Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3888/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/2/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 11647:2016 ISO 6121:1988

Chất hoạt động bề mặt - Alkan sulfonat kỹ thuật - Xác định hàm lượng alkan monosulfonat bằng phương pháp chuẩn độ hai pha trực tiếp

2.

TCVN 11648:2016

ISO 6122:1978

Chất hoạt động bề mặt - Alkan sulfonat kỹ thuật - Xác định tổng hàm lượng alkan monosulfonat

3.

TCVN 11649:2016

ISO 6384:1981

Chất hoạt động bề mặt - Amin béo ethoxylat kỹ thuật - Phương pháp phân tích

4.

TCVN 11650:2016

ISO 6388:1989

Chất hoạt động bề mặt - Xác định đặc tính dòng chảy sử dụng nhớt kế quay

5.

TCVN 11651:2016

ISO 6839:1982

Chất hoạt động bề mặt anion - Xác định độ tan trong nước

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh