Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2007/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 01 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 04/01/2007 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2007;

Căn cứ Công văn số 278/UBND-ĐTQH ngày 16/01/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ghi vốn đầu tư xây dựng Trung tâm Thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ năm 2007;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1896/TTr-SKHĐT ngày 11/7/2007 về việc điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn đầu tư phát triển khoa học công nghệ năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung, kế hoạch nguồn vốn đầu tư phát triển khoa học công nghệ năm 2007 tại Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 04/01/2007 của UBND tỉnh như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Hạng mục

Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND 04/01/2007

Điều chỉnh

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

ĐTPT

Đền bù giải tỏa

ĐTPT

Đền bù giải tỏa

Tổng số

11.410

11.410

 

11.410

7.020

4.390

1. Trang thiết bị Phòng thử nghiệm đo lường chất lượng

7.000

7.000

 

4.000

4.000

 

2. Trụ sở làm việc Trung tâm Thông tin và ứng dụng tiến bộ KHCN và Khu thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học

 

 

 

7.410

3.020

4.390

3. Dự phòng

4.410

4.410

 

 

 

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 40/2007/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn đầu tư phát triển khoa học công nghệ năm 2007 do tỉnh Bình Thuận ban hành

  • Số hiệu: 40/2007/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 01/08/2007
  • Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận
  • Người ký: Huỳnh Tấn Thành
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/08/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 19/01/2010
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản