Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2016/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ Y TẾ; TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG Y TẾ THUỘC UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ CỦA TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 878/TTr-SNV ngày 22 tháng 11 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng, Phó phòng Y tế thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La gồm 4 Chương, 10 Điều.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

2. Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Y tế, Trưởng, Phó phòng Y tế thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế Bộ Y tế;
- Vụ Pháp chế Bộ Nội vụ;
- Như Điều 3;
- Các Sở: Nội vụ; Tư pháp, Y tế;
- Lãnh đạo VP, các phòng TH, KT, KGVX;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế;
- Bộ phận Lưu trữ; Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D80b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ Y TẾ; TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG Y TẾ THUỘC UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ CỦA TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Y tế thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La;

Quy định này áp dụng đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế, các phòng Y tế thuộc UBND huyện, thành phố của tỉnh Sơn La.

Điều 2. Vị trí, chức trách

1. Trưởng, phó các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Y tế là công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý bao gồm: Trưởng, Phó các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế; Chi cục trưởng, Phó Chi cục Trưởng các chi cục; Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về mọi hoạt động của đơn vị được giao phụ trách theo quy định của pháp luật.

2. Trưởng, Phó phòng Y tế thuộc UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND huyện, thành phố thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về ngành và lĩnh vực được giao phụ trách theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng các tiêu chuẩn

1. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức vụ Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Y tế thuộc UBND huyện, thành phố phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn tại quy định này, các quy định của Đảng và pháp luật có liên quan.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong Quy định này là căn cứ để Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đánh giá, luân chuyển, điều động và xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo từng chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị.

Chương II

TIÊU CHUẨN CHUNG

Điều 4. Tiêu chuẩn chung và điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, Nhà nước;

b) Gương mẫu trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; thể hiện rõ tinh thần tận tụy, trách nhiệm cao, nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đoàn kết nội bộ, quy tụ cán bộ, phát huy sức mạnh của tập thể, sử dụng và động viên công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý làm việc có hiệu quả;

c) Gương mẫu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; có lối sống giản dị, lành mạnh, trong sáng; có phương pháp làm việc dân chủ, khoa học. Không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về những điều đảng viên, công chức, viên chức không được làm;

d) Có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng; sâu sát cơ sở, được đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tín nhiệm. Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước, quy ước, hương ước nơi cư trú.

2. Hiểu biết

a) Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực công tác và công tác khác liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị và công việc được phân công đảm nhiệm;

b) Nắm vững mục tiêu, đối tượng quản lý; chủ trương, định hướng của ngành để vận dụng vào việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị;

c) Hiểu biết sâu về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và lĩnh vực được phân công đảm nhiệm; có kinh nghiệm tổ chức và xử lý các tình huống nghiệp vụ; có kiến thức khoa học, công nghệ cần thiết có liên quan.

3. Năng lực

a) Có khả năng tổ chức thực hiện các hoạt động của đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; phân công, phân nhiệm công việc cho công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm, khả năng và yêu cầu nhiệm vụ;

b) Có khả năng soạn thảo và xử lý văn bản; đề xuất ý kiến về kế hoạch, biện pháp công tác trong phạm vi được phân công để tham mưu cho lãnh đạo xem xét giải quyết. Chuẩn bị các phương án, kế hoạch, các quyết định, quy trình cụ thể, các văn bản hướng dẫn để thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của cấp trên trong phạm vi được phân công;

c) Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công;

d) Có khả năng xây dựng khối đoàn kết nội bộ quy tụ công chức, viên chức; được cán bộ, công chức, viên chức tín nhiệm;

đ) Có khả năng phối hợp hoặc tham gia thực hiện các nội dung có liên quan đến công việc đang đảm nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

4. Điều kiện để bổ nhiệm

a) Về tuổi đời: Công chức, viên chức được bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ;

Riêng đối với Trưởng, phó phòng Y tế các huyện, thành phố tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi đối với cả nam và nữ.

b) Hồ sơ lý lịch cá nhân rõ ràng và được cơ quan có thẩm quyền xác minh và xác nhận theo quy định;

c) Có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

d) Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;

đ) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật;

e) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 02 năm (24 tháng) liên tiếp tính đến thời điểm được bổ nhiệm (không kể thời gian tập sự).

5. Điều kiện bổ nhiệm lại

a) Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;

b) Đạt tiêu chuẩn của chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại;

c) Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

d) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

Chương III

TIÊU CHUẨN CỤ THỂ

Điều 5. Tiêu chuẩn của Trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Sở

1. Tiêu chuẩn về nghiệp vụ

a) Có năng lực tham mưu, tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành theo chức trách nhiệm vụ được phân công;

b) Có khả năng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, các giải pháp để phục vụ cho nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao tại đơn vị;

c) Có khả năng tổng hợp và phát huy trí tuệ, sức mạnh của tập thể công chức trong đơn vị. Phối hợp tốt với các cơ quan có liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;

d) Có ít nhất 2 năm (24 tháng) trở lên giữ chức vụ Phó các đơn vị thuộc Sở Y tế hoặc 5 năm kinh nghiệm (60 tháng) công tác trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về y tế.

2. Tiêu chuẩn về trình độ

a) Là chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

b) Văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông;

c) Chuyên môn: Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác, theo vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Lý luận Chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị hoặc trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính trở lên;

đ) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên trở lên hoặc chứng chỉ quản lý bệnh viện đối với các bệnh viện;

e) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

f) Tin học: Có chứng chỉ tin học tương đương với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Đối với chức danh Chánh Thanh tra Sở, ngoài các tiêu chuẩn nêu trên còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể theo quy định của Luật thanh tra.

