gia của Bộ Quốc phòng (phụ lục kèm theo).

Điều 2: Các định mức này được làm căn cứ xây dựng kế hoạch từ năm 2001 đến năm 2005 của Bộ Quốc phòng về chi phí bảo quản vật tư kỹ thuật dự trữ Quốc gia. Đơn giá tính theo giá Quý III năm 2001.

Điều 3: Các định mức chi phí bảo quản trên không tính phần xây dựng nhà để máy, giá kê đỡ, chi phí tiền lương, chi phí vật tư thay thế ban đầu. Các khoản chi phí này được tính riêng trong từng năm kế hoạch.

Điều 4: Bộ Quốc phòng căn cứ vào các định mức bình quân tại Quyết định này để ban hành các định mức cụ thể cho các đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ bảo quản vật tư kỹ thuật dự trữ Quốc gia.

 

Trần Xuân Giá

(Đã ký)