Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3914/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ TÍNH TIỀN THUÊ ĐẤT HÀNG NĂM ĐỐI VỚI KHU ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN CHĂN NUÔI BÒ SINH SẢN, BÒ THỊT CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIA HÂN TẠI XÃ NGƯ HÓA, HUYỆN TUYÊN HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định bảng giá các loại đất và phân loại đô thị, loại xã, khu vực vị trí đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2019 và kết quả điều tra khảo sát giá đất thị trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 632/TTr-STNMT ngày 01 tháng 12 năm 2016; Biên bản thẩm định giá đất cụ thể ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất hàng năm đối với khu đất thực hiện dự án Chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt của Doanh nghiệp tư nhân Gia Hân tại thửa đất số 220, thuộc Tờ bản đồ địa chính số 11, xã Ngư Hóa, huyện Tuyên Hóa với diện tích: 2.449.085 m2; Mục đích sử dụng đất: đất nông nghiệp khác; Giá đất cụ thể: 20.000 đồng/m2.

Điều 2. Căn cứ giá đất tại Điều 1, Cục Thuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính cho Doanh nghiệp tư nhân Gia Hân phải nộp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Gia Hân và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TM, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Minh Ngân