Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3832/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 21 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHỤ LỤC KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2820/QĐ-UBND NGÀY 18/9/2018 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC CỦA CÁC SỞ, BAN NGÀNH THUỘC TỈNH QUẢNG NAM ĐỐI VỚI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức và Thông tư số 05/2013/TT- BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2066/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 301/TTr-SKHCN ngày 06/11/2019 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2421/TTr-SNV ngày 14/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Phụ lục kèm theo Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh đối với Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể: Tại Mục II, điều chỉnh lại Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, gồm 04 phòng (tương đương) và 01 Chi cục thuộc Sở: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Quản lý Công nghệ; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh, Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- TT TU, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Khánh Toàn