Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3936/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ NĂM 2020

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về Khuyến công; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030;

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công;

Căn cứ Quyết định số 3567/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Chương trình khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Văn bản số 382/CNĐP-QLKC ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương về việc thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2019 và xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 776/TTr-SCT ngày 04 tháng 9 năm 2019 về việc phê duyệt danh mục Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2020; Công văn số 2149/SCT-TTKC&TKNL ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Sở Công Thương, về việc rà soát danh mục phù hợp với kinh phí dự kiến thực hiện Chương trình Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2020, cụ thể như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

1. Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất hàng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (sau đây viết tắt là CN - TTCN):

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng;

- Mức hỗ trợ: Thực hiện theo Quyết định số 3567/2014/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa;

- Hỗ trợ cho 10 đơn vị (là doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, ...) sản xuất các mặt hàng CN-TTCN nông thôn, bao gồm:

1.1. Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong ngành may công nghiệp:

- Địa điểm thực hiện: Xã Định Bình, huyện Yên Định;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.2. Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong ngành may công nghiệp:

- Địa điểm thực hiện: Xã Thăng Long, huyện Nông Cống;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.3. Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong ngành may công nghiệp:

- Địa điểm thực hiện: Xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.4. Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong ngành may công nghiệp:

- Địa điểm thực hiện: Xã Tế Thắng, huyện Nông Cống;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.5. Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến lâm sản:

- Địa điểm thực hiện: Xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.6. Hỗ trợ ứng dụng nhóm máy móc thiết bị tiên tiến trong gia công cơ khí phục vụ sửa chữa bảo dưỡng các loại xe ô tô, máy công trình:

- Địa điểm thực hiện: Xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.7. Hỗ trợ ứng dụng nhóm máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhựa, nhôm kính chịu lực:

- Địa điểm thực hiện: Xã Hoằng Long, TP. Thanh Hóa;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.8. Hỗ trợ ứng dụng nhóm máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhựa, nhôm kính chịu lực:

- Địa điểm thực hiện Phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.9. Hỗ trợ ứng dụng nhóm máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất sản phẩm cói mỹ nghệ xuất khẩu:

- Địa điểm thực hiện: Xã Nga Liên, huyện Nga Sơn;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.10. Hỗ trợ ứng dụng nhóm máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất sản phẩm hương xuất khẩu:

- Địa điểm thực hiện: Xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

2. Chương trình Hội chợ và Hội nghị kết nối cung - cầu năm 2020

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng.

Gồm các chương trình hội chợ sau:

2.1. Tham gia Hội chợ Công nghiệp - Thương mại tại TP. Hà Nội:

- Địa điểm thực hiện: Tại TP. Hà Nội;

- Đơn vị thụ hưởng: Các cơ sở CN-TTCN, làng nghề trên địa bàn tỉnh.

2.2. Tham gia Hội chợ Công nghiệp - Thương mại tại 06 tỉnh khu vực phía Bắc năm 2020:

- Địa điểm thực hiện: Tại 06 tỉnh khu vực phía Bắc và Bắc Trung bộ;

- Đơn vị thụ hưởng: Các cơ sở CN-TTCN, làng nghề trên địa bàn tỉnh.

2.3. Tham gia Hội chợ hàng Công nghiệp - Thương mại gắn với Hội nghị khuyến công 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2020:

- Địa điểm thực hiện: Tại tỉnh đăng cai Hội nghị khuyến công 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc;

- Đơn vị thụ hưởng: Các cơ sở CN-TTCN, làng nghề trên địa bàn tỉnh.

2.4. Tham gia Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa tại 02 tỉnh khu vực phía Bắc năm 2020:

- Địa điểm thực hiện: Tại 02 tỉnh khu vực phía Bắc;

- Đơn vị thụ hưởng: Các cơ sở CN-TTCN, làng nghề trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức các phiên chợ kết nối cung - cầu về nông thôn năm 2020

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng.

- Địa điểm thực hiện: Tại các huyện trong tỉnh;

- Đơn vị thụ hưởng: Các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh kết nối với các nhà phân phối tại vùng nông thôn.

