Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 417/2004/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001.
Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 12 tháng 8 năm 1991.
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ.
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1788/BKH-TĐ&GSĐT ngày 30 tháng 3 năm 2004), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 126 CV/BNN-HTQT ngày 30 tháng 01 năm 2004); ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 185/CV-HTQT2 ngày 24 tháng 2 năm 2004) và Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Lâm Đồng (công văn số 3599/UB ngày 30 tháng 10 năm 2003), Đồng Nai (công văn số 5158/UBT ngày 31 tháng 10 năm 2003), Bình Phước (công văn số 1881/UB-KSX ngày 30 tháng 10 năm 2003), Đắk Lắk (công văn số 2870 CV/UB ngày 29 tháng 10 năm 2003).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép được điều chỉnh thời hạn kết thúc Dự án Bảo vệ rừng và Phát triển nông thôn đến ngày 30 tháng 6 năm 2006.

Điều 2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện tiếp các nội dung công việc sau:

- Được sử dụng hết vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan viện trợ (5.675.000 Euro) và điều chỉnh những nội dung đầu tư cần thiết sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại và vốn vay của IDA (15.900.000 SDR) và Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam (5.616.000 USD) trên nguyên tắc đảm bảo phù hợp với mục tiêu Dự án đã được quyết định và các nội dụng đã ký kết thoả thuận với các nhà tài trợ và kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các công văn số 126 CV/BNN-HTQT ngày 30 tháng 01 năm 2004 và số 170CV/DALN-WB1 ngày 18 tháng 2 năm 2004.

- Phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan làm việc với Ngân hàng Thế giới về những vấn đề cần thiết theo quy định hiện hành, để thực hiện Dự án đúng tiến độ.

- Chỉ đạo Ban quản lý dự án lâm nghiệp tiếp tục thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ những nội dung của Dự án, gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan để tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện Dự án theo quy định.

Điều 3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành làm các thủ tục cần thiết để gia hạn điều chỉnh bổ sung nội dung các hiệp định đã ký kết theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1788/BKH-TĐ&GSĐT ngày 30 tháng 3 năm 2004), đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 126 CV/BNN-HTQT ngày 30 tháng 01 năm 2004 và số 170CV/DALN-WB1 ngày 18 tháng 2 năm 2004).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Kon Tum , Đồng Nai, Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP.
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
cơ quan thuộc Chính phủ.
- Văn phòng Quốc hội.
- Văn phòng Chủ tịch nước.
- Văn phòng TW Đảng.
- Viện Kiểm sát nhân dân.
- Toà án nhân dân tối cao.
- HĐND, UBND các tỉnh: Bình Phước,
Đắk Nông, Kon Tum, Đồng Nai,
Lâm Đồng, Đắk Lắk.
- Ban Quản lý Dự án Lâm nghiệp.
- Công báo.
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, QHQT,KTTH,TH.
- Lưu NN(5), VT.
QĐ ĐC DABVR và Phát triển nông thôn

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải