Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3893/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 2852/QĐ-UBND NGÀY 19/9/2016 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ TÍNH TIỀN THUÊ ĐỐI VỚI KHU ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ KHÁCH, KHÁCH SẠN PULLMAN 5 SAO QUẢNG BÌNH TẠI XÃ BẢO NINH, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định bảng giá các loại đất và phân loại đô thị, loại xã, khu vực vị trí đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2019 và kết quả điều tra khảo sát giá đất thị trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 467/TTr-TNMT ngày 12 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất hàng năm đối với Khu đất xây dựng Nhà khách, Khách sạn 5 sao Pullman Quảng Bình thuộc thửa đất số 193, tờ bản đồ địa chính số 60 tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới; mục đích sử dụng đất: đất thương mại dịch vụ; tổng diện tích khu đất 56.622,0m2, trong đó:

Vị trí 1 diện tích 20.887,0 m2, giá đất: 5.048.000 đồng/m2;

Vị trí 2 diện tích 18.441,7 m2, giá đất: 3.533.000 đồng/m2;

Vị trí 3 diện tích 17.293,3 m2, giá đất: 1.515.000 đồng/m2.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hà Nội - Quảng Bình và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu VT: TM, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ngân