Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4101/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2434/QĐ-BTP ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 125/TTr- STP ngày 16/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định theo Quyết định số 2434/QĐ-BTP ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Phụ lục 1 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trợ giúp pháp lý đã công bố tại Quyết định số 2962/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (Phụ lục 2 kèm theo).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành theo Quyết định số: 4101/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

I. DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý.

Ngay khi nhận được đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý, tổ chức hoặc người thực hiện trách nhiệm trợ giúp pháp lý trả lời bằng văn bản về việc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý đối với vụ việc đã rút yêu cầu.

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Định; địa chỉ: số 715 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn;

- Các Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Định;

- Tổ chức hành nghề luật sư; Tổ chức tư vấn pháp luật có ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định.

Không

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

II. DANH MỤC TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Yêu cầu trợ giúp pháp lý.

Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, người tiếp nhận yêu cầu có trách nhiệm phải kiểm tra các nội dung có liên quan đến yêu cầu trợ giúp pháp lý và trả lời ngay cho người yêu cầu về việc hồ sơ đủ điều kiện để thụ lý hoặc phải bổ sung giấy tờ, tài liệu có liên quan.

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Định; địa chỉ: số 715 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn;

- Các Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Định;

- Tổ chức hành nghề luật sư; Tổ chức tư vấn pháp luật có ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định.

Không

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý;

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

2

Giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý.

- Đối với người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý: Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại;

- Đối với Giám đốc Sở Tư pháp: Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại.

- Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Định; địa chỉ: số 715 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn;

- Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định; địa chỉ: số 139 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn;

- Trưởng các Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Định;

- Người đứng đầu Tổ chức hành nghề luật sư; Tổ chức tư vấn pháp luật có ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định.

Không

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

3

Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý.

Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý.

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Định; địa chỉ: số 715 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn;

- Các Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Định;

- Tổ chức hành nghề luật sư; Tổ chức tư vấn pháp luật có ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định.

Không

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

 

PHỤ LỤC 2

BÃI BỎ 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành theo Quyết định số: 4101/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

TT

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

I

TTHC công bố tại Quyết định số 2962/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định bị bãi bỏ

1

BTP-BDI-277439

Yêu cầu trợ giúp pháp lý.

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

2

BTP-BDI-277444

Giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý.

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.