Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 382/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2065 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 508/BC ngày 05/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân loại 04 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giao thông vận tải, ổn định trong thời gian 03 năm 2021-2023, chi tiết theo Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải theo chức năng phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Giao thông vận tải; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu : VT, XDCB, KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Tân Phượng

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh)

STT

Tên đơn vị

I

Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

1

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện GTVT Bắc Ninh

2

Trung tâm đào tạo lái xe cơ giới đường bộ Bắc Ninh

3

Ban Quản lý dự án giao thông Bắc Ninh.

II

Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên.

1

Ban Quản lý các bến xe khách Bắc Ninh