Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 380/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG CỦA TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết 02/NQ-CP, ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 2020;

Theo Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 04/02/2020 cúa UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 2020;

Theo Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cấp sở, ban, ngành và địa phương của tỉnh Gia Lai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 135/Tr-SKHĐT ngày 23/7/2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh, bổ sung Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh Điều 1:

- Điều chỉnh Bộ chỉ số đánh giá đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Gia Lai (có Bộ chỉ số điều chỉnh kèm theo).

- Điều chỉnh Mẫu A: Phiếu khảo sát ý kiến doanh nghiệp về sở, ban, ngành (chi tiết kèm theo).

- Điều chỉnh Mẫu B: Phiếu khảo sát ý kiến doanh nghiệp về chính quyền địa phương (chi tiết kèm theo).

2. Điều chỉnh Điều 2: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghệ Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng), các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương hàng năm. Thời gian bt đầu khảo sát từ năm 2020.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh ban hành bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Gia Lai.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, Website, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN