Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 391/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 4059/QĐ-UBND NGÀY 28/12/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH TỈNH KHÁNH HÒA VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1833/QĐ-UBND NGÀY 28/6/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật s 80/2015/QH13;

Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ Xây dựng V/v Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Trưởng Bộ Xây dựng ban hành;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản s 270/SXD-KTQH ngày 05/02/2020 V/v dự thảo Quyết định bãi bỏ thành lập Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau: Quyết định số 4059/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng kiến trúc - Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch các hội: Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa, Hội Kiến trúc sư tỉnh Khánh Hòa, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa và các cá nhân là thành viên Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cơ quan liên quan;
- Lưu: VT, CN, HM, TK, VC. (30b)
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài