Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 425/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 23 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC, ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC THI CÔNG PHỤT VỮA XI MĂNG BẰNG MÁY KHOAN PHỤT CAO ÁP TRÊN CẠN, HÀM LƯỢNG XI MĂNG 300KG/M3; THI CÔNG MỐI HÀN CHỐNG THẤM HPDE, DÀY 3MM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD, ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2123/TTr-SXD ngày 28/12/2017 về việc công bố định mức, đơn giá công tác thi công phụt vữa xi măng bằng máy khoan phụt cao áp trên cạn, hàm lượng xi măng 300kg/m3; thi công mối hàn chống thấm HPDE, dày 3mm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này là định mức, đơn giá công tác thi công phụt vữa xi măng bằng máy khoan phụt cao áp trên cạn, hàm lượng xi măng 300kg/m3; thi công mối hàn chống thấm HPDE, dày 3mm.

Điều 2. Định mức, đơn giá này là cơ sở để lập, thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng đối với công trình Hồ nước ngọt xã Tiên Hải thuộc quần đảo Tiên Hải, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Đăng công báo tỉnh;
- LĐVP, P.KTCN, P.KTTH;
- Lưu: VT, nvthanh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Anh Nhịn

 

ĐỊNH MỨC, ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC THI CÔNG PHỤT VỮA XI MĂNG BẰNG MÁY KHOAN PHỤT CAO ÁP TRÊN CẠN, HÀM LƯỢNG XI MĂNG 300KG/M3; THI CÔNG MỐI HÀN CHỐNG THẤM HPDE, DÀY 3MM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 425/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang)

I - Định mức xây dựng:

1. Định mức: Khoan phụt vữa thi công cọc xi măng đất bằng máy khoan phụt cao áp (Jet-Grounting) trên cạn, hàm lượng xi măng 300kg/m3:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị nhiên liệu, dụng cụ, phương tiện kỹ thuật theo yêu cầu công việc.

- Khoan, đào xúc đất, trộn, bơm hỗn hợp xi măng, đất, nước vào lỗ bằng máy bơm áp lực trong phạm vi 20m.

- Thi công hoàn thành đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn hiện trường, di chuyển máy móc, thiết bị đến vị trí khác.

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

AF.11111A

Khoan phụt vữa thi công cọc xi măng đất bằng máy khoan phụt cao áp (Jet- Grounting) trên cạn, hàm lượng xi măng 300kg/m3.

Vật liệu:

 

 

- Xi măng PCB 40.

Kg

300

- Vật liệu khác.

%

2

Nhân công:

 

 

- Nhân công bậc 3,5/7.

Công

0,467

Máy thi công:

 

 

- Máy trộn bê tông 250 lít.

Ca

0,20

- Máy bơm cao áp 32-50 m3 /giờ.

Ca

0,067

- Máy bơm nước, động cơ điện công suất 7kw.

Ca

0,067

- Máy khác.

%

2

2. Định mức: Thi công mối hàn màng chống thấm HPDE, dày 3mm:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, cân chỉnh màng chống thấm HPDE, vệ sinh sạch sẽ bề mặt đường hàn.

- Thi công hàn nối màng chống thấm HPDE, kiểm tra chất lượng đường hàn đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

AF.68210A

Thi công hàn nối màng chống thấm HPDE, dày 3mm.

Nhân công:

 

 

- Nhân công bậc 3,5/7.

Công

8,5

- Nhân công bậc 4,5/7.

Công

1,417

Máy thi công:

 

 

- Máy hàn kép - Hàn nối màng HPDE.

Ca

0,708

- Máy hàn đùn - Hàn nối màng HPDE.

Ca

0,708

- Máy bơm nước chạy điện loại 1,5kw.

Ca

1,416

- Máy phát điện lưu động loại công suất 2,5 -3kw.

Ca

0,708

- Máy khác.

%

5

II - Đơn giá xây dựng:

1. Căn cứ lập đơn giá xây dựng:

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

- Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

2. Đơn giá xây dựng:

a. Đơn giá xây dựng khoan phụt vữa thi công cọc xi măng đất bằng máy khoan phụt cao áp (Jet-Grounting) trên cạn, hàm lượng xi măng 300kg/m3:

Đơn vị tính: Đồng/m3

Công tác xây lắp

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

Khoan phụt vữa thi công cọc xi măng đất bằng máy khoan phụt cao áp (Jet-Grounting) trên cạn, hàm lượng xi măng 300kg/m3.

m3

596.777

90.944

134.473

b. Đơn giá xây dựng thi công mối hàn màn chống thấm HPDE, dày 3mm:

Đơn vị tính: Đồng/100m

Công tác xây lắp

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

Thi công hàn nối màng chống thấm HPDE, dày 3mm.

100m

0

1.981.037

1.223.263