Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2019/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 23 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TÀI SẢN CÓ GIÁ TRỊ LỚN SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH KINH DOANH, CHO THUÊ TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định tài sản có giá trị lớn (trừ tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp) sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp của Đảng) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu.

2. Những nội dung khác không quy định tại Quyết định này thực hiện theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp của Đảng) và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Quy định tài sản có giá trị lớn

Tài sản có giá trị lớn của đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê theo quy định của pháp luật về Quản lý, sử dụng tài sản công là tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài chính

Có trách nhiệm thẩm định đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê theo quy định.

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị sự nghiệp công lập

a) Căn cứ quy định tại Quyết định này và các quy định pháp luật về tài sản công có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

b) Đơn vị sự nghiệp công lập khi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê phải lập đề án báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) xem xét, gửi lấy ý kiến thẩm định của Sở Tài chính trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị sự nghiệp công lập kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 5. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2019. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư Pháp;
- Bộ Tài chính;
- T.Trực Tỉnh ủy;
- T.Trực HĐND Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Như Điều 5;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải