Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3776/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI/UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn c Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 ca Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 ca Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát th tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưng, Ch nhiệm Văn phòng Chính ph hướng dẫn v nghiệp vụ kiểm soát th tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-LĐTBXH ngày 16/8/2019 ca Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v việc bãi bỏ các th tục hành chính về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng qun lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 106/TTr-SLĐTBXH ngày 16/9/2019 và Báo cáo thẩm tra số 950/BC-VP ngày 18/9/2019 ca Văn phòng UBND tnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thm quyền giải quyết của SLao động - Thương binh và Xã hội/ UBND cấp huyện tnh Thanh Hóa (đã được công btại Quyết định s 2959/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phvà các cơ quan, tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- Cục KSTTHC - VP Chính phủ (bản điện tử);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, KSTTHCNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI/UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3776/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của Ch tịch UBND tnh Thanh Hóa)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

BLĐ-TBVXH-THA-286399

Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không hợp đồng lao động

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phsửa đi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 quy định chi tiết thi hành hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

2

BLĐ-TBVXH-THA-286400

Htrợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động khu vực không có hợp đồng lao động

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đi, bsung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thtục hành chính thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Thông tư số 31/2018/TT-BTBXH ngày 26/12/2018 quy định chi tiết thi hành hoạt động hun luyện an toàn, vệ sinh lao động.