(Cụ thể như Phụ lục số 01 kèm theo)

II. CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ NĂM 2020

1. Tổ chức Chương trình “Giờ Trái đất” năm 2020, tại Quảng trường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa.

2. Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện tại tuyến đường thị trấn Lang Chánh, đoạn từ đầu cầu treo Quang Hiến đi Khu di tích lịch sử Chùa Mèo, xã Quang Hiến (khoảng 0,8 km).

3. Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện tại cuối tuyến đường trục chính thị trấn Lang Chánh đi thôn Chiềng Ban (khoảng 1,2 km).

4. Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện tại tuyến đường vào và trước khuôn viên Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lê Hoàn, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân (khoảng 1,6 km đèn đôi và đơn).

5. Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện tại tuyến đường tránh phía Tây, Quốc lộ 217 mới, đoạn đi qua khu dân cư xã Cẩm Sơn, thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy (khoảng 1,39 km).

6. Hỗ trợ cải tạo hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện tại tuyến đường Lê Văn Hưu và đường Nguyên Hồng, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa (khoảng 23 bộ đèn, cần đèn và vật tư, phụ kiện khác).

7. Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện tại tuyến đường tỉnh lộ 527B đoạn qua trung tâm xã Nga Trường, huyện Nga Sơn (khoảng 01 km).

8. Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện tại tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Km 543+200 đến Km 545+00 qua thị trấn huyện Ngọc Lặc (khoảng 1,8 km).

9. Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện tại tuyến đường trục chính trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc nối QL217 và QL45 (khoảng 1,5 km đèn đôi).

(Cụ thể như Phụ lục số 02 kèm theo)

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn Sự nghiệp kinh tế dành cho Chương trình khuyến công và tiết kiệm năng lượng năm 2020.

Điều 2. Căn cứ vào Danh mục được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố có danh sách được thụ hưởng Chương trình khuyến công, các đơn vị có liên quan, tiến hành kiểm tra, xác định cụ thể đơn vị có đủ điều kiện theo quy định được thụ hưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề xuất đơn vị thụ hưởng. Trên cơ sở đó, Sở Công Thương chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng hướng dẫn các đơn vị lập hồ sơ, dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình phê duyệt theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và theo đúng quy định của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng; Thủ trưởng các ngành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (T393).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

PHỤ LỤC SỐ 01

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 3936/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT

Tên đề án

Đơn vị thực hiện

Đơn vị thụ hưởng

Địa điểm thực hiện

Dự kiến kết quả đạt được

Thời gian thực hiện

I

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất hàng CN-TTCN

 

 

 

 

 

1

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong ngành may công nghiệp

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Định Bình, huyện Yên Định

Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào công đoạn cắt máy lập trình tự động, tạo ra các sản phẩm có độ chính xác cao, tận dụng tối đa nguyên liệu, tăng năng suất, đáp ứng thị trường xuất khẩu

Tháng 1- 12/2020

2

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong ngành may công nghiệp

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Nơi sản xuất kinh doanh xã Thăng Long, huyện Nông Cống

Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào công đoạn cắt máy lập trình tự động, tạo ra các sản phẩm có độ chính xác cao, tận dụng tối đa nguyên liệu, tăng năng suất, đáp ứng thị trường xuất khẩu

Tháng 1- 12/2020

3

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong ngành may công nghiệp

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa

Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào công đoạn cắt máy lập trình tự động, tạo ra các sản phẩm bao bì tự hủy có độ chính xác cao, tận dụng tối đa nguyên liệu, tăng năng suất, đáp ứng thị trường xuất khẩu

Tháng 1 - 12/2020

4

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong ngành may công nghiệp

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Tế Thắng, huyện Nông Cống

Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào công đoạn cắt máy lập trình tự động, tạo ra các sản phẩm có độ chính xác cao, tận dụng tối đa nguyên liệu, tăng năng suất, đáp ứng thị trường xuất khẩu

Tháng 1- 12/2020

5

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến lâm sản

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc

Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất tinh các sản phẩm từ gỗ có chất lượng cao, đáp ứng được các tiêu chí khắt khe của thị trường trong nước và xuất khẩu, tiết kiệm điện năng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Tháng 1- 12/2020

