Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3980/QĐĐC-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3853/QĐ-UBND NGÀY 25/11/2016 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2017

Do sơ suất trong khâu soạn thảo văn bản; Văn phòng UBND tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh đính chính một số nội dung trong Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017, cụ thể như sau:

Tại phần căn cứ ban hành Quyết định này đã ghi: “Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003”;

Nay đính chính lại là: “Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015”

Các nội dung khác được giữ nguyên theo Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 3853/QĐ- UBND ngày 25/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CPCT, CPVP;
- Chánh thanh tra tỉnh;
- Các sở, ngành;
- UBND huyện, thành, thị;
- CV: PC2, TD1;
- Lưu: VT.

TUQ. CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Văn Thanh