Điều 6. Tiêu chuẩn Phó các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở, các Chi cục, các đơn vị sự nghiệp hạng III, IV trực thuộc Sở Y tế

1. Tiêu chuẩn về nghiệp vụ

a) Nắm chắc đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

b) Nắm vững các kiến thức cơ bản về quản lý Nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao;

c) Có năng lực xây dựng phương án, đề án nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và khả năng tham mưu, tổng hợp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ;

d) Có khả năng quy tụ, đoàn kết, tập hợp công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Có kinh nghiệm năng lực trong quản lý điều hành;

đ) Có ít nhất 3 năm (36 tháng) kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Y tế hoặc ít nhất 2 năm (24 tháng) giữ chức vụ Trưởng, phó khoa, phòng của các chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

2. Tiêu chuẩn về trình độ

a) Văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông;

b) Chuyên môn: Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác, theo vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Lý luận Chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị hoặc trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính trở lên, (bổ nhiệm lần đầu nếu chưa có trình độ lý luận thì phải hoàn thiện trình độ lý luận chính trị trong thời hạn bổ nhiệm, khi thực hiện bổ nhiệm lại phải đủ điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị);

d) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên trở lên hoặc chứng chỉ quản lý bệnh viện đối với các bệnh viện;

đ) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

e) Tin học: Có chứng chỉ tin học tương đương với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Đối với chức danh Phó Chánh Thanh tra Sở, ngoài các tiêu chuẩn nêu trên còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể theo quy định của Luật thanh tra.

Điều 7. Tiêu chuẩn Phó của các đơn vị sự nghiệp hạng I, II trực thuộc Sở Y tế

1. Tiêu chuẩn về nghiệp vụ

a) Có năng lực tham mưu, tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành theo chức trách nhiệm vụ được phân công;

b) Có khả năng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, các giải pháp để phục vụ cho nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao tại đơn vị;

c) Có khả năng tổng hợp và phát huy trí tuệ, sức mạnh của tập thể công chức, viên chức trong đơn vị và phối hợp với các cấp, các cơ quan có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao;

d) Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Y tế hoặc ít nhất 2 năm giữ chức vụ Trưởng khoa, phòng các chi cục, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

2. Tiêu chuẩn về trình độ

a) Văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông;

b) Chuyên môn: Có trình độ sau đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác;

c) Lý luận Chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị hoặc trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính trở lên (bổ nhiệm lần đầu nếu chưa có trình độ lý luận thì phải hoàn thiện trình độ lý luận chính trị trong thời hạn bổ nhiệm, khi thực hiện bổ nhiệm lại phải đủ điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị);

d) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên hoặc chứng chỉ quản lý bệnh viện đối với các bệnh viện;

đ) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

e) Tin học: Có chứng chỉ tin học tương đương với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Điều 8. Tiêu chuẩn trưởng phòng Y tế huyện, thành phố

1. Tiêu chuẩn về nghiệp vụ

a) Có khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành;

b) Có khả năng điều hành, quy tụ, đoàn kết, tổ chức để công chức trong đơn vị thực hiện và phối hợp trong công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

c) Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương;

d) Có khả năng xây dựng kế hoạch, phương án, đề án quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực ngành Y tế;

đ) Có kiến thức về quản lý Nhà nước, về nghiệp vụ chuyên môn thuộc chuyên ngành được phụ trách;

e) Có ít nhất 3 năm (36 tháng) công tác trong lĩnh vực quản lý ngành Y tế hoặc giữ chức vụ trưởng, phó khoa, phòng của các chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế.

2. Tiêu chuẩn về trình độ

a) Văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông;

b) Chuyên môn: Có trình độ đại học Y, Dược trở lên.

c) Lý luận chính trị: Có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên.

d) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên, hoặc chứng chỉ quản lý bệnh viện.

đ) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

e) Tin học: Có chứng chỉ tin học tương đương với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Điều 9. Tiêu chuẩn phó trưởng phòng Y tế huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

1. Tiêu chuẩn về nghiệp vụ

a) Có khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành;

b) Có khả năng điều hành, quy tụ, đoàn kết, tổ chức để công chức trong đơn vị thực hiện và phối hợp trong công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

c) Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương;

d) Có khả năng xây dựng kế hoạch, phương án, đề án quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực ngành Y tế;

đ) Có kiến thức về quản lý Nhà nước, về nghiệp vụ chuyên môn thuộc chuyên ngành được phụ trách;

e) Có ít nhất 3 năm (36 tháng) công tác trong lĩnh vực quản lý ngành Y tế hoặc giữ chức vụ trưởng, phó khoa, phòng của các chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế.

2. Tiêu chuẩn về trình độ

a) Văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông;

b) Chuyên môn: Có trình độ đại học Y, Dược trở lên.

c) Lý luận Chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị hoặc trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính trở lên, (bổ nhiệm lần đầu nếu chưa có trình độ lý luận thì phải hoàn thiện trình đội lý luận chính trị trong thời hạn bổ nhiệm, khi thực hiện bổ nhiệm lại phải đủ điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị).

d) Quản lý nhà nước: Đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (bổ nhiệm lần đầu nếu chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên thì phải hoàn thiện chứng chỉ trong thời hạn bổ nhiệm, khi thực hiện bổ nhiệm lại phải đủ điều kiện, tiêu chuẩn về chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên).

đ) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

e) Tin học: Có chứng chỉ tin học tương đương với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định này.

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố báo cáo về UBND tỉnh Sơn La (qua Sở Nội vụ tổng hợp) xem xét, quyết định./.