Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3077/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một ca liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-LĐTBXH ngày 16/8/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động đã công bố tại Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên.

Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động đã công bố tại Quyết định số 4056/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp tỉnh Thái Nguyên.

(Có Danh mục kèm theo).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thư
ơng binh và Xã hội
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Sở Nội vụ;
- LĐVP UBND tỉnh: đ/c Trường;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT
.Trangnt.

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 3077/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

1. Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn, v sinh lao động đã công bố tại Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên

Stt

Số hsơ TTHC trên CSDLQG

Tên thủ tc hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

Cơ quan thực hiện

I

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

BLĐ-TBVXH-TNG-286399

Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức hun luyện cho người lao động ở khu vực không có hp đồng lao động

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước ca Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 quy định chi tiết thi hành hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

II

Thủ tục hành chính cấp huyện

1

BLĐ-TBVXH-TNG-286400

Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hp đồng lao động

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thông tư s31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 quy định chi tiết thi hành hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội

2. Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động đã công bố tại Quyết định số 4056/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên

Stt

Tên thủ tục hành chính

I

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hp đồng lao động

II

Thủ tục hành chính cấp huyện

1

Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động