Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 3913/2006/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 31 tháng 07 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÀNH VIÊN VÀ TỔ GIÚP VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG BÁN NHÀ Ở QUẬN BÌNH THẠNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở;
Căn cứ Chỉ thị số 30/CT-UB ngày 25 tháng 9 năm 1997 và Văn bản số 4172/UB-QLĐT ngày 29 tháng 10 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố;
Căn cứ Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định việc thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 5242/QĐ-UB ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sáp nhập Công ty Công trình đô thị quận Bình Thạnh (Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh);
Căn cứ Quyết định số 1008/QĐ-UB ngày 31 tháng 03 năm 2004 của Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng bán nhà ở quận Bình Thạnh;
Căn cứ Quyết định số 2413/QĐ-UB ngày 21 tháng 04 năm 2004 và Quyết định số 479/QĐ-UB ngày 04 tháng 02 năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng bán nhà ở và Tổ giúp việc của Hội đồng bán nhà ở quận Bình Thạnh;
Xét Công văn số 206/HĐBNƠ ngày 24 tháng 07 năm 2006 của Hội đồng bán nhà ở quận Bình Thạnh về việc điều chỉnh, bổ sung nhân viên cho Tổ giúp việc của Hội đồng bán nhà ở quận Bình Thạnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích và ý kiến của Trưởng Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh, bổ sung thành viên và Tổ giúp việc của Hội đồng bán nhà ở quận Bình Thạnh như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng bán nhà ở gồm:

Tổ Kỹ thuật:

- Ông Hoàng Văn Thọ, Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật CTDVCI, Tổ trưởng thay cho ông Chiêm Thành Việt;

- Ông Hoàng Văn Khoa, Nhân viên Phòng Kỹ thuật CTDVCI, Tổ phó;

- Ông Nguyễn Phước Phụng, Chuyên trách HĐBNƠ quận, Tổ viên;

- Ông Nguyễn Thế Huy, Chuyên trách HĐBNƠ quận, Tổ viên;

- Ông Phạm Quang Khoa, Chuyên trách HĐBNƠ quận, Tổ viên.

2. Điều chỉnh, bổ sung Tổ giúp việc gồm:

Tổ Hành chính - Tài chính:

- Bà Huỳnh Thị Phương Thủy, Chuyên trách HĐBNƠ quận, Tổ viên;

- Ông Bùi Minh Trung, Chuyên trách HĐBNƠ quận, Tổ viên;

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Nhân viên Phòng Kế toán CTDVCI, Tổ viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các nội dung còn lại của Quyết định số 2413/QĐ-UB ngày 29 tháng 06 năm 2004 và Quyết định số 479/QĐ-UB ngày 04 tháng 02 năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh vẫn giữ nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà