Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 394/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2006 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI, MỞ RỘNG CƠ SỞ GIẾT MỔ, BẢO QUẢN CHẾ BIẾN GIA SÚC, GIA CẦM VÀ CƠ SỞ CHĂN NUÔI GIA CẦM TẬP TRUNG, CÔNG NGHIỆP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp phù hợp với quy hoạch của địa phương, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh thú ý, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành về thú ý, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường được hỗ trợ đầu tư như sau:

1. Áp dụng các chính sách ưu đãi với mức cao nhất về các loại thuế và đất đai theo quy định của pháp luật hiện hành về khuyến khích đầu tư.

2. Hỗ trợ lãi suất vốn vay thương mại đối với các dự án được ký hợp đồng tín dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2007; thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa là 2 năm kể từ ngày tổ chức, cá nhân được nhận khoản vay lần đầu. Việc hỗ trợ thực hiện như sau:

a) Ngân sách Trung ương hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các chủ đầu tư thuộc trung ưng quản lý; mức hỗ trợ là 40% lãi suất vốn vay thương mại;

b) Ngân sách địa phương hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các chủ đầu tư không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều này. Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định nhưng không thấp hơn 40% lãi suất vốn vay thương mại.

Điều 2. Đối với các cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp phải di dời đến địa điểm theo quy hoạch để bảo đảm vệ sinh thú ý, vệ sinh môi trường ngoài việc được hỗ trợ theo quy định tại Điều 1 Quyết định này còn được hỗ trợ về sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy định tại Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

a) Quy định điều kiện về quy mô, công suất cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp được áp dụng chính sách hỗ trợ đầu tư theo Quyết định này;

b) Hướng dẫn quy hoạch chăn nuôi, giết mổ tập trung, công nghiệp bảo đảm vệ sinh thú ý, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường; định hướng và hướng dẫn thiết bị công nghệ giết mổ, bảo quản chế biến phù hợp, có hiệu quả.

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này và thực hiện hỗ trợ lãi suất vốn vay theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí kinh phí thực hiện Quyết định này.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các tổ chức tín dụng cho các tổ chức, cá nhân vay vốn theo Quyết định này.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt quy hoạch và tổ chức lại chăn nuôi, giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn;

b) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đầu tư phù hợp quy hoạch, bảo đảm vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường;

c) Quyết định mức hỗ trợ lãi suất và bố trí ngân sách địa phương để thực hiện quy định Quyết định này.

d) Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhà xưởng, xây dựng cơ sở hạ tầng, xử lý môi trường phù hợp với thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Thương mại, Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Nguyễn Tấn Dũng