Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 389 /QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp, như sau:

I. Về vị trí, chức năng

1. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản là đơn vị sự nghiệp công lập tư bảo đảm chi phí hoạt động trực thuộc Sở Tư pháp; thực hiện chức năng bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Tư pháp; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

3. Trụ sở của Trung tâm đặt tại số 7/109 phố Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

II. Về nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch về hoạt động của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tổ chức bán đấu giá tài sản nhà nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bán đấu giá, bao gồm:

- Tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước và các tài sản khác được xác lập quyền sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Tài sản thanh lý, tài sản không có nhu cầu sử dụng tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước;

- Tài sản tồn đọng trong kho ngoại quan, cảng biển, cảng hàng không, bưu điện ... được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bán đấu giá;

- Các loại tài sản nhà nước khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bán đấu giá;

- Tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án; tài sản bảo đảm trong trường hợp pháp luật về giao dịch bảo đảm quy định phải xử lý bằng bán đấu giá (tài sản cầm cố, thế chấp tại các ngân hàng thương mại) và các tài sản khác phải bán đấu giá theo quy định pháp luật.

4. Thực hiện điều hành các cuộc bán đấu giá tài sản theo hợp đồng với Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện theo quy định pháp luật; tổ chức dịch vụ bán đấu giá tài sản khi các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

5. Tổ chức thu phí và tiền dịch vụ trong hoạt động bán đấu giá của Trung tâm theo quy định của nhà nước và của tỉnh.

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất tình hình hoạt động của Trung tâm với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan theo quy định.

7. Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức và người lao động; về tài sản, tài chính của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và của tỉnh.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tư pháp hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

III. Về cơ cấu tổ chức:

1. Lãnh đạo Trung tâm, gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm, gồm:

- Phòng nghiệp vụ bất động sản;

- Phòng nghiệp vụ động sản;

- Phòng Tài chính - Tổng hợp.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản căn cứ quyết định thi hành./

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Hồng Văn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 389/QĐ-UBND năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản do tỉnh Hải Dương ban hành

  • Số hiệu: 389/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 30/01/2011
  • Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương
  • Người ký: Lê Hồng Văn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 30/01/2011
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản