Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 384/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Quyết định số 169/QĐ-BCĐCCHC ngày 11/3/2020 của Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Kiểm toán nhà nước

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Kiểm toán nhà nước được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên của Kiểm toán nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Nội vụ;
- Lãnh đạo KTNN;
- Lưu: VT, TK-TH.

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Hồ Đức Phớc

 

KẾ HOẠCH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 384/QĐ-KTNN ngày 10/4/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

Thực hiện Quyết định số 169/QĐ-BCĐCCHC ngày 11/3/2020 của Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, Kiểm toán nhà nước (KTNN) xây dựng Kế hoạch hành động của KTNN về CCHC năm 2020 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về CCHC liên quan tới công tác CCHC trong đó chú trọng vào việc đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 của các Bộ, cơ quan ngang bộ, ngành, địa phương bảo đảm hoàn thành các mục tiêu cải cách hành chính của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ. Trong đó, tập trung CCHC với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động, đặc biệt là hoạt động kiểm toán; tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC, nâng cao chất lượng hiệu quả CCHC tại đơn vị.

1.2. Một số mục tiêu cụ thể

- Công tác xây dựng thể chế và chỉ đạo điều hành: Tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về KTNN, trọng tâm là các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật KTNN (sửa đổi, bổ sung); hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật và những quy định về tổ chức và hoạt động của KTNN gắn với quá trình hiện đại hóa ngành kiểm toán và chuyển đổi xã hội số ở Việt Nam; chỉ đạo điều hành linh hoạt, sáng tạo, bám sát kế hoạch công tác gắn với kết quả công việc cụ thể.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính: Rà soát toàn bộ các thủ tục hành chính (TTHC) đang áp dụng nhằm từng bước cải cách, xây dựng hệ thống TTHC đơn giản, công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC.

- Công tác tổ chức bộ máy và xây dựng nguồn nhân lực: Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của KTNN tinh gọn, chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế trên cơ sở triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương; tăng cường phân cấp cho các đơn vị trực thuộc; đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, công vụ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Hiện đại hóa hành chính: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi quy trình xử lý công việc của KTNN, đặc biệt là việc ứng dụng các phần mềm vào hoạt động kiểm toán; thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 về công nghệ thông tin, Chiến lược phát triển và kiến trúc tổng thể CNTT của KTNN giai đoạn 2019-2025.

2. Yêu cầu

- Quyết liệt thực hiện các văn bản về công tác CCHC đối với cơ quan nhà nước đã được các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Nâng cao chất lượng toàn diện đối với công tác CCHC tại các đơn vị trực thuộc KTNN, bao gồm: Cải cách thể chế và TTHC; cải cách tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; hiện đại hóa hành chính.

- Gắn kết chặt chẽ công tác CCHC với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC và cải cách TTHC.

- Nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc đối với công chức, viên chức và người lao động; siết chặt việc nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp đối với kiểm toán viên.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2020

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về CCHC, cải cách TTHC trong lĩnh vực KTNN; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện công tác CCHC; nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thi hành công vụ của công chức, viên chức và người lao động.

- Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị thuộc KTNN trong việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và kế hoạch CCHC năm 2020 bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả.

- Phối hợp tốt giữa chính quyền các cấp với các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác CCHC của KTNN; tiến hành kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch CCHC, việc thực thi công vụ tại các đơn vị trực thuộc.

- Ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính phù hợp và sử dụng hiệu quả phục vụ chương trình, kế hoạch CCHC.

2. Cải cách thể chế

- Tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành VBQPPL năm 2020 của KTNN, tập trung xây dựng và ban hành các quy định hướng dẫn Luật KTNN (sửa đổi, bổ sung); phối hợp đề xuất sửa đổi các luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của KTNN.

- Rà soát, hệ thống hóa và pháp điển hóa hệ thống VBQPPL thuộc thẩm quyền của KTNN.

3. Cải cách thủ tục hành chính

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách TTHC; rà soát, đánh giá và từng bước giảm, đơn giản hóa các TTHC không thực sự cần thiết.

4. Cải cách tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định của Luật KTNN (sửa đổi, bổ sung), gắn với kế hoạch tinh giản biên chế của KTNN giai đoạn 2015-2021 theo hướng dẫn của Trung ương.

- Đẩy mạnh công tác luân chuyển, đào tạo cán bộ, công chức của KTNN theo quy định của Trung ương gắn với thực tiễn hoạt động của KTNN; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy của cơ quan; những công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, năng lực hạn chế, có hành vi, thái độ sách nhiễu đối với đơn vị được kiểm toán, vi phạm kỷ luật công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho công chức, viên chức, kiểm toán viên về văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách kiểm toán viên nhà nước chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tụy và hiệu quả trong thực thi công vụ.