6

Hỗ trợ ứng dụng nhóm máy móc thiết bị tiên tiến trong gia công cơ khí phục vụ sửa chữa bảo dưỡng các loại xe ô tô, máy công trình

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc

Ứng dụng nhóm máy móc thiết bị tiên tiến để gia công các chi tiết, linh kiện thay thế các thiết bị hỏng hóc cho các loại xe ô tô, xe vận tải, máy công trình, giảm tối đa thời gian sửa chữa, đảm bảo chất lượng, độ an toàn khi vận hành

Tháng 1- 12/2020

7

Hỗ trợ ứng dụng nhóm máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhựa, nhôm kính chịu lực

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Hoằng Long, TP Thanh Hóa

Ứng dụng nhóm máy móc thiết bị tiên tiến nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, đa dạng mẫu mã, gồm các loại cửa đi, cửa sổ, vách ngăn bằng nguyên liệu nhựa, nhôm kính chịu lực, góp phần giảm thiểu hao tốn điện năng

Tháng 1- 12/2020

8

Hỗ trợ ứng dụng nhóm máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhựa, nhôm kính chịu lực

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Phường Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn

Ứng dụng nhóm máy móc thiết bị tiên tiến nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, đa dạng mẫu mã, gồm các loại cửa đi, cửa sổ, vách ngăn bằng nguyên liệu nhựa, nhôm kính chịu lực, góp phần giảm thiểu hao tốn điện năng

Tháng 1 - 12/2020

9

Hỗ trợ ứng dụng nhóm máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất sản phẩm cói mỹ nghệ xuất khẩu

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Nga Liên, huyện Nga Sơn

Ứng dụng nhóm máy móc thiết bị tiên tiến nhằm tạo cho nguyên liệu cói và các sản phẩm sau khi sấy có chất lượng cao, giữ được màu sắc như ban đầu, từ đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng được các tiêu chí khắt khe của thị trường xuất khẩu

Tháng 1 - 12/2020

10

Hỗ trợ ứng dụng nhóm máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất sản phẩm hương xuất khẩu

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân

Ứng dụng nhóm máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất sản phẩm hương xuất khẩu, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, giảm hao phí tối đa nguyên liệu và giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Tháng 1- 12/2020

II

Chương trình Hội chợ và Hội nghị kết nối cung - cầu trong nước năm 2020

 

 

 

 

 

1

Tham gia Hội chợ Công nghiệp - Thương mại tại TP. Hà Nội năm 2020

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Các cơ sở CN -TTCN trên địa bàn tỉnh

Tại TP. Hà Nội

Giới thiệu các sản phẩm CN-TTCN của tỉnh; trao đổi giao thương hàng hóa giữa các DN trong khu vực

Tháng 1- 12/2020

2

Tham gia Hội chợ Công nghiệp - Thương mại tại 06 tỉnh khu vực phía Bắc và Bắc Trung bộ năm 2020

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Các cơ sở CN -TTCN trên địa bàn tỉnh

Tại 06 tỉnh khu vực phía Bắc và Bắc Trung bộ

Giới thiệu các sản phẩm CN-TTCN của tỉnh; trao đổi giao thương hàng hóa giữa các DN trong khu vực

Tháng 1- 12/2020

3

Tham gia Hội chợ hàng Công nghiệp - Thương mại gắn với Hội nghị khuyến công 28 tỉnh khu vực phía Bắc năm 2020

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Các cơ sở CN -TTCN trên địa bàn toàn tỉnh

Tại tỉnh đăng cai Hội nghị khuyến công 28 tỉnh khu vực phía Bắc

Nhằm giới thiệu các sản phẩm CN-TTCN của tỉnh; trao đổi giao thương hàng hóa giữa các DN trong 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2020

Tháng 1- 12/2020

4

Tham gia Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa tại 02 tỉnh khu vực phía Bắc năm 2020

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Các cơ sở CN -TTCN trên địa bàn tỉnh

