Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 414/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THỨ TỰ ƯU TIÊN CÁC PHỤ TẢI ĐIỆN TỈNH NINH BÌNH NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 12/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại văn bản số 368/TTr- SCT ngày 02/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách cấp điện theo thứ tự ưu tiên khi xảy ra thiếu điện năm 2021, như sau:

1. Các phụ tải quan trọng:

a. Các cơ quan Đảng, chính quyền của tỉnh: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Đảng uỷ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; các Thành ủy, Huyện uỷ; HĐND và UBND các huyện, thành phố; Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

b. Các Bệnh viện tuyến tỉnh, các Bệnh viện Quân đội, Bệnh viện Công an; Bệnh viện, Trung tâm y tế các huyện và thành phố, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh; Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình, Báo Ninh Bình và các đài phát thanh các huyện, thành phố; các nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch sinh hoạt.

c. Các cơ quan Quân đội, Công an, Tòa án, Viện kiểm sát và các Bưu điện trên địa bàn tỉnh.

2. Các phụ tải ưu tiên:

(Có danh sách cụ thể kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình: Thực hiện việc ngừng, giảm mức cung cấp điện theo quy định tại Điều 14 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 12/10/2013 của Chính phủ; Thông tư số 22/2020/TT- BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương và thứ tự ưu tiên theo danh sách đã được phê duyệt.

- Các tổ chức, cá nhân sử dụng điện: Phối hợp với Bên bán điện trong việc thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện. Thực hiện chế độ sử dụng điện theo yêu cầu của đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia, biện pháp bảo đảm tiêu chuẩn điện áp, an toàn điện và nội dung khác đã được thoả thuận trong hợp đồng mua bán điện, truyền tải điện.

- Sở Công Thương: Giám sát thực hiện ngừng giảm mức cung cấp điện của Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình, đơn vị phân phối và bán lẻ điện trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, VP2,3.
QĐ.bh36

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Cao Sơn

 

DANH SÁCH

CÁC PHỤ TẢI ƯU TIÊN
(Kèm theo Quyết định số: 414/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh)

1. Các trạm bơm tưới, tiêu thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Ninh Bình.

2. Các Sở, ban, ngành của tỉnh, đoàn thể của tỉnh.

3. Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh.

4. Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm đào tạo nghề và hệ thống trường mầm non, trường phổ thông các cấp.

5. Các trạm thu phát sóng cho Viettel, Vinaphone trên địa bàn tỉnh.

6. Các Công ty, xí nghiệp sản xuất, kinh doanh lớn trên địa bàn tỉnh:

a. Địa bàn huyện Gia Viễn:

Công ty cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam, Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình, Công ty TNHH Great Global International, Công ty Cổ phần Du lịch Tân Phú, Công ty Cổ phần Gạch ngói Gia Thanh, Công ty Cổ phần nhựa Quốc tế K'S Việt Nam, Công ty TNHH Hải Nam, Công ty TNHH MTV khoáng sản Vôi Việt.

b. Địa bàn huyện Hoa Lư:

Công ty Cổ phần xi măng Hệ Dưỡng, Công ty TNHH MCNEX Vina, Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình, Công ty CP Nhôm Việt Pháp SHAL - Nhà máy Nhôm Việt Pháp.

c. Địa bàn huyện Kim Sơn:

Công ty TNHH Nam & Co LonDon, Công ty TNHH MTV Master Vina.

d. Địa bàn Thành phố Ninh Bình:

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Lam Giang, Công ty TNHH Công nghiệp và dịch vụ Bình Minh, Công ty TNHH xây dựng & TM Thành Nam.

đ. Địa bàn huyện Nho Quan:

Công ty cổ phần Xi măng X18, Cơ sở sản xuất tái chế hạt nhựa Phạm Văn Thịnh, Công ty cổ phần sản xuất VLXD Hoàng Long Ninh Bình, Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Gia Lâm, Công ty cổ phần cơ khí đúc Hồng Hà, Công ty TNHH Regis, Công ty TNHH L.H PLASTIC, Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển Thiên Tân, Công ty TNHH năng lượng AT.

e. Địa bàn Thành phố Tam Điệp:

Công ty Cổ phần Xi măng Hướng Dương, Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Vicem Tam Điệp, Công ty TNHH thép Kyoei Việt Nam, Công ty TNHH Giầy Adora Việt Nam, Công ty TNHH Giầy Antonia Việt Nam, Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam, Công ty TNHH may Phoenix, Công ty TNHH Quảng Lợi, Công ty cổ phần phát triển Nam Sơn, Công ty cổ phần đầu tư PV-Inconess, Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao

g. Địa bàn huyện Yên Khánh:

Công ty TNHH Công nghiệp Hạ Long - CFG, Công ty TNHH Dương Giang - Nhà máy kính nổi Tràng An, Công ty TNHH May Nienhsing, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Công ty TNHH Long Sơn, Chi nhánh Công ty cổ 3 phần bất động sản Việt - Nhật tại Ninh Bình, Công ty TNHH sản xuất giày Chung Jye, Công ty TNHH Vega Group, Công ty TNHH Mỹ Hạnh, Công ty TNHH ADM21 Việt Nam, Công ty TNHH May mặc Excel Việt Nam, Công ty cổ phần Bình Điền Ninh Bình, Công ty TNHH Beauty Surplus Int'L Việt Nam, Công ty TNHH XD&TM Thành Nam, Công ty TNHH Chang xin Việt Nam, Công ty TNHH Jeil Kovi Vina, Công ty TNHH TM&DV Xuân Hiển, Công ty cổ phần Austdoor Ninh Bình.

h. Địa bàn huyện Yên Mô:

Chi nhánh Công ty TNHH Duyên Hà - Nhà máy Xi măng Duyên Hà, Công ty TNHH Giầy Athena Việt Nam, Công ty TNHH xây dựng Xuân Bá.

7. Các khu du lịch lớn

Khu du lịch Tràng An - Bái Đính, Khu cố đô Hoa Lư, Khu du lịch sinh thái Vân Long, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Khu du lịch hồ Yên Thắng, Vườn quốc gia Cúc Phương, Chi nhánh Công ty CP xây dựng Thăng Long - Khu du lịch nước khoáng nóng Cúc Phương, Nhà thờ đá Phát Diệm.