5. Hiện đại hóa hành chính

- Quyết liệt triển khai thực hiện Chiến lược phát triển và kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin của KTNN giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030; phấn đấu ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của KTNN, nhất là trong hoạt động kiểm toán.

- Chú trọng vấn đề bảo mật và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động kiểm toán, tập trung nghiên cứu ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn (Big data) để số hóa dữ liệu của KTNN, kết nối liên thông với nguồn dữ liệu của các địa phương, bộ ngành và nguồn dữ liệu quốc gia; quản lý, vận hành hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo duy trì hoạt động an toàn, ổn định cho toàn bộ hệ thống mạng của KTNN; đẩy nhanh ứng dụng phần mềm số hóa và quản lý hồ sơ kiểm toán điện tử, góp phần hiện đại hóa hoạt động của KTNN. Tăng cường ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động của KTNN, ứng dụng phần mềm quản lý, điều hành trên điện thoại di động, tăng cường họp, làm việc online, ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động kiểm toán...

III. GIẢI PHÁP

1. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ để xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để từ đó triển khai Kế hoạch CCHC năm 2020 của KTNN đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khoa học; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện công tác CCHC; tăng cường và phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đoàn thể trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC.

2. Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán, trong đó tập trung vào một số giải pháp cơ bản như: (i) Tổ chức kiểm toán năm 2020 khoa học và hiệu quả nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của hoạt động kiểm toán tới các hoạt động thường xuyên của đơn vị được kiểm toán; (ii) Tiếp tục đẩy mạnh kiểm toán tổng hợp để đánh giá toàn diện công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách và xác nhận báo cáo quyết toán một cách tổng thể, toàn diện; (iii) Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của từng cấp quản lý thông qua việc bám sát tình hình kiểm toán thực tế, duy trì tốt chế độ báo cáo tiến độ và kết quả kiểm toán; (iv) Nâng cao chất lượng chấm điểm từng cuộc kiểm toán; phát động phong trào thi đua nhằm tôn vinh các cuộc kiểm toán chất lượng vàng trong toàn ngành; (v) Đổi mới hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán thực sự khoa học, giảm bớt thủ tục hành chính, dễ sử dụng, tính tiện ích cao.

3. Tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ cơ cấu biên chế của các đơn vị trực thuộc; bố trí, sắp xếp lại vị trí việc làm phù hợp với năng lực của cán bộ trên từng vị trí công tác, gắn với rèn luyện, thử thách và đào tạo.

4. Tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác CCHC ở các đơn vị thuộc KTNN; đồng thời, có chế độ, chính sách hợp lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác CCHC.

5. Tập trung triển khai, tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Trung ương và của KTNN về CCHC.

6. Bảo đảm kinh phí thực hiện công tác CCHC được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên của KTNN, của các đơn vị và các nguồn lực tài chính hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

7. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thi hành công vụ của công chức, viên chức và người lao động.

8. Tăng cường hợp tác quốc tế để tranh thủ hỗ trợ về nguồn vốn, đào tạo, chuyển giao công nghệ quản lý, góp phần đẩy mạnh công tác CCHC của KTNN.

9. Thực hiện công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả của công tác thi đua khen thưởng, đánh giá đúng cán bộ, kịp thời phát hiện, tôn vinh những đơn vị, cá nhân có thành tích và phê bình, kỷ luật những đơn vị, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc nhiệm vụ CCHC.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc KTNN

- Bám sát nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC năm 2020 của KTNN, các đơn vị chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC năm 2020 sát hợp với hoạt động của đơn vị.

- Bảo đảm các nguồn lực và điều kiện cần thiết khác để thực hiện có hiệu quả công tác CCHC.

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị chủ động triển khai thực hiện công tác CCHC và cải cách TTHC đối với lĩnh vực đơn vị phụ trách, trong đó tập trung vào việc rà soát các TTHC trong lĩnh vực quản lý để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp nhằm vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ vừa giảm bớt, đơn giản hóa các TTHC, nhất là các thủ tục không thực sự cần thiết.

- Chỉ đạo nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo CCHC định kỳ (sáu tháng, năm) của đơn vị và gửi về KTNN (qua Văn phòng KTNN) trước ngày 25/5 và ngày 25/11.

2. Trách nhiệm của Văn phòng KTNN

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc KTNN trong việc thực hiện kế hoạch CCHC.

- Bố trí nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC của KTNN.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện công tác CCHC 6 tháng và năm 2020 của KTNN theo kế hoạch CCHC.

- Phối hợp với các đơn vị trong ngành tổ chức thực hiện các nội dung CCHC như: Công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ CCHC năm 2020 của KTNN; hướng dẫn và đề xuất các nội dung CCHC gắn với khen thưởng, kỷ luật...

Trên đây là Kế hoạch CCHC năm 2020 của KTNN. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Tổng KTNN xem xét, quyết định./.