Tại 02 tỉnh khu vực phía Bắc

Nhằm giới thiệu các sản phẩm CN-TTCN của tỉnh; trao đổi giao thương hàng hóa giữa các DN trong các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2020

Tháng 1- 12/2020

III

Tổ chức phiên chợ kết nối cung - cầu năm 2020

 

 

 

 

 

1

Hỗ trợ tổ chức các phiên chợ kết nối cung - cầu về nông thôn năm 2020

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Các DN, nhà phân phối, bán lẻ và người tiêu dùng

Tại các huyện trong tỉnh

Giúp các DN tiếp cận với các nhà phân phối, người tiêu dùng tại vùng nông thôn; thúc đẩy cuộc vận động người VN ưu tiên dùng hàng VN; quy mô khoảng 25-30 gian hàng/phiên

Tháng 1- 12/2020

 

PHỤ LỤC SỐ 02

CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: 3936/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT

Tên đề án

Đơn vị thực hiện

Địa điểm thực hiện

Mục tiêu và nội dung chính

Dự kiến kết quả đạt được

Thời gian thực hiện

1

Tổ chức Chương trình "Giờ Trái đất" năm 2020

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Tại Quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa

Thông qua chương trình tác động về nhận thức đến các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội một cách thiết thực

Chương trình không những có ý nghĩa trong 1 giờ mà là cả 365 ngày trong năm, đem lại hiệu quả sau buổi tổ chức tiết kiệm điện toàn tỉnh 22.000 kWh điện.

Tháng 3 /2020

2

Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn LCD tiết kiệm điện tại tuyến đường thị trấn Lang Chánh, đoạn từ đầu cầu treo Quang Hiến đi Khu di tích lịch sử Chùa Mèo, xã Quang Hiến (khoảng 0,8 km)

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Tại tuyến đường thị trấn Lang Chánh, đoạn từ đầu cầu treo Quang Hiến đi Khu di tích lịch sử Chùa Mèo, xã Quang Hiến

Khảo sát, xác định vị trí cụ thể để xây dựng, lắp đặt đảm bảo ánh sáng và tính mỹ quan tại tuyến đường thị trấn Lang Chánh, đoạn từ đầu cầu treo Quang Hiến đi Khu di tích lịch sử Chùa Mèo, xã Quang Hiến

Xây dựng được khoảng 20 cột, góp phần đảm bảo ánh sáng giao thông, mỹ quan đô thị và phát triển kinh tế, tiết kiệm năng lượng bền vững và tiến tới áp dụng rộng rãi tại tỉnh Thanh Hóa

Tháng 1 - 12/2020

3

Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện tại cuối tuyến đường trục chính thị trấn Lang Chánh đi thôn Chiềng Ban (khoảng 1,2 km)

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Tại cuối tuyến đường trục chính thị trấn Lang Chánh đi thôn Chiềng Ban

Khảo sát, xác định vị trí cụ thể để xây dựng, lắp đặt đảm bảo ánh sáng và tính mỹ quan tại cuối tuyến đường trục chính thị trấn Lang Chánh đi thôn Chiềng Ban

Xây dựng được khoảng 30 cột, góp phần đảm bảo ánh sáng giao thông, mỹ quan đô thị và phát triển kinh tế, tiết kiệm năng lượng bền vững và tiến tới áp dụng rộng rãi tại tỉnh Thanh Hóa

Tháng 1- 12/2020

4

Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện tại tuyến đường vào và trước khuôn viên Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lê Hoàn, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân (khoảng 1,6 km đèn đôi và đơn)

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Tại tuyến đường vào và trước khuôn viên Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lê Hoàn, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân

Khảo sát, xác định vị trí cụ thể để xây dựng, lắp đặt đảm bảo ánh sáng và tính mỹ quan tại tuyến đường vào và trước khuôn viên Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lê Hoàn, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân

Xây dựng được khoảng 40 cột, góp phần đảm bảo ánh sáng giao thông, mỹ quan đô thị và phát triển kinh tế, tiết kiệm năng lượng bền vững và tiến tới áp dụng rộng rãi tại tỉnh Thanh Hóa

Tháng 1- 12/2020

5

Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện tại tuyến đường tránh phía Tây, Quốc lộ 217 mới, đoạn đi qua khu dân cư xã Cẩm Sơn, thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy (khoảng 1,39 km)

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Tại tuyến đường tránh phía Tây, Quốc lộ 217 mới, đoạn đi qua khu dân cư xã Cẩm Sơn, thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy

Khảo sát, xác định vị trí cụ thể để xây dựng, lắp đặt đảm bảo ánh sáng và tính mỹ quan tại tuyến đường tránh phía Tây, Quốc lộ 217 mới, đoạn đi qua khu dân cư xã Cẩm Sơn, thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy

Xây dựng được khoảng 40 cột, góp phần đảm bảo ánh sáng giao thông, mỹ quan đô thị và phát triển kinh tế, tiết kiệm năng lượng bền vững và tiến tới áp dụng rộng rãi tại tỉnh Thanh Hóa

Tháng 1 - 12/2020

6

Hỗ trợ cải tạo hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện tại tuyến đường Lê Văn Hưu và đường Nguyên Hồng, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa (khoảng 23 bộ đèn, cần đèn và vật tư, phụ kiện khác)

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Tại tuyến đường Lê Văn Hưu và đường Nguyên Hồng, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa

Khảo sát, xác định vị trí cụ thể để cải tạo, lắp đặt đảm bảo ánh sáng và tính mỹ quan tại tuyến đường Lê Văn Hưu và đường Nguyên Hồng, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa

Cải tạo được khoảng 23 cột, góp phần đảm bảo ánh sáng giao thông, mỹ quan đô thị và phát triển kinh tế, tiết kiệm năng lượng bền vững và tiến tới áp dụng rộng rãi tại tỉnh Thanh Hóa

Tháng 1- 12/2020

7

Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện tại tuyến đường tỉnh lộ 527B đoạn qua trung tâm xã Nga Trường, huyện Nga Sơn (khoảng 01 km)

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Tại tuyến đường tỉnh lộ 527B đoạn qua trung tâm xã Nga Trường, huyện Nga Sơn

Khảo sát, xác định vị trí cụ thể để xây dựng, lắp đặt đảm bảo ánh sáng và tính mỹ quan tại tuyến đường tỉnh lộ 527B đoạn qua trung tâm xã Nga Trường, huyện Nga Sơn

Xây dựng được khoảng 25 cột, góp phần đảm bảo ánh sáng giao thông, mỹ quan đô thị và phát triển kinh tế, tiết kiệm năng lượng bền vững và tiến tới áp dụng rộng rãi tại tỉnh Thanh Hóa

Tháng 1- 12/2020

8

Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện tại tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Km 543+200 đến Km 545+00 qua thị trấn huyện Ngọc Lặc (khoảng 1,8 km)

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Tại tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Km 543+200 đến Km 545+00 qua thị trấn huyện Ngọc Lặc

Khảo sát, xác định vị trí cụ thể để xây dựng, lắp đặt đảm bảo ánh sáng và tính mỹ quan tại tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Km 543+200 đến Km 545+00 qua thị trấn huyện Ngọc Lặc

Xây dựng được khoảng 45 cột, góp phần đảm bảo ánh sáng giao thông; mỹ quan đô thị và phát triển kinh tế, tiết kiệm năng lượng bền vững và tiến tới áp dụng rộng rãi tại tỉnh Thanh Hóa

Tháng 1 - 12/2020

9

Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện tại tuyến đường trục chính trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc nối QL217 và QL45 (khoảng 1,5 km đèn đôi)

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Tại tuyến đường trục chính trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc nối QL217 và QL45

Khảo sát, xác định vị trí cụ thể để xây dựng, lắp đặt đảm bảo ánh sáng và tính mỹ quan tại tuyến đường trục chính trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc nối QL217 và QL45

Xây dựng được khoảng 37 cột, góp phần đảm bảo ánh sáng giao thông, mỹ quan đô thị và phát triển kinh tế, tiết kiệm năng lượng bền vững và tiến tới áp dụng rộng rãi tại tỉnh Thanh Hóa

Tháng 1 - 